Incassocenter-Invorderingsbedrijf-Slachtoffers

Voorkom nog meer slachtoffers

Het Zwartboek

Eén van de slachtoffers van de praktijken van 'Incassocenter BV' / 'Invorderingsbedrijf'  werd benaderd door meer dan 75 andere gedupeerden.  Allemaal mensen die de hoop hadden dat hun geld, variërend van enkele honderden tot vele duizenden euro's, terug zou komen door  'Incassocenter BV' / 'Invorderingsbedrijf' in te schakelen.  Ook zij krijgen flink gepeperde rekeningen, maar er kwam geen enkele cent terug via het bedrijf. 

Samen deden zij onderzoek naar 'Incassocenter BV' / 'Invorderingsbedrijf'. Hun bevindingen schreven zij in een zgn. Zwartboek.  

Wilt u het Zwartboek als PDF ontvangen stuur dan even een bericht via het contactformulier.

 


Een zwartboek

m.b.t.


Mei 2019 BGSI


1


“ Nee, zei Gabriel Huisman, Invorderingsbedrijf is een degelijk en netjes werkend bedrijf, transparant, open, eerlijk. Wij zijn er juist voor de kleine ondernemer zoals jij".Mei 2019 BGSI 

2


INHOUDSOPGAVE


INLEIDING ........................................................................................................................................... 6

SAMENVATTING.................................................................................................................................. 7

I. DE CONCERNRELATIES ........................................................................................................................ 7
II. D
E ILLUSIE........................................................................................................................................... 7
III N
O CURE-NO PAY................................................................................................................................ 8
IV D
E WERKWIJZE .................................................................................................................................. 9
V. D
E POSITIEVE REVIEWS OP GOOGLE MAPS ..................................................................................... 10
VI. O
VERIGE SITES ................................................................................................................................ 11
VII D
E GEDUPEERDEN .......................................................................................................................... 12
VIII B
EDREIGING EN INTIMIDATIE ....................................................................................................... 13
IX G
ERECHTELIJKE UITSPRAKEN ......................................................................................................... 13
X D
E ALGEMENE VOORWAARDEN ......................................................................................................... 14

1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR................................................................................................. 15

1.1. SMART FINANCE HOLDING B.V. .................................................................................................... 15
1.2 S
MART INVESTMENT HOLDING B.V................................................................................................ 15
1.3 I
NVORDERINGSBEDRIJF BV (IVB) ................................................................................................. 16
1.4 I
NCASSOCENTER BV (ICC) ............................................................................................................ 17
1.5 A
NDERE INSCHRIJVINGEN ............................................................................................................... 17

2. DE VESTIGINGEN.......................................................................................................................... 18

2.1. DE VESTIGINGEN VAN HET INVORDERINGSBEDRIJF B.V. EN INCASSOCENTER ........................... 18
2.2. V
ERKLARING VAN DE DIRECTEUR CALLCENTER OFFICE PLUS TELESERVICE ........................... 18
2. 3. T
RANSCRIPTIE TELEFOONGESPREK EX-MEDEWERKER INVORDERINGSBEDRIJF....................... 19
2.4. B
LOG HUISVESTING J. KONING ..................................................................................................... 19
2.5. H
OE DE KLANTENSERVICE ZELF IN DE WAR RAAKT. .................................................................... 20
2.6. H
ET AANTAL MEDEWERKERS VAN INVORDERINGSBEDRIJF C.S.................................................... 21
2.7. D
E VASTE KLANTEN ALS REFERENTIE BIJ INVORDERINGSBEDRIJF EN INCASSOCENTER ........... 23
2.8. I
NCASSOCENTER............................................................................................................................. 24
2.9 I
NVORDERINGSBEDRIJF .................................................................................................................. 27

3. HET CREËREN VAN EEN STERK BEDRIJFSIMAGO............................................................ 30

3.1. INVORDERINGSBEDRIJF EN DE INCASSO-EXPERTISE ..................................................................... 30
3.2. B
ELOFTEN VAN HET INVORDERINGSBEDRIJF OP HUN WEBSITES .................................................. 35
3.3. R
ECLAME VOOR NCURE NPAYHET OORDEEL VAN DE RCC EN DE KANTONRECHTER ...... 35

4. DE WERKWIJZE VAN HET IVB.................................................................................................. 38

4.1. INLEIDING........................................................................................................................................ 38
4.2. H
ET VERDIENMODEL ...................................................................................................................... 39
4.3. B
EROEPSFOUTEN ............................................................................................................................ 42
4.4. D
E VASTSTELLINGSOVEREENKOMST ............................................................................................. 42
4.5. R
EVIEWS OVER DE WERKWIJZE..................................................................................................... 43
4.6. E
FFECT VAN DE HANDELWIJZE VAN HET INVORDERINGSBEDRIJF ............................................... 47

5. DE REVIEWS OP GOOGLE MAPS ............................................................................................. 48

5.1. POSITIEVE REVIEWS VAN HET INVORDERINGSBEDRIJF OP GOOGLE MAPS.................................. 48
5.2. D
E POSITIEVE REVIEWS MET STERREN VOOR MEERDERE VESTIGINGEN .................................. 48

5.3. HET STERRENNIVEAU VAN DE VESTIGINGEN .............................................................................. 49
5.4. 
DE (ON)VINDBAARHEID VAN DE REVIEWERS ............................................................................... 49
5.5. F
OTOPROFIELEN VAN REVIEWERS .............................................................................................. 52
5.6. I
TS ALL IN THE FAMILY .............................................................................................................. 55 
5.6.1. IAN STORM & MICHAEL FORD ................................................................................................... 56
5.6.2. T
OM VAN VELDEN....................................................................................................................... 57
5.6.3.G
ABRIELHUISMAN ...................................................................................................................... 59
5.6.4. A
MVEST INVEST ......................................................................................................................... 59
5.6.5 M
AY LEUNG................................................................................................................................. 61
5.6.6. D
E FAMILIE BIJNENS ................................................................................................................... 62
5.6.7. D
E FAMILIE KONINGS ALEX KONINGS POST DE VOLGENDE TWEE REVIEWS ............................... 64 
5.7 INVORDERINGSBEDRIJF ALS INTERNATIONAAL INCASSOBUREAU ............................................... 65
5.8 R
EVIEWS OVER DE EXPERTISE VAN INVORDERINGSBEDRIJF ....................................................... 70
5.9. R
EVIEWS OVER DEURWAARDERS EN INCASSO-ADVOCATEN........................................................ 73
5.10. R
EVIEWS OVER NCURE NPAY OP GOOGLE MAPS .............................................................. 74
5.11. N
EGATIEVE REVIEWS OP GOOGLE MAPS.................................................................................... 77
5.12. D
E REVIEW AND PHOTO POLICIES VAN GOOGLE ........................................................................ 81

6. DE OVERIGE SITES ..................................................................................................................... 82

6.1. CONSUMENTENSITES ..................................................................................................................... 82
6.2. T
RUSTPILOT ................................................................................................................................... 86

7. BEDREIGING EN INTIMIDATIE ................................................................................................ 93

8. DISPROPORTIONALITEIT VAN DE INCASSOKOSTEN ...................................................... 97

8.1. ABONNEMENT VOOR INCASSO VAN ACHTERSTALLIGE HUUR (2017 -2018).................................. 97
8.2. D
E INNING VAN EEN GERINGE VORDERING (2014-2018) .............................................................. 98
8.3 D
E INNING VAN VORDERINGEN VAN EEN KINDERDAGVERBLIJF (2017-2018)................................ 99

9. DE VERKLARING VAN GEDUPEERDEN ............................................................................... 100

9.1. INCASSOCENTERHOE DE ZAAK WORDT OVERGENOMEN........................................................... 100 
9.2. INVORDERINGSBEDRIJFHOE EEN VORDERING VAN € 650,- STIJGT NAAR € 4.500,-................ 101
9.3. INCASSOCENTERBETALING ZONDER TEGENPRESTATIE............................................................. 103
9.4. INCASSOCENTERDE SNELLE DAGVAARDING............................................................................... 105
9.5. INVORDERINGSBEDRIJFBETALEN OM ER VAN AF TE ZIJN........................................................... 105
9.6. I
NVORDERINGSBEDRIJFONDUIDELIJKHEID OVER VERRICHTE WERKZAAMHEDEN .................. 106
9.7. I
NVORDERINGSBEDRIJFDE SERVICEOVEREENKOMST ZONDER WAARDE................................... 106
9.8. INVORDERINGSBEDRIJFDE OPDRACHTGEVER GEDAGVAARD..................................................... 107
9.9. INVORDERINGSBEDRIJFDE VERHAALBAARHEID VAN PROCESKOSTEN....................................... 107
9.10. I
NVORDERINGSBEDRIJFBEROEPSFOUTEN ................................................................................. 108
9.13. I
NVORDERINGSBEDRIJFHET SERVICEABONNEMENT IN DE AANBIEDING. ................................ 114
9.14. INVORDERINGSBEDRIJFDE LAKSE FAILLISSEMENTSAANVRAAG............................................... 116
9.15. INCASSOCENTERDE GEBREKKIGE ONDERSTEUNING................................................................. 117
9.16. INVORDERINGSBEDRIJFGEEN RESULTAAT € 1.900,- ARMER.................................................... 117
9.17. INVORDERINGSBEDRIJF OF INCASSOCENTERDE OPDRACHTGEVER ALS GEDUPEERDE........... 118
9.18. INVORDERINGSBEDRIJFEEN SERVICEOVEREENKOMST VOOR DE OPDRACHT......................... 120
9.19. INVORDERINGSBEDRIJFMISLEIDING EN BEROEPSFOUTEN....................................................... 122
9.20. INVORDERINGSBEDRIJF: GEEN NCURE – NPAY.................................................................. 124
9.21. INCASSOCENTERGEEN ACTIVITEIT WEL KOSTEN..................................................................... 124
9.22. INCASSOCENTERDE SERVICE OVEREENKOMST EN DE BIJKOMENDE KOSTEN......................... 125
9.23. I
NCASSOCENTER OF INVORDERINGSBEDRIJFDE STIJGENDE INCASSOKOSTEN ...................... 126
9.24 INCASSOCENTERGEEN INFORMATIEVERSTREKKING WEL FACTUREN..................................... 127
9.25. INVORDERINGSBEDRIJF OF INCASSOCENTERBETALEN ZONDER PRESTATIE.......................... 129

9.26. INCASSOCENTERNO CURE-NO PAY TOCH KOSTEN VOOR DE DAGVAARDING ..................... 129 
9.27. INCASSOCENTER: € 1.000,- VOOR EEN BEROEPSFOUT. ...................................................... 130 
9.28. INCASSOCENTERFAILLISSEMENT DEBITEUR NIET BEKEND ................................................ 131

10. INVORDERINGSBEDRIJF INFILTREERT TOT TWEEMAAL TOE IN E-MAIL NETWERK .......................................................................................................................................................... 135

10.1 ERIK PETER DE RIJS ................................................................................................................ 135
10.2 D
E DREIGMAIL AAN E-MAILNETWERK GEDUPEERDEN .......................................................... 136
10.3. V
ERVOLGMAIL VAN VAN DER KOOIJ- BESTERS ADVOCATEN ............................................... 138
10.4 T
OELEVERANCIERS.................................................................................................................. 139
10.5.D
AGVAARDING IVB...................................................................................................................140
10.6 N
IEUWE INFILTRATIEPOGINGEN EN INTIMIDATIE................................................................... 140

11. GERECHTELIJKE UITSPRAKEN....................................................................................... 144

11.1. ZORGPLICHT ........................................................................................................................... 144
11.2. O
NVOLDOENDE ONDERBOUWING............................................................................................ 145
11.3 W
RAKING VAN DE KANTONRECHTER ...................................................................................... 146

12. TOETSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ..................................................... 150

12.1 TOETSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN AAN DE WET ............................................... 150

12.1.1 STRIJDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN MET DE WIK ............................................... 150
12.1.2 A
RTIKELSGEWIJZE BEOORDELING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ..................................... 150 
12. 2. DE TOETSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN AAN HET CONSUMENTENRECHT ............. 153 
12.2.1 ZWARTE LIJST ONREDELIJK BEZWARENDE BEDINGEN .................................................................. 153
12.2.2. S
TRIJDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN MET DE ZWARTE LIJST ................................. 155
12.2.3 G
RIJZE LIJST ALGEMENE VOORWAARDEN .................................................................................... 156
12.2.4 S
TRIJDIGHEID ALGEMENE VOORWAARDEN MET DE GRIJZE LIJST ................................................ 157

BIJLAGE 1. DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN INVORDERINGSBEDRIJF B.V. .............................................................................................................................................................. 159

BIJLAGE 2. OVERZICHT VAN POSITIEVE REVIEWS OP GOOGLE MAPS....................... 171 

BIJLAGE 3 OVERZICHT VAN DE FAKE FOTO-PROFIELEN ................................................ 174

 

5


 

Inleiding

Met dit zwartboek wordt inzicht gegeven hoe het Invorderingsbedrijf B.V. en haar evenknie het Incassocenter B.V. opereren. Uit de ervaringen van gedupeerden komt een schrijnend beeld naar voren: hoe na de intake plotsklaps hun situatie volledig verandert en uitloopt op een financiële ramp.

Er wordt beschreven wat het daadwerkelijke verdienmodel van het Invorderingsbedrijf is en er wordt ingegaan op de suggestieve methoden die worden benut om een potentiële opdrachtgever over te halen tot het geven van een opdracht. Hoe een imago is gecreëerd dat vertrouwen wekt in de expertise van een relevant en groot incassobureau met vestigingen in heel Nederland. Maar ook, dat het hier een bureau betreft met een beperkt aantal medewerkers dat zich bedient van één callcenter dat slechts beschikt over een uitgekiend concept. Een bureau dat bedreiging en intimidatie niet schuwt om een verdienmodel in stand te houden.

Dit zwartboek heeft daarmee de intentie een aanzet te geven om deze maatschappelijk onaanvaardbare zelfverrijking een halt toe te roepen.

 

6


 

Samenvatting

In dit zwartboek wordt een bijzonder verdienmodel geanalyseerd. Er wordt aangetoond dat via een zorgvuldig uitgedacht concept particulieren en kleine ondernemers verleid worden tot het verstrekken van incasso-opdrachten met één doelbewust oogmerk: het maximaliseren van de opbrengst uit een eenmalige opdracht tot incasso.

Om dit te bewerkstelligen is een complex van websites opgezet waarin een groot concern wordt gepresenteerd. De websites hebben een gedegen uitstraling waarbij de suggestie gewekt wordt dat deurwaarders en incasso-advocaten worden ingezet op de Nederlandse en de internationale incassomarkt. Er is geïnvesteerd in het beïnvloeden van consumentenwebsites met een onwaarschijnlijk hoog aantal positieve reviews die onverkort gewag maken van de grote expertise. En daarmee is een illusie tot stand gebracht die moeilijk te doorzien valt.

De potentiële opdrachtgever wordt met een vertrouwenwekkende intake al snel overtuigd. Daarna komen de facturen en blijken de Algemene Voorwaarden geen weg terug meer te bieden. Als betaling uitblijft dan zal de opdrachtgever zelf voor het gerecht worden gedaagd. De opdrachtgever blijft achter met een stevig verlieslatend saldo dat de oorspronkelijke vordering vele malen overschrijdt.

Welkom bij het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter.

I. De concernrelaties

Het Invorderingsbedrijf hanteert een holdingstructuur samengevoegd in Smart Finance Holding B.V. en Smart Investment Holding B.V. De enige aandeelhouders zijn J. Konings en L. Lemmens. In deze structuur zijn het Invorderingsbedrijf Den Haag en het Incassocenter ondergebracht.

Het Invorderingsbedrijf onderhoudt sites voor meer virtuele vestigingen: het Invorderingsbedrijf Amsterdam, Rotterdam, Groningen. Alhoewel hier gesuggereerd wordt dat er sprake is van vier afzonderlijke vestigingen, is er sprake van kantoren die via vastgoedbedrijf Regus als virtuele kantoren worden aangeboden. Eigenaar Joost Konings noemt de vestiging van Invorderingsbedrijf Amsterdam op de Herengracht “ noodzakelijk om het sterk groeiende klantenbestand in Amsterdam nog beter te kunnen bedienen”.

Ook het Incassocenter is via deze constructie als virtueel kantoor in Rotterdam gevestigd. In 2018 zijn door de eigenaren J. Konings en L. Lemmens vijf nieuwe incassobureaus gevestigd op het statutaire adres Koningengracht 14 C, Den Haag.

Toch blijkt de klantenservice van Invorderingsbedrijf niet altijd op de hoogte van de landelijke dekking die de eigenaren middels hun vestigingen suggereren en ontkent, desgevraagd, ten stelligste de relatie tussen de verschillende vestigingen.

II. De illusie

Op de internetsites van het Invorderingsbedrijf wordt de suggestie gewekt dat het invorderingsbedrijf en het incassocenter alle benodigde expertise in haar organisatie heeft geborgd. Dit is in strijd met de werkelijkheid. Alle expertise op het gebied van (gerechtelijke) deurwaarders, incasso-advocaten wordt ingehuurd. Op alle sites van het Invorderingsbedrijf wordt gesuggereerd over eigen deurwaarders te beschikken. Invorderingsbedrijf Groningen stelt zelfs deurwaarder te zijn. Aangezien dit een wettelijk beschermende titel is, is dit wettelijk niet toegestaan. Op Facebook presenteert Invorderingsbedrijf zich als advocatenkantoor. Het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter zijn geen lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI). Dat is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus

Naar het zich laat aanzien is het Invorderingsbedrijf een kleine organisatie waar ca. 8 tot 10 medewerkers werkzaam zijn. In al haar uitingen suggereert IVB een groot kantoor te zijn met landelijke verspreide vestigingen

Op de internet sites van het Invorderingsbedrijf B.V. c.s wordt het volgende gesteld:

“In plaats van een heel verhaal te vertellen over onszelf, brengen we u in contact met onze vaste klanten. Hiervoor hoeven we niet ver te zoeken, het merendeel van onze klanten zijn namelijk vaste klant. Zij zijn onze ambassadeurs. “

Bij navraag bleek dat bedrijven zich niet bewust waren dat zij als referentie werden genoemd op de internetsite van het Invorderingsbedrijf B.V. Dit impliceert dat Invorderingsbedrijf c.s. bewust gebruik maakt van valse referenten. Consumenten krijgen daardoor een ander beeld van het concern dan de werkelijkheid. Er is vastgesteld dat een aantal van de genoemde referenten niet bestaat en, wanneer ze wel bestaan, zij vaak niet eens wisten dat zij op de referentiepagina van Invorderingsbedrijf c.s. worden vermeld. Diverse referenties hebben naar aanleiding hiervan verzocht de vermelding ongedaan te maken of hebben zelfs de relatie met het Invorderingsbedrijf beëindigd. Dit is het gevolg van het feit dat deze ondernemingen nooit toestemming hebben verleend om als referentie te dienen. In één geval is de referentie afkomstig van Rick Konings (Graphic Junkie). Dit betreft de broer van Joost Konings, mede-eigenaar.

III No cure-No pay

Invorderingsbedrijf B.V. belooft in het handelsverkeer en op haar website klanten “gouden bergen” Zo waren en zijn nog steeds op de website van Invorderingsbedrijf aanlokkelijke slogans te zien als: “De meest geavanceerde incassostrategie” “Geen brug te ver, wij gaan door waar anderen stoppen” “Voor ongekende snelheid - efficiëntie en transparantie” En vooral “No Cure No Pay” en “100% uitkering van de hoofdsom”

Volgens de sites van Invorderingsbedrijf houdt “Incasso No Cure No Pay in dat u geen honorarium voor de behandelende advocaten en juristen verschuldigd bent als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaalt. Het risico dat wij dus toch voor u aan het werk zijn, en daarvoor niet betaald krijgen, ligt bij ons. In geval van incasso betaalt uw debiteur over het algemeen onze kosten. We zijn namelijk van mening dat de kosten voor incasso voor rekening van uw debiteur moeten komen – hij is immers in verzuim – en niet voor u.
U wilt vooraf weten waar u aan begint en wat het u kost. Daarom werken we niet met kleine lettertjes, maar hanteren we heldere incassotarieven. In 92% van de gevallen sluiten we een dossier al in de buitengerechtelijke incassofase af en is de vordering snel voldaan”.

De echte werking van hun No Cure No Pay is anders. Bij de kantonrechter licht het Invorderingsbedrijf haar werkwijze als volgt toe “Wij behandelen op basis van No cure No pay onbetwiste vorderingen. In geval van betwiste vorderingen berekenen wij ons uurtarief. (...)”

Dit uurtarief bedraagt € 185,- exclusief 6% bureaukosten en BTW. Kortom No Cure No Pay geldt alleen als de debiteur de hoofdsom en de incassokosten betaalt. In alle overige gevallen betaalt de opdrachtgever de incassokosten.Het Invorderingsbedrijf is voor haar misleidende werkwijze door de reclamecode commissie op de vingers getikt. ”De Commissie constateert echter dat er wel sprake is van “No Cure no Pay”, met dien verstande dat dit volgens de algemene voorwaarden van adverteerder alleen geldt indien de vordering niet betwist is. Dit laatste blijkt niet uit de uiting waardoor de gemiddelde consument zou kunnen menen dat adverteerder ook bij betwiste vorderingen werkt op basis van “No cure No pay”. Naar het oordeel van de Commissie betreft dit een wezenlijke beperking, die voldoende uit de uiting had moeten blijken”

De kantonrechter heeft hierin een afwijkende visie. Volgens de kantonrechter mogen " de teksten op een website commercieel en wervend zijn, waaronder de mededeling “No cure No pay”. Hij stelt ter zake: "De inhoud van de website bepaalt echter niet de inhoud van de overeenkomst, die wordt namelijk bepaald door de tussen partijen geslotenen goedgekeurde overeenkomst van opdracht met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden". Ondanks het feit dat de Reclame Code Commissie deze vorm van adverteren als misleidend heeft bestemd, geldt dat niet bij de kantonrechter.

IV De werkwijze

Zoals gesteld, richt het verdienmodel van het IVB zich op het maximaliseren van de opbrengst uit een eenmalige opdracht tot incasso. In de minnelijke fase wordt weinig druk op de debiteur van de opdrachtgever gezet. Dit met de intentie zo snel mogelijk over te kunnen gaan op een gerechtelijk procedure. Indien een debiteur in de zgn. minnelijke fase zowel de wettelijk toegestane incassokosten als de oorspronkelijke vordering zou voldoen, dan valt de opdrachtgever de hoofdsom toe en het Invorderingsbedrijf c.s. ‘slechts’ een vergoeding voor de wettelijk bepaalde incassokosten. In dit verdienmodel is dit voor het IVB een weinig aantrekkelijke optie.

In voorkomende gevallen wordt de opdrachtgever voorgesteld een serviceabonnement aan te gaan met het IVB. Soms is er zelfs sprake van een aantrekkelijke aanbieding waarvan de termijn zeer binnenkort afloopt. Ook wel wordt het abonnement als voorwaarde gesteld voor de opdrachtverstrekking. De kosten voor een serviceabonnement zijn uiteenlopend en kunnen oplopen op tot ca. € 760,-. Er zijn geen voordelen aan een serviceabonnement.

Er is geen vaste contactpersoon en er worden geen kosten bespaard ten opzichte van een eenmalige opdrachtverstrekking.

In de minnelijke fase van de opdrachtverstrekking wordt door het IVB veel moeite gestoken om de opdrachtgever te overtuigen over te gaan naar de gerechtelijke fase van het incassotraject. Er wordt snel telefonisch contact gezocht met de opdrachtgever om de gerechtelijke fase in gang te kunnen zetten. Zelfs wanneer de debiteur in de minnelijke fase de schuld heeft voldaan, wordt getracht de opdrachtgever te bewegen alsnog een gerechtelijk traject in gang te zetten voor de inning van de incassokosten dan wel te suggereren dat de dagvaarding reeds in gang is gezet of op de rol bij de rechtbank is geplaatst en er derhalve geen opties zijn om dit tij nog te keren...

Direct nadat de opdrachtgever is overgehaald wordt, meestal dezelfde dag nog, de dagvaardingsprocedure per e-mail toegezonden en worden de kosten voor het opstellen en betekenen van de dagvaarding gefactureerd. Benadrukt wordt dat deze factuur per ommegaande betaald dient te worden om de gerechtelijke procedure in gang te kunnen zetten. Vrij snel daarna wordt het griffierecht, de portokosten dagvaarding, de informatiekosten handelsregister en de dossierkosten in rekening gebracht.

Deze kosten worden voorgespiegeld als voorschot of investering en gepresenteerd als op de debiteur verhaalbaar. De juridische werkelijkheid is evident anders aangezien de (lagere) vergoeding voor proceskosten en salaris gemachtigde ter zitting wordt bepaald. De opdrachtgever wordt in de waan gelaten dat deze bij geen “cure” nog altijd niets zal betalen en dat bij succes commissie wordt afgerekend volgens een percentageberekening. Desgevraagd wordt gesteld dat ook deze aan het Invorderingsbedrijf toevallende commissie op de debiteur kan worden verhaald.

Gedurende het incassotraject wordt de opdrachtgever volledig in het ongewisse gelaten. Het zgn. klantenportaal wordt niet onderhouden en de dossierstukken zoals de dagvaarding, een vonnis of een beslagexploot worden ook na lang aandringen niet verstrekt. De gerechtelijke procedure of de betekening van het vonnis door de deurwaarder worden zonder melding aan de opdrachtgever gestart waarbij de kosten in rekening worden gebracht. Hierbij bestaat geen relatie tussen het moment waarop deze kosten worden gefactureerd en het tijdstip waarom de zaak feitelijk voorkomt of ten uitvoer wordt gebracht.

Indien het voor IVB onontkoombaar wordt om stukken te verstrekken, wordt allereerst betaling vereist van alle openstaande vorderingen. Derhalve wordt de onderbouwing voor de gefactureerde bedragen achteraf aangeleverd zodat betaling niet meer ter discussie kan worden gesteld. De oorspronkelijke grosse wordt nooit overhandigd, alle oorspronkelijke documenten blijven in het bezit van het IVB en bij toezending van kopieën worden deze stukken ontdaan van alle officiële kenmerken zodat hier geen waarde aan kan worden ontleend.

De activiteiten van het Invorderingsbedrijf in het gerechtelijke traject blijken minimaal en alleen dan gericht op de feitelijke incasso indien dit kan worden gekoppeld aan bij de opdrachtgever in rekening te brengen kosten. Dit beeld wordt mede ingegeven door de grote mate van onzorgvuldigheden tijdens het incassotraject. Deze kunnen veelal worden gekwalificeerd als “beroepsfouten”.

Nadat door de opdrachtgever wordt geconstateerd dat de kosten ten opzichte van de oorspronkelijke vordering aanzienlijk zijn opgelopen, ontstaat gerede twijfel over de inning van de hoofdsom en de bijkomende kosten. Wanneer de opdrachtgever uiteindelijk de opdracht tracht in te trekken wordt het art. 9.3. van de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard. Feitelijk betekent dit dat alle kosten alsnog voldaan moeten worden aan het Invorderingsbedrijf. De oplopende kosten en de uitzichtloze situatie op de inning van deze kosten heeft veelal al geleid tot discussie met het IVB die in de communicatie met de opdrachtgever slechts benadrukt dat facturen betaald dienen te worden onder dreiging met een incassobureau en een dagvaarding. Allereest zullen de vorderingen worden ingesteld door Moneyfirst B.V. een organisatie die behoort tot dezelfde organisatiestructuur als het IVB. Daarna wordt een dagvaarding ingesteld door Van Schendel en Partners.

De uiteindelijke consequentie van de werkwijze van het IVB is dat opdrachtgevers zelf voor het kantongerecht worden gedaagd. De bij het IVB ter incasso ingediende vordering is dan opgelopen tot een aanzienlijk bedrag.

V. De positieve reviews op Google Maps

Google Maps is weliswaar één site van een grote hoeveelheid internetfora met een aanzienlijke hoeveelheid publicaties van en over het Invorderingsbedrijf, diens virtuele vestigingen en het Incassocenter, maar is uniek doordat hier 468 reviews gepost zijn. Dat is voor een incassobureau van deze omvang uitzonderlijk te noemen. Het invorderingsbedrijf onderhoudt op Google Maps “pages” voor vijf vestigingen. Deze vestigingen zijn met uitzondering van het Invorderingsbedrijf Den Haag brievenbusfirma’s. Dit betreft de invorderingsbedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en het Incassocenter Rotterdam.

In maart 2019 zijn op aangeven van het Invorderingsbedrijf met het beroep op het zgn. “note and take downbeleid” van Google een groot aantal negatieve reviews verwijderd. Het gevolg hiervan is dat het aantal positieve reviews relatief sterk is gestegen met een stevig effect op de “ratings” van deze vestigingen.

Bij 64% van de geplaatste positieve reviews worden aan twee of meerdere vestigingen vijf sterren toegekend, 16% hiervan betreft vijfsterren reviews die tegelijkertijd bij alle vestigingen zijn gepost. Bij 16 reviews kan worden vastgesteld dat deze zijn gepost door bedrijven die niet terug te vinden zijn op internet en de Kamer van Koophandel. Bij de overige reviews wordt slechts minimaal verwezen naar de bedrijven waar de recensent werkzaam is. In het zwartboek wordt aangetoond dat 51 fotoprofielen gebruik maken van een stockfoto rechtstreeks van internet gekopieerd. Er zijn een aanzienlijke hoeveelheid reviews die suggereren dat er meer expertise berust bij het Invorderingsbedrijf dan daadwerkelijk het geval is. 15% van de positieve reviews bevelen Invorderingsbedrijf aan vanwege hun No Cure No Pay formule.

Positieve reviews worden ook regelmatig benut om de internationale activiteiten van en samenwerking met het Invorderingsbedrijf te benadrukken. Zo worden er reviews geplaatst van een Russische opdrachtgeefster die in een Engels review vijf sterren toekent. Om de geloofwaardigheid hiervan te onderstrepen, zijn er ook een aantal Russische reviews onder haar naam zichtbaar. Nadere analyse toont aan dat dit rechtstreekse kopieën zijn van een reisbeschrijving naar een metrostation in St.Petersburg en beschrijvingen van een tweetal restaurants. Alle Russische reviews zijn al geplaatst door Local Guides op een eerdere datum. Daarna zijn deze opnieuw met gelijke tekst geplaatst door de Russische opdrachtgeefster van het Invorderingsbedrijf. De exact gelijke reviews zijn daardoor tweemaal op Google Maps terug te vinden.

In een aantal gevallen sprake is van wel heel bijzondere reviews. Het opmerkelijke karakter hiervan is gelegen in het feit dat eigen medewerkers, directieleden zelf, familieleden en direct betrokkenen positieve reviews hebben geplaatst. In totaal zijn zeker 25 vijfsterren reviews geplaatst door direct betrokkenen bij het Invorderingsbedrijf.

Er is derhalve voldoende grond om te constateren dat de review and photo policies van Google in ruime mate door het Invorderingsbedrijf zijn overschreden. De indruk dat positieve reviews op Google Maps voornamelijk worden benut om de standaardwerkwijze van Invorderingsbedrijf te kunnen continueren en een dubieus verdienmodel in stand te houden, wordt daarmee ernstig versterkt.

VI. Overige sites

Op de consumentensites waren in eerste instantie de positieve reviews in de overhand. Geleidelijk namen de negatieve reviews steeds meer toe. Op consumentensites zoals RADAR, KASSA, Higher Level en Vergelijk Deurwaarders.nl geven de geposte reviews een duidelijk inzicht in de werkwijze van het Invorderingsbedrijf. De negatieve reviews hebben hier de overhand. In het zwartboek wordt een bloemlezing gegeven van deze reviews. Bij ‘Vergelijk Deurwaarders’ heeft IVB zijn site dit voorjaar weggehaald, nadat de score op 4 positief en 30 negatief stond.

Er is hierbij een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende sites waarmee de reviews ook verschillen. Op het niet gecontroleerde telefoonboek.nl worden zelfs – positieve - reviews gepost met namen als Kim Holland, Koos Albertsen, Barrie Ats en Freek de Jonge. Het lijkt reviewers hier slechts te doen om de rating met vijf sterren omhoog te brengen. Op Higher Level lokte recentelijk een bijzondere post de aandacht. Hier werd anoniem verzocht om bewijzen te leveren over het handelen van het Invorderingsbedrijf. Dit werd met de nodige argwaan tegemoet getreden.

Het invorderingsbedrijf voert een actief beleid om negatieve reviews te verwijderen. Dit gebeurt door een directe melding van Invorderingsbedrijf aan Google Maps en Trustpilot. Bij Google Maps heeft dit geleid tot het verwijderen van ca. 100 negatieve reviews op alle pages van Invorderingsbedrijf en Incassocenter.

Ook op Trustpilot zijn tenminste 20 reviews verwijderd. De richtlijnen van Trustpilot zijn dat Invorderingsbedrijf moet kunnen beschikken over de identiteit van de reviewer. Negatieve reviews worden eerst onzichtbaar gemaakt in afwachting van een onderzoek van het compliance team. Trustpilot vraagt vervolgens naar alle transactiegegevens en de volledige NAW-gegevens van de reviewer. Deze richtlijnen zijn in flagrante strijd met de Nederlandse privacywetgeving en faciliteren het Invorderingsbedrijf om de reviewer te dwingen negatieve reviews te verwijderen op straffe van een schadeclaim en een aangifte van smaad en laster. Een aantal reviewers trotseert deze bedreigingen. In het zwartboek zijn een aantal cases van een dergelijke bedreiging zichtbaar gemaakt. Trustpilot heeft toegezegd een onderzoek te starten naar de bedreigingen van het Invorderingsbedrijf.

Positieve reviews worden – ook na herhaalde melding- niet door hun compliance team onderzocht.

VII De gedupeerden

Uit de verklaring van gedupeerden komt de grote disproportionaliteit van incasso- en proceskosten naar voren die door de inzet van het Invorderingsbedrijf ontstaat. Er wordt een drietal cases uitgewerkt. In de eerste casus is sprake van een schadepost van € 7.000,- zonder enig resultaat. In de 2e casus wordt een vordering van € 629,- een claim van het Invorderingsbedrijf van € 4.500,-. En in het laatste geval wordt een opdrachtgever geconfronteerd met een schadepost van € 6.000,- zonder dat er daadwerkelijk enige relevante incassoactiviteit door het Invorderingsbedrijf is uitgevoerd.

Met de verklaringen van gedupeerden wordt inzicht gegeven in de werkwijze van het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter. Hoewel ieder een eigen verhaal vertelt, zijn er opvallende gelijkenissen is de werkwijze van het IVB. Hun ‘ verhalen’ zijn verzameld in de afgelopen twee jaar. Zij zijn verteld met een gevoel van strijdbaarheid en de terugkerende vraag waarom er zo weinig tegen dit bedrijf kan worden ondernomen. Soms ook met vertwijfeling: om dan maar te voldoen aan de gewiekste opzet van hun opdrachtnemer en het verlies te nemen tegen onredelijke en onaanvaardbare kosten. Ieder verhaal wordt verteld vanuit een eigen situatie en in eigen woorden. Om moverende redenen zijn de verklaringen geanonimiseerd maar de oorspronkelijke tekst van de verklaring is gehandhaafd gebleven. De verklaringen geven een beeld van het verdienmodel en de werkwijze van het Invorderingsbedrijf en het patroon dat hierin is te herkennen. Vaak wordt zo’n verhaal afgesloten met een hulpvraag. De praktijk leert helaas dat de standaardwerkwijze zoals de eigenaren van het Invorderingsbedrijf en Incassocenter die zich als verdienmodel hebben eigengemaakt, succesvol blijkt en uitvoerbaar blijft.

VIII Bedreiging en intimidatie

In een periode van vier jaar is er een duidelijk verzet ontstaan tegen de praktijken van het Invorderingsbedrijf. Een grote groep gedupeerden onderhoudt regelmatig contact met elkaar om elkaar van advies te dienen, ervaringen uit te wisselen en in voorkomende gevallen te steunen bij zaken die door het Invorderingsbedrijf worden aangespannen. Deze groep is ontstaan uit oproepen op verschillende internetfora. Een deel van deze groep heeft dit zwartboek samengesteld. Er is het Invorderingsbedrijf veel aan gelegen om kennis te hebben van datgene dat in deze groep wordt uitgewisseld en welke initiatieven worden ontplooid. Toen een oproep werd gedaan om aangifte te doen tegen het Invorderingsbedrijf bij de recherche in Den Haag werd deze belangstelling verder aangewakkerd.

Het Invorderingsbedrijf heeft zich vervolgens voorgedaan als medegedupeerde met behulp van een vervalst Facebookprofiel en een van internet overgenomen foto. De gedupeerde presenteerde zich als Erik Peters.

Toen, ter voorbereiding van een collectieve juridische procedure, verzocht werd om facturen van het Invorderingsbedrijf, presenteerde de infiltrant zich als Erik Peters de Rijs. Dit om een relatie te leggen tussen het benutte Gmail account ten name van E. De Rijs en het voornoemde Facebook-account. De geleverde factuur stond op deze naam. Al snel volgde een dreigmail van L. Lemmens naar alle e-mailadressen in het netwerk. Hierin werd o.a. gevorderd dat de aangiften ingetrokken moesten worden, de negatieve reviews verwijderd en een aankondiging gedaan van een aangifte wegens smaad en laster gevolgd door een integrale schadeclaim. Sommige leden uit het netwerk kregen een zogenaamd coulance aanbod waarop binnen 24 uur gereageerd moest worden met een vaststellingsovereenkomst als uitgangspunt. Dit betrof de zwijgplicht. Een aantal gedupeerden kreeg vervolgens een aanzegging van een advocaat waarin inhoudelijk dezelfde eisen werden gesteld.

De uit het netwerk verkregen omvangrijke materiaal (ruim 250 bladzijden) werd vervolgens benut om een prominent lid van het netwerk te dagvaarden. De betreffende zaak dient nog. In 2019 is door Invorderingsbedrijf opnieuw een poging gedaan om in het netwerk te infiltreren in de persoon van Maarten Sanders. Ook hier werd getracht bewijsmateriaal te verzamelen voor de betreffende rechtszaak.

In dezelfde periode werden vier andere leden van het netwerk, wier e-mail adressen op onrechtmatige wijze waren verkregen, met e-mail en deurwaardersexploten op niet mis te verstane wijze door de heer Konings bedreigd. Daarnaast is bekend dat leden van het netwerk regelmatig meerdere malen per dag worden gebeld op steeds verschillende tijdstippen gedurende een periode van weken.

IX Gerechtelijke uitspraken

In een aantal zaken heeft de rechtbank richtinggevende uitspraken gedaan over het Invorderingsbedrijf. Dit betreft o.a. het verzaken van de zorgplicht jegens een opdrachtgever, het onvoldoende onderbouwen van d e ingediende vorderingen op de opdrachtgever en het onontvankelijk verklaren van een wrakingsverzoek van de kantonrechter die de werkwijze van het Invorderingsbedrijf als een beroepsfout kwalificeerde.

13

X De algemene voorwaarden

Het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter hanteren dezelfde ( zeer uitgebreide) Algemene Voorwaarden die letterlijk afgedrukt worden in zeer kleine lettertjes. Tot nu toe heeft het Invorderingsbedrijf zich met redelijk succes kunnen beroepen op haar Algemene Voorwaarden. In slechts een beperkt aantal gevallen heeft de kantonrechter deze niet in het vonnis de doorslag laten geven. Invorderingsbedrijf c.s. beschouwt de markt waarin zij opereren als een niche waarin de ZZP’er of MKB-er geen beroep kunnen doen op het consumentenrecht. Indien de Algemene Voorwaarden van het Invorderingsbedrijf getoetst worden aan de wettelijke voorschriften blijkt dat er nogal wat onredelijke bedingen in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen die in ernstig nadeel uitvallen voor de opdrachtgever.

De kantonrechter is van mening dat van een onderneming mag worden verwacht dat zij zelf van de inhoud van de product- en algemene voorwaarden kennis neemt. In die visie zijn de product- en algemene voorwaarden op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing. Dit leidt meestal tot een veroordeling in de proceskosten van de gedaagde.

De "ondernemer" betreft meestal een eenmanszaak of een ZZP-er.

14


1. De organisatiestructuur

Het Invorderingsbedrijf B.V. en het Incassocenter B.V. zijn ondergebracht in een holdingstructuur met Smart Holding BV als tussenholding waarvan Smart Finance Holding B.V. en Smart Investments Holding B.V. enig aandeelhouder zijn. Deze beide B.V’s zijn tevens 100% eigenaar van AMS Invest B.V.


1.1. Smart Finance Holding B.V.

Gevestigd aan de Koningengracht 14 C , Den Haag (KvK nummer 56169523) heeft als enig aandeelhouder en bestuurder Joost Konings . Eerste inschrijving: 03-10-2012
Volgens publicaties van de Kamer van Koophandel is Smart Finance Holding BV bestuurder of gevolmachtigde bij de volgende drie rechtspersonen:

- AMS Invest BV, gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag).
- Invorderingsbedrijf, gevestigd aan de Herengracht 282 in Amsterdam (gemeente Amsterdam). - Smart Holding BV, gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag).

1.2 Smart Investment Holding B.V.

Gevestigd aan de Koningengracht 14 C, Den Haag (KvK nummer 56169868) heeft als enig aandeelhouder Laurens Lemmens.

15

Eerste inschrijving: 03-10-2012 Volgens publicaties van de Kamer van Koophandel is of was Smart Investments Holding BV bestuurder of gevolmachtigde bij de volgende drie rechtspersonen:

- AMS Invest BV, gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag). - Invorderingsbedrijf, gevestigd aan de Herengracht 282 in Amsterdam (gemeente

Amsterdam).
- Smart Holding BV, gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den

Haag).

Het is (gedeeltelijk) eigenaar van de volgende in Nederland gelegen entiteiten: - Invorderingsbedrijf BV, gelegen aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag

(gemeente Den Haag)
- Project 15 BV, gelegen aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag)

- CM Soft BV, gelegen aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag) - CM Services NL BV, gelegen aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag)

- Incassocenter BV, gelegen aan de Lichtenauerlaan 102 in Rotterdam (gemeente Rotterdam) Smart Investments Holding BV heeft geen andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde nevenvestigingen.

1.3 Invorderingsbedrijf BV (IVB)

(KvK nummer 56170394)
Het invorderingsbedrijf BV heeft de hoofdvestiging op 1 augustus 2016 ingeschreven op de Koninginnegracht 14 C Gemeente Den Haag.

Invorderingsbedrijf BV is een deelneming van Smart Finance Holding BV. Dit bedrijf is ook gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag). Invorderingsbedrijf BV is tevens een deelneming van Smart Investments Holding BV. Dit bedrijf is ook gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag). Invorderingsbedrijf BV heeft drie bij de Kamer van Koophandel geregistreerde nevenvestigingen op een locatie anders dan de hoofdvestiging:

- Invorderingsbedrijf, gelegen aan de Herengracht 281 in Amsterdam
- Invorderingsbedrijf, gelegen aan de Paterwoldseweg 806 in Groningen
- Invorderingsbedrijf, gelegen aan de Weena 290 in Rotterdam (gemeente Rotterdam)

2018-01-10: Fusie/splitsing: Op 31-12-2017 splitsingsakte (afsplitsing) verleden. Splitsende rechtspersoon: Invorderingsbedrijf B.V., 56170394
Verkrijgende rechtspersonen: CM Zakelijk B.V., 70570469 CM TM B.V., 70570477.

Nu Invorderingsbedrijf nog steeds bestaat, is er sprake van afsplitsing.
Van afsplitsing is sprake wanneer het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door één of meerdere andere rechtspersonen waarvan ten minste één overeenkomstig het bepaalde in boek 2 BW lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal toekent aan de leden of aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon of waarvan ten minste één bij de splitsing door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht. Gelet op het feit dat zowel Invorderingsbedrijf en CM Zakelijk zich toeleggen op rechtskundig advies, credit management en het incasseren van vorderingen, is onduidelijk welk deel van het vermogen van Invorderingsbedrijf is overgegaan op CM Zakelijk B.V en CM TM B.V.

Volgens verklaring van IVB wordt als gevolg van de juridische splitsing van Invorderingsbedrijf B.V. per 01-01-2018 het merk ‘Invorderingsbedrijf’ gevoerd door CM Zakelijk B.V. KvK 70570469 voor opdrachtgevers handelend in de vorm van beroep en/of bedrijf en door Invorderingsbedrijf B.V. KvK 56170394 voor opdrachtgevers niet handelend in de vorm van beroep/of bedrijf. Desbetreffend KvK-nummer is derhalve uitsluitend contractspartij voor de hiervoor beschreven klantgroep.

1.4 Incassocenter BV (ICC)

( KvK nummer 66725143)
Incassocenter BV heeft de hoofdvestiging op de Lichtenauerlaan 102 (gemeente Rotterdam) Incassocenter is een deelneming van Smart Finance Holding BV. Dit bedrijf is gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag).
Incassocenter BV is ook een deelneming van Smart Investments Holding BV. Dit bedrijf is gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag).
Incassocenter BV heeft geen andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde nevenvestigingen.

1.5 Andere inschrijvingen

Uit onderstaand overzicht komt naar voren dat in 2018 naast CM Zakelijk en CM TM inmiddels 4 incassobureaus zijn toegevoegd.
17


2. De vestigingen

2.1. De vestigingen van het Invorderingsbedrijf B.V. en Incassocenter

Onder de contactinformatie op de site van het Invorderingsbedrijf B.V. worden de volgende vestigingen weergegeven:


Alhoewel hier gesuggereerd wordt dat er sprake is van vier vestigingen, waarbij Den Haag het centraal postadres is, zijn de vestigingen in Rotterdam, Groningen en Amsterdam brievenbusfirma’s. Deze virtuele kantoorpakketten worden aangeboden door Regus en omvatten telefoondiensten en een zakelijke postservice met een zakelijk adres. Ook het Incassocenter aan de Lichtenlauerlaan te Rotterdam is een kantooradres dat door Regus wordt aangeboden als virtueel kantoor.

2.2. Verklaring van de directeur Callcenter Office Plus Teleservice

De directeur van het callcenter dat tot begin 2017 voor de vestigingen van IVB c.s. de telefoondiensten verrichtte, verklaarde desgevraagd schriftelijk:

“Het is een beetje een naar bedrijf. Ze zijn gestopt zonder op te zeggen. Paar keer gevraagd wat ze nu wilden. Toen bluften ze dat ze opgezegd hadden en dat onze dienstverlening plotseling slecht was geweest. Ze zouden zelfs schade gaan claimen. Nooit meer iets gehoord. Op het punt gestaan een incassobureau op ze af te sturen. Maar vanaf gezien omdat het resterende bedrag niet de moeite was. Over hun dienstverlening. Laat ik het zo zeggen: had niet het idee dat alles netjes werd afgehandeld. Debiteuren moesten vaak maar mail sturen. Aangezien we ze daarna weer aan de lijn kregen bleek dat die mailtjes ook niet beantwoord werden. Mentaliteit van wij eerst in plaats van voor je klanten zorgen”

 18


2. 3. Transcriptie telefoongesprek ex-medewerker Invorderingsbedrijf

Hieronder wordt een beperkte transcriptie gegeven van een geanonimiseerd gesprek met een ex-medewerker van de klantenservice van het invorderingsbedrijf. In het gesprek laat zij onder meer weten.

Ik moet eerst zeggen dat het niet echt een fijne ervaring was om daar te werken hoor. Zeker niet. ik wist niet wie de klanten waren bijvoorbeeld en de kosten gingen extreem snel omhoog. 

De kosten gaan maar omhoog en ze negeren alle mailtjes en ze negeren alle telefoontjes. Alle aangetekende brieven worden genegeerd.”

“Ze hebben ook...ik weet niet of ik dit wel mag vertellen...maar ik vond het zelf heel raar want ze hadden zeg maar...op die brieven stonden namen van mensen die helemaal niet bestaan”

“Ze plaatsen ook valse recensies op internet. Ik ken niemand die tevreden is over de dienstverlening van IVB.”

“ En ze nemen ook altijd studenten aan omdat die gewoon goedkoper zijn. Ik heb ook niet heel veel verdiend in die twee maanden.”

“Gewoon zo min mogelijk doorverbinden en zo lang mogelijk aan het lijntje houden. Dat was inderdaad de instructie ja.”

“ Appel bestaat dus niet en mw Vis..., nee die bestaan niet, nee”

[Over Konings ] “Hij is er wel maar we moesten altijd zeggen:. hij is niet op kantoor “
“Al die mailtjes waren best wel negatief ook. Tenminste als ik er 1 moest lezen en er werd inderdaad ook heel vaak gedreigd met we gaan naar 
Radar, enzo”

2.4. Blog huisvesting J. Koning

De verklaring van Joost Konings over de noodzakelijkheid van uitbreiding van het Invorderingsbedrijf schetst een ander beeld dan het bovenstaande.Gezien het succes van het concept van Invorderingsbedrijf B.V. mag zij zich vanaf maart 2014 nu ook met recht incassobureau Amsterdam noemen. Invorderingsbedrijf heeft gekozen voor een statig pand aan de Herengracht. Deze beslissing is genomen om het sterk groeiende klantenbestand op het gebied van incasso Amsterdam nog beter te kunnen bedienen. In het pand waar thans het Invorderingsbedrijf gevestigd is, had vroeger het Centraal Brouwerij Kantoor haar onderneming. Het pand heeft een lange geschiedenis welke honderden jaren terugvoert. Binnen de Amsterdamse markt zijn verschillende partijen actief in de categorie incassobureau Amsterdam. De kwaliteit van dienstverlening verschilt van bedrijf tot bedrijf. In de praktijk blijkt dat maar weinig partijen de behoeften van bedrijven die actief zijn in de zakelijke markt integraal kunnen invullen. Zakelijke partijen werken daarom vaak met diverse dienstverleners om de vraagstukken die spelen op te lossen. Zaken van grote complexiteit en hoge belangen worden vaak uitbesteed aan advocatenkantoren. Voor lage bedragen wordt meestal gebruik gemaakt van incassokantoren, credit management bedrijven of deurwaarderskantoren.

Invorderingsbedrijf B.V. heeft zich de voorbij jaren gepositioneerd als een full service credit management en legal dienstverlener.

Invorderingsbedrijf B.V. biedt de kennis van een advocatenkantoor gecombineerd met de efficiëntie van een credit management bedrijf en de daadkracht van een deurwaarder. Invorderingsbedrijf B.V. is heeft als doel effectief invulling geven aan de behoeften van klanten op het gebied van zakelijk incasseren, ook wel Business to Business incasso genoemd. Naast een efficiënte incassoafdeling met een extreem hoog service level beschikt Invorderingsbedrijf B.V. over een gespecialiseerde juridische afdeling die op elk gewenst moment ingeschakeld kan worden voor bijvoorbeeld het incasseren van boetes, bekeuringen en het vorderen van schades. Daarnaast behandelt Invorderingsbedrijf B.V. met haar incassobureau Amsterdam ook alle andere voorkomende juridische geschillen. Invorderingsbedrijf incassobureau Amsterdam voor een maximaal incassoresultaat.

Adres: Herengracht 282 – 1016 BX Amsterdam

2.5. Hoe de klantenservice zelf in de war raakt.

Door onwetendheid van de klantenservice kunnen vreemde situaties ontstaan, zoals uit onderstaande reviews op Google Maps blijkt. Het bestaan van de elders geprofileerde “landelijke dekking” wordt hier ontkend.

20


22 reviews
een maand geleden

Incassocenter is een onderdeel van het Invorderingsbedrijf Den Haag en deelt dezelfde incompetente medewerkers. En ook de verzonnen; heeft iemand bv weleens Koen Molenaar ontmoet, waarmee de meeste opgelichte klanten te maken hadden? Waarschijnlijk niet, want hij is nergens te vinden op internet en dat is tegenwoordig heel vreemd. Zeker als je een functie bekleedt met heel veel zakelijk verkeer.... Dit geldt overigens ook voor L. Vis; nergens te traceren. Wat wel te traceren is, is het feit dat opeens veel mensen beide bedrijven positief beoordelen. Allemaal op dezelfde dagen en hun enige bijdragen gaan over alle kantoren van dit bedrijf. Zelfs Amsterdam, wat alleen een postbus is....denk na...dat klopt toch niet? Evenals dat deze bedrijven zich alleen herkennen in de positieve verhalen; de negatieve reviews komen volgens hun van mensen die GEEN klant bij hun zijn. Allemaal.....

Deze crew zou het heel goed doen aan tafel bij TROS Opgelicht, maar ze zijn zo gehaaid dat Peter R. de Vries er nog een dobber aan zou hebben...

Reactie van de eigenaar 13 uur geleden
Beste anonieme reviewer, ook van u hebben we geen registratie in het systeem. De reden dat u blijkbaar anoniem wilt blijven is omdat de review die u plaatst vol met onwaarheden staat. Ons kantoor heeft geen vestiging in Amsterdam - wij zitten in Rotterdam - en bovendien zijn wij geen onderdeel van een ander incassobedrijf. Zelfs Peter R. de Vries zou dat zo zien. Mocht u onverhoopt een echte opdrachtgever of schuldenaar zijn, dan hoor ik u graag persoonlijk op 010-3108000 (dagelijks tussen 9 en 17 uur). Groet, Sander (Webcare).

2.6. Het aantal medewerkers van Invorderingsbedrijf c.s.

In de uittreksels van de Kamer van Koophandel zijn het aantal in de B.V’s werkzame personen resp. 30 voor het Invorderingsbedrijf en 2 personen voor het Incassocenter.
Naast de heren Konings en Lemmens zijn er een aantal (vaste) medewerkers bekend.
Gabriel Huisman, May Leung, Bas Toet en Wesley Boeters. En een student Thomas Appel 
door de stagiare toch verklaard dat die niet bestond??? die met name bij de e-mail correspondentie hand en spandiensten als thuiswerker verleent. Daarnaast zijn er vermeldingen terug te vinden van Wesley de Geus (junior accountmanager) Suraya Juriaans (jurist) Elise Yip en Tom van Velden.

Het waarschijnlijk bij het IVB aantal werkzame personen ligt rond 8 of hooguit 10 waarbij daarnaast gebruik wordt gemaakt van een groot aantal stagiaires en studenten die met name worden ingezet voor callcenter activiteiten. Overige in e-mail correspondentie benutte namen zijn: Elsa, Elisa, Sander, Amanda van Haaren, Laura de Graaf, Gavin Gomes, A.M van Elswijk,T. Houssain, A. Chotkan, T. Appel, Luuk ,Wesley de Geus, Wesley de Groot.

Sommige van deze “medewerkers” beantwoorden e-mails van opdrachtgevers waarbij voornamelijk niet op de inhoud wordt ingegaan maar vrijblijvende antwoorden worden gestuurd. De beperkte bezetting van dit bureau leidt ertoe dat er nauwelijks wordt gecommuniceerd en in de telefonische contacten bewust wordt gestuurd op onwetendheid en verwijzing naar afwezigheid van de “ contactpersonen”.

 

21

 


Naast de vele andere namen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van aliassen “Koen Molenaar” “ L.Vis” en “ L.Molenvis “ die op de sociale media niet zijn terug te vinden en die geen van gedupeerden ooit telefonisch heeft gesproken.

Uit de onderstaande post op Google+ komt een bevestiging van de geringe omvang van het Invorderingsbedrijf.

De werving en selectie van medewerkers is vooral gericht op stagiaires en studenten. Hetgeen blijkt uit onderstaande personeelsadvertenties. De volgende vacaturetekst zegt voldoende over het invorderingsbedrijf, hoe ze naar hun opdrachtgevers kijken en welke " expertise" hun opdrachtgevers kunnen verwachten. De vacaturetekst is te vinden op ( Vacaturesite Indeed 13 juli 2018).
Bijbaan

"Heb jij een vlotte babbel en wil leren hoe je hiermee serieus geld kan verdienen? Binnen no time leren wij je de skills.
Wij leren jou verkopen net als Di Caprio in de scene van the Wolf Of Wallstreet.”

•Verdien € 10,41 bruto per uur ! + Mooie bonus voor binnengehaalde deals. •Onze werklocatie is op loopafstand van Den Haag Centraal .
•Zowel geschikt voor studenten (voor enkele uren per week) als werkzoekende voor een fulltime dienstverband.

In eerste instantie maak je afspraken voor een senior verkoper. Deze senior haalt tijdens deze afspraken telefonisch deals binnen. Voor elke binnengehaalde deal ontvang je een mooie bonus.

Hoe meer en hoe beter de afspraken, hoe meer je verdient..."

Met de onderstaande vacaturetekst worden stagiaires uitgenodigd om stage te lopen bij het Invorderingsbedrijf.Meewerkstage Juridisch Medewerker

Locatie(s) : Den Haag
Branche : Financiële dienstverlening Land : Nederland
Soort werk : Juridisch

Een nieuwe dag bij het Invorderingsbedrijf

Invorderingsbedrijf B.V. is een jong en ambitieus bedrijf binnen de incassomarkt. Door de slimme, innovatieve en strategische inzet van alle beschikbare middelen en een schat aan ervaring is ons bedrijf zowel voor grote als kleine ondernemingen en instellingen een solide partner. In recordtempo veroveren wij de markt en halen wij de concurrentie onderuit. Als student werk je mee op de afdeling juridische zaken binnen onze organisatie. Bij ons ben je verzekerd van goede begeleiding en krijg je afhankelijk van je capaciteiten diverse verantwoordelijkheden toebedeeld.

Concreet:

Juridisch inhoudelijke reacties opstellen ten behoeve van het minnelijk incassotraject Het verzorgen van de rolbegeleiding van de aan jou toegewezen rechtszaken
Het opstellen van dagvaardingen en overige juridische documenten

De persoon die wij zoeken is:

Pro actief, zelfstandig, communicatief vaardig
Je volgt een juridische of economische studie
Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in (woord &) geschrift Ervaring met MS office applicaties
Minimaal opleidingsniveau: HBO

Reageren:

Wil jij serieus werk maken van je stage? Dan ontvangen we graag jouw motivatie met CV. Voor gemotiveerde stagiaires zijn er doorgroeimogelijkheden mogelijk binnen het bedrijf. Per e-mail: carriere@invorderingsbedrijf.nl
LET OP: Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

2.7. De vaste klanten als referentie bij Invorderingsbedrijf en Incassocenter

Op de internet sites van het Invorderingsbedrijf B.V. c.s wordt het volgende gesteld:


23

 


“In plaats van een heel verhaal te vertellen over onszelf, brengen we u in contact met onze vaste klanten. Hiervoor hoeven we niet ver te zoeken, het merendeel van onze klanten zijn namelijk vaste klant. Zij zijn onze ambassadeurs. “

Bij navraag bleek dat bedrijven zich niet bewust waren dat zij als referentie werden genoemd op de internetsite van het Invorderingsbedrijf B.V. Dit impliceert dat Invorderingsbedrijf c.s. bewust gebruik maakt van valse referenten. Consumenten krijgen daardoor een ander beeld van het concern dan de werkelijkheid. Er is vastgesteld dat een aantal van de genoemde referenten niet bestaat en, wanneer ze wel bestaan, zij vaak niet eens wisten dat zij op de referentiepagina van Invorderingsbedrijf c.s. worden vermeld.

Diverse referenties hebben naar aanleiding hiervan verzocht de vermelding ongedaan te maken of hebben zelfs de relatie met het Invorderingsbedrijf beëindigd. Dit is het gevolg van het feit dat deze ondernemingen nooit toestemming hebben verleend om als referentie te dienen.

2.8. Incassocenter

Verder is gebleken dat er onjuiste informatie wordt vermeld op de website van in ieder geval van het Incassocenter B.V. Dit is het geval bij alle referenties van deze brievenbuslocatie.

a) Treehouse Island

Het vermelde logo behoort toe aan en wordt ook gebruikt door “Treehouse Island Inc.”, gevestigd te Orlando, Florida (USA), met sinds 2011 als CEO de heer Ryan Carson.Zowel bij het te Florida gevestigde Treehouse Island Inc., maar ook bij een te Rotterdam gevestigde onderneming genaamd Treehouse.nl kende men bij navraag geen Bart Janson.

24

 

Op 21 mei 2018 werd de volgende E-mail ontvangen van Treehouse.


Een screenshot van de site van Incasso Center 22 mei 2018 22:15 uur toont aan dat de review of vermelding van de vermeende klant, Treehouse, is verwijderd. Dit naar aanleiding van de DCMA takedown notice van Treehouse.25


b. Atlassian

Atlassian heeft 2 CEO’s en geen van beiden is Marcel Smith. De beide Co-founders en CEO’s zijn Scot Farquar en Mike Cannon- Brookes. Wanneer je kijkt op de site van Atlassian dan zie je hun nieuwe logo. Het logo op de site van Incassocenter is enige jaren oud, zoals is op te maken uit de logo-evolutie van Atlassian,

“https://www.atlassian.com/blog/announcements/our-bold-new- brand “.


Dit om aan te geven dat het over het juiste bedrijf gaat. Atlassian heeft de hoofdvestiging in Sydney, Australië. Atlassian heeft ook een vestigging in Nederland, in Amsterdam (Singel 236) Tel. 020-7960060. Ook daar komt geen Marcel Smith voor en daar heeft ook nooit een Marcel Smith gewerkt of was daar een CEO met die naam.

C. Yammer

Yammer is een blogging-webdienst, opgericht in 2008 en in 2012 overgenomen door Microsoft. De hoofdvestiging zit in San Francisco, USA. De CEO is David O. Sacks. Microsoft en eveneens Yammer werken niet met Incassobureau’s, zoals bijvoorbeeld IncassoCenter. Yammer is ondergebracht bij Microsoft in Amsterdam (Schiphol) Er is geen CEO met de naam Anita de Vries bij Yammer of bij Microsoft. Er werkt zelfs geen Anita de Vries. De directeur van Yammer is een Microsoft medewerker en al vanaf 2010 voor Yammer werkzaam, de heer Niels van der Zeyst.

Op 24 september 2018 21:46 uur zijn de referenties op de site van Incassocenter weer terug gezet, zoals uit dit screenshot blijkt.2.9 Invorderingsbedrijf

Zoals reeds gesteld, is de lovende recensie van Graphic Junkie van de broer van Joost Konings.

Softmedia


De reactie van de heer van Vijfeijken was desgevraagd dat Invorderingsbedrijf eenmalig is ingeschakeld en verder het bedrijf niet te kennen. Softmedia heeft het invorderingsbedrijf verzocht de referentie te verwijderen, hetgeen op 15 november 2017 is gebeurd.

27


Yealz Internetmarketting


Een soortgelijk voorbeeld is de referent L. Sanders. Dit snel groeiende bedrijf Yealz Internetmarketting, Den Haag is niet bekend op internet noch bij de Kamer van Koophandel28


3. Het creëren van een sterk bedrijfsimago

Het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter zijn geen lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) . Dat is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus.

3.1. Invorderingsbedrijf en de incasso-expertise

Evenals bij de introductie van de brievenbusfirma in Amsterdam wordt op de internetsite van het Invorderingsbedrijf de suggestie gewekt dat het invorderingsbedrijf en het incassocenter alle benodigde expertise in haar organisatie heeft geborgd. Dit is in strijd met de werkelijkheid. Alle expertise op het gebied van (gerechtelijke) deurwaarders, incasso- advocaten wordt ingehuurd. Zoals uit de volgende hoofdstukken duidelijk wordt, worden positieve reviews -met name bij Google Maps - benut om te suggereren dat invorderings- bedrijf over meer expertise beschikt dan IVB werkelijk in huis heeft. Het invorderingsbedrijf beschikt niet over gerechtsdeurwaarders of over incassoadvocaten. Het Invorderingsbedrijf Groningen stelt zelfs het beroep van deurwaarder uit te oefenen.


De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar benoemd door de Kroon. De gerechtsdeurwaarder verricht ambtshandelingen. Bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding, het betekenen van het vonnis en het leggen van beslagen. Er is een verschil tussen een incassobureau zoals het Invorderingsbedrijf en een deurwaarder. Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Het kan bijvoorbeeld geen beslag leggen. Een deurwaarder kan dit wel. Ten onrechte wordt door IVB gesuggereerd ook de activiteiten van de deurwaarder uit te voeren.

30


Zo wordt op de site van het Invorderingsbedrijf Amsterdam het volgende gesteld.


 

Deurwaarder in Amsterdam

Heeft u te maken met een debiteur die zijn afspraken steeds niet nakomt? Die ondanks mails en brieven niet betaalt? Die uw telefoontjes steevast negeert of steeds uitvluchten verzint? Één brief van de gerechtsdeurwaarder is vaak voldoende.
Dan is het verstandig om een deurwaarder in te schakelen. Een deurwaarder zal voor u een incassotraject starten. Vaak is een brief van de gerechtsdeurwaarder voldoende. Debiteuren die uw aanmaningen steeds naast zich neerleggen reageren vaak wel op een brief van de deurwaarder Amsterdam. In de meeste gevallen staat het geld dan ook na enkele dagen op uw rekening. Soms is het echter zo dat ook de sommaties van 
onze gerechtsdeurwaarder geen effect blijken te hebben. In dit geval kan er ook beslag worden gelegd bij de debiteur. Bijvoorbeeld op een bankrekening, op uitkering of salaris of zelfs op de inboedel. De debiteur zal dit tegen elke prijs willen voorkomen. Dit heeft namelijk vervelende gevolgen.

Geen resultaat, beslag leggen

Voordat er beslag gelegd kan worden moet door de rechtbank wel een zogenaamde titel afgegeven worden. Zonder deze titel kan een gerechtsdeurwaarder geen beslag leggen. Het behalen van een gerechtelijk kan via een incasso procedure bij de rechtbank. Het Invorderingsbedrijf kan dit voor u regelen. Doordat invorderingsbedrijf werkt met eigen deurwaarders in Amsterdam, bieden zowel de incasso, als de gerechtelijke incassoprocedure als de beslagleggingsprocedure onder een dak. Dit heeft als grote voordeel dat u een aanspreekpunt heeft. Ook wanneer er ingrijpendere maatregelen benodigd zijn om uw vordering te incasseren.

Invorderingsbedrijf een begrip in Amsterdam
Het Invorderingsbedrijf is een begrip in Amsterdam en omstreken. Vele bedrijven, instellingen en particulieren maken gebruik van de diensten van onze deurwaarders. Heeft u te maken met een hardnekkige wanbetaler? Neem dan contact op met ons. Een van onze invorderingsspecialisten staat u uitgebreid te woord. Wij adviseren u kosteloos over de beste strategie om uw doel te bereiken.

Invorderingsbedrijf B.V.

Herengracht 282 1016 BX Amsterdam +31-(0)20 –760 3920


31


Op de site van het Invorderingsbedrijf Den Haag is de volgende tekst opgenomen.Deurwaarder inschakelen

U kunt ervoor kiezen om het Invorderingsbedrijf afdeling deurwaarder Den Haag in te schakelen. Deze start een incassoprocedure op om uw openstaande rekeningen te incasseren. De deurwaarder kan tevens een dagvaarding opstellen en zodoende uw debiteur voor de rechter slepen om uw rekening alsnog betaald te krijgen. De gerechtsdeurwaarder gaat op bezoek bij het woonadres van uw debiteur. Doordat de deurwaarder in Den Haag ook de mogelijkheid heeft om beslag te leggen op bankrekeningen of goederen, betalen veel debiteuren de openstaande betalingen snel.

Deurwaarder
Bent u het achterna zitten van uw geld ook zo beu? Wil uw debiteur maar niet betalen? Of heeft u al een uitspraak van de rechter? Dan is het inschakelen van de deurwaarder een wijs besluit. Een deurwaarder haalt uw geld snel en op een deskundige manier binnen. U heeft vast leukere dingen te doen dan te bedelen om uw geld. Met loze beloften bent u wel klaar. Met het inschakelen van onze deurwaarder bent u ervan verzekerd dat uw geld niet langer onnodig op het spel staat. Het maakt ons niet uit waar uw debiteur zich bevindt: onze deurwaarders hebben landelijke dekking en komen dus letterlijk overal.

Wat is een deurwaarder?
Onze deurwaarders zijn stuk voor stuk hoog opgeleid en door de overheid aangesteld om ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Heeft u te maken met permanente wanbetaling, dan zal onze deurwaarder uw debiteur van harte uitnodigen om voor het gerecht verschijnen. Dit noemt men dagvaarden. Het doel: zo snel mogelijk betaling verkrijgen.

Wat doet een deurwaarder voor u?
Naast het uitbrengen van dagvaardingen, is onze deurwaarder kampioen in het verzilveren van vonnissen. Voornamelijk het incasseren wat de rechter heeft toegewezen.

 • Uitbrengen van dagvaardingen

 • Het ten uitvoer leggen van vonnissen

 • Overige deurwaardersdiensten

  Hoe werkt een deurwaarder?
  Wanbetaling is anno 2014 helaas aan de orde van de dag. Wanneer u bijvoorbeeld geld tegoed heeft, en er wordt niet tijdig betaald, laten wij voor u een dagvaarding uitbrengen door één van de deurwaarders. Wij stellen een dagvaarding voor u op. We formuleren uw eis en vullen deze aan met de juridische onderbouwing. Met het uitbrengen van de dagvaarding start de gerechtelijke procedure. De rechter zal een vonnis wijzen waarmee beslag gelegd wordt bij uw debiteur als er niet alsnog vrijwillig wordt betaald. Goed nieuws dus. De deurwaarder brengt de dagvaarding altijd persoonlijk bij uw debiteur langs. Dit noemt men ook wel betekening. Vaak is dit al genoeg om uw debiteur aan te zetten tot betaling.

  32

Het ten uitvoer leggen van vonnissen
Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal de debiteur moeten voldoen aan het vonnis. Eén van onze deurwaarders betekent het vonnis bij uw debiteur en doet bevel tot betaling. Blijft betaling uit, dan zal er over worden gegaan tot beslaglegging.

De voordelen van onze deurwaarders

 • Landelijke dekking
 • Deskundig & ervaren
 • Respect voor uw debiteur
 • Snel resultaat

Overige diensten

Bij ons kunt u terecht voor alle deurwaarderstaken, zoals deze in de wet staan beschreven, waaronder:

33Op de site van Invorderingsbedrijf Rotterdam staat het volgende:
Deurwaardersdiensten nodig? Wij helpen!

Iedere succesvolle ondernemer krijgt ermee te maken: debiteuren die weigeren te betalen. Meestal omdat ze het geld niet hebben, meer tijd nodig hebben, of simpelweg omdat ze onbetrouwbare zakenpartners blijken. Geduld is een schone zaak, maar in het geval van wanbetalers geldt: geduld is een slechte zaak! Heeft u te maken met een wanbetaler? Dan doet u er goed aan zo snel mogelijk gebruik te maken van deurwaardersdiensten.

Deurwaardersdiensten: voorkom een hoop ellende

Verstrijkt de betalingstermijn van uw factuur, dan is uw debiteur officieel in gebreke. Hij heeft zich immers niet gehouden aan de tussen jullie gemaakte betaalafspraken. Is hij het misschien ‘gewoon’ vergeten? Misschien. In dat geval zal hij na het versturen van één vriendelijke herinnering (de zogenaamde ‘aanmaning’) alsnog netjes betalen. Maar wat als hij ook dan niet betaalt? Dan is de kans groot dat u te maken heeft met een wanbetaler. Het inschakelen van deurwaardersdiensten is dan met klem aan te raden. Een deurwaarder geeft het startsein voor het gerechtelijk incassotraject. Hij overhandigt uw debiteur een brief, de zogenaamde ‘dagvaarding’, waarin staat wat uw vordering is en wanneer uw debiteur voor de rechter wordt verwacht. De kans dat uw debiteur daarvan schrikt, is groot. Hij is immers degene die in gebreke is, niet u!. Hij weet: de kans dat hij in de rechtbank aan het kortste eind trekt, is zeer groot. Zeer waarschijnlijk zal hij zo snel mogelijk overgaan tot betaling. Deurwaardersdiensten zijn daarmee een uiterst snelle en effectieve manier om uw debiteur aan te zetten tot betalen.

Een effectief drukmiddel
Maar wat nu als u te maken heeft met een bijzonder hardnekkige wanbetaler? Uw debiteur beweert dan bijvoorbeeld dat uw vordering onterecht is en dat hij niet voor de rechter zal verschijnen. Kunt u nu voorgoed fluiten naar uw geld? Gelukkig niet. In dat geval zal er namelijk worden overgegaan tot het leggen van een zogenaamd ‘conservatoir beslag’. De deurwaarder bevriest daarbij de rekening van uw debiteur, waardoor hij geen geld meer overmaken of ontvangen. Heel vervelend voor uw debiteur, want op die manier kan hij natuurlijk geen zaken meer doen ... De kans dat uw debiteur uw facturen alsnog uitbetaalt, is daarmee erg groot.

Het Invorderingsbedrijf: betrouwbaar en snel!

Met de deurwaardersdiensten van Het Invorderingsbedrijf, behoren wanbetalers voor u tot het verleden. Onze juristen, incassospecialisten en deurwaarders weten precies hoe ze uw debiteuren aan moeten zetten tot betalen. De kosten van een eventueel proces worden verhaald op uw debiteur: hij is immers degene die in gebreke is.

Voor meer informatie over de deurwaardersdiensten van Het Invorderingsbedrijf neemt u contact op met 070 – 762 0330 of info@invorderingsbedrijf.nl

34


Maak bijvoorbeeld gebruik van deurwaarder Rotterdam , deurwaarder Amsterdam of deurwaarder Den Haag.

Op Facebook kan het nog extremer. Hier presenteert het Invorderingsbedrijf zelf als advocatenkantoor.


3.2. Beloften van het Invorderingsbedrijf op hun websites

Invorderingsbedrijf B.V. belooft in het handelsverkeer en op haar website klanten “gouden bergen” Zo waren en zijn nog steeds op de website van Invorderingsbedrijf aanlokkelijke slogans te zien als: “De meest geavanceerde incassostrategie” “Geen brug te ver, wij gaan door waar anderen stoppen” “Voor ongekende snelheid - efficiëntie en transparantie” En vooral “No Cure No Pay” en “100% uitkering van de hoofdsom”

3.3. Reclame voor No Cure No Pay: het oordeel van de RCC en de kantonrechter

Op de sites van het Invorderingsbedrijf wordt de no cure – no pay formule als volgt omschreven:
Incasso No Cure No Pay

Incasso No Cure No Pay houdt in dat u geen honorarium voor de behandelende advocaten en juristen verschuldigd bent als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaalt. Het risico dat wij dus toch voor u aan het werk zijn, en daarvoor niet betaalt krijgen, ligt bij ons.
In geval van incasso betaalt uw debiteur over het algemeen onze kosten. We zijn namelijk van mening dat de kosten voor incasso voor rekening van uw debiteur moeten komen – hij is immers in verzuim – en niet voor u.U wilt vooraf weten waar u aan begint en wat het u kost. Daarom werken we niet met kleine lettertjes, maar hanteren we heldere incassotarieven. In 92% van de gevallen sluiten we een dossier al in de buitengerechtelijke incassofase af en is de vordering snel voldaan. U bent dus verzekerd van resultaat, waarbij we de gemaakte kosten hebben kunnen verhalen op uw debiteur. Wacht dus niet langer en draag uw vordering over.


35


No Cure No Pay incasso werkt twee kanten op

Een klant die niet betaalt, is al vervelend genoeg. Nog vervelender is als u in deze niet betalende klant moet investeren met tijd en geld. Dit is exact de reden om incasso op basis van No Cure No Pay aan te bieden.

Incasso No Cure No Pay – Incasseren zonder risico

U wilt vooraf weten waar u aan begint en wat het u kost. Daarom werken we niet met kleine lettertjes, maar hanteren we heldere incassotarieven. In 92% van de gevallen sluiten we een dossier al in de buitengerechtelijke incassofase af en is de vordering snel voldaan. U bent dus verzekerd van resultaat, waarbij we de gemaakte kosten hebben kunnen verhalen op uw debiteur. Wacht dus niet langer en draag uw vordering over.

De voordelen van het Invorderingsbedrijf

Alle vorderingen worden dezelfde dag nog in behandeling genomen op basis van incasso No Cure No Pay. Zo verliezen we dus geen tijd. Uw eigen contactpersoon, vaak een jurist, is beschikbaar om uw vragen direct te beantwoorden. Ook krijgt u uw eigen account in onze Online Cockpit, zodat u zelf controle kunt houden. U heeft 24/7 online inzage in de dossiers, zodat u altijd op de hoogte bent van alle ins en outs van uw zaken. Gelden worden veilig ontvangen via onze Stichting Derdengelden Invorderingsbedrijf, welke stichting de voor u ontvangen bedragen direct aan u doorstort.

Wilt u meer weten over incasso No Cure No Pay? Wij geven u graag een gratis incasso advies en kunnen u meer informatie geven over uw vorderingen op basis van incasso no cure no pay. Het Invorderingsbedrijf is uw partner voor alle incassozaken. Vragen? Bel ons op +31- (0)70-762 0330.

Ook voor een deurwaarder Den Haag & deurwaarder Amsterdam & deurwaarder Rotterdam bent u bij het Invorderingsbedrijf aan het juiste adres.

In de reviews wordt het invorderingsbedrijf regelmatig aanbevolen vanwege de aantrekkelijke No Pay-No Cure formule die overigens bij alle bij de NVI aangesloten bureaus wordt aangeboden. Bij een succesvolle incasso is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van – over het algemeen - 15%. Indien de vordering niet wordt geīnd zijn er geen verdere kosten voor de opdrachtgever. In de situatie van het invorderingsbedrijf is dit anders. Een reviewer tekent het volgende op uit de eigen verklaringen van het Invorderingsbedrijf.Volgens eigen bewering van IVB is dit de echte werking van hun No Cure No Pay “Wij behandelen op basis van no cure no pay onbetwiste vorderingen. In geval van betwiste vorderingen berekenen wij ons uurtarief. (...)” Dit uurtarief bedraagt € 185,- exclusief 6% bureaukosten en BTW. Kortom NoCure No Pay geldt alleen als de debiteur de hoofdsom en de incassokosten betaalt. In alle overige gevallen betaalt de opdrachtgever de incassokosten. Vaak worden opdrachtgevers aangespoord om een gerechtelijke procedure te starten. Dan wordt de opdrachtgever geconfronteerd met griffierecht,

36


portokosten dagvaarding, opstellen dagvaarding, betekening dagvaarding, buitengerechtelijke incassokosten en reistijd tegen hetzelfde uurloon. Naarmate de procedure langer duurt, geldt opnieuw het uurloon. Gesuggereerd wordt dat deze kosten op de debiteur verhaalbaar zijn. Dat wil zeggen in telefonische contacten met IVB. Uit eigen verklaring zegt IVB hierover echter: " Uit de door Invorderingsbedrijf overgelegde correspondentie blijkt dat erop is gewezen dat de kosten zoveel mogelijk op de wederpartij worden verhaald, maar nergens staat dat Invorderingsbedrijf heeft verzekerd dat de kosten volledig verhaald zouden kunnen worden. Ook anderszins is daar niet van gebleken" Lees dit nog eens na via referentie ECLI:NL:RBDHA:2018:6733. Hier is IVB veroordeeld voor het schenden van de zorgplicht. Het betreft de toewijzing van een vordering tegen het Invorderingsbedrijf vanwege schending van de zorgplicht. De kosten wogen niet op tegen de te verwachte opbrengsten. Het Invorderingsbedrijf had eisers daarom moeten adviseren niet te procederen.

Reclame Code Commissie

Dat de werkelijkheid aanzienlijk grimmiger is dan hetgeen in eerste instantie aan de potentiële opdrachtgever wordt voorgehouden, komt duidelijk naar voren uit de gedupeerdenverklaringen. Het Invorderingsbedrijf is voor haar misleidende werkwijze door de reclamecode commissie op de vingers getikt.

Klager heeft na een zoekopdracht op internet naar een “no cure no pay” incassobureau zijn vorderingen aangeboden bij adverteerder op basis van “no cure no pay”, maar heeft een aanzienlijke rekening van adverteerder ontvangen, zodat van “no cure no pay” geen sprake is. Bovendien wordt er door adverteerder geadverteerd dat men de haalbaarheid van de vordering online kan checken, maar ook dat is niet het geval. De Commissie begrijpt de klacht aldus dat volgens klager ten onrechte wordt gesproken over “no cure no pay”. De Commissie constateert echter dat er wel sprake is van “no cure no pay”, met dien verstande dat dit volgens de algemene voorwaarden van adverteerder alleen geldt indien de vordering niet betwist is. Dit laatste blijkt niet uit de uiting waardoor de gemiddelde consument zou kunnen menen dat adverteerder ook bij betwiste vorderingen werkt op basis van “no cure no pay”. Naar het oordeel van de Commissie betreft dit een wezenlijke beperking, die voldoende uit de uiting had moeten blijken .Gelet op het vorenstaande oordeelt de Commissie dat sprake is van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC.
Nu de reclame-uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. “

Op 6 oktober 2014 oordeelde de commissie als volgt: De Commissie acht op grond van het voorgaande de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt – voor zover nodig – adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken (dossiernr. 2014/00604).

Kantonrechter

De kantonrechter heeft hierin een afwijkende visie. Volgens de kantonrechter mogen " de teksten op een website commercieel en wervend zijn, waaronder de mededeling “no cure no pay”. Hij stelt ter zake: "De inhoud van de website bepaalt echter niet de inhoud van de overeenkomst, die wordt namelijk bepaald door de tussen partijen gesloten en goedgekeurde overeenkomst van opdracht met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden". Ondanks het feit dat de Reclame Code Commissie deze vorm van adverteren als misleidend heeft bestemd, geldt dat niet voor de kantonrechter.

37


4. De werkwijze van het IVB

4.1. Inleiding

In hoofdstuk 11 van dit zwartboek zijn 28 verklaringen van opdrachtgevers van het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter opgenomen. Hun ‘ verhalen’ zijn verzameld in de afgelopen twee jaar. Zij zijn verteld met een gevoel van strijdbaarheid en de terugkerende vraag waarom er zo weinig tegen dit bedrijf kan worden ondernomen. Soms ook met vertwijfeling: om dan maar te voldoen aan de gewiekste opzet van hun opdrachtnemer en het verlies te nemen tegen onredelijke en onaanvaardbare kosten. Ieder verhaal wordt verteld vanuit een eigen situatie en in eigen woorden. Om moverende redenen zijn de verklaringen geanonimiseerd maar de oorspronkelijke tekst van de verklaring is gehandhaafd gebleven. De verklaringen geven een beeld van het verdienmodel en de werkwijze van het Invorderingsbedrijf en het patroon dat hierin is te herkennen. Vaak wordt zo’n verhaal afgesloten met een hulpvraag. De praktijk leert helaas dat de standaardwerkwijze zoals de eigenaren van het Invorderingsbedrijf en Incassocenter die zich als verdienmodel hebben eigengemaakt succesvol blijkt en uitvoerbaar blijft.

Het kantongerecht in Nederland voegt zich in de onredelijke Algemene Voorwaarden van het IVB. En, is van mening dat het verschaffen van onjuiste informatie als ‘reclame’ gerechtvaardigd is. Daarbij geldt dat een ZZP-er of MKB-er als ondernemer van de uitgebreide Algemene Voorwaarden voorafgaande aan de opdracht kennis genomen dient te hebben. De kantonrechter neemt aan dat iedere ondernemer beschikt over voldoende juridische kennis van de incassomarkt en daarmee in staat is om een adequaat weerwoord te hebben tegen datgene wat hun na de opdrachtverstrekking overkomt. Stelselmatig worden door het kantongerecht in Nederland kleine ondernemers geconfronteerd met een vonnis waarin de door het Invorderingsbedrijf c.s. ingestelde vorderingen de oorspronkelijke vordering op hun debiteur velen malen overstijgt. Veelal zonder de incasso van de vordering op hun debiteur.

De disproportionele verhouding tussen de verlangde incassokosten, de geleverde minimale prestatie, soms zelfs aantoonbare beroepsfouten en het uiteindelijke resultaat wordt niet in de gerechtelijke afweging betrokken. In de huidige rechtspraktijk is daardoor een grote maatschappelijke onevenwichtigheid ontstaan.

De voornaamste doelgroepen van het Invorderingsbedrijf zijn resp. de kleine zelfstandige en de particulier. Het gaat bij deze groepen vaak om enkele incasso’s. De juridische kennis op het gebied van incasso is gering zodat er geen weerwoord verwacht behoeft te worden. De verwijzing naar de ‘ overeengekomen’ algemene voorwaarden sluiten, zeker als het ZZP-ers of MKB-ers betreft, juridisch verweer bij het kantonrecht zo goed als uit. Mede door het ontbreken van rechts- en wetskennis bij de opdrachtgevers. Een beroep door consumenten op het vigerende consumentenrecht vindt zelden plaats.

Juist door dit gebrek aan inzicht hoe te opereren bij wanbetaling en incasso wordt een beroep gedaan op het Invorderingsbedrijf c.s. Het is om die reden dat bij de intake door het IVB c.s. er groot belang gehecht wordt aan het winnen van het vertrouwen van potentiële opdrachtgevers. Enerzijds door via zoekcriteria op Google optimaal vindbaar te zijn en op de respectievelijke sites halve waarheden te benoemen. Anderzijds door alle initiële contacten telefonisch te laten plaatsvinden met beloften die later in de Algemene en Product


38

 


Voorwaarden worden weersproken. De contactpersonen die deze aantrekkelijke afspraken hebben gemaakt, zullen deze nooit schriftelijk bevestigen en houden zich daarna onbereikbaar.

4.2. Het verdienmodel

Het verdienmodel van het IVB richt zich op het maximaliseren van de opbrengst uit een eenmalige opdracht tot incasso. Veelal op een wijze dat de door Invorderingsbedrijf verlangde vergoedingen de oorspronkelijke vordering overmatig overschrijden waarbij de opdrachtgever met een stevig verlieslatend saldo wordt geconfronteerd. De gedupeerdenverklaringen zoals deze zijn opgenomen in dit zwartboek geven een beeld van aanzienlijke verliezen door de opdrachtverlening aan het IVB c.s.

Uit dezelfde verklaringen komt naar voren dat in de minnelijke fase weinig druk op de debiteur van de opdrachtgever wordt gezet. Dit met de intentie zo snel mogelijk over te kunnen gaan op een gerechtelijk procedure. Indien een debiteur in de zgn. minnelijke fase zowel de wettelijk toegestane incassokosten als de oorspronkelijke vordering zou voldoen, dan valt de opdrachtgever de hoofdsom toe en het Invorderingsbedrijf c.s. ‘slechts’ een vergoeding voor de wettelijk bepaalde incassokosten. In dit verdienmodel is dit voor het IVB een weinig aantrekkelijke optie.

In voorkomende gevallen wordt de opdrachtgever voorgesteld een serviceabonnement aan te gaan met het IVB. Soms is er zelfs sprake van een aantrekkelijke aanbieding waarvan de termijn zeer binnenkort afloopt. Ook wel wordt het abonnement als voorwaarde gesteld voor de opdrachtverstrekking. De kosten voor een serviceabonnement zijn uiteenlopend en kunnen oplopen op tot €760,-. Er zijn geen voordelen aan een serviceabonnement.

Er is geen vaste contactpersoon en er worden geen kosten bespaard ten opzichte van een eenmalige opdrachtverstrekking.

Opzegging van dit abonnement dient drie maanden van tevoren per aangetekend schrijven plaats te vinden om stilzwijgende verlenging te voorkomen. Regelmatig ontstaat een dispuut omdat Invorderingsbedrijf stelt de opzegging niet of te laat te hebben ontvangen. Vervolgens wordt het abonnement alsnog met een jaar verlengd en betaling voor de nieuwe termijn ‘in rechte’ gevorderd.

In de minnelijke fase van de opdrachtverstrekking wordt door het IVB veel moeite gestoken om de opdrachtgever te overtuigen over te gaan naar de gerechtelijke fase van het incassotraject. Er wordt snel telefonisch contact gezocht met de opdrachtgever om de gerechtelijke fase in gang te kunnen zetten. Zelfs wanneer de debiteur in de minnelijke fase de schuld heeft voldaan, wordt getracht de opdrachtgever te bewegen alsnog een gerechtelijk traject in gang te zetten voor de inning van de incassokosten dan wel te suggereren dat de dagvaarding reeds in gang is gezet of op de rol bij de rechtbank is geplaatst en er derhalve geen opties zijn om dit tij nog te keren... Een evidente onwaarheid met beoogd financieel gewin voor ogen.

Direct nadat de opdrachtgever is overgehaald wordt, meestal dezelfde dag nog, de dagvaardingsprocedure per e-mail toegezonden en worden de kosten voor het opstellen en betekenen van de dagvaarding gefactureerd. Benadrukt wordt dat deze factuur per ommegaande betaald dient te worden om de gerechtelijke procedure in gang te kunnen zetten. Vrij snel daarna wordt het griffierecht, de portokosten dagvaarding, de informatiekosten handelsregister en de dossierkosten in rekening gebracht.


39

 


Deze kosten worden voorgespiegeld als voorschot of investering en gepresenteerd als op de debiteur verhaalbaar. De juridische werkelijkheid is evident anders aangezien de (lagere) vergoeding voor proceskosten en salaris gemachtigde ter zitting wordt bepaald. De opdrachtgever wordt in de waan gelaten dat deze bij geen “cure” nog altijd niets zal betalen en dat bij succes commissie wordt afgerekend volgens een percentageberekening. Desgevraagd wordt gesteld dat ook deze aan het Invorderingsbedrijf toevallende commissie op de debiteur kan worden verhaald.

Gedurende het incassotraject wordt de opdrachtgever volledig in het ongewisse gelaten. Het zgn. klantenportaal wordt niet onderhouden en de dossierstukken zoals de dagvaarding, een vonnis of een beslagexploot worden ook na lang aandringen niet verstrekt. De gerechtelijke procedure of de betekening van het vonnis door de deurwaarder worden zonder melding aan de opdrachtgever gestart waarbij de kosten in rekening worden gebracht. Hierbij bestaat geen relatie tussen het moment waarop deze kosten worden gefactureerd en het tijdstip waarom de zaak feitelijk voorkomt of ten uitvoer wordt gebracht.

Indien het voor IVB onontkoombaar wordt om stukken te verstrekken, wordt allereerst betaling vereist van alle openstaande vorderingen. Derhalve wordt de onderbouwing voor de gefactureerde bedragen achteraf aangeleverd zodat betaling niet meer ter discussie kan worden gesteld. De oorspronkelijke grosse wordt nooit overhandigd, alle oorspronkelijke documenten blijven in het bezit van het IVB en bij toezending van kopieën worden deze stukken ontdaan van alle officiële kenmerken zodat hier geen waarde aan kan worden ontleend.

De activiteiten van het Invorderingsbedrijf in het gerechtelijke traject blijken minimaal en alleen dan gericht op de feitelijke incasso indien dit kan worden gekoppeld aan bij de opdrachtgever in rekening te brengen kosten. Dit beeld wordt mede ingegeven door de grote mate van onzorgvuldigheden tijdens het incassotraject waarvan in de gedupeerdenverklaringen uitgebreid verslag wordt gedaan. Deze kunnen veelal worden gekwalificeerd als “beroepsfouten”.

Nadat door de opdrachtgever wordt geconstateerd dat de kosten ten opzichte van de oorspronkelijke vordering aanzienlijk zijn opgelopen, ontstaat gerede twijfel over de inning van de hoofdsom en de bijkomende kosten. Wanneer de opdrachtgever uiteindelijk de opdracht tracht in te trekken wordt het art. 9.3. van de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard.

“ 9.3 Indien Cliënt een incasso-opdracht intrekt, buiten Incassocenter om een betalingsregeling treft met de Debiteur, met de Debiteur een schikking treft, Incassocenter zonder enig bericht laat, de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is Incassocenter niettemin gerechtigd over de gehele haar ter incasso gestelde vordering 15% commissie, een bedrag van € 25,- (exclusief BTW) aan registratiekosten en overige kosten – waaronder onder meer alle verschuldigde kosten van derden, zoals buitendienst, leges, proces- en executiekosten – in rekening te brengen.”

Feitelijk betekent dit dat alle kosten alsnog voldaan moeten worden aan het Invorderingsbedrijf. Indien de opdrachtgevers zich nadrukkelijk manifesteren door o.a. het schrijven van negatieve reviews op internetfora of een heldere stellingname over de minimale prestatie van het IVB zal het Invorderingsbedrijf zelf aansturen op beëindiging van de overeenkomst en art. 9.3. AV van toepassing verklaren.


40

 

De oplopende kosten en de uitzichtloze situatie op de inning van deze kosten heeft veelal al geleid tot discussie met het IVB die in de communicatie met de opdrachtgever slechts benadrukt dat facturen betaald dienen te worden onder dreiging met een incassobureau en een dagvaarding. Allereest zullen de vorderingen worden ingesteld door Moneyfirst B.V. een organisatie die behoort tot dezelfde organisatiestructuur als het IVB. Daarna wordt een dagvaarding ingesteld door Van Schendel en Partners.

De uiteindelijke consequentie van de werkwijze van het IVB is dat opdrachtgevers zelf voor het kantongerecht worden gedaagd. De bij het IVB ter incasso ingediende vordering is opgelopen tot een aanzienlijk bedrag. De kantonrechter is van mening dat van een onderneming mag worden verwacht dat zij zelf van de inhoud van de product- en algemene voorwaarden kennis neemt. Daarom zijn de product- en algemene voorwaarden op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing. De "ondernemer" betreft in dezen vaak een eenmanszaak of een ZZP-er.

De ingediende vordering door het Invorderingsbedrijf bevat naast de voornoemde verschuldigde totale kosten de volgende extra financiële claims:

 • BTW over incassokosten. Er mag bij ondernemers geen BTW over de incassokosten worden geheven.
 • Rente berekend over de BTW. Over BTW mag wettelijk geen rente worden berekend.
 • Interne invorderingskosten. Het invorderingsbedrijf brengt dossierkosten en interne invorderingskosten in rekening. Deze kosten zijn niet tegelijkertijd verschuldigd. In feite horen al deze kosten onderdeel uit te maken van de buitengerechtelijke kosten. Alleen de buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten die opeisbaar worden zijn berekend met behulp van een staffel. Invorderingsbedrijf brengt over het gehele verschuldigde bedrag 15% incassokosten in rekening. Invorderingsbedrijf mag naast incassokosten verder geen overige kosten in rekening brengen, maar doet dit wel.
 • Incassokosten. De invordering is uitbesteed aan Moneyfirst B.V. Deze B.V. is onderdeel van de organisatiestructuur waar ook het Invorderingsbedrijf toe behoort.. Er worden meerdere malen incassokosten berekend. Dubbele incassokosten dus. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de wet maximering incassokosten dat deze praktijken niet zijn toegestaan. Er mag slechts één keer incassokosten berekend worden.
 • De hoogte van de gevraagde rentevergoeding. Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen bij een betalingsachterstand. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties).
  Per jaar. Niet-handelstransacties: de wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten. De wettelijke rente voor handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties. De rentetoerekening van IVB is niet gebaseerd op wettelijke rente voor handelstransacties. Er wordt 2% per maand in rekening gebracht. Op basis van samengestelde interest is dat ca. 27,5% per jaar. Voor zakelijke klanten is het Invorderingsbedrijf niet gebonden aan de Wet Incassokosten (WIK). Zij mogen meer rekenen dan de wettelijke incassokosten. Het bedrag dient redelijk te zijn. Als dat niet het geval is dan gelden automatisch de regels van de WIK. Het is evident dan 27,5% op jaarbasis conform de Algemene Voorwaarden van het Invorderingsbedrijf beschouwd dient te worden al
  een onredelijk bezwarend beding.

  Onlangs is wel een beroep op onredelijk bezwarend beding bij het kantongerecht toegewezen bij de in de algemene voorwaarden opgenomen contractuele rente van 2% per

41


maand, zijnde 27,5% per jaar. Hiervoor is de wettelijke handelsrente van 8% in de plaats gesteld.
De kantonrechter heeft tevens bevestigd dat er over incassokosten bij ondernemers geen btw mag worden geheven. Daarnaast mogen er naast de buitengerechtelijke incassokosten niet ook nog interne invorderingskosten worden gevorderd aangezien die geacht worden begrepen te zijn in de buitengerechtelijke incassokosten.

4.3. Beroepsfouten

Zoals hierboven gesteld, is het Invorderingsbedrijf niet aanspreekbaar op haar inzet of door haar verrichte activiteiten namens de opdrachtgever. Terwijl enerzijds in de Algemene Voorwaarden wordt afgedwongen dat het Invorderingsbedrijf de volledige regie over het incassotraject verkrijgt, zonder inmenging van de opdrachtgever, en daarbij zelf de inzet van de juridische bijstand bepaald, blijkt anderzijds uit de gedupeerdenverklaring regelmatig dat acties niet in gang worden gezet. Dit levert een aaneenschakeling van beroepsfouten op waarbij de juridische vertegenwoordiging bij rechtszakenzaken ter plekke niet van de materie op de hoogte is, niet over de juiste stukken beschikt of zelfs niet verschijnt. (De kosten worden wel in rekening gebracht.) Daarnaast wordt het insolventieregister niet geraadpleegd op mogelijke faillissementen en worden procedures te laat gestart. In sommige gevallen is de juridische kennis onvoldoende of blijken noodzakelijke juridische acties niet in gang gezet te zijn. In een aantal gevallen is het duidelijk dat er sprake is van beslagleggingen die geen doel zullen treffen.

4.4. De vaststellingsovereenkomst

Het invorderingsbedrijf wordt regelmatig geconfronteerd met kritische opdrachtgevers. Dat kan leiden tot negatieve reviews op ondernemers of consumentenfora. Het IVB dreigt de negatieve reviewer vervolgens met een smaad of laster klacht en stelt bij voorbaat een vordering van € 25.000,- in.

r
Indien een gedupeerden zich hier niet door laat weerhouden of aannemelijk maakt zich niet te zullen neerleggen bij de slechte afwikkeling van zijn incassodossier door IVB en daarvoor voldoende bewijsgrond heeft overlegd, toont het IVB zich bereid tot een compromis. Na de aanzienlijke kosten die inmiddels zijn betaald, is het IVB bereid de komende incasso- activiteiten tegen nultarief uit te voeren zonder daarbij te omschrijven welke activiteiten dit betreft. Een belangrijk onderdeel van deze vaststellingsovereenkomst is het volgende lid:

Partijen komen strikte geheimhouding overeen met betrekking tot het bovengenoemde dossier en de nader gemaakte afspraken en delen geen informatie met derden.”

Met dit onderdeel van de overeenkomst verliest de gedupeerde alle rechten. Zowel de mogelijkheid om het IVB in rechte aan te spreken op wansprestatie en de daarvoor in rekening gebrachte vergoeding als de mogelijkheid om ervaringen met anderen te delen. Hiertegenover staat van de zijde van het IVB geen enkele inspanningsverplichting. Het reeds geleden financiële verlies blijft bestaan zonder enige relevante aanspraak op de afwikkeling van het dossier.


42

 


4.5. Reviews over de werkwijze

De werkwijze van he IVB c.s. komt duidelijk naar voren uit een grote hoeveelheid reviews verspreid over alle consumentensites zoals Trustpilot, Radar, Kassa, Vergelijk Deur- waarders.nl, Higher Level en Google Maps. Invorderingsbedrijf heeft zich inmiddels teruggetrokken van Vergelijk Deurwaarders.nl. Op talloze sites op het internet zijn een enorme hoeveelheid aan negatieve ervaringen te lezen, die in grote lijnen alle op hetzelfde neerkomen:

-  mooie woorden aan de telefoon, maar in de praktijk uitdraaiend op een grote teleurstelling en negatief resultaat;
-  geen volledig kostenverhaal op de debiteur;
-  ondanks terugbelverzoeken nooit terug gebeld worden;
-  geen antwoorden op per mail gestelde vragen;
-  grote vraagtekens bij de beloofde “no cure no pay” en “100% incasso”;
-  onverwachte tussentijdse nota’s, plotselinge voorschotnota’s en hoge achteraf nota’s;
-  dreigen met het staken van werkzaamheden wanneer kritische vragen worden gesteld.

 • Hieronder een bloemlezing.

  Google Maps – Incassocenter

Boyka Bordeaux

NIET DOEN! CRIMINELEN. Bericht van eigenaar is een leugen geloof mij. Op een duidelijke en professionele manier het contact aangegaan met dit bedrijf. Er worden aan de telefoon geen extra kosten beloofd. Uiteindelijk kreeg ik veel spam, onovereengekomen afspraak bevestigingen die nergens op sloegen en tegenstrijdig zijn met eigen voorwaarden, facturen die nergens op slaan en tegenstrijdig zijn met de wet en heel vaak worden verstuurd. Bij telefonisch contact houden ze zich van de domme en kunnen ze behoorlijk liegen. Ik heb verschillende gesprekken opgenomen (zoals meerdere reviews melden, Koen Molenaar en Sanne die waarschijnlijk niet bestaan en telkens een andere stem hebben en lijden aan sterk geheugenverlies) gesproken en al het mail verkeer opgeslagen. Juridisch Loket beaamde onze vermoedens dat dit een zeer geraffineerde vorm van oplichterij is. Zeer dubieus bedrijf, ze kunnen beter hun deuren sluiten.

Google maps - Invorderingsbedrijf

nico vos
Geachte heer of mevrouw L. Molenvis: uw positieve reviewers doen niet anders dan vijf sterren uitdelen aan al uw zogenaamde vestigingen of liever callcenter. U draait om de zaak heen. U weigert concreet te worden. En uw stellingen zijn beschuldigend en nergens op gebaseerd. Het is iedereen duidelijk waar u op uit bent. Een bewust rookgordijn dat afleidt van wie u bent en wat uw verdienmodel is. Het onderstaande is belangrijker: Positieve43

 

reviews verwijzen naar de aanbeveling van advocaten en notarissen. Dit is fake. Invorderingsbedrijf en al haar vestigingen (een call center) behoren tot een dubieus bedrijf. Geen enkele advocaat of notaris zal hier zijn vingers aan branden. Er zijn alleen gerechtsdeurwaarders en incassoadvocaten die door het Invorderingsbedrijf worden ingezet TEGEN opdrachtgevers. De organisatie bestaat uit niet meer dan een vestiging in Den Haag. Uit meerdere reviews wordt duidelijk dat de overige vestigingen brievenbus firma's worden bediend door een callcenter. IVB heeft geen gerechtelijke deurwaarders of incassoadvocaten in dienst. Die worden ingehuurd en kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Het IVB bestaat uit een beperkt aantal medewerkers en wat ingehuurde stagiaires en studenten.

Mijn situatie:
IVB heeft een reeds failliete debiteur gedagvaard en de kosten bij mij in rekening hebben

gebracht. Invorderingsbedrijf had dit niet vooraf uitgezocht en legt het risico bij mij tegen dubbel in rekening gebrachte kosten ( een dagvaarding tegen vast tarief en daarna nog eens op urenbasis tegen "gereduceerd " tarief van € 239,- per uur inclusief bureaukosten en btw. Ga nooit met deze gasten in zee.

Reactie van de eigenaar een maand geleden

Geachte heer Vos, uw naam komt niet voor in ons systeem. Wij hebben u ook geen EUR 700 in rekening gebracht. Het valt op, dat u bij meerdere incassokantoren negatieve reviews plaatst, waarbij deze andere kantoren dan ook aangeven u niet te kennen. Als u een betalingsregeling wilt voorstellen voor uw schuld, dan kunt u contact opnemen met het telefoonnummer dat is genoemd in de brief die u ontvangen heeft. Wij overleggen uw voorstel dan met de schuldeiser. U kunt ook de klantenservice bellen op nummer 070- 7620330. Met vriendelijke groet, J. Molenvis.

Trustpilot - Incassocenter

rogier zare
Gepubliceerd maandag 13 augustus 2018
CRIMINELEN EN OPLICHTERS!! IK ben duizenden euro's kwijt geraakt door dit MALAFIDE bedrijf. Ze maken beloftes die ze niet waar maken. No cure no pay bestaat niet bij ze. Ze krijgen hoe dan ook hun geld en jij moet continue extra betalen voor welke brief dat de deur uitgaat. Jij zit met de extra kosten die veel meer zijn dan de oorspronkelijke factuur. Je kan zien dat het oplichting is door te googlen of naar de neppe reacties hier te zien van Georgi Georgiev , nog een keer Georgi Georgiev, joris jansen Kim Koppens, Sasha de vries etc etc. Het zijn neppe accounts die goede reviews schrijven. Kijk goed naar hun geschiedenis en kijk waar ze review hebben gezet!! Je kan niet al hun bedrijven een goede review geven terwijl je maar met 1 zou hebben gewerkt ,andere reviews die ze gezet hebben bij andere bedrijven is gelijk op hetzelfde dag of maand gedaan om zo geloofwaardig over te komen!! OPLICHTERS hebben meerdere websites en bedrijven! U bent gewaarschuwd!44

 


Hans Vermeer

Gepubliceerd maandag 25 juni 2018

De grootste oplichters van Nederland Incasso Center Koen Molenaar Y.Y. Leung
Ze beloven No Cure No Pay maar sturen je wel dikke facturen. Wij hebben 2 onbetaalde facturen van totaal 650 euro ingeleverd bij hun. Wij moesten in totaal 2200 euro betalen. Ze hebben nu 2200+650 ontvangen en stellen ons nog in schuld omdat hun kosten hoger zijn uitgevallen! Zij hebben dus totaal bijna 3.000 euro verdient zonder 1 euro aan ons terug te betalen. Telefonisch slecht bereikbaar, bellen niet terug, jonge grietjes en jochies nemen de telefoon op met: "Halloo...." Soms hoor je ze gewoon door de winkelstraten lopen en telefoontjes opnemen met "Jaa.. ". Zij gebruiken de namen Koen Molenaar, Y.Y. Leung, A van Elswijk, Frans de Boer, J.J.F.M. Konings, Jacqueline de Groot, F. Lenting etc. etc.

Harm Peters

Gepubliceerd vrijdag 31 augustus 2018 Bijgewerkt maandag 10 september 2018

Niet mee in zee gaan
LET OP: Ik voer onder aan te tekst een beloop nadien of rectificatie toe, als incassocenter zich blijkt te herstellen.
--
Mijn claim bij een bedrijf (onverschuldigde betaling via automatische incasso) was na enkele maanden door Incasso center niet meer op te leggen aan de schuldenaar door vermeent faillissement bedrijf schuldenaar.
Vooraf zijn door mij in december 2017 griffiekosten a 223 euro betaald mocht de claim moeten voorkomen bij de rechtbank. Zo ver komt het niet. Incassocenter doet mij na de tweede betekening, op 18 juni 18 het voorstel om 45 euro ex btw te betalen om het dossier over te dragen op de curator van de tegenpartij en geeft aan contact met de tegenpartij te hebben gehad. Na speurwerk blijkt het bedrijf volgens de KvK niet failliet zoals incassocenter had aangegeven (zie onderstaande reactie) , maar slechts uitgeschreven bij de kamer van koophandel. Er is geen faillissement en geen curator! om het dossier op over te dragen. Daarnaast is de tweede betekening ten uitvoer gelegd ( of niet) na d.d. datum dat waarop de schuldenaar zich had uitgeschreven.
Naar mijn interpretatie is er op dat moment sprake van misleiding of wanbeleid. Incassocenter gaat nog telefonisch, nog per mail, in op mijn herhaaldelijke concrete vragen; gaat niet wijst mijn verzoek om een kopie van de tweede deurwaarders betekening te sturen dan wel over gaan tot restitutie van de kosten betekening, van 143 euro. Men gaat geheel niet in op mijn herhaaldelijk verzoek restitutie van de door mij vooruit betaalde griffiekosten 223 euro van december 2017 (welke door incassocenter niet zijn afgedragen aan de rechtbank omdat het nooit is voorgekomen). Nadat ik Incasso center negatief op internet beoordeel en hen formeel aansprakelijk stel voor het achterhouden van twee onverschuldigde betalingen: eist men vandaag 25.000 euro schade vergoeding voor smaad als ik de negatieve beoordeling niet verwijder van internet.
Ik heb hierop de review aangepast en de woorden scharrelaars en harkers, verwijderd.
---
Rectificatie10-9: na deze post krijg ik binnen 24 uur op vrijdag 7-9-18 van incasso center,


Mei 2019 BGSI 45


alsnog een afschrift van de tweede betekening waarvoor ik ooit opdracht heb gegeven. Deze is dus blijkbaar wel uitgevoerd, getekend: maart 2018, ruim een maand nadat de tegenpartij zich al aan het kvk register had onttrokken. Dit had bij het opvragen van de Kvk gegevens moeten blijken, echter men heeft niet opgelet en de betekening doorgezet op mijn kosten. Incasso center geeft bij het afschrift aan: dat dit " geen recatie is op de formele gebreke stelling, nog een reactie op de negatieve google review, maar enkel een poging is om mijn klacht te helpen oplossen.".

Conclusie: men toont aan geen strafbaar feit te hebben gepleegd. Blijft staan: laakbaar handelen en wanbeleid en wellicht misleiding.

Trustpilot – Invorderingsbedrijf

Gepubliceerd maandag 27 augustus 2018

Marc de Ruyter

Ze stelen jou geld!

Een email, vorig jaar verstuurd aan het Invorderingsbedrijf, zegt meer dan een review: "Wegens nalatigheid, incompetentie en verduistering van derdengelden (zie onder) zeg ik hierbij alle vertrouwen in het Invorderingsbedrijf op.
Ik beëindig bij deze mijn relatie met uw bedrijf en trek mijn machtiging tot vertegenwoordiging in de rechtszaak met zaaknr. xxxxxx in. Ik eis per direct betaling van de, door mijn debiteur aan uw bedrijf toevertrouwde maar ondanks herhaaldelijke schriftelijke en telefonische verzoeken en ondanks uw vele telefonische toezeggingen (zie onder) nooit aan mij uitbetaalde derdengelden á €1028,32

Voorts eis ik het door mij betaalde 'abonnementsgeld’ á €175 terug omdat uw bedrijf mij op geen enkele wijze ten dienste is geweest. Sterker nog, door uw incompetent en nalatig handelen heeft u het onmogelijk gemaakt voor mijn debiteur om de huurachterstanden te betalen"

Het Invorderingsbedrijf is mij nog steeds veel geld schuldig, ik voel me zwaar opgelicht!

Vergelijk Deurwaarders.nl

Invorderingsbedrijf - gewiekste oplichters Datum: 4 mei 2018
Geschreven door: 
Paul (man, 33)
Review:

Pijnlijk om toe te geven, maar de mensen van dit bedrijf beloven dingen over de telefoon die niet waar te maken zijn. Voordat je hier als particulier achter bent is het vaak al te laat. En ben je de volgende die er in is gestonken.

Hoe deze partij te werk gaat: aantoonbare fouten maken bij de incasso waardoor dit traject mislukt. Ze proberen je over te halen om een volgende stap te zetten om betaling af te dwingen. Herhaaldelijk beloofd dat alle kosten kunnen worden verhaald. Zonder aankondiging worden kosten gemaakt en voorschotnota's gepresenteerd. Als je niet betaald, stoppen ze met "werken" voor je. Achteraf bijzonder hoge nota's voor voornamelijk administratieve of geautomatiseerde werkzaamheden (hier heeft de Rechter al eens een uitspraak over gedaan). Voorbeeld: geautomatiseerd mailtje dat vonnis Rechtbank is uitgesteld, kost 20 euro. En dit bij herhaling. Als je hen per e-mail verzoekt om gemaakte mondelinge afspraken te bevestigen, krijg je geen antwoord. Tot je er achter komt dat je46

 

bent opgelicht. Dan ronden ze direct je dossier af. Om vervolgens helemaal niet meer bereikbaar te zijn en niet meer te reageren op e-mails en brieven.
Helaas herkennen velen dit beeld. Ik hoop maar dat anderen niet in deze trucs trappen.

Sterke punten:

Zeer goed in het niet beantwoorden van e-mails. Werknemers zijn goed geïnstrueerd om verkeerde informatie te verschaffen.

Zwakke punten:

Zie "sterke punten"

Paul beveelt Invorderingsbedrijf NIET aan bij vrienden/bekenden

Geschreven door: sjaak
"Feest van herkenning". De voorschotnota's vliegen je om de oren. Zolang je maar braaf alles betaalt gaat alles goed. Verwacht alleen geen antwoord op je mail of doorverbinden naar je contactpersoon. Wie dat dan ook is, want je ziet en hoort continu andere namen. Die een standaard verhaaltje oplepelen.

4.6. Effect van de handelwijze van het Invorderingsbedrijf

Dat het Invorderingsbedrijf zich bewust is van de effecten van hun handelwijze wordt geïllustreerd door onderstaand review dat is terug te lezen op Trustpilot.

Maria

Contact opgenomen met gebruiker
Gepubliceerd woensdag 15 augustus 2018 op Trustpilot

En weer........of ik 4000,00 euro wil... En weer........of ik 4000,00 euro wil betalen nu ik de zaak wil sluiten.....ik bel ze net heb een aardige jongeman aan de lijn gehad die mij als een van de eerste een keer te woord heeft gestaan....maar liet hij mij weer niet uitpraten.....hij bleef door mij heen praten....ik werd gek gewoon....hij bleef schreeuwen door die lijn.....ik ben helemaal overstuur terug gaan schreeuwen........nog bleef hij doorgaan.....ik meldde hem je brengt mijn hartslag omhoog.....laat me ertussen.......hij praatte gewoon door vond ie het raar dat ik zei je bent een monoloog aan het houden...mag ik ook even...en .....en ......en.......na 2 jaar.....ik heb gevraagd laten we het afsluiten ik heb een bedrag aangeboden om de zaak simpelweg te sluiten....aan Van Schenkel het gerechtsdeurwaarder bedrijf.....en en en....het enige wat deze jongeman interesseerde was dat ik ze op de trustpiloot van Google.....oplichters genoemd had.....ja......ze willen die 4000,00 euro ook nog hebben......ik heb al 1500,00 betaald om een schuld van 2000,00 van een huurder terug te krijgen......ja vraag maar failliesement aan......wat kost dat kon ik vragen....ja ehhhhh 1600,00.....ik zeg nog maar dhr. H.....is niet te traceren toch.....ehhh ja....zegt hij.....dus wat heeft het voor zin zei ik.....ja......sluit die zaak gewoon voor mij......en belast mij niet meer vroeg ik.....zand erover.....nee mevrouw dan laten we de zaak voorkomen......bij de rechter......dus op de 4000,00 nog meer kosten.....ook nog de kosten voor de rechtszaak erbij......ik heb tientallen keren gebeld.....gesmeekt bijna.....sluit die zaak.....laat die nachtmerrie voor ons over zijn.........neee mevrouw dan gaan we het geld op u verhalen........enz enz....en dit twee jaar lang.......ik heb net gekrijst door die telefoon....gekrijst.....gekrijst...........ik heb het niet.....


Mei 2019 BGSI 47
5. De reviews op Google Maps

5.1. Positieve reviews van het Invorderingsbedrijf op Google Maps

Het eerste dat bij de recensies opvalt is dat er of 1 ster wordt toegekend of dat 5 sterren reviews worden gegeven. Door het recente ingrijpen op de verschillende sites van de vestigingen zijn er een groot aantal negatieve recensies verwijderd binnen de context van het zogenaamde “notice and takedownbeleid “ van Google Inc. waardoor op aanwijzing van het Invorderingsbedrijf accounts zijn geblokkeerd en negatieve reviews zijn verwijderd. Geleidelijk aan zijn een aantal negatieve recensies weer door Google Maps teruggezet, leidend tot de hieronder beschreven status op 29 april 2019.

De site van het Invorderingsbedrijf Den Haag is recentelijk van Google Maps verwijderd en enige tijd later weer – ontdaan van alle negatieve reviews- teruggeplaatst. (Op 11 maart 2019 verdween de site van Invorderingsbedrijf Den Haag van Google Maps. Op 17 maart was de page weer teruggezet volledig ontdaan van negatieve reviews).

Het huidige resultaat is een onwaarschijnlijke hoge score bij Google Maps dat in schril contrast staat met de teksten op andere consumenten en ondernemersfora op internet. Ondanks herhaalde pogingen van gedupeerden om positieve reviews met een aantoonbaar dubieus karakter verwijderd te krijgen, heeft Google Inc. hieraan nog geen gevolg gegeven. Er is hierdoor een duidelijke reden om de positieve reviews op deze site onder de loep te nemen.

5.2. De positieve reviews met 5 sterren voor meerdere vestigingen

Het invorderingsbedrijf onderhoudt op Google Maps vijf vestigingen. Dit betreft de invorderingsbedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en het Incassocenter Rotterdam.

Bij 64% van de geplaatste positieve reviews worden aan twee of meerdere vestigingen vijf sterren toegekend. Het aantal positieve reviews is 387. Dit mag als uitzonderlijk hoog worden bestempeld voor een incassobureau van de omvang van het Invorderingsbedrijf. Het is daarnaast opvallend dat 206 van deze reviews zijn verstrekt aan voornoemde virtuele organisaties. Bij 16% van deze positieve reviews zijn tegelijkertijd vijfsterren beoordelingen toegekend aan alle vestigingen. De positieve beoordelingen aan één vestiging zijn over het algemeen ouder dan een jaar. Met name in 2018 zijn de meervoudige beoordelingen in een rap tempo toegenomen om gelijke tred te houden met de negatieve reviews en deze zo nodig te overtroeven.


485.3. Het sterrenniveau van de vestigingen

Op 29 april 2019 was het sterrenniveau van de verschillende vestigingen als volgt:


De verdeling van de positieve reviews is een momentopname. Regelmatig worden bestaande accounts opnieuw benut om vestigingen alsnog van een vijfsterrenreview te voorzien.

5.4. de (on)vindbaarheid van de reviewers

De reviews van de zakelijke contacten van het Invorderingsbedrijf, voor zover als bedrijfsnaam gebruikt, zijn niet traceerbaar bij de KvK en ook verwijzingen op internet zijn niet vindbaar. Hieronder wordt een opsomming gegeven, welke recensenten dit betreft.

 1. Advocaat Amsterdam 
 2. EHBO Zuid West 
 3. Fiekens Bedrijven
 4. Jaap Veegdiensten 
 5. Kreeft Onderhoud 
 6. Mantelzorg Amsterdam 
 7. Yoga by Ineke 
 8. Beachhouse Club 
 9. Egelopvang Zeeland 
 10. Veilingmeester
 11. De Zwart Holding
 12. Electro Lithikos
 13. Sierlijsten
 14. Rederij Rotterdam
 15. Prettig Gesprek Webwinkel 
 16. HRM team

Nadat in negatieve reviews werd ingegaan op de onvindbaarheid van de bedrijven achter de betreffende zakelijke reviews op internet, de Kamer van Koophandel of Drimble, zijn er geen reviews meer verschenen onder bedrijfsnamen maar wordt slechts vagelijks verwezen naar de bedrijven waar de reviewer werkzaam is. Hieronder een bloemlezing. Indien een bedrijfsvermelding ontbreekt of wanneer reviewers namens zichzelf hun mening geven, valt in het algemeen op dat ook deze namen niet te traceren zijn op de sociale media of een dusdanig algemene veel voorkomende naam wordt gekozen dat traceerbaarheid kan worden uitgesloten.


49

 


Mei 2019 BGSI 50

 

Mei 2019 BGSI 51


5.5. Fotoprofielen van reviewers

Bij de positieve reviews wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van zgn. stockfoto’s. Door het plaatsen van portretfoto’s worden deze recensies voorzien van een schijn van legitimiteit. Deze stockfoto’s zijn zowel benut op Google Maps als Trustpilot. Er is in september 2018 melding gemaakt van 51 recensies waarbij dit het geval is. (bijlage 2).

In april 2019 blijken er nog 18 stockfoto’s bij reviews te worden benut.


52

 

Na melding door een (negatieve) reviewer worden de profielfoto’s gewijzigd in nietszeggende plaatjes. Hieronder een overzicht:

 

Mei 2019 BGSI 53


Mei 2019 BGSI 54

Het invorderingsbedrijf en Incassocenter zijn bedrijven van de heren J.K. en L.L.
Kijk op Drimble voor de KvK gegevens. Ze suggereren alle incasso-expertise in huis te hebben. Dit is niet zo. Alles is fake aan deze heren en hun bedrijven. Er worden grote aantallen positieve nepreviews door hunzelf geplaatst. De door hun geplaatste reviews hebben toegevoegde foto’s die zo van internet geplukt zijn. Check maar eens met Google Image. Een groot deel van hun vestigingen zijn callcenter activiteiten. Als je erin gestonken bent, ga je veel geld aan ze betalen op basis van hun dubieuze Algemene Voorwaarden.
Je oorspronkelijke vordering wordt volledig tenietgedaan. Je betaalt alleen maar meer dan je terugziet van je vordering. In de tussentijd is de enige communicatie de fikse facturen die ze je sturen. Bij klachten op consumentensites intimideren deze heren hun opdrachtgevers doordat ze aangifte zullen doen van smaad en laster.

En even voor de heren zelf: Kent u meneer Ritesh Rajan persoonlijk? Zo niet waarom plaatst u zijn foto dan onder de naam van Remon Bihari in een vier sterrenreview aan uw adres op Trustpilot? Er is al een klacht bij Trustpilot ingediend. Het zoveelste positieve nep-review dat verwijderd gaat worden op deze consumentensite. Het aantal aangiften tegen het invorderingsbedrijf en incassocenter loopt steeds meer op. In weerwil van uw bedreigingen van uw opdrachtgevers...

Onlangs heeft Invorderingsbedrijf nog een rechtszaak verloren wegens schending van de zorgplicht jegens haar opdrachtgever. zie ECLI:NL:RBDHA:2018:6733,

Belangrijk om dat even te na te lezen! In uw antwoord bevestigt u dat meerdere reviewers dezelfde feiten constateren. Dat is zeker zo. Ze hebben kennelijk individueel dezelfde feiten gecontroleerd en geconstateerd dat u nep-reviews plaatst.

* U heeft geen vordering op mij. * U vermijdt om op de inhoud van dit review in te gaan... Uw antwoord is zo overduidelijk suggestief dat dit niet werkt. Zeker als u alle negatieve reviews op deze wijze beantwoordt. Het gaat u niet helpen. Als uw werkwijze niet wijzigt, blijven de negatieve reviews komen. Van allerlei verschillende gedupeerden en op alle internet fora.

De naam L. Molenvis is overigens ook niet traceerbaar net als allerlei namen waarmee u uw correspondentie als afzender ondertekent. Zie hiervoor ook ANDERE reviewers. Wat is u verdienmodel toch een sneue bedoening!

Reactie van de eigenaar een maand geleden

Beste heer of mevrouw Dubois, u bent evenmin - net zoals Nico van Doorn en Bas van Doorn en Joost van den Belt en Astrid Katerse - een relatie van ons kantoor. Wij weten overigens wel wie u bent: een door de rechtbank veroordeelde debiteur die zich niet neer kan leggen bij het gewezen vonnis dat thans in kracht van gewijsde is gegaan. Mocht u contact wensen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op 070-7620330. Ik zie overigens in het systeem dat uw naam niet voorkomt. Uw tekst die u schrijft lees ik bij meer 1-ster reviews terug, alleen gebruikt u dan een andere niet te traceren naam. Groet. J. Molenvis

5.6. It’s all in the Family

In een aantal gevallen sprake is van bijzondere reviews. Het opmerkelijke karakter hiervan is gelegen in het feit dat eigen medewerkers, directieleden zelf, familieleden en direct betrokkenen positieve reviews hebben geplaatst. In totaal zijn zeker 25 vijfsterren reviews geplaatst door direct betrokken bij het Invorderingsbedrijf. Allereerst zijn er de medewerkers van het Invorderingsbedrijf zelf die reviews hebben geplaatst.

Tom van Velden, Accountmanager en Trainer Software Systemen IVB plaatst een review als verhuurder op Trustpilot, is als zzp-er in België werkzaam op de site van Invorderingsbedrijf Amsterdam en heeft niet betalende debiteur bij zijn niet nader genoemde bedrijf bij het Invorderingsbedrijf Den Haag. Gabriël Huisman, Senior Account executive bij


Mei 2019 BGSI 55

Invorderingsbedrijf heeft het grootste deel van zijn borg teruggekregen van een zakelijke verhuurder en is door het Invorderingsbedrijf geholpen met een lastige wanbetaler in zijn adviespraktijk. En ook May Leung, senior jurist, plaatste een review als klant van het Invorderingsbedrijf. Eigenaar Laurens Lemmens plaatst reviews onder zijn alias Ian Storm. De heren Konings en Lemmens, de eigenaren van o.a. het Invorderingsbedrijf, Incassocenter en Moneyfirst, laten zich ook niet onbetuigd. Via hun eigen onderneming AMS Invest worden de vestigingen Amsterdam, Den Haag en het Incassocenter van vijf sterrenreviews voorzien. Daarnaast wordt ook de familie van beide eigenaren bij het plaatsen van positieve reviews betrokken.

5.6.1. Ian Storm & Michael Ford
Eigenaar Laurens Lemmens laat zich niet onbetuigd. Als hij onder zijn gebruikelijke alias vijf sterren reviews plaatst.


Ian Storm & Michael Ford

3 reviews
7 maanden geleden

Incassocenter

Lichtenauerlaan 102 -120, 3062 ME Rotterdam - ★★★★★ 7 maanden geleden

Invorderingsbedrijf B.V.

Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam -

56


57

58


59


60

 


61

 


Mei 2019 BGSI 62

 


Mei 2019 BGSI 63


Mei 2019 BGSI 64

 


65Mei 2019 BGSI 66


Mei 2019 BGSI 67


Mei 2019 BGSI 68

Mei 2019 BGSI 69


Mei 2019 BGSI 70

 


Mei 2019 BGSI 71


Mei 2019 BGSI 72


Mei 2019 BGSI 73

 

 


Mei 2019 BGSI 74

 


Mei 2019 BGSI 75

 


Mei 2019 BGSI 76


Mei 2019 BGSI 77


Mei 2019 BGSI 78


Mei 2019 BGSI 79

 


Mei 2019 BGSI 80
vrijheid van meningsuiting (art.7 grondwet). Het is een gotspe dat u zich op "fatsoen" beroept. Dit begrip is u volkomen vreemd.

Reactie van de eigenaar 6 maanden geleden
Beste "Daphne Pestman", u bent de zoveelste fake 1-sterrenreviewer die geen relatie van ons kantoor is. Uw naam komt niet voor in ons systeem. U heeft geen ervaring met ons. Ook komt uw naam op internet niet voor (en zelfs niet in de online stamboom van de familie Pestman). Wij nemen overigens afstand van uw onjuiste stellingen. Het is duidelijk dat u ons bedrijf niet kent, anders zou u deze beweringen niet poneren. Ik nodig u uit om uw echte naam bekend te maken en contact op te nemen met de klantenservice op nummer 070-7620330 (bereikbaar van ma t/m vr tijdens kantooruren). U kunt dan naar mij vragen. Dit aanbod heb ik overigens ook gedaan bij uw overige fake 1- sterrenreviewers met vergelijkbare tekst (waarbij de namen eveneens niet in ons systeem voorkomen). Helaas hebben deze "reviewers" niet het fatsoen om te bellen. Groet, Sander (Webcare).

Update 25 april 2019: Inmiddels van Moneyfirst (is van dezelfde eigenaren als van Invorderingsbedrijf en Incassocenter) een ingebrekestelling ontvangen, omdat ik hun facturen niet betaal. Uiteraard ga ik deze ook niet betalen en kijk er reikhalzend naar uit om dit voor de rechter te laten komen. Update 27 maart 2019: Incassocenter is druk bezig om negatieve reviews te verwijderen. Zo ook die van mij, Incassocenter heeft bij de review website aangegeven dat ik geen klant was en dat daarom mijn review vals was. Ik heb mijn facturen van Incassocenter verstuurd naar de review sites en mijn review is weer zichtbaar. In de tussentijd heb ik weer een aanmaning ontvangen van Incassocenter. Toch best gek Incassocenter, eerst aangeven dat ik geen klant ben en dan toch willen factureren?? Ik heb dezelfde negatieve ervaring zoals door velen hier omschreven. Gelukkig heb ik alle telefoongesprekken opgenomen en heb inmiddels een dossier aangelegd over de misstanden die hebben plaatsgevonden. Ik laat de kwestie beoordelen door een rechter. Uiteraard zal ik via dit medium laten weten wat de uitspraak is van de rechter.

5.12. De review and photo policies van Google

Vier van de zogenaamde Google ‘Review and photopolicies’ luiden:Mei 2019 BGSI 81
Meldingen van reviewers over positieve reviews hebben niet geleid tot verwijdering van reviews op Google Maps. Uit de analyse in voorgaande hoofdtukken komt het volgende naar voren: 

Mei 2019 BGSI 82
Mei 2019 BGSI 83
 

Higherlevel.nl is een forum waar ondernemers en experts uit zowel de private als de publieke markt elkaar ondersteuning bieden om bedrijfsresultaten te verbeteren. Op deze site is een topic over het Invorderingsbedrijf geopend. Dat het Invorderingsbedrijf kritische ondernemers niet prettig vindt, blijkt uit de volgende post van een van de moderatoren.

Geplaatst: 13 oktober 2018
I.v.m. intimidatie door Invorderingsbedrijf richting een deelnemer aan ons forum. Zijn de berichten geplaatst door HL-deelnemer in dit topic op verzoek van HL-deelnemer verplaatst naar een besloten deel op ons forum. Wij adviseren toekomstige reageerders in dit topic hun profiel voor de buitenwereld zo anoniem mogelijk te houden. In dit soort topics, is anoniem reageren geen probleem, maar een oplossing.

De post van MarleenS die daarna op Higher Level verschijnt op 19 mei 2019 heeft bepaalde kenmerken. Allereerst wordt niet aangegeven bij welk bedrijf deze dame werkzaam is. Daarnaast wordt er naar informatie gezocht, maar op voorhand wordt gesteld dat er geen bijzondere zaken uit eigen onderzoek naar voren zijn gekomen.Mei 2019 BGSI 84
Goedemiddag ik ben werkzaam bij een groot bedrijf en wij willen een contract aangaan met het Invorderingsbedrijf. Ik kan er niet te diep op in gaan omdat we nog in bespreking zijn, wel kan ik vertellen dat het om aanzienlijke bedragen zal gaan. Op jaarbasis zal het Invorderingsbureau enkelen miljoenen voor ons terug moeten vorderen, wereldwijd. Nu hebben wij uiteraard een eigen onderzoek gedaan en daar is verder niks bijzonders uitgekomen. Wel kwamen wij wat positieve en negatieve reviews tegen. Nu is dat voor ons niet echt doorslaggevend omdat reviews nu eenmaal niet per definitie gebaseerd zijn op de waarheid. Wel hebben wij een gerechtelijke uitspraak gelezen op dit forum “ECLI:NL:RBDHA:2018:6733”, maar ons is verzekerd dat het Invorderingsbedrijf de uitspraak respecteert. Vooralsnog is ons onderzoek bijna afgerond en zien wij tot op heden geen reden om af te zien van een samenwerkingsverband met het Invorderingsbedrijf. Als iemand nog aanvullende informatie heeft zowel positief als negatief dan is dat zeer welkom.

Dit leidt vervolgens tot de volgende reactie van een forumlid.Dit leidt tot een wonderlijk vervolg.Mei 2019 BGSI 85
Om vervolgens als volgt te worden afgesloten. Welke missie is hier niet geslaagd?6.2. Trustpilot

Het invorderingsbedrijf voert een actief beleid om negatieve reviews te verwijderen. Dit gebeurt door melding aan Google Maps en Trustpilot. In sommige gevallen zoals bij Google Maps is dit succesvol. In dat kader werd al melding gemaakt van het laten verwijderen van een groot aantal negatieve reviews ( ca. 100) op alle pages van Invorderingsbedrijf en Incassocenter. Ook bij Trustpilot zijn tenminste 20 reviews verwijderd.

Trustpilot wordt stelselmatig onder druk gezet om negatieve reviews te blokkeren. Hierbij wordt de volgende tekst gebruikt. 

Mei 2019 BGSI 86
Twee inmiddels op Trustpilot verwijderde reviews beschrijven deze werkwijze bij Trustpilot

Trustpilot staat positieve reviews toe en blokt negatieve

Trustpilot staat positieve reviews toe van het Invorderingsbedrijf zelf.

Ondanks meldingen daarover.
Als je de profielfoto's op Google Image opzoekt, zijn die niet van de zogenaamde reviewer. Genoeg grond voor argwaan bij een vijf sterren review. Terwijl de rest van de reviews alleen maar negatief is. Op verzoek van het Invorderingsbedrijf verwijdert trustpilot de facto negatieve reviews, zogenaamd omdat deze in strijd zouden zijn met de policy van Trustpilot. Dat is jammer want de echte werk en handelwijze van het Invorderingsbedrijf blijft onderbelicht en de betrouwbaarheid van Trustpilot zelf komt in gevaar. Het is bekend dat Invorderingsbedrijf negatieve reviewers, zodra hun identiteit bekend is, dreigt met aangifte van smaad en laster en schadeclaims van € 25.000,-. Bovendien worden daarna hun privacygevoelige informatie op internet -in het strijd met het AVG- door Invorderingsbedrijf naar believen aangepast en gepubliceerd.

Trustpilot faciliteert Invorderingsbedrijf daardoor onbedoeld in hun kwalijke praktijken. Omdat Invorderingsbedrijf daarmee het recht verkrijgt om van iedere reviewer de identiteit op te eisen. Dat is in strijd met de wet.

Als Trustpilot negatieve reviews blokt, waarom wordt er dan geen onderzoek gedaan naar de positieve en voorzien van een mededeling dat hier melding over is gedaan.
Als Invorderingsbedrijf op deze wijze 'bediend' wordt blijven er alleen positieve reviews staan. Daarmee is doelstelling van Trustpilot definitief verloren gegaan. Ook deze review wordt uiteindelijk geblokt. "Spam" kan geen reden zijn

Antwoord van Invorderingsbedrijf

Gepubliceerd 2 dagen geleden Wij hebben geen registratie van u. Graag ontvangen wij uw naam, dossiernummer en telefoonnummer. J. Molenvis
Gepubliceerd 47 uur geleden

Trustpilot handelt in strijd met de Nederlandse Privacywetgeving/AVG

En de volgende melding bij het onleesbaar gemaakte review:
Invorderingsbedrijf heeft deze review gerapporteerd omdat het in strijd is met Trustpilot richtlijnen. "We zijn op dit moment de review aan het evalueren in overeenstemming met ons rapporteer proces". Mijn review wordt verwijderd omdat het spam zou zijn. Andere negatieve reviews over Invorderingsbedrijf zijn onzichtbaar gemaakt omdat Invorderingsbedrijf de identiteit van de reviewer niet kan vaststellen. En geen actie kan ondernemen. U leest het goed. De richtlijnen van Trustpilot zijn dat Invorderingsbedrijf moet kunnen beschikken over de identiteit van de reviewer. Deze richtlijnen zijn in flagrante strijd met de Nederlandse privacywetgeving en faciliteren het Invorderingsbedrijf om de reviewer te bedreigen met niet onderbouwde schadeclaims en erger. Zie andere internetfora. Duidelijke positieve fake reviews die ook meerdere malen gemeld zijn, blijven staan. Zonder enige melding. Op deze wijze blijven straks alleen de positieve reviews over en dat is de bedoeling van het Invorderingsbedrijf. 

Mei 2019 BGSI 87
Een aantal reviewers blijken bereid om hun klantgegevens met Trustpilot te delen onder de garantie dat deze niet worden verstrekt aan het Invorderingsbedrijf. Dit leidt o.a. tot de volgende reviews.Zeer onbetrouwbare partij

Zeer onbetrouwbare partij. Geen zaken mee doen. Ze doen alsof ze op no cure no pay basis werken maar dat is niet zo. Er komen inderdaad allerlei verborgen kosten boven op. Ze hebben een abonnement van 760 incl. BTW en doen alsof ze hier al je incasso's voor regelen en zeggen ook contacten te hebben voor incasso's naar het buitenland.

Hun business model is als volgt: hoge kosten van incasso bovenop je factuur leggen. Deze kosten worden natuurlijk niet betaald door je dubieuze debiteur. Dan willen ze een gerechtelijke stappen ondernemen (en opeens valt dit niet onder het abonnement). Buitengerechtelijke kosten zitten namelijk niet in je abonnement. Hier liegen ze over bij verkoop van het abonnement. Vervolgens vragen ze een voorschot voor buitengerechtelijk kosten en weg is je geld. Veel klachten die ik hier lees zijn herkenbaar en de positieve reacties zijn waarschijnlijk door hun zelf geplaatst.

Als je aangeeft dat je je opgelicht voelt en hier werk van wil maken word je bedreigt. Het is tijd gezamenlijk op te treden tegen louche zaken mensen. Daarnaast zijn de ook niet lid van het NVI dus kunnen ze doen wat ze willen.Mei 2019 BGSI 88
Bezint eer gij begint!

Ik (klantnummer 24077) zal hier een aantal feitelijkheden neerzetten over dossier IN109796 zodat een ieder zelf kan oordelen, waarbij ik mijn woorden zo zorgvuldig mogelijk zal kiezen:
1. GEEN No-Cure No-Pay. Dit is dus niet waar. Alhoewel dit aan de voorkant wel wordt uitgelegd (brief Serviceovereenkomst Incasso Premium, 25-11-2016) gaan ze zich beroepen op de volgende tekst: In geval van incasso zal Invorderingsbedrijf enkel nog belasten de gemaakte incassokosten ad 15% x ingediende hoofdsom (aldus enkel indien debiteur iets betaalt) en eventuele niet verhaalde deurwaarderskosten en kosten van derden.

Ondanks de Service Overeenkomst Incasso Premium jaarlijks 768,35 euro worden er kantoorkosten en uren gedeclareerd zonder overleg. Deze kosten overstijgen bij mij al ruim het in te vorderen bedrag. Met als klap op de vuurpijl (nadat ik in december 2017 met veel gedoe en gezeur van alles af dacht te zijn) na anderhalf jaar een rekening van 2908,20 euro gepresenteerd.

2. Afspraken worden NIET nagekomen. Voorbeeld: Een vast contactpersoon werd toegezegd. Dit is schriftelijk in de mail van 28-12-2017 bevestigd. Ondanks vele mails, telefoontjes kom je alleen in contact met zeer onfatsoenlijke werknemers aan de telefoon (opnames aanwezig) die intimideren en je onfatsoenlijk te woord staan.

3. De rekening die na anderhalf jaar (voor mij plotseling uit de lucht kwam vallen, ik dacht immers dat ik alles had afgesloten) werd opgestuurd van 2908,20 euro. Ik heb inmiddels tientallen mails, telefoontjes etc. Ze geven niet thuis. Het enige zijn intimiderende mails van het Invorderingsbedrijf.
4. Bij mijn vraag om de rekening te specificeren, ik begrijp niet waar al deze kosten vandaan komen, krijg je een intimiderende mail dat de rekening betaald moet worden met ingebrekestelling etc.

Tip: Bezint eer gij begint! Doe het niet!
Tip: Pas op, de serviceovereenkomst wordt automatisch verlengd!!
Waarschuwing: Invorderingsbedrijf is NIET aangesloten bij de NVI. Zoek een bedrijf die dat wel is.

Een oplossing zou zijn:
- Nietig verklaren van de rekening van 2908,20. (De andere onkosten, ruim hoger dan het in te vorderen bedrag neem ik dan maar voor lief, al voelt dat ook als zeer onrechtvaardig).
- Trainen klantvriendelijkheid personeel.
- Aanpassen van de MISLEIDENDE tekst: No-cure- No pay.
- Betere voorlichting aan de voorkant. Wees dan eerlijk dat ondanks de Serviceovereenkomst alle kantoorkosten, uren, kosten aan derden etc. (waar is die Service-overeenkomst eigenlijk voor?) in rekening worden gebracht met enorme bedragen.
- Nakomen afspraken, bijvoorbeeld zoals gedocumenteerd op 28-12-2017 door W.B.
- Aansluiten bij NVI.Mei 2019 BGSI 89
Gewoon hele trieste en ongelukkige...

Gewoon hele trieste en ongelukkige mensen om niet met ergere worden dat te noemen, eerst aanbieden no cure no pay, dan niets gedaan om geld te innen behalve 4 keer brief schrijven, helemaal geen informatie over de stand van zaken gegeven, helemaal geen corespondentie met mij als opdrachtgever... dan bij stoppen/intrekken van de opdracht geheel bedrag dat bij incasso kosten werd berekent (enorm hoog) hebben ze bij opdrachtgever dus bij mij neergelegd. Helaas moet ik naar de rechter stappen. heel triest dat in onze samenleving zo’n officiële bedrijven gewoon hun gang kunnen gaan....maar dat gaat gelukkig veranderen met de nieuwe wet die is in de aanmaak. Helaas een beetje laat voor deze loosers. Nu hebben ze mijn review geblokkeerd/ingetrokken met de uitleg dat ik geen klant van hun ben. Waarom zou iemand slechte review verziennen. Kijk naar de aantal geblokkeerde reviews. Dat moet voor zich spreken. En nog een heel belangrijk ding, invorderings bedrijf stuurt geen algemene voorwaarden bijvoorbaat maar achteraf proberen ze met de algemene voorwaarden als reden geld bij opdrachtgever te innen. Hele trieste truc...
Dus wees gewaarschuwd,

Zeer klantonvriendelijk en dat is eigenlijk nog te vriendelijk uitgedrukt.

Als ik de reviews van anderen lees, kan ik niet anders dan onderschrijven dat het bij het invorderingsbedrijf kennelijk een zooitje is. Alles wat reeds is geschreven is bij mij ook voorbij gekomen: dashboard niet bijgehouden, geen terugkoppeling mbt voortgang, facturen die niet verzonden hadden mogen worden, niet reageren op verzoeken om contact, etc. etc.

Het trieste is dat na het plaatsen van deze review het bedrijf direct contact opnam via Trustpilot met de opmerking 'wij kennen geen persoon onder deze naam'. Toen het dossiernummer was doorgegeven, waarmee duidelijk werd dat het toch echt om een bestaande zaak ging, werd het weer muisstil.... En dat zal het wel blijven vanuit deze organisatie, helaas.Mei 2019 BGSI 90
ze plukken jou in plaats van je debiteur!!

Beste mensen,

Allereerst een tip voor bestaande klanten van invorderingsbedrijf die worden bestookt met facturen. BETAAL NIETS!

Het invorderingsbedrijf deugt niet.
Ik heb drie jaar geleden een vordering uitgezet bij dit tuig en toen begon de elende.
Zodra je tekent zijn zij eigenaar en dan begint de regen aan facturen.
Het tekenen geeft ze hier ook carte blanche voor. Ze opereren op het randje van de wet. Zonder inhoudelijk hierop in te gaan, moet u zich afvragen waarom de reacties op trustpilot of héél lovend zijn of zeer negatief.. Vraag u ook af waarom invorderingsbedrijf niet bij het NVI (Nederlandse vereniging gecertificeerde Incasso-ondernemingen) is aangesloten.
Beste mensen, kijk aub verder en laat u niet in de maling nemen. 1 ster is nog te veel!

Vriendelijke groet, De VriesMei 2019 BGSI 91
waar moet ik beginnen fout op fout op...

waar moet ik beginnen fout op fout op fout !!! erg spijt van dat ik hun voor meerdere zaken in heb geschakeld geen 1 cent ontvangen alleen maar betalen, betalen.... ze doen niet wat ze beloven maar jou alleen maar facturen sturen.. ook vorig jaar een zaak van mijn debiteur bij hun gestopt... die had mijn advocaat nu overgenomen anders de zaak verloren want ze doen niks.. en mijn advocaat de zaak gelukkig gewonnen ... anders had ik nog meer geld kwijt geweest aan het invorderings bedrijf en blijkt dat een advocaat beter is en goedkoper dan de kosten die het invorderings bedrijf rekent aan jou.. maar nu komt het......... de zaak dus overgedragen aan mijn advocaat en dus het dossier was gestopt bij het invorderings bedrijf van mijn debiteur en toch heeft het invorderings bedijf geld daarna lopen innen bij mijn debiteur dit mag wettelijk niet !!! en kwam daar achter en ga daarvan ook aangifte doen vanwege onrechtmatig gelden innen !!! en zo heb ik nog diverse zaken die me alleen geld heeft gekost .. kortom nooit meer voor mij het invorderingsbedrijf.. ook krijg ik nog geld van het invorderings bedrijf dus facturen gestuurd en je raad het al ze reageren nergens op en ook worden mijn facturen niet betaald en die heb ik nu overgedragen aan mijn andere incasso bureau en ook daar reageren ze niet op dus maar naar de rechter :) Uw onderstaande bericht klopt niet wij zijn helemaal niet gedagvaard... en wij hebben alles zelf met jullie beiendigd dus kortom weer een leugen zoals vaker. Ook komt er nog een rechtzaak tegen jullie wegens oplichting en verduisteren van gelden ... wij hebben nog gelden tegoed van jullie!!! word vervolgd.Mei 2019 BGSI 92
7. Bedreiging en intimidatie

Het invorderingsbedrijf is niet gesteld op negatieve reviews. In plaats van het te harte nemen van deze negatieve feedback en de bedrijfsvoering te verbeteren wordt scherp ingezet op deze reviews. Zoals uit voorgaande hoofdstuk naar voren komt, wordt getracht consumentensites te beïnvloeden. In antwoorden op de reviews wordt de relatie met de opdrachtgever ontkend en als dat niet lukt wordt niet geschroomd om, indien de identiteit van opdrachtgever bekend is, de reviewer te intimideren. Hieronder een aantal voorbeelden.

Voor zover reviewers traceerbaar zijn, wordt door het Invorderingsbedrijf gedreigd met een aangifte wegens smaad en laster op straffe van een dwangsom van € 25.000,- indien het review niet onmiddellijk wordt verwijderd. Dit heeft ertoe geleid dat gedupeerden onder een pseudoniem alsnog waarschuwen voor de praktijken van het IVB.

Trustpilot – Invorderingsbedrijf

1 review

Gepubliceerd zaterdag 1 september 2018 Bijgewerkt maandag 3 september 2018

Mijn ervaring met Invorderingsbedrijf B.V.

Beste dames en heren,
Het Invorderingsbedrijf heeft aan mij €111,03 buitgemaakt voor een claim die over €611,70 ging. Het bedrijf dat mij geld verschuldigd was betaalde mij op mijn bankrekening, zonder dat het Invorderingsbedrijf B.V. (vestiging Den Haag) daarvan op de hoogte was. Ik gaf dit direct netjes via e-mail door. Ik kreeg vervolgens een rekening gepresenteerd van het Invorderingsbedrijf B.V. met het dreigement dat ik een boete moest betalen omdat de debiteur me direct, zonder tussenkomst van het incasso, had betaald. Iets wat buiten mijn macht gebeurde. Ik antwoordde direct per e-mail, echter reageren ze niet of pas een week later. Ze geven in dat geval ontwijkende antwoorden.
Ik vermoed dat er in de toekomst helaas meer mensen slachtoffer zullen worden van Invorderingsbedrijf B.V.
Met vriendelijke groeten,
Charlie Bo Meijering (pianist en beeldend kunstenaar)

Update 3 September 2018:
Inmiddels word ik per e-mail bedreigd door Invorderingsbedrijf B.V., voor het plaatsen van mijn recensie:

Geachte heer Meijering,
Wij hebben vernomen dat u op diverse plaatsen op het internet bent gestart met ons kantoor zwart maken, o.a. op Trustpilot. U beschuldigd ons van feiten, enkel om ons in een kwaad daglicht te stellen en schade toe te brengen.
Wij sommeren u eenmaal uw onrechtmatig handelen te staken en ongedaan te maken, bij gebreke waarvan wij over zullen gaan tot aangifte.
Wij handelen niet crimineel en wij maken geen geld buit. U heeft zelf de incassokosten aan  

Mei 2019 BGSI 93
ons voldaan - vrijwillig - nadat wij het dossier hebben gesloten - nadat u de hoofdsom hebt ontvangen. U stellingen zijn bezijden de waarheid.
Mevrouw Jansse, de aangifte kan in gang gezet worden indien voor vanmiddag 16.00 uur niet alles verwijderd is (separate lijst doorgezonden).

Gepubliceerd 36 uur geleden

Met vriendelijke groet, Invorderingsbedrijf

T. Appel

Google Maps Invorderingsbedrijf

Totaal niet tevreden/te spreken over de service van dit bedrijf

Op “verzoek” van het invorderings bedrijf, heb ik mijn tekst verwijderd.
Ik ben persoonlijk niet te spreken over het invorderings bedrijf. De services en manier van handelen naar mij toe is naar mijn mening ver onder de maat, zelfs beroerd te noemen. Gezien het feit dat ik niet de enige ben (zie hieronder de andere reacties van ontevreden klanten van dit bedrijf, waarbij ik mij volledig aansluit) zal ik hierin niet berusten. Dreigende toon als je een negatieve review plaatst op deze site of op twitter. Wat gemakshalve als onwaarheid wordt bestempeld door dit bedrijf met meteen de dreigement van aangifte,dagvaarding etc. Dit bedrijf stuurde na het plaatsen van mijn bericht zowel op twitter als op Trustpilot een mail waarbij er aangifte en juridische prodecure zou worden opgestart wegens smaad en laster, waarbij er een printscreen van mijn bericht werd toegevoegd in de bijlage van de mail als bewijs. Rest mij dus niks anders dan mij te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn en daarbij voor nu kies om mijn reactie aan te passen ivm tijdsdruk maar niet te berusten. Ik wil duidelijk maken dat ik een invordering bij dit bedrijf heb ingediend van Particulier naar particulier. Mijn mening over de service is ook daarop gebaseerd.
Kan geen mening vormen over dit bedrijf als de casus Bedrijf naar particulier of bedrijf naar bedrijf of welke andere vorderingen mogelijk zijn, waarbij het invorderingsbedrijf zaken doet. 

Mei 2019 BGSI 94
Ook is het mijn persoonlijk mening, deel ik dit als negatieve ervaring en rust dit alleen op mijn situatie/ervaring met dit bedrijf.

Edit 1: Via trustpilot, kreeg ik voor de derde keer een bericht en werd mijn review onder ogen genomen (Dus tijdelijk onzichtbaar op de site). Dit verzoek kwam wederom vanuit het invorderingsbedrijf. Ik heb hiervoor direct contact opgenomen met het bedrijf en hun de situatie uitgelegd en ook uitgelegd dat mijn ervaring op hun website, direct wordt beantwoord door het invorderings bedrijf met een dreigende en intimiderende mailtje. In de mail wordt zoals boven al aangegeven, gesommeerd om het bericht binnen 24 uur te verwijderen, zo niet wordt er aangifte gedaan wegens smaad en laster en zal ik gedagvaard worden en daarmee dus ook een juridische procedure tegen mij gestart wordt op basis van smaad en laster. Ik rust niet en blijf vechten voor rechtvaardigheid. Zoals dit bedrijf met met mij omgaat is voor mij onacceptable. Dat het invoderings bedrijf en ik niet op 1 lijn zitten of van mening verschillen over no cure, no pay en dat in het ondertekende opdrachtformulier duidelijk staat dat er een minnelijke traject met optie/mogelijkheid tot rechterlijke traject is. Heeft dit bedrijf ervoor gekozen mijn berichten en mailtje te negeren en mij alleen te wijzen op dat ik moet betalen en verder eigenlijk mijn mond moet houden. Zij hebben op geen enkele manier mij als hun klant op een fatsoenlijke en nette manier willen behandelen of op welke andere manier naar mijn mening/misverstanden willen luisteren. Zelfs bij het aanleveren van de documenten en bewijs te versturen wordt er niet gereageerd. No cure No pay maar toch moeten betalen voor het feit dat zij mijn incasso opdracht niet succesvol hebben kunnen afronden.Mei 2019 BGSI 95
Door reviewer Mevrouw B. Sevenhuijsen is melding gemaakt van het feit dat medewerkers van het Invorderingsbedrijf zelf positieve reviews plaatsten. Dit leidde tot onderstane bedreiging.Mei 2019 BGSI 96
8. Disproportionaliteit van de incassokosten

De disproportionaliteit van de kosten kan het beste geschetst worden door drie praktijk- situaties waarin wordt aangetoond dat de incasso- en proceskosten de oorspronkelijke vordering explosief overstijgen.

8.1. Abonnement voor incasso van achterstallige huur (2017 -2018)

Door een gedupeerde is een abonnement aangegaan voor de incasso van achterstallige huur. De duur van het abonnement is een jaar en kost € 393,25. Opzegging dient volgens de Algemene Voorwaarden drie maanden voorafgaande aan het einde van het abonnement per aangetekende brief plaats te vinden.Mei 2019 BGSI 97
Een overzicht van deze zaak geeft het volgende beeld:Betaald
€ 393,25 € 251,49 € 99,83 € 1.394,94 € 261,68 € 199,65 € 2.600,84

€ 1.899,24


abonnement
dagvaarding (niks aangedaan volgens ons) niet betaalde bijk. Kosten door debiteur dagvaarding huur/uitzetting
griffie kosten rechtbank
niet betaalde bijk. Kosten door debiteur


Ontvangen € 455,23


was € 500 hoezo 100% uitbetaling! 

€ 455,23 zogenaamde afrekening ivm einde dossier niet betaaldDe conclusie in deze zaak is dat er ten opzichte van invordering van € 455,23 een totale vordering van het Invorderingsbedrijf is ontstaan van € 4.500,-. De noodzakelijke inzet van een andere advocaat (ad €2.400,-) heeft de kostenpost nog doen stijgen. Het is duidelijk dat de inzet van het Invorderingsbedrijf niet alleen heeft geleid tot deze aanzienlijke kostenpost maar tevens dat het abonnement geen voordelen heeft ten opzichte van een losse opdracht. Volgens het A.V. leidt een abonnement op geen enkele wijze tot financieel voordeel bij de incassokosten. Daarnaast heeft het IVB naar nalatigheid en de facto beroepsfouten de beoogde ontruiming in gevaar gebracht.

8.2. De inning van een geringe vordering (2014-2018)

Gedupeerde is een overeenkomst van opdracht aangegaan op 27 maart 2014 met het Invorderingsbedrijf. Deze overeenkomst betrof de incasso-opdracht ad € 650,00.Mei 2019 BGSI 98
had gemaakt. Het betrof hier 17 beslagen in de maand januari 2017 met het evidente

doel deze kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, zonder enig resultaat. h) Nadat opdrachtgever uiteindelijk informeerde wat het hen ging kosten wanneer de

opdracht zouden opzeggen, ontvingen zij op 4 april 2018 een financieel overzicht waaruit bleek dat de totale vordering in vier jaar tijd (!) was opgelopen van aanvankelijk € 629 tot maar liefst € 4.489,91. Bij het verstrekken van het overzicht werd door Invorderingsbedrijf wederom een beroep gedaan op artikel 9.3 van de algemene voorwaarden, inhoudende dat opdrachtgever gehouden zou zijn alle tot dan toe gemaakte kosten voor derden, leges, proces- en executiekosten te voldoen, alsmede dat Invorderingsbedrijf mogelijk nog aanspraak kon maken op 15% commissie voor zover de opdrachtgever de vordering zelf of via een ander zou incasseren.

De conclusie in deze zaak is dat de inzet van het Invorderingsbedrijf niet heeft geleid tot de inning van een kleine vordering ad € 629.- maar een schadepost van € 4.500,-

8.3 De inning van vorderingen van een kinderdagverblijf (2017-2018)

Opdrachtgever heeft een kinderdagverblijf waarbij sommige ouders achterblijven met betaling. Om dit professioneel aan te pakken sluit de opdrachtgever een jaarabonnement af met het Invorderingsbedrijf de zgn. serviceovereenkomst Premium tegen een bedrag van € 635,- per jaar.Mei 2019 BGSI 99
De conclusie in deze zaak is dat de opdrachtgever wordt geconfronteerd met een schadepost van (inclusief de premium service overeenkomst) van bijna € 6.000,- Ook hier is er geen enkel voordeel toe te kennen aan het aangaan van een service-overeenkomt. In dit geval “Premium”. Het komt erop neer dat dit ten opzichte van losse opdrachten, slechts leidt tot verhoging van kosten. In dit specifieke geval rekent Invorderingsbedrijf BTW over incassokosten, brengt meerdere malen op hetzelfde dossier incassokosten in rekening en berekent rente over de BTW. Dit is in strijd met wettelijke bepalingen.

9. De verklaring van gedupeerden

Met de verklaringen van gedupeerden wordt inzicht gegeven in de werkwijze van het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter. Hoewel ieder een eigen verhaal vertelt, zijn er opvallende gelijkenissen is de werkwijze van het IVB. De beginperiode waarin de No Cure – No Pay formule wordt benut om opdrachtgevers binnen te halen, de gerechtelijke procedure waartoe opdrachtgevers worden verleid en de disproportionele stijging van de incassokosten daarna. Veelal eindigend in een beëindiging conform het art. 9.3. van de Algemene Voorwaarden waarmee de opdrachtgever met een groot verlieslatend saldo blijft zitten. In sommige gevallen nog extra belast door de kosten van een door IVB aangespannen gerechtelijke procedure jegens hun opdrachtgever. Om moverende redenen zijn de verklaringen geanonimiseerd maar de oorspronkelijke tekst van de verklaring is gehandhaafd gebleven.9.1. Incassocenter: hoe de zaak wordt overgenomen.
In chronologische volgorde mijn verhaal:
Ik belde begin oktober het incassocenter om mijn verhaal te doen over mijn wanbetaler, het ging om bijna 4000 euro. Omdat mijn debiteur de facturen al had geaccepteerd door er een klein deel reeds van te betalen, zou het een makkie worden volgens de salesmeneer. Ik hoefde alleen de kosten van de dagvaarding voor te schieten. Die zou ik terugkrijgen. 9 van de 10 keer zien ze dat de klant alles terugkrijgt. Ik heb de factuur betaald door deze geruststelling.

Ik hoorde niks meer over de status. Toen kreeg ik de volgende factuur, die was nodig om verder te kunnen met de dagvaarding en zou ik toch terugkrijgen. En als ik niet zou betalen zou mijn dossier gesloten worden en zou ik 15% over het totaal kwijt zijn (als een soort boete).

Ik hoorde weer niks over de status, toen ik erachteraan belde bleek mijn debiteur te moeten voorkomen op 20 dec. Ik wist hier niks van, is er dan al verweer? En moet ik hierbij zijn? Ik mag niet zelf een jurist erop zetten, want dan sluiten zij mijn dossier met de bijbehorende boete. Ik moet blijkbaar dus steeds hun diensten afnemen. Waar ben ik hiermee akkoord gegaan?

De volgende kosten zijn volgens hen juristen kosten a 180 euro per uur en daarna nog kosten voor beslaglegging. ze kunnen de hoogte van die kosten niet voorspellen. Zelf mijn debiteur benaderen is verboden, staat in de spelregels. dus ik als opdrachtgever mag niet zelf alsnog schikken. Dus ik zit vast.

- Je leest de spelregels op de website hier:

http://www.incassocenter.nl/incasso/spelregels-no-cure-no-pay-incasso/

Mei 2019 BGSI 100
En hier de algemene voorwaarden waarin staat dat je bij het voldoen van de eerste factuur hen akkoord geeft om ALLE stappen te doen incl ALLE kosten: http://www.incassocenter.nl/algemene-voorwaarden/

Zij beloven mij steeds de dagvaarding toe te sturen maar doen dit niet. Dit was de belofte: ze leggen me steeds een voorstel voor waarbij ik elke stap mag beslissen. Dit staat op de website en werd telefonisch benadrukt. Ik betaal slechts een voorschot staat er. Dit is erg misleidend, omdat ik nu alles verplicht moet betalen.

Mijn hulpvraag:
Wat is wijsheid? Doorgaan met alle facturen betalen terwijl ik nooit iets hoor en geen antwoord krijg en de beloofde emails en terugbelverzoeken niet worden nagekomen? Onzeker of ik ooit een cent terugzie? Of stoppen, maar dan moet ik hen 15% van de hoofdsom betalen. Dit is mij nooit duidelijk gemaakt toen we begonnen.

Ik heb voor de spelregels nooit getekend. Ik heb alleen telefonisch de opdracht tot dagvaarding gegeven, en de bijbehorende factuur betaald. Ga ik daarmee akkoord dat ik dan in het vervolg alle facturen die ze me sturen moet betalen? En dat ik verplicht alle stappen en diensten bij hun moet afnemen? De algemene voorwaarden zijn mij nooit op de juiste manier overhandigd en ik heb telefonisch slechts een opdracht tot dagvaarding gegeven. Hierin sta ik heel sterk in mijn recht dat de algemene voorwaarden niet gelden.

Waarom dit bedrijf niet pluis lijkt: de website met voorwaarden is erg misleidend en vaag, er staat NIETS over tarieven etc. Ik krijg nooit dezelfde persoon aan de lijn en terugbelverzoeken worden nooit nagekomen. Mailbevestigingen die ik telefonisch vraag, worden nooit verstuurd. Er wordt nooit iets per mail bevestigd, alleen telefonisch.

Er is een groep van 20 gedupeerden op internet te vinden waarvan ik er een aantal gebeld heb. Zij beweren hun zaak gewonnen te hebben, maar het Incassocenter maakt hun geld niet over. Wel zijn zij meer kosten kwijt dan het te incasseren bedrag.
Anderen hebben factuur op factuur betaald omdat ze niet konden stoppen vanwege de dreiging met boete. Sommigen zijn gestopt met de facturen betalen en worden nu zelf aangeklaagd door het Incassocenter.

Hun kantoorpand is leeg en iedereen werkt langs elkaar heen, vanuit huis. Ze lopen prat op 'no cure no pay' te zijn, wat niet zo blijkt te zijn. je blijft facturen en aanmaningen krijgen en als je die niet betaalt wordt je dossier gesloten en moet je 15% over de totaalsom (incassobedrag plus incassokosten) betalen.

- de link algemene voorwaarden werkt niet
- dan lees ik nog deze artikelen: 
https://kassa.bnnvara.nl/vraag-beantwoord/vraag/geldzaken-recht/incassocenter- invorderingsbedrijf https://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?f=36&p=2423189
9.2. Invorderingsbedrijf: hoe een vordering van € 650,- stijgt naar € 4.500,-.

Een paar jaar geleden kregen wij als administratiekantoor te maken met een debiteur die zijn facturen niet betaalde. Er stond een bedrag van €650,- open. We hebben toen het incassobureau Invorderingsbedrijf uit Den Haag in de arm genomen om het openstaande bedrag voor ons te incasseren. (www.invorderingsbedrijf.nl)Mei 2019 BGSI 101
Dit lukte niet dus adviseerde Invorderingsbedrijf ons om een rechtszaak te starten zodat we daarna sterker zouden staan. Ze verzekerde ons dat alle kosten op de debiteur verhaald zouden worden maar we moesten het wel voorschieten. De rechtszaak gewonnen en toen begon de ellende.

We kregen flinke facturen van Invorderingsbedrijf voor zogenaamd gemaakte kosten en omdat er al uitspraak geweest was konden de kosten die het Invorderingsbedrijf maakte niet meer verhaald worden op de debiteur... alleen de kosten van de deurwaarder. Nou als hij dat voor de rechtszaak hadden gemeld was ik nooit aan de rechtszaak begonnen. Aangezien de debiteur met de noorderzon was vertrokken leek het ons al een langdurige zaak worden. Maar Invorderingsbedrijf verzekerde dat zij het geld wel konden binnen halen zodra we het vonnis van de rechter binnen hadden en zei niets over de uren die ze in rekening zouden brengen bij ons. Als ik belde of mailde was het erg moeilijk om met iemand contact te krijgen. Ook werd je vaak niet teruggebeld.

Een aantal facturen hebben we betaald maar toen we dit jaar weer een factuur ontvingen waren we het zat. We hebben nog geen euro gezien maar al wel €2000,- euro aan kosten gehad. Dus heb ik telefonisch contact gezocht met Invorderingsbedrijf en gevraagd of we de invordering stop kunnen zetten omdat wij deze kosten nooit gewild hebben en ook niet kunnen dragen. Toen zei hij dat de eindafrekening een flink bedrag zou zijn omdat dan ineens alle kosten op ons verhaald zouden worden. Later ontving ik een mail met het bedrag wat de eindafrekening zou zijn, €4.500... volgens het invorderingsbedrijf is dat 25% van het totaal bedrag wat onze debiteur verschuldigd is...dat zou dus inhouden dat onze debiteur een schuld zou hebben van ongeveer 18.000 euro. Dat kan natuurlijk nooit.

Toen ben ik op internet gaan snuffelen(had ik veel eerder moeten doen) en kwam zeer veel negatieve recensies tegen op diverse sites op internet. O.a. de facebooksite van Invorderingsbedrijf zelf staat al vol met negatieve berichten. Allemaal met hetzelfde verhaal. Nooit geen euro gezien maar heel veel betalen aan het invorderingsbedrijf.

Alle mensen die een slechte recensie ergens hebben geplaatst krijgen een dreigmail dat de recensie zo snel mogelijk verwijderd moet worden anders worden er stappen ondernemen wegens smaad en laster. Sommigen krijgen dan zelfs een factuur. In totaal heb ik nu 11 bedrijven/mensen gevonden en contact mee gehad, die voor duizenden euro's zijn 'opgelicht'. Maar dat is pas het topje van de ijsberg. Er zijn nog veel meer gedupeerden. Iedereen kan bewijsstukken aanleveren en wil graag getuigen tegen dit bedrijf om zo te voorkomen dat ze nog jaren lang andere kleine zzp’s en particulieren financieel uitkleden. Een incasso bedrijf heeft zorgplicht. Ze moeten je eerlijk wijzen op de kosten en ook het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau en dat het slim is om na het vonnis verder te gaan met de deurwaarder want dat scheelt enorm in de kosten en die kosten worden inderdaad verhaald op de debiteur.( http://www.avinci.nl/2411-2/)

Ze hebben ons binnen gehaald onder het mom van no cure en no pay, geen onverwachte kosten en transparantie. Ze beweren alle stukken in de cockpit te zetten zodat je 24u per dag inzage hebt in je dossier maar dat gebeurt niet altijd. En als je dan om de stukken vraagt telefonisch of per mail dan hoor je er vervolgens niets meer over. Ik heb de rechtbankstukken niet ontvangen. Ze beweren die gemaild te hebben maar dat is niet waar. En als je nogmaals om de stukken vraagt hoor je wederom niets terug.Mei 2019 BGSI 102
9.3. Incassocenter: betaling zonder tegenprestatie.Op 26 januari heb ik bij incassocenter een vordering van 1810 euro aangemeld. Ik heb eerstmet ze gebeld om te peilen of het zin zouhebben. Ik kreeg een keurig dossier en een online-omgeving, waar ik door een http/https-fout niet vanuit de email bij kon. Ongeldig SPF-record.Dat gaf een alarmbel in mijn ontwikkelaarshoofd.Op 9 februari kreeg ik een terugbelverzoek: men probeerde mij te bellen maar "ik nam nietop". Mijn telefoon doet het gewoon. Ik belde, en kreeg tweemaal vrijtoon: alsof er niet werdopgenomen. Hun telefoon bleek niet te werken. Nu goed, de lijn kan er een keer uit liggen.In het daarop volgende telefoongesprek stelde Koen Molenaar voor de juridische procedurete starten, en of ik de kosten daarvoor wilde "voorschieten": men zou die in de procedurenog verhalen op de debiteur.Ik vond dat licht merkwaardig, maar goed, niets voor niets, enwie werkt, wil ook betaald krijgen. Al goed. Zij stuurden hun eerste factuur, voor hetopstellen en betekenen van de dagvaarding, diezelfde dag. Ik heb direct betaald.
Op 25 februari zag ik dat de bedragen in mijn dossier gewijzigd waren.reactie geschreven in het klantenportaal, die mij als Undelivered Mail Returned To SenderIk heb daarover eenbereikte. De technische stand van zaken begon me te irriteren. Mijn mail via hetstandaardkanaal werd wel dezelfde dag beantwoord... met een standaardreactie:<< "Uw vordering is aangepast omdat alleen de vervallen termijnen meegenomen kunnenworden in de dagvaarding. Wij kunnen alleen bedragen via de rechter terugeisen die devervaldatum overschreden hebben en waarvan wij een sommatiebrief hebben verstuurd. debetaaltermijnen die nog niet vervallen zijn kunnen wellicht nog betaald worden door dedebiteur.Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."
Ik reageerde daarop met:>> "Aha. Nee, u heeft mij nog niet voldoende geïnformeerd. Welkdocument is de sommatiebrief? Ik ben ervan uitgegaan dat dit document131283 betreft. Dit document bevat het werkwoord "sommeren" en noemt alshoofdsom 1810 euro.Ik ben niet op de hoogte van betaaltermijnen. Deze debiteur is ertot nog toe niet in geslaagd een concrete afspraak te maken. Bedoelt u een wettelijkeinterpretatie van een openstaande vordering, dan mis ik de benodigde kennis; welkeberekening leidt tot de thans geregistreerde 1382,66 ?U kent de ouderdom van de vorderingoverigens, zij is tot stand gekomen tussen april en mei 2016. Is daar nog iets niet vervallen
aan?Ten laatste, ik ben met u een zakelijke relatie aangegaan met als hoofdzaak een getalsmatigaspect. Ik wil erop aandringen dat u bij wijziging van (inzicht omtrent) precies dat getalsmatigaspect mij op actieve wijze benadert; vergelijkbaar met de benadering rondom hetopstellen van de dagvaarding.In afwachting van uw specifieke toelichting,
">>Heeft geen reactie opgeleverd. Wel een nieuwe factuur: voor dossiermap, portokosten 

dagvaarding, constitutie procespartijen, en griffierecht. Ikheb die direct betaald, daarovereen mail gestuurd:>> "Ik heb deze factuur per ommegaande betaald. Ik heb wel nog eenvraag openstaan aangaande de wijziging van de hoofdsom, die ik zeker welbeantwoord wil zien; kunt u daarop toezien?">> Ah, reactie:
Mei 2019 BGSI 103
<< "Bedankt voor uw bericht.Graag ontvangen wij een betaalbewijs van uw. Dit is nodig voor eensnelle administratieve verwerking van de betaling.Uw vordering is aangepast omdat alleende vervallen termijnen gevorderd kunnen worden in de dagvaarding. WIj kunnen alleenbedragen via de rechter terugeisen die de vervaldatum overschreden hebben.De betaaltermijnen die nog niet vervallen zijn kunnen wellicht nog betaald worden door dedebiteur. In de dagvaarding hebben wij ook verzocht om uw debiteur te veroordelen in detoekomstige betalingstermijnen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."<<"van uw" ?! Dan neem ik even de tijd voor de volgende reactie.>> "U vraagt mij een betaalbewijs.De factuur, die als bijlage bij het bericht zit naar aanleiding waarvan ik u gedetailleerdevragen stelde, is vandaag gedateerd, en heeft als vervaldatum 30 maart.Het bijschrijven vaneen overboeking op de bankrekening van de begunstigde kan enige tijd in beslag nemen. Wiltu eerder betalingsbewijs, dan moet u de procedure wijzigen; dat is niet mijnverantwoordelijkheid.De verdere tekst van uw antwoord is een herhaling van wat ueerder stelde. Dat is geen antwoord op mijn vraag.
Ik vraag nu nogmaals en met nadruk om aanvullende informatie.gelieve de correspondentie zoals u die binnen het dossier heeftgevoerd, geheel te ontsluiten in het klantenportaal. Wat ik nu kan zienis klaarblijkelijk onvolledig. Van telefoongesprekken verlang ikuiteraard geen transcript, dat zou onredelijk zijn, maar zeer beslistwel een aantekening van tijdstip; en ik zou prijs stellen op kortevermelding van gemaakte afspraken, en gestelde vragen.U moet de gewijzigde hoofdsom toelichten met een correcte, volledigeen gefundeerde berekening. Ik heb u een exacte en waarheidsgetrouweopgave gedaan, en mijn beslissing om de procedure in rechte voort tezetten is op mijn opgave gebaseerd.
-

-  

Mei 2019 BGSI


104Stuurt u mij verder het volgende:- een afschrift van de betekende dagvaarding- een bewijs van de aantekening bij de rechter:zaken waarvoor u reeds een factuurheeft verzonden, en die ik al betaald heb. Deze stukken ontbreken in hetklantenportaal.Ik wil op of voor 6 maart 2018 naar mijn oordeel afdoende inzicht hebben in de stand vanzaken. Indien het ontsluiten in het klantenportaal op enig bezwaar stuit, verzoek ik u dat mijdirect te melden, waarna ik een kopie van de stukken per post tegemoet zie, ten laatste teontvangen op12 maart 2018.Ik vertrouw vooralsnog op een zakelijke en kundige afhandeling vanmijn dossier.
">> volgt.Welnu, stilte. Ik heb de consumentenbond geraadpleegd; die belde me terug enadviseerde me het Juridisch Loket aan te spreken. Daar kom ik niet verder dan "raadpleeg deNVI" (zijn ze niet bij aangesloten) en de suggestie de Fraudehelpdesk aan te spreken. Dat12 maart verstreek nog altijd in stilte. Ik stuurde ze op 13 maart:>> "Heer Molenaar,
Op 26 januari 2018 heb ik bij u een dossier aangemaakt, waarmee wij eencontractuele relatie zijn aangegaan die voor u een inspanningsverplichting inhoudt. U heeftmij voor twee gerechtelijke handelingen laten betalen middels uw facturen 101224 en101320. Ik heb u verzocht deze facturen te documenteren. Verder constateer ik dat ude hoofdsom wijzigt, waarover ik afdoende toelichting heb verlangd.Aangezien uworganisatie niet reageert op mijn verzoeken om toelichting, en geen documentatie aanlevertvoor de facturen, verzoek ik u nu om binnen twee weken, dat wil zeggen voor 27 maart 2018,te komen met afdoende bewijsmateriaal. Ik betwist de door u gestuurde facturen: u heeftmij nu laten betalen zonder tegenprestatie.Als u op 26 maart geen aanvaardbareonderbouwing heeft geleverd, stel ik u nu vast per die datum in gebreke en geef ik u eenweek de tijd om de volledige betaling terug te storten. Verzorgt u die terugbetaling, dan zie ikvan vervolgstappen af. Mocht u na die week niet betaald hebben, dan stel ik u tevensaansprakelijk voor de geleden schade.
">>Op 14 maart probeerde incassocenter mij te bellen en stuurde vervolgens eenterugbelverzoek. Ik heb daar op 22 maart per email op gereageerd:>> "Dit terugbelverzoek staat al even op mijn lijst, maar ik kom ook deze week niet aanbellen toe. Kunt u het schriftelijk toelichten? "Maar echt menens blijkt dat niet.<< "Bedankt voor uw bericht.Mocht dit nog nodig zijn dan zullen wij contact met u opnemen."
Vandaag, 27 maart, is de 26e verlopen. Dus ik trek mijn opdracht in:>> "Goedendag,Aangezien uw organisatie geen aanvaardbare onderbouwing voor deverstuurde facturen heeft geleverd, stel ik u per vandaag in gebreke, enverklaar de opdracht nietig. Ik gelast u de werkzaamheden te staken. U handelt niet langer inmijn opdracht.Ik stel u tevens in de gelegenheid de betaalde bedragen te crediteren.factuur 101224 ten bedrage van 318.04w factuur 101320 ten bedrage van 264.68.
9.4. Incassocenter: de snelle dagvaarding

pay.

jullie.

9.5. Invorderingsbedrijf: betalen om er van af te zijnen uUwHier dan mijn, stomme verhaal. Mijn vordering was op een kledingwinkel in Rotterdam á€196,95. Ik had bij haar kleding besteld, geretourneerd, waarna zij mij geen geld terug woustorten.Hierna heb ik het incassocenter ingeschakeld, mijns inziens op basis van no cure noNu reageerde zij zogenaamd niet op acties vanuit hun en wilde ze een dagvaardingopstellen. Ze stuurde hiervoor een factuur van €220,- Ik heb naar aanleiding hiervantelefonisch contact gehad met hun, dat ik het dan niet zag zitten aangezien de kosten die ikdan maak hoger zullen zijn dan wat ik nog tegoed had in eerste instantie.
Hun hebben dit uitgelegd als zijnde dat ik de kosten die ze moeten maken voor moetschieten maar dat dit op de debiteur verhaald zal gaan worden en dat het mij onder destreep dus niets zal kosten. Ter goeder trouw heb ik dus dit betaald.Nu kreeg ik weer eenfactuur á €90 voor griffiekosten enz. Aangezien er toen bij mij argwaan kwam, ben ik gaangooglen en kwam ik uit op alle oplichtingspraktijken en vanuit daar heb ik nu dus contact met
Bedankt voor u reactie ik stuur u info toe hoop wel dat u er vertrouwd mee omgaat .
Heb nu geen last meer van het invorderingsbedrijf maar het zit me nog steeds dwars hoe zeMei 2019 BGSI


105
bedonderd hebben . Ze sturen alleen maar facturen maar ondernemen niks, zelfs geen antwoorden op je vragen . Slim van hun om je steeds telefonisch hun verhaaltje te vertellen zodat je die bewijzen niet kunt leveren . Zelf ben ik er nauw bij betrokken omdat het om mijn zoon ging en die had geen geld dus heb ik het voor hem betaald. In totaal 318.04 euro daar hebben ze niks voor gedaan, toen nog een factuur van 264.68 die heb ik niet betaald. Ben toen gaan sneupen op internet en kwam ik meer gedupeerden tegen en heb daarom besloten om niet te betalen. Ik had ze een opdracht gegeven maar er was volgens mij geen, werk van gemaakt en moest steeds zelf bellen. Werd volgens mijn gevoel niks ondernomen, dus heb ik gezegd dat ik er maar mee stop. Ik had de afspraak no cure no pay, maar omdat ik zelf gestopt was kreeg ik een rekening van €131,- die heb ik maar betaald om van ze af te zijn.
9.6. Invorderingsbedrijf: onduidelijkheid over verrichte werkzaamhedenIk ben een ondernemer in de beveiligingsbranche sinds 1999, vanaf 2015 ben ik bezig met een bedrijf uit Moerkapelle die nog openstaande facturen aan mij moet betalen een bedrag van bijna € 4300,- ze zijn inmiddels failliet verklaard in 2017 ook uitgeschreven bij de KvK.

In 2015 heb ik Invorderingsbedrijf ingeschakeld en heb telefonische contact gehad met Dhr. Konings (advocaat) voor advies van Invorderingsbedrijf. Die heeft telefonisch doorgegeven dat er zeker geld uit te halen valt. Dus zodoende heb ik Invorderingsbedrijf mijn openstaande facturen laten vorderen. In totaal heb ik betaald aan Invorderingsbedrijf een bedrag van

€ 1964,26 en eindafrekening die ik nog moet betalen uiterste betaaldatum 29 december 2017 een bedrag van € 1798,40 in t.t een bedrag van € 4124,28 dan nog niet meegerekend openstaande factuur van bedrijf uit Moerkapelle (€ 4300,-).

Ik heb nog nooit documenten gehad van Invorderingsbedrijf of een kopie daarvan of ze de bedrijf uit Moerkapelle daadwerkelijk voor de rechter heeft gesleept. Op 12 december
2017 heb ik naar Invorderingsbedrijf gebeld voor advies wat ik het beste kan doen omdat het bedrijf in Moerkapelle failliet is verklaard dit heb ik zelf ook uitgezocht via de KvK.

Nou op advies van Invorderingsbedrijf heb ik gevraagd of ze mijn documenten door wilt sturen naar de curator, dit zou kosten een bedrag van bijna € 48,-. het is ieder geval goedkoper dan de eindafrekening dat dacht ik althans en de dame van de Invorderingsbedrijf zei klopt curator is goedkoper.

Na diverse e-mails verkeer naar Mw Vis van afdeling administratie heb ik ook o.a gevraagd dat ik graag de documenten wilt hebben en de naam van de curator geen respons natuurlijk op mijn vragen, waarschijnlijk wordt het heet onder hun voeten. Maar wat krijg ik een eindafrekening i.p.v documenten. Kort samengevat en mijn ervaringen voel ik me

zwaar genaaid door Invorderingsbedrijf met hoge kosten en nog zonder resultaat ook.

Wat ik weet zijn er wel betalingen geweest door debiteur naar gerechtsdeurwaarder uit Rotterdam maar ik zelf nooit heb ontvangen of gezien tevens heb ik de meeste werk gedaan i.p.v de ingeschakelde Invorderingsbedrijf.      

9.7. Invorderingsbedrijf: de serviceovereenkomst zonder waarde

Het begon allemaal vorig jaar kreeg ik een telefoontje van ze of ik interesse had in hun werk. Eerste instanties zei ik nee maar toen betaalde onze debiteur de facturen niet meer.
Na lang overleg kwamen we erop uit om het een keer te proberen. zo gezegd zo gedaan.Mei 2019 BGSI 106
Ik belde ze op om de zaak aan te melden dat ging goed en had er vertrouwen in ik moest wel even een bedrag van 211.75 euro betalen. maar toen moest ik van alles betalen rechtszaak kosten vorderingskosten etc. Ik moest een bedrag krijgen van mijn debiteur! Van 1700 euro ondertussen ben ik bijna 3000 euro kwijt door invorderingsbedrijf omdat ik erin ben getrapt in hun mooie praatjes van als je dit doet en dat doet, kunnen wij u garanderen dat u 100% u geld terug krijgt, maar helaas het dubbele kwijt. ik er achter aan bellen vervolgens krijg je een vrouw aan de telefoon waar je niet verder mee komt. Ook beloven ze een contactpersoon. Heb er nu al 10 verschillende gehad vervolgens nog meer betalen en bellen toen stond er al op internet dat onze debiteur failliet was.

Wat hun nog niet eens wisten en maar door vraag om geld om de debiteur aan te pakken vervolgens zeiden ze je moet door gaan omdat het een VOF is en die worden ook privé aangepakt. Vervolgens bieden ze aan voor geld om het aan te melden bij curator na lang gezeur hebben ze dat gratis gedaan. Maar vervolgens niet aangemeld hoorde ik van de curator dus ik hun opgebeld van waarom hebben jullie mij nog niet aangemeld. kreeg ik als antwoord we hebben u wel aangemeld. Maar sommige curators houden de factuur achter en melde ze het niet aan. Vind ik heel vreemd waarom zou een curator mijn facturen niet aanmelden.

Na een tijdje toch bericht gehad dat Invorderingsbedrijf mij heeft aangemeld. maar sowieso 3 maanden niks van ze gehoord dus waren aardig pissig. Wij weer bellen hoe het met de zaak zit krijg je niet echt antwoord op. Op een gegeven moment word je gewoon opgehangen door ze. Vervolgens heb ik de zaak met hun afgerond maar volgens hun stond er in de overeenkomst dat je 3 maanden van te voren af moet zeggen ander word hij stil zwijgend verlengd.

Ik heb nooit een serviceovereenkomst gezien vervolgens maken ze van mij bedrijf hoe ze er bij komen 2 bedrijven van en moet ik vervolgens 2 x 211,75 euro betalen. Ondertussen ben ik bijna 2000 euro verder en heb niks van hun ontvangen nog geen cent.

9.8. Invorderingsbedrijf: de opdrachtgever gedagvaardOok ik heb gezeur met het invorderingsbedrijf. Nu moet ik zeggen dat ik in de reacties grotere problemen zie voorkomen van €4000,- Zover is het bij mij gelukkig niet. Maar ook ik word aan het lijntje gehouden. Ze vragen mij steeds een e-mail te sturen, alleen daar krijg ik geen reactie op. En de dagen vliegen dan voorbij. En uiteindelijk krijg ik een laatste sommatie. Maar een betalingsregeling treffen lukt bijna niet. Nu heb ik op het laatste moment een regeling kunnen treffen voor een bedrag van €340. Ik betaal 85€ per maand. Ook loopt er een ander regeling bij van Schendel & Partners. Dat was een bedrag van €211,- Maar door de dagvaarding bijna €800,- Ook die ben ik aan het afbetalen. Ik ben op de dagvaarding geweest. En mijn verhaal gedaan.
Alleen de rechter gaf mij ongelijk. Hoewel ik duidelijk meerdere mails heb gestuurd met vraag voor een betalingsregeling. Ik duidelijk meerdere keren aangaf geen dagvaarding te willen. En ik duidelijk aangaf de opdrachtgever te zijn en ik alleen wilde weten waar het bedrag op gebaseerd was voor ik hen wilde betalen. Uiteindelijk kreeg ik nergens antwoord op, en kwam het tot dagvaarding.
9.9. Invorderingsbedrijf: de verhaalbaarheid van proceskostenIk heb het invorderingsbedrijf ingeschakeld in februari 2017, vanwege een wanbetaler die mij 2000 euro schuldig was. Ik was aan het kijken op de site van een ander groot incassobureau, om mij te oriënteren, en op een of andere manier werd ik doorgelinkt en kwam ik op een contactpagina. Overal stond in grote letters dat er op no cure, no pay basis werd gewerkt.
Mei 2019 BGSI 107
De contactpagina heb ik ingevuld en verstuurd. Het invorderingsbedrijf nam contact op en stuurde mij een soort digitaal contractje, voor de opdrachtverlening.

Ik werd ook telefonisch door ze benaderd, een jongen met een snelle babbel, heel vriendelijk, die mij wist voor te spiegelen dat het zeker zou lukken en dat ze op ‘no cure, no pay’ basis werkten en ik dus niets te verliezen had. Het lukte ze niet om in te vorderen bij mijn debiteur, en er werd een juridische procedure ingezet, ook nadat mij verteld was dat alle kosten door mijn debiteur betaald moesten gaan worden. Ik moest dit wel voorschieten, en heb in totaal 820 euro aan ze betaald (griffier kosten, deurwaarders, administratieve kosten).

In mei 2018 is debiteur bij verstek veroordeeld, en het invorderingsbedrijf wilde een betalingsregeling met hem afspreken. Ik weet dat debiteur erg veel geld heeft, en heb gezegd dat ik niet akkoord zou gaan met een laag bedrag per maand en dan 2 jaar lang terugbetalen ofzo, maar dat het een substantieel bedrag moest zijn. De deurwaarder heeft toen toch een bedrag afgesproken van 100 euro of 150 euro per maand, dat nooit betaald werd aan mij. Zij zeiden mij steeds dat van dat geld eerst de deurwaarder betaald moest worden.

Ik heb ze van mei tot en met december heel vaak gebeld en gemaild om wat te vernemen over voortgang en heb ze ook inzage gevraagd in de veroordeling. Heb nooit de gevraagde stukken ontvangen. Uiteindelijk heb ik ze laten weten niet verder te willen werken met ze. Heb een hele mailwisseling waarin ik steeds aan ze vraag wat zij precies onder ‘no cure, no pay’ verstaan, maar daar heb ik nooit een duidelijk antwoord op gekregen.

In januari heb ik debiteur zelf maar weer benaderd (ik had via een gemeenschappelijke vriend gehoord dat hij een van zijn bedrijven verkocht had en daar een grote klapper mee had gemaakt), en deze heeft toen direct aan mij de 2000 euro terugbetaald.
In februari kreeg ik een factuur van het invorderingsbedrijf, omdat ze het dossier gingen sluiten.

Deze factuur bedroeg in totaal maar liefst 950 euro, dit zouden administratieve kosten zijn. Ze hebben daar nu een advocaat op gezet, en mijn advocaat heeft kort geleden aangegeven dat ik dit niet ga betalen...
9.10. Invorderingsbedrijf: beroepsfouten

Start

Minnelijke fase

Het IB leek goed uit de bus te komen, en na een professioneel en positief gesprek ben ik in januari 2017 met hen in zee gegaan. Zoals bij vele gedupeerden verliep het contact in de 'minnelijke fase' soepel, vriendelijk. Niet dat er geen fouten gemaakt werden (spelfouten van naam debiteur e.d.), maar het werd vlot opgelost.

Mijn debiteur (de particuliere nieuwe rekeninghouder) gaf blijkbaar geen respons op de brieven die het IB stuurden. Het IB belde mij met de vraag of ik een sommatie exploot wilde laten opstellen en betekenen. De volledige kosten hiervoor zouden voor de rekening van deOp 29 oktober 2016 heb ik (particulier) per ongeluk 5000 euro overgemaakt op een foutbankrekeningnummer. Het bankrekening nummer was in het verleden mijnrekeningnummer, maar deze had ik inmiddels opgeheven en was gerecycled door de ING. Ikontdekte ik enkele dagen later dat het geld niet op mijn rekening stond, maar wel wasafgeboekt. De bank kon helaas, op 2 brieven sturen naar de nieuwe rekeninghouder na, nietsvoor mij betekenen, en verwees mij naar een incassobureau.
Mei 2019 BGSI 108
debiteur vallen, ik moest het alleen even voorschieten. Weer een prima gesprek gehad, mijn vragen beantwoord, beloftes gedaan over het vlot binnenhalen van het geld. Inmiddels weet ik helaas dat dit vooral gladde verkoperspraatjes zijn geweest, verteld door iemand die wist van mijn onkunde. Want wat bleek: a. het geld werd niet binnengehaald via deze weg b. een sommatie exploot opstellen en betekenen kost ongeveer 1/5 van wat zij er voor hebben gerekend, en je kan enkel de wettelijk toegestane kosten terugvorderen bij de debiteur.

Gerechtelijke fase

De opdracht voor het sommatie exploot is medio februari gegeven. Na wekenlang bellen en mailen over de voortgang van het traject ontvang ik uiteindelijk eind april de kopie van het exploot, welke al medio maart is betekend. De 3 dagen zijn ruimschoots overschreden dus.. Ik wordt zo'n beetje de zelfde dag gebeld dat er nog nieuwe mogelijkheden zijn om het geld binnen te halen. We kunnen een gerechtelijke procedure starten, wat betekent dat er een rechtszaak zal komen waarmee het IB gaat proberen af te dwingen dat er beslagen op de financiële middelen van de debiteur gelegd gaan worden. Wederom wordt beloofd dat de volledige gemaakte kosten terug te vorderen zijn bij de debiteur. Ik neem bedenktijd, en ga uiteindelijk akkoord met als voorwaarde dat ik heel uitvoerig op de hoogte gehouden wil worden. Dat wordt toegezegd, en er wordt aangegeven (net zoals in hun e-mails en op hun website) dat de status en documentatie via de online cockpit te volgen zijn.

Ik ontvang dezelfde dag nog een factuur met betrekking tot de start van de dagvaardingsprocedure en een opdrachtbevestiging die aangeeft dat de buitengerechtelijke invorderingsprocedure wordt verlaten, en we een gerechtelijke procedure gaan voortzetten door middel van een dagvaarding. De factuur bedraagt € 802,04 voor het opstellen en betekenen dagvaarding. Ik ontvang tevens een factuur voor de verrichte werkzaamheden en de griffierechten, met een waarde van € 243,83. Ik schrik nogal van deze kosten en vraag om toelichting. Ik krijg een lullige kortaf email terug.

Radiostilte en automatisch gegenereerde emails en onprofessionele telefonistes

In de maanden die volgen vraag ik een paar keer om opheldering, omdat er niets meer gebeurt in mijn online cockpit, en ook niet op een andere manier op de hoogte gehouden wordt. Ik ontvang vaker geen respons, dan wel. Wanneer ik respons ontvang zijn het meestal berichten die geen antwoord geven op mijn vraag.

Ineens een vonnis

Ik heb begin mei 2017 afgesproken dat ik geïnformeerd zou worden wanneer er een zittingsdatum bekend was. Begin juli ontvang ik bericht dat de rechter een vonnis toe heeft gewezen. Ik heb geen enkel stuk hiervan kunnen inzien, en geen datum gecommuniceerd gekregen. Ik vraag om een kopie van het vonnis, maar ontvang deze niet.

Beslag bij andere bank?

Het IB vraagt of ik bankrekeningen van mijn debiteur ken, omdat ze daar beslag op kunnen gaan leggen. Ik noem nogmaals het ING rekeningnummer waar het bedrag op overgemaakt is. In augustus krijg ik bericht dat er beslag is gelegd onder de ABN Amro. Uiteindelijk blijkt, na veel eigen uitzoekwerk in februari 2018, dat er pas op 21 november een bankbeslag bij de ING bank heeft plaatsgevonden. Daarop stond geen saldo, dus het beslag haalde niet uit.

Nog steeds geen bewijsstukken

In augustus ontvang ik weer een factuur, dit keer voor verrichte werkzaamheden. Ik informeer in de maanden daaropvolgend gemiddeld 1 x per maand naar de voortgang en krijg automatisch gegenereerde antwoorden terug. Nog steeds wordt er niets bij gehouden in de online cockpit en heb ik nog geen enkel document ontvangen (op de sommatie-explootMei 2019 BGSI 109
van mei 2017 na). Als respons krijg ik continue terug dat het 4-6 weken kan duren tot de betaling binnenkomt, en dat wanneer er een bankbeslag plaatsvindt het originele bedrag + alle bijkomende kosten (dit heb ik op schrift) worden teruggevorderd. In januari ontvang ik weer een fikse factuur, en de maat begint voor mij aardig vol te raken. Ik ben al 2.500 euro aan het IB kwijt, nog geen stap verder en ik ben behoorlijk gefrustreerd. Ik ben achterdochtig, en twijfel of het IB überhaupt wel bezig is met mijn zaak. Ik vraag voor de zoveelste keer bewijsstukken op, maar ontvang deze niet. Ik bel nogmaals, waarop vervolgens wordt toegezegd dat ik eind die werkweek (9 februari 2018) de stukken per mail zal ontvangen. Dit gebeurt wederom niet.

Zelf op zoek naar bewijsstukken

Ik besluit zelf contact op te nemen met de deurwaarder die de zaak behandeld, en ontdek dat zij sinds mei/juni 2017 geen contact meer hebben gehad met het IB. Na aandringen, besluiten zij me de dagvaarding (voor de hoorzitting) toe te sturen. De gerechtsdeurwaarder geeft het aan het absurd te vinden dat het IB dat niet zelf doet. Zij hebben de stukken in huis. Het vonnis heeft deze gerechtsdeurwaarder nooit ontvangen, hij geeft aan dat ik de rechtbank om een 2e grosse moet vragen. Ik doe dat, en ontvang binnen 1 dag van de rechtbank het vonnis. Hieruit blijkt dat ik recht heb op de oorspronkelijke 5.000 en een deel van de juridische kosten maar bij lange na niet wat het IB mij heeft 'beloofd' in hun 'mooie praatjes'.

Eind februari stuur ik het IB een aangetekende brief waarin ik nogmaals bewijsstukken op vraag voor de betekening van het vonnis, de documentatie rondom de bankbeslagen en van andere instanties.

Intrekken opdracht

Op deze brief komt geen respons. Op 28 februari geef ik aan de opdracht in te willen trekken, en geen kosten meer in rekening gebracht wil zien. Ik ben te vaak onjuist en onvolledig geïnformeerd, en wil de zaak mogelijk bij een andere partij onderbrengen. Inmiddels is de politie bij het 'verduisteren' van de oorspronkelijke 5.000 betrokken, en zijn zij met de debiteur in gesprek om een betalingsregeling te treffen.

Excuses, en wederom onjuist en tegenstrijdige communicatie

Begin maart komt er respons vanuit het IB op mijn opzegging, met excuses en alvast het chronologisch verloop van de zaak bij de deurwaarder. "Eventuele bijbehorende stukken kan ik u later verstrekken." Er is een nieuwe deurwaarder in beeld die de opdracht namens het IB uitvoert. Er staat onder meer in de email dat het UWV meerdere keren is benaderd voor informatie. Hier is geen gehoor aan gegeven door het UWV, wordt door de ene contactpersoon van het IB gezegd, vanwege de privacy van mijn debiteur. Een andere contactpersoon van het IB, die erg onhandig mijn email met vragen óók behandeld (dubbelop beantwoord dus), geeft een heel ander verhaal (het UWV zegt 'geen uit te betalen bedragen onder zich te hebben'). Nog steeds heb ik geen enkel bewijsstuk ontvangen.

Uiteindelijk ontvang ik na aandringen de verklaring van het bankbeslag van de ING van november 2017, en het aanbod om de executie voort te zetten zonder dat het IB nader honorarium in rekening zal brengen. Indien dit is gewenst zullen wij het een en ander vastleggen door middel van een vaststellingsovereenkomst.

De gerechtsdeurwaarder die mij eerder aan de dagvaarding heeft geholpen schrijft mij: "wij als gerechtsdeurwaarders kunnen een zgn uwv polis aanvragen via SNG, stichting netwerk gerechtsdeurwaarders, in een beschermde omgeving. We krijgen daarbij info over inkomen,Mei 2019 BGSI 110
uitkering, belastingschuld, toestand schuldsanering en auto's op naam. Bericht van Bos is nietszeggend."

Of ik faillissement wil aanvragen.. Wat?

Op 14 maart ontvang ik van Wesley Boeters het volgende bericht:

"Zoals u bekend hebben we eerder vonnis verkregen. De deurwaarder legt het vonins thans ten uitvoer. Ondanks dat de beslaglegging is gestart, heeft de debiteur nog steeds niet of niet volledig betaald. Gelet op het feit dat de debiteur veroordeeld is tot betaling en deze geen medewerking verleent danwel niet alles is voldaan, lijkt het ons een goed idee om het faillissement van debiteur aan te vragen. Het aanvragen van het faillissement om betaling af te dwingen is bij een tot nu toe vruchteloze executie een aangewezen oplossing."

De gerechtsdeurwaarder die mij eerder aan de dagvaarding heeft geholpen schrijft mij: "een faillissementsaanvrage kost plm 1.500,- "

Ik reageer hier niet op, maar stuur mijn andere contactpersoon (die excuses heeft gemaakt en mij e.e.a. heeft toegestuurd) over deze mail, ik confronteer hem met wat de gerechtsdeurwaarder aan mij vertelde over het SNG (UWV gegevens opvragen), dat ik nog steeds geen documentatie heb ontvangen). Ik vraag hem wat hij bedoeld met een vaststellingsovereenkomst.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Hierop volgt enkele dagen later het volgende antwoord:

"Het UWV is verzocht om een mogelijke werkplek. Gezien de privacygevoeligheid mogen ze dit niet vrijgeven.

In onderhavig dossier kwamen wij het volgende overeen naar aanleiding van uw verzoek. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST INZAKE IN110113

Graag nogmaals jouw akkoord, zodat ik dit met de administratie af kan stemmen."

De Gerechtsdeurwaarder schrijft:

"Waanzin dit bericht. Het uwv is verzocht om een mogelijke werkplek. Gezien privacybeleid mogen ze dit niet vrijgeven. De deurwaarder is bij uitstek gerechtigd de info op te vragen enMei 2019 BGSI 111
te krijgen. Goed bericht is dat ze niets meer in rekening brengen. Maar daar heb je het ook over gehad.. Ik adviseer: niet akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst, alle rechten voorbehouden en alle stukken opeisen.

Pro-forma afrekening, nogmaals 2.086 euro exl btw

Ik ga niet akkoord, en trek op 17 maart per direct mijn opdracht in. Enkele dagen later geeft het IB aan dat het dossier gaan afwikkelen en de opdracht intrekken bij de deurwaarder. Tevens vragen ze of ik een pro-forma afrekening wil ontvangen. "De dossierstukken kunt u ontvangen zodra het gehele dossier is afgewikkeld."

De pro-forma afrekening volgt een ruime week later en is als volgt opgesteld:"Bijgaand de pro forma nota: Incassokosten
Honorarium X 0,5 Kantoorkosten 6% Executiekosten Afwikkelingskosten executie Gemachtigden salaris

Totaal
te verhogen met BTW

Verneem graag."


€ € € € € €


625,00 92,50Uit de Algemene voorwaarden van het Invorderingsbedrijf: 9.3 Indien Cliënt een incasso- opdracht intrekt, buiten het Invorderingsbedrijf om een betalingsregeling treft met de Debiteur, met de Debiteur een schikking treft, het Invorderingsbedrijf zonder enig bericht laat, de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is het Invorderingsbedrijf niettemin gerechtigd over de gehele haar ter incasso gestelde vordering 15% commissie, een bedrag van € 25,- (exclusief BTW) aan registratiekosten en overige kosten – waaronder onder meer alle verschuldigde kosten van derden, zoals buitendienst, leges, proces- en executiekosten – in rekening te brengen."

9.11. Invorderingsbedrijf: de provocatie.

5 debiteuren hadden nog wat facturen openstaan in totaal € 4439,42. Wat ik ook probeerde om de bedragen te innen het lukte niet ik dacht ik zoek wat op via internet ik kwam bij het Invorderingsbedrijf ze zitten op verschillende locaties in Nederland en dacht super ze zitten ook in Groningen dat is wel makkelijk ook wat ze op het internet staan hebben No cure,No pay en 100 % uitkering van de hoofdsom dat sprak mij wel aan ( had ik het maar nooit gedaan).

Heb gebeld en ze kwamen wel netjes over ze zeiden ook echt No cure, No pay.

in het begin had ik er wel vertrouwen in kreeg een cockpit waar ik 24 per dag kon inloggen maar na een tijdje raakte ik het vertrouwen kwijt in dat bedrijf. Ik wachtte en wachtte maar wat er ook gebeurde niks ik belde en belde met het invorderingsbedrijf. Op een gegeven moment stuurde ze mij een rekening die ik moet overmaken. Het ging om de dagvaarding van een debiteur van mij. Ik maar weer bellen ik moest het betalen € 318,- mijn vrouw het maar overgemaakt.

Op een gegeven moment stuurden ze mij weer een factuur ik maar weer bellen met hun krijg ik te horen dat ik dat moet betalen. Het ging om griffierecht. Ik zei, die is gek. Ik betaal niks En dat hou ik ook vol. Waarom zou ik iets betalen als het No cure, No pay is ?5,55 1.056,49 52,82 250,00 € 2.082,36Mei 2019 BGSI 112
Na een tijdje werd ik gebeld door het invorderingsbedrijf waarom ik niet de facturen betaalde
ik zei ik betaal niks meer werden ze boos en begonnen ze te dreigen naar mij.
Kreeg ik uiteindelijk de eindafrekening van hun gepresenteerd. Ik viel zowat stijl achterover bijna € 3000,-, of ik dat even zou willen overmaken .

Ik dacht zijn die mensen gek ofzo € 3000,- voor 5 zaken das wel heel veel geld. Ik maar weer bellen. Ze smijten haak derop. Ik weer bellen, verbinding weer verbroken.
Potverdorie dacht ik wel facturen schrijven ( zijn ze een ster in ) maar bewijsstukken specificatie van de factuur hebben ze niet. Ik krijg totaal geen antwoorden op mijn vragen.

Na een tijd kreeg ik post in mijn brievenbus van Moneyfirst. Ik dacht godverdomme ( sorry van mijn taal gebruik )Het invorderingsbedrijf heeft het uit handen gegeven aan Moneyfirst. Ik daar maar heen bellen werd ik niet serieus genomen ik moet even € 4000,- aftikken nu.
Ik dacht dat is wel heel makkelijk verdiend.

bellen bellen bellen bellen bellen bellen bellen.

Toen kreeg een mail van meneer Appel van het Invorderingsbedrijf of ik binnen een uur moest stoppen met bellen anders werd er aangifte gedaan voor stalken en in dezelfde mail staat ook “wij hebben inmiddels aangifte gedaan”. En ja hoor een paar dagen later bij de deur 2 agenten..

dat ik op moest houden met bellen.

Ik dacht even paar weken rustig aan en dan bel ik wel even een keertje. Had het beter niet kunnen doen, krijg ik een uitnodiging en mijn vrouw ook om op het bureau te verschijnen als verdachten. Ook kreeg ik een dagvaarding in de brievenbus om op rechtbank te verschijnen. dat heb ik al 2 keer uitgesteld en doe het nog een paar keer. Ook ben ik nog in die tijd op hun kantoor in Groningen geweest. Tot mijn verbazing hebben ze daar geen kantoor ben ik verder op onderzoek uit gegaan nu blijkt ze hebben maar 1 werkplek en dat is Den Haag.

De rest is misleidend. En nu blijkt dat het invorderingsbedrijf en Moneyfirst maar van 1 eigenaar is ze innen alleen maar geld. Werken homaar. Ik stop nu maar, want als ik alles op papier wil zetten kan ik beter een boek kan gaan schrijven. 1 ding weet ik zeker van dit bedrijf ga nooit met hun in zee het is een bedrijf van list en bedrog.

9.12. Invorderingsbedrijf: opstapeling van kosten.Ik voel mij opgelicht door het Invorderingsbedrijf BV. Ik heb niet of nauwelijks mailcontactgehad met ze (enkel voor facturen) omdat altijd gebeld werd na een mail die ik stuurde.In deze gesprekken werd steevast gelogen en een mooi verhaal opgehangen, zodat je vooralin zee bleef gaan met dit bedrijf.Ik ben een studente die een geschil met haar huurbaas wilde oplossen, omdat deze deborgsom niet terug wilde betalen. Na in eerste instantie akkoord te zijn gegaan met eenrechtszaak starten (waarbij ik achteraf vele malen goedkoper uit zou zijn geweest bij eenadvocate, omdat zij mij verplicht moeten wijzen op rechtsbijstand). Eendeurwaarderskantoor kennelijk niet en kunnen zo 500 euro per maand binnenharken.
Mei 2019 BGSI 113
toe, zeker omdat de tegenpartij zich niet gewonnen gaf en daarom bleef de zaak geld vreten.Mij is plechtig beloofd dat dit weliswaar een dure investering is, maar dat ik alles tot op decent terug zou krijgen als ik de zaak voort zou zetten.Als de tegenpartij veroordeeld zou worden tot het betalen van de kosten van de tegenpartij,dan moet hij alles terugbetalen, sowieso van wat na uitstel als bijkomende kosten warenvoor mij. Hierin gerustgesteld heb ik me weer enkele honderden euro's laten aftroggelen.Uiteindelijk de zaak gewonnen en na aftrek van de laatste factuur 250 euro overgehouden.
Ruim 2500 euro in de zaak gestoken en 500 euro borgsom wat teruggeëist is van detegenpartij. Zoals vooraf mooi gesproken is: die 3000 euro zie ik sowieso terug. Toen ik na deuitspraak belde naar het kantoor kreeg ik een jongetje aan de lijn die geen idee had waaroverhij sprak. En zijn excuus was: ja, heel vreemd die uitspraak.Normaal gebeurt het altijd dat je tegenpartij alles terugbetaalt. En nu heeft de rechter eenlaag bedrag genoteerd. Kunnen ze helaas niets aan doen. Toen ik hem wees op valseBELOFTES, dus niet 'er is een grote kans dat...', dat dit echt niet kan, reageerde hij dat hij daarniets over kon zeggen. Na nogmaals mijn ongenoegen te hebben gemaild en een schriftelijkeverklaring te hebben gevraagd, is mijn dossier door hen afgesloten en heb ik nooit meer eenreactie ontvangen.
Ze hebben mij vele honderden euro's lichter gemaakt met leugens en geen openheid vaninformatie. Na de uitspraak van de rechter heb ik mij in deze uitspraak verdiept en kwam ikerachter dat dit een normale uitspraak was en voor iemand met rechtsbijstand via eenadvocaat had zo wel nog geld teruggezien. Oplichterij dus. Ook als je er uit argwaan specifieknaar vraagt, wordt er keihard in je gezicht gelogen om je koste wat het kost binnen tehalen/houden.
9.13. Invorderingsbedrijf: het serviceabonnement in de aanbieding.

Wegens een debiteur die al meer dan een jaar beloofde te betalen en vervolgens toch afhaakte, besloot ik te googlen op een incassobureau met goede recensies. Het Invorderingsbedrijf (hierna IB te noemen) Den Haag leek me solide en mijn mailtje werd meteen opgepakt door accountmanager Bas Toet. Het leek hem een duidelijk verhaal en ik kon nog nét – ja het geluk was eindelijk aan mijn kant – gebruik maken van de ZZP- aanbieding. Er komt een contract met pagina’s lang juridische uitleg – voor een leek niet te begrijpen – en je kunt snel online tekenen.

Het bedrijf schermt met de kreet; 100 % No cure, No pay. Dat blijkt alleen te gelden voor de eerste 3 standaard aanmaningen die ze je debiteur sturen. Daarna komen de rekeningen met een uurtarief van € 185,00 en 6% kantoorkosten. En griffierecht, dagvaarding en de rest. Voor je het weet heb je al 1.500 euro betaald en ook de vlotte communicatie van de eerste dagen is opgedroogd.

Het IB maakt gebruik van een telefoonservice, bemand door studenten. Een ervan trof ik op LinkedIn en was tevens dieselmonteur!! Altijd handig natuurlijk, maar het zegt iets over het niveau van de dienstverlening en waar je dan voor dient te betalen....

De dagvaarding in april viel in mijn voordeel uit en prompt volgde weer een rekening van €718,55. De uitspraak op de dagvaarding zelf zat er niet bij; deze heb ik na vele malen mailen en bellen recentelijk pas ontvangen. (december). De namen/handtekeningen van deMei 2019 BGSI 114
aanwezige professionals zijn om onduidelijke redenen weggehaald!? Zo blijkt uit de opgevraagde grosse van de rechtbank.

Als abonnee krijg je een login voor een dashboard, waar je alles “op de voet kunt volgen” en je ook direct vragen kunt stellen of opmerkingen kunt plaatsen ingeval je nog iets wilt toevoegen wat van belang is voor het verloop. Dit het ik talloze malen gedaan, maar de helft ervan is niet terug te vinden.

Ook op mijn mails kwam óf geen antwoord, óf een nietszeggende repliek in de trant van “wij zullen het doorgeven/u hoort van ons/ wij zijn er mee bezig/excuses voor het ongemak”. Ondertekend door circa 12 verschillende personen.

Het enige wat niet stagneerde waren de rekeningen. Ik had in mijn agenda genoteerd vóór welke datum ik eventueel op diende te zeggen als ik niet een jaar wilde prolongeren. Deze stond er al in oktober, want...opzeggen diende 3 maanden van tevoren én aangetekend te gebeuren. Niets online tekenen en inscannen....afmelden is beduidend moeilijker dan aanmelden...en zal ook vaak vergeten worden.

Vóór deze datum sprak ik op 9 oktober en 24 oktober met Gabriël Huisman, met een verzoek tot status update, welke hij zou doorgeven. Wekenlang gebeurde er niets, maar wilde ik ze aan de gang houden dan moest ik wel mijn abonnement prolongeren.

Op 22 november een vaag excuses mailtje en op 28 november!!! een melding dat ze de deurwaarder om een update gingen vragen. Daarna bleek dat mijn debiteur zich toevallig nét had uitgeschreven en dus met de Noorderzon was vertrokken. Ze konden niks meer voor me doen. Op 8 augustus had ik nog een mailtje ontvangen waarin werd gemeld dat het bankbeslag – zonder bewijsstukken - geen doel had getroffen en dat ze toestemming gingen vragen voor beslaglegging op roerende goederen. Daarna niets meer vernomen. Tot mijn verzoeken om updates. Na veel sjorren en trekken gaan ze eea checken en doorgeven; hiervoor ontving ik óók weer een factuur met uurtarief á la juristentarief! Deze heb ik betwist, ze in gebreke gesteld en gewoontegetrouw startten zij de reeks aanmaningen gevolgd door een vooraankondiging van dagvaarding!!!! Zonder onderbouwing of antwoorden op mijn vragen.

Bij nader onderzoek bleek mijn debiteur zich al op 24 juli te hebben uitgeschreven! Dat heeft niemand gecheckt, en bleven ze na veel aandringen mijnerzijds, berichten over verdere beslagen en status updates. Zo blijft het werk in de wereld. En zo kon ik mooi weer een jaar bijtekenen.

Ondertussen kwam ik in contact met Gerard Bakker, die een telefoonservice runt, waar het Invorderingsbedrijf tot begin 2017 klant was. Hij vertelde me dat zij zonder netjes op te zeggen opgehouden waren met betalen en communiceren en zelfs dreigden met een claim voor ondeugdelijk werk. Ook had hij het vermoeden dat veel klanten van het Invorderingsbedrijf niet correct te woord werden gestaan of überhaupt antwoord kregen, omdat zijn telefoon-panel diezelfde mensen meermalen over dezelfde kwesties aan de lijn kregen. Of over het feit dat ze geen reactie van het IB kregen.... Hij was er dan ook niet rouwig om, dat ze hun klandizie bij hem weghaalden.Mei 2019 BGSI 115
Al googlend vallen nu dingen op hun plaats:

Wij hebben voor een opdrachtgever in Engeland een aantal transporten geregeld,
waarbij het totaal openstaande bedrag €10.500,- bedroeg. hierna hebben we pas op de plaats gemaakt totdat er betaling plaatsvond, waar we helaas nog steeds op wachten. Toen hebben contact met hun opgenomen , ze adverteren no cure no pay, enfin, zou allemaal geen probleem zijn, ook internationale incasso’s waren mogelijk opdracht gegeven hiertoe, en toen begon het verhaal.

Voor iedere handeling die verricht moest worden moest ook eerst betaald worden. zo zijn er o.a. extra kosten voor een deurwaarder in Engeland, vertaalburo, etc etc in rekening gebracht. Deze kosten hebben we allemaal moeten voldoen voordat er verdere actie werd ondernomen, dus hebben we dit gedaan.

Vervolgens duurt het allemaal heel lang, en is de firma op een gegeven moment opgeheven, waardoor wij geen mogelijkheid zouden hebben onze centen terug te krijgen. Ons inziens is dit verwijtbaar, want we hebben het over een periode van 4,5 maanden.
Eerste sommatie van Invorderingsbedrijf aan onze klant was op 06-06-2017, betekening heeft plaatsgevonden op 24-10-2017.
Mei 2019 BGSI 116
Vervolgens hebben wij zelf moeten constateren dat de website van onze klant uit de lucht was, dit doorgegeven aan Invorderingsbedrijf, waar na op 13-12-2017 een antwoord komt van ja, dat kan zomaar in Engeland. Zoals je kunt zien hebben we dus rekeningen kunnen betalen, vervolgens te lang op actie moeten wachten, en is onze klant met de noorderzon vertrokken.

Tot zover het verhaal in een notendop. Verder hebben we nog aangifte gedaan van oplichting bij de Politie, maar daar is helaas niets uitgekomen omdat er schijnbaar te weinig reden is om hierin te duiken. Hier wordt echter nog aan gewerkt door iemand om te kijken in hoeverre dit wel nog mogelijk is om af te dwingen, maar dat loopt nog.
9.15. Incassocenter: de gebrekkige ondersteuning.

.Mijn moeder is een paar jaar geleden gescheiden van mijn vader en er was nog achterstallige alimentatie, die hij niet had betaald. Daarom besloot ze een incassobureau in te schakelen. Online vond ze de website van incassocenter, na aanmelding werd ze door hun gebeld. Aan de telefoon werd haar beloofd dat ze niets moest betalen, dat het allemaal snel zou gaan, zij geen kosten zou hebben en dat er 20 „contactmomenten“ tussen het incassobureau en mijn vader zouden plaatsvinden, o.a. door brief door de brievenbus, sms, bellen, e-mails.

Mijn vader heeft als eerste contactmoment een dagvaarding gekregen, geen aangetekende brief, geen telefoon, email of sms. Bij de rechter heeft hij dit aangekaart en werd in zijn gelijk gesteld. De alimentatie moest hij wel betalen. De jurist die met mijn moeder mee was naar de zitting was heel erg slecht voorbereid en wist eigenlijk niets, mijn moeder had juist de juiste papieren bij zich.

In de tussentijd had ze al 4 facturen met o.a. 2 voorschotten betaald, in totaal meer dan 1800 euro, en toen kreeg in ze 6 maanden geleden opnieuw een factuur, waarvan wij vinden dat we hem niet hoeven te betalen. Het is namelijk zo dat Incassocenter geen bewijsbare contact-momenten met mijn vader heeft gehad en daarom niet heeft aangestuurd op een buitenrechtelijke „no cure no pay“ oplossing, maar juist de rechter heeft opgezegd zodat ze hoge facturen konden uitschrijven.

Mijn moeder kon vaak geen contact met Incassocenter krijgen, ze heeft vaak e-mails en brieven gestuurd met veel vragen, die gewoon niet werden beantwoord. De tarieven die voor de diensten werden gevraagd waren ook erg hoog. Nadat de 5e factuur kwam in april besloot ze die niet meer te betalen. Toen heeft Incassocenter het incassobedrijf Van Schendel ingeschakeld, die nu een maning hebben gestuurd. Wij gaan nu overzichten van de 4 facturen en de dienstovereenkomst aanvragen bij Van Schendel.

9.16. Invorderingsbedrijf: geen resultaat € 1.900,- armer

Ik was op zoek naar iemand die ervoor kon zorgen dat ik het achterstallige alimentatie geld van mijn ex man zou krijgen. Dus kwam ik bij het invorderingsbedrijf uit , nog cure no pay , dat klonk goed en heb ik met ze gebeld. Ik moest een bedrag betalen en dan gingen ze de procedure in gang zetten. ik had duidelijk uit gelegd dat ik op dat moment krap bij kas zat dus dat ik niet veel kon betalen.....,!

Was geen enkel probleem want de kosten zouden op mijn ex man worden berekend.
Mei 2019 BGSI 117
Een paar dagen later kreeg ik een factuur dat ik nog eens 800 euro moest over maken dus ik heb gebeld en uit gelegd dat ik dit niet kon betalen maar ze kwamen betrouwbaar over en dit was echt het laatste geld wat ik moest overmaken in verband met de gerechtskosten omdat ze al een afspraak hadden gemaakt bij de rechtbank, dus ik heb dat geld bij mijn oudste dochter geleend omdat ik dit niet had daar waren ze ook van op de hoogte.

Een week later zonder iets gehoord of gezien te hebben weer een rekening binnen nu van 1100 euro....zoals je begrijpt rolde de tranen toen over mijn wangen, ik had helemaal niks gezien nog geen mail of niks dus heb toen contact op genomen met de rechtbank daar wisten ze van niks!!!!! Dus ik dacht ik ga nog even contact op nemen hoe dit zit prompt was niemand meer bereikbaar en werd ik iedere keer op een zeer onbeschofte manier afgescheept en toen ben ik ook naar trustpilot gaan schrijven....prompt konden ze toen wel ineens mailen dat ze me gingen aanklagen wegens smaad!

Dus ik was mijn geld kwijt dat was duidelijk ik heb ook alles laten staan omdat ik ook echt opgelicht ben door dit bedrijf ik ben veel geld kwijt en ze hebben helemaal niks voor me gedaan.

9.17. Invorderingsbedrijf of Incassocenter: de opdrachtgever als gedupeerdeIk vind het lastig om bondig neer te zetten wat er is gebeurd.
Wij hebben 15 zaken in handen gegeven van het Invorderingsbedrijf. Bij de intake met Gabriel Huisman. (hij gebruikte mailadres met incassocenter) hebben wij uitvoerig gesproken over onze slechte financiële situatie. Dat wij veel niet geïncasseerde
facturen hadden openstaan uit het bedrijf van mijn partner. Dat wij hierdoor op het punt van een schuldsaneringstraject stonden.

Wij gaven aan dat wij een portefeuille van € 25.000 aan on-geïnde facturen hebben openstaan. Wij hebben gevraagd naar de kans op succes als wij tegen onze voormalige klanten zouden gaan procederen. Onze kansen lagen heel goed en de heer Huisman adviseerde ons een jaarabonnement af te sluiten, dit zou voordelig uitvallen bij veel openstaande facturen.

Wij hebben toen aangegeven dat wij het benodigde bedrag van 680 euro voor dit abonnement niet in een keer konden betalen. Wij hebben voorgesteld om dit bedrag in termijnen te betalen. Dat kon zeker geregeld worden. Wij hebben toen ook aangegeven dat wij onze zaken niet allemaal tegelijkertijd konden gaan opstarten. Wij hebben aangeven dat wij aan zouden geven welke zaken wanneer opgestart zouden gaan worden. We kwamen overeen dat onze zaken een voor een naar de rechter zouden gaan. Met de bedragen die door het invorderingsbedrijf zou worden binnengehaald, zouden wij een volgende zaak gaan opstarten. Tijdens de intake hebben wij ons overlaten halen het abonnement af te sluiten en is gelijk geregeld.

Wij hebben toen 15 zaken aangemeld en de benodigde info laten toevoegen en toen begon de ellende. Aanvankelijk dachten wij nog een goede deal te hebben gesloten met het invorderingsbedrijf, maar dit beeld begon al snel te veranderen.

Na de intake kregen wij een vast contactpersoon toegewezen de heer Vis. De heer Vis begon facturen naar ons te sturen. In plaats van 1 zaak zoals afgesproken zijn er drie zaken opgestart zonder dat dit met ons was overlegd. Ook hadden zij bepaald welke zaak. Op een gegeven moment werden wij in gebreke gesteld voor de betaling van het abonnementsgeld.
Mei 2019 BGSI 118
Wij hadden toen al de kosten voor 1 zaak betaald voor opstellen dagvaarding en betekening. Echter doordat wij het abonnementsgeld niet betaalden dreigde zij met beëindiging van dit abonnement en het stopzetten van hun diensten.

Wij hebben hun er toen aan herinnerd dat was afgesproken dat wij in termijnen konden betalen. Wij hebben toen een concreet voorstel op tafel gelegd. Omdat onze zaak die we reeds hadden betaald geen voortgang maakte hebben wij geld geleend om het abonnementsgeld te kunnen betalen. Terwijl wij een betaalafspraak hadden en een

1termijn hadden betaald binnen de termijn die we waren overeengekomen, kregen wij ineens een ingebrekestelling aan ons broek van de twee andere opgestarte zaken, die niet opgestart hadden mogen worden zonder onze toestemming.

We waren overeengekomen met de heer Huisman 1 zaak per keer. Vervolgens hebben wij ook de tweede termijn van het het abonnement betaald binnen de overeengekomen termijn. Wij hebben toen gevraagd om onze zaak die we al hadden betaald naar de rechter door te geleiden. Dat zouden ze doen, maar we moesten eerst nog griffie kosten betalen. Inmiddels waren we met de twee andere zaken die zonder onze toestemming waren opgestart bij Moneyfirst beland.

Er is toen veel communicatie geweest, om deze zaak in de minne te regelen. Verscheidene keren heb ik contact gezocht met de heer Huisman, die de intake heeft afgenomen. De heer Huisman werd echter afgeschermd voor ons.

Elke keer als ik via de mail reageerde betrok ik daarin alle spelers (Huisman, Vis, Administratie en Moneyfirst). Toen ik het Incassocenter belde om door te verbonden te worden met de heer Huisman, werd mij om een dossiernummer gevraagd. Dit dossier was niet in behandeling bij het incassocenter, maar bij het invorderingsbedrijf.

Dit feit werd gebruikt als weigeringsgrond om mij met de heer Huisman door te verbinden. Ik moest contact zoeken met het invorderingsbedrijf. Ik heb toen het invorderingsbedrijf gebeld en gevraagd om te worden doorverbonden met de heer Vis. Dit had ik overigens ook al eerder gedaan. Elke keer kreeg ik de heer Vis niet aan de lijn. Ook deze keer niet. De heer Vis werkte vanuit huis en ik kon niet met hem worden doorverbonden. In al die tijd dat wij bij het invorderingsbedrijf zaten heb ik de heer Vis nooit telefonisch gesproken. Omdat ik de heer Vis niet kon spreken, heb ik contact gezocht met Moneyfirst.

Ik heb hen de situatie uitgelegd en hun verzocht een minnelijke oplossing met ons te zoeken. Zij konden niets toezeggen, omdat zij in opdracht werkte. Ik moest maar contact zoeken met de heer Vis, zij konden niets voor mij betekenen. De heer Vis was echter nooit te bereiken en reageerde ook niet op mijn mails. Wel stuurde hij steeds mails met herinnering aan openstaande facturen, sommaties, ingebrekestelling. Daarna nam Moneyfirst het over en is mijn schuld bij het invorderingsbedrijf aangemeld als steunvordering. Wij zijn opgenomen in de steunvorderingsdatabase. Gister ontvingen wij een stuitingsbericht van Moneyfirst. Hierin meldden zij dat de bodemprocedure is gestart.

Ik heb een grote hoeveelheid communicatie in e-mails. Ik heb aangegeven, dat wij inmiddels meer dan 1000 euro hebben betaald en dat er nog geen zaak voor de rechter is gebracht. Ik heb hen gevraagde te komen met een urenverantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast heb ik hen gevraagd de correspondentie met onze klanten te laten zien. Tot op heden heb ik daar geen reactie op ontvangen. Op dit moment krijg ik alleen heel vervelende e-mails van Moneyfirst.
Mei 2019 BGSI 119
Tot zover mijn verhaal. Er valt nog veel meer te zeggen, het gaat te ver om dit allemaal in de mail te zetten. Ik hoor graag uw reactie, of hier een herkenbaar beeld naar voren komt over de werkwijze van het invorderingsbedrijf. Wat kan ik nu verder verwachten. Wat gaat u doen met deze informatie.
9.18. Invorderingsbedrijf: een serviceovereenkomst voor de opdracht

Mijn persoonlijke ervaring met Invorderingsbedrijf BV uit Den Haag. Ik ben eigenaar van een kleine webshop in biologisch dierenvoer. Dit parttime bedrijfje is meer hobby dan werk, want ik kan mijzelf er niet in onderhoud van voorzien. Nooit heb ik problemen gehad met niet-betalende klanten tot maart 2017....

Vrijwel meteen gaf mijn debiteur (uit België) aan dat ze het bedrag van 600 euro echt niet over zou maken. Voor een klein bedrijfje is 600 euro een groot bedrag wat zeker niet gemist kan worden. Ik kon mezelf wel voor m'n kop slaan....

Omdat ik geen enkele ervaring hiermee had (of enig verstand van zaken) ben ik hulp gaan zoeken. Via het Internet kwam ik bij het Invorderingsbedrijf BV terecht. Ik vroeg om advies, zij beloofden no cure - no pay. Ik moest slechts een eenmalig bedrag betalen en daarvoor zouden zij de klus klaren. Geen rekeningen achteraf? "Nee, zei Gabriel Huisman, Invorderingsbedrijf is een degelijk en netjes werkend bedrijf, transparant, open, eerlijk. Wij zijn er juist voor de kleine ondernemer zoals jij"....... en bladiebladiebla........

Ik tuinde erin en tekende en betaalde een zogenaamde service overeenkomst voor 180 euro. Volgens Huisman slechts eenmalig en noodzakelijk anders konden zij niet aan de klus beginnen...

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en daadwerkelijk gezegd dat ik geen contract of rekeningen achteraf wilde. Dat zou ook niet gebeuren volgens Huisman. Helaas was ik zo naïef om deze belofte niet zwart op wit te laten zetten.

Ik kreeg een inlogcode om mijn dossier te kunnen volgen. Daar had ik al kunnen weten dat er iets niet klopte want er heeft nooit een dossier in dat portaal gestaan. Ik heb een paar keer telefonisch gevraagd waarom en of er wel iets gedaan werd aan mijn debiteur.

Telkens antwoorde de telefoniste van Invorderingsbedrijf (geen idee wie het was) dat dit goed kwam en dat ze tot zover zag dat mijn debiteur nog steeds niet wilde betalen. Ik kreeg de heer Huisman nooit meer aan de telefoon....

Tot mijn grote verbazing deed mijn debiteur in november 2017 weer een grote bestelling in mijn webshop. Net als de eerste keer belde ze me met de mededeling dat het geld overgemaakt was en of ik het vandaag op kon sturen. Ik vroeg haar waar ze het lef vandaan haalde...... ze leek mij totaal niet onder de indruk. Ik vond het erg vreemd en besloot aangifte van oplichting te doen bij de politie. De politieagent zei dat hij het erg vreemd vond dat deze mevrouw een tweede poging deed mij op te lichten terwijl er een incassobedrijf 'bovenop' zat..........

Ik nam contact op met het Invorderingsbedrijf en vroeg om opheldering. Al die tijd had ik nog steeds geen idee wat ze deden, ik zei dat ik naar de politie geweest was en vroeg om opheldering.....Mei 2019 BGSI 120
Toen werd ik plotseling doorverbonden met de heer Joost Konings. Natuurlijk kon hij niet verklaren waarom mijn dossier nog steeds niet inzichtelijk was.... maar hij zou er 'werk' van gaan maken.

In december 2017 kreeg ik een mail dat het Invorderingsbedrijf het proces-verbaal ontvangen had en in mijn dossier zou opnemen. (Nog steeds was mijn dossier niet inzichtelijk in het portaal. Op 1 maart 2018 ontving ik een email van de heer Konings dat hij me niet te pakken kreeg. Of ik hem wilde terugbellen. In dat gesprek vertelde hij me dat het niet lukte om het geld van mijn debiteur te innen. Ik moest 1200 euro investeren zodat zij een procedure (beslaglegging op inkomsten etc.) konden gaan beginnen. Ik merkte op dat ik al 180 euro geïnvesteerd had zonder enig resultaat. No cure - no pay??

Ik zei dat ik geen 1200 euro wil investeren in een rechtszaak want dan was ik uiteindelijk nog veel meer geld kwijt ..... (Van de politie had ik intussen een brief gekregen dat ze vanwege het gebrek aan capaciteit en tijd mijn zaak zouden laten liggen.) Ik vroeg de heer Konings het dossier te sluiten. Ook heb ik duidelijk gevraagd of ik iets moest ondertekenen om de zaak definitief af te sluiten. Nee hoor, de heer Konings zou het allemaal in orde maken....

Het gesprek werd vriendelijk beëindigd. Ik was helaas zo nietsvermoedend en dom en naïef om dit gesprek niet per email te bevestigen aan het Invorderingsbedrijf.

In juli 2018 kwam de eerste rekening van het Invorderingsbedrijf. I k zou 211 euro moeten betalen voor de eerder afgesloten service overeenkomst. Het blijkt een abonnement te zijn. Daarover is met mij nooit gesproken. Volgens de algemene voorwaarden is de opzegtermijn van dit abonnement 3 maanden, dus ik had deze in maart op moeten zeggen.

De heer Joost Konings heeft mij in maart 2018 op geen enkele wijze over geïnformeerd terwijl ik wel degelijk gevraagd had of ik ter afsluiting van het dossier iets moest doen. Het Invorderingsbedrijf reageerde dat ik de Algemene Voorwaarden maar beter had moeten lezen, want daar staat alles in....... (Alsof je denkt aan Algemene Voorwaarden, laat staan dat je ze na 9 maanden zou moeten opzeggen terwijl je nog steeds bezig bent met een debiteur die niet betaald heeft.......)

Als klap op de vuurpijl beweerde de heer (of mevrouw) L. Vis ook nog dat ik de heer Joost Konings nooit gesproken kan hebben want die werkt niet op de betreffende afdeling. (Ik heb nota bene een schriftelijk verzoek van hem gekregen om terug te bellen!!!)

De aanmaningen en verhogingen van de rekening volgen elkaar op met de snelheid van het licht. Ik krijg nog een extra factuur binnen voor dossierkosten... De 'schuld' stapelt zich in hoog tempo op. Ik vraag aan het Invorderingsbedrijf welk dossier ze bedoelen? Want ik heb nooit een dossier kunnen inzien. Volgens mij heb ik hen 180 euro betaald voor een service die helemaal niet is uitgevoerd. Laat Invorderingsbedrijf eerst maar eens zien of zij zich aan hun contract gehouden hebben door werk te verrichten. Het Invorderingsbedrijf houdt de poot stijf. Er valt op geen enkele wijze te praten. Er moet en zal betaald worden. Over mijn debiteur en de belofte het geld te innen mag niet gesproken worden....

Binnen een maand stromen de eerste bedreigingen en intimidaties van Van Schendel en Partners (deurwaarder) binnen. In augustus presteren ze het om mij binnen 5 dagen tot betaling te dwingen anders wordt ik gedagvaard.

Door vakantie heb ik deze mails gemist, ik heb niet eens kunnen reageren..... Blijkbaar moet je in dit land als kleine parttime ondernemer eerst rechten gestudeerd hebben voordat je met een incassobedrijf in zee gaat.Mei 2019 BGSI 121
Nietsvermoedend ben ik met loze beloften binnen gehaald en om de tuin geleid. Achteraf voelt het voor mij heel duidelijk waarom Invorderingsbedrijf pas in maart 2018 contact met mij opnam: net op het punt dat ik het service abonnement had moeten opzeggen.

Ik ben tijdens dat gesprek om de tuin geleid met een groot verhaal over rechtbanken en in beslagnames. Ik moest een beslissing nemen of dat ik zou gaan procederen of niet. Dat is nogal wat voor een kleine ondernemer als ik die van dit soort dingen helemaal geen verstand heeft. Volgens mij heb je als bedrijf altijd de plicht om je klanten op een correcte en nette wijze te informeren over je product. Het Invorderingsbedrijf, met de heer Konings in het bijzonder, heeft dat voor mijn gevoel doelbewust nagelaten. Het resultaat is dat ik dadelijk voor de rechter sta en niet mijn debiteur die mij niet betaald heeft......

9.19. Invorderingsbedrijf: misleiding en beroepsfouten

Sinds november 2016 andere huurders in ons 2huis. Wat vanaf dag 1 een drama met betalen was. In Februari 2017 daarom op internet naar een incassobureau gezocht en zij komen als hoogste op de lijst (hoe is het mogelijk)!

Incasso-overeenkomst gesloten met invorderingsbedrijf, en eerste incasso`s aangebracht. Incasso gestart voor de helft van de borgsom te weten €500,-, Debiteur betaalde na 3 aanmaningen niet en incassobureau adviseerde een dagvaarding. Waarvoor we € 251.— moesten betalen. Daar wij hier absoluut niet bekend meer waren (ohoh wat hebben we veel geleerd) hebben wij dit aan hun betaald. Diezelfde dag gaf de debiteur aan dat hij het incassobureau betaald had. Waarop wij het geld teruggevraagd hebben. Maar zij gaven aan de ze de dagvaarding al begonnen waren dus helaas pindakaas.

Met de wetenschap die we nu hebben geloven we niet dat ze er al aan begonnen waren. Want met de dagvaarding van september hebben ze ook minimaal 3 weken gewacht. Ze schermen op hun website met 100% betaling van de hoofdsom. Wij kregen uiteindelijk (6 weken later) maar € 453,-- terug gestort. Waarbij zij na diverse mail verkeer aangaven dat ze er nog belasting over moesten betalen. Iets wat ook wel weer ergens in de kleine letters zal gestaan hebben.

Vervolgens in mei een incasso gedaan van € 550.—en in juni van € 1100.--.
Uiteindelijk betaalde de debiteur aan ons en niet aan het incassobureau wat we netjes aan hun doorgaven. Hierna kwam naar voren dat als debiteur het verschuldigde bedrag betaalde aan ons, hij niet op hoefde te draaien voor de incassokosten, maar deze voor onze rekening waren. Uiteraard is dit van te voren ook niet verteld.

Daarnaast hebben geschermd met dat alles te volgen zou zijn via je persoonlijke cockpit, dit klopte echter niet, diverse malen voorgekomen dat het pas zichtbaar was als wij eindelijk weer een medewerker aan de lijn kregen. Of een mailtje van weer een andere medewerker daar.

In augustus de woning verkocht waarbij we nog meer problemen met de huurder kregen daar hij niet wilde vertrekken maar ook niet meer betaalde, hierop met alle stommiteit die je maar kan bedenken, het invordering bedrijf benadert, omdat zij toch al op de hoogte waren van alles wat er liep, of zij ons konden helpen. Want als je google op ontruiming huurder wanbetaling komen zij wederom boven aan.Mei 2019 BGSI 122
Met invordering bedrijf in zee gegaan want zij verzekerden, in een persoonlijk gesprek ons, dat het appeltje eitje zou zijn omdat debiteur al een paar maanden achter liep met betalen en dat het een kwestie van tijd zou zijn dat ze debiteur eruit kregen. Ze zouden ze er zeker voor 15 december 2017 uit krijgen dus we hadden tijd zat.

Contract afgesloten om debiteur te dagvaarden a € 1394.-- wat gelijk in werking gezet zou worden, wat inhield dat dit de volgende week al zou gebeuren, dit is echter niet zo gegaan maar is pas 4 weken later gebeurd, en dit dan dat wij eind september zelf zijn gaan bellen om de te vragen naar de status van de dagvaarding. Op onze telefoontjes en mails werd of geen antwoord gegeven of afwijkend geantwoord.

Uiteindelijk is er op 11-10-17 (ruim een maand na het gesprek) een dagvaarding betekend waarin de debiteur op of voor 23-10-17 moest reageren. Vervolgens hoorden we een paar dagen na de 23dat de debiteur mocht reageren!. Of te wel, hij had uitstel gevraagd. Iets waarvan we niet wisten dat dit mogelijk was. Hij hoefde nu pas op of voor 23-11-17 te reageren. Na wat zoekwerk op internet kwamen we er achter dat hij hierna nog een keer uitstel aan zou kunnen vragen. Omdat dit zo gegaan is hebben wij een andere advocaat benaderd welke de zaak voor ons met goed gevolg heeft afgesloten, dit heeft echter wel €2000, - extra gekost.

Hierop hebben wij invordering bedrijf geroyeerd in deze zaak waarop wij een rekening toegestuurd hebben gekregen die o.i. niet klopt daar er al een aanzienlijk bedrag is betaald om de dagvaarding te starten. Zij brengen kosten in rekening die in het bedrag van de dagvaarding horen te zitten. Daarnaast berekenen ze ook nog eens 15 % van de in de dagvaarding gevraagde hoofdsom, omdat we de zaak stop zetten. Dit stond blijkbaar ook ergens in de kleine (maar dan nog kleinere) letters.

Overleg met advocaat hierover gehad zij gaf aan dat het een niet reëel bedrag is.
Zijn niet of slecht te bereiken en als je ze al aan de telefoon krijgt is het elke keer weer een andere medewerker, heb het zelfs meegemaakt dat ze mij ca. 20 minuten in de wacht zetten waarop ik pas de juriste aan de lijn kreeg.

Al met al is de werkwijze die de Heer konings volgt een van op het randje van de wet lopen en een van misbruik maken van de situatie waarin mensen zijn terecht gekomen.
Heb ook te kennen gegeven dat wij ons abonnement per 1-3-18 opzegden (3 maanden van te voren gedaan volgens de regels) waarop wij gelijk de toegang zijn ontzegd tot de persoonlijke cockpit, hierop verzocht om weer toegang te verlenen of naar ratio ons abonnement geld terug te storten, echter tot op heden niets gehoord.

We hebben op de factuur die we gekregen hebben een mail teruggestuurd maar nog geen reactie gehad. Waarschijnlijk krijgen we volgende week een aanmaning. Ze zijn snel in 2 dingen : rekeningen sturen en aanmaningen als deze rekeningen niet worden betaald.
Al met al een heel verhaal. We zijn met dit incassobureau niet vooruit maar alleen maar achteruit gegaan.

Als men getuigen wil hebben dan horen we het graag. Dit bedrijf heeft maar een doel, zoveel mogelijk geld innen, er zo weinig mogelijk voor te doen en misbruik maken van de situatie waar mensen op dat moment in zitten, door veel belovende praatjes te houden en op de website te schermen met hoeveel ze reeds geïncasseerd hebben. Maar wat ze uitbetaald hebben aan gedupeerden zal waarschijnlijk een heel klein deel zijn.Mei 2019 BGSI 123
9.20. Invorderingsbedrijf: Geen No Cure – No PayIk heb ze gebeld. Ik had een lening gegeven aan een kennis die me al een tijd lang niet terugbetaalde. Het was een groot bedrag van 12.365 euro inclusief rente. Deze wilde ik terug. Er werd met verzekerd dat alles No Cure No Pay was. Het zou mij dus nooit iets kosten alleen 37 euro. Ik heb via de website aangemeld. Deze vordering is betaald nadat ze brieven hebben verstuurd. Mijn kennis heeft rechtstreeks aan mij betaald. Toen zeiden ze dat ik moest betalen voor een rechtszaak voor de incassokosten. Dit wilde ik absoluut niet. Toen ik dat aangaf zeiden ze dat ik dan de incassokosten moest betalen. Ik dacht laat maar zitten. Twee weken later kreeg ik ineens een factuur van 2300 euro. Ik zei dat ik dat niet zou betalen en mijn ervaringen wel eens online zou delen. Ik zag toen ook dat veel meer mensen met dit bedrijf problemen hebben.
Toen ik een recensie had geschreven reageerden ze gelijk bedreigden ze me met aangifte wegens smaad en laster. En nu sturen ze steeds aanmaningen.

9.21. Incassocenter: geen activiteit wel kosten

Ik verhuur mijn huis, maar de huurster betaalt haar huur niet en bezorgt de buren overlast. Ik ben op 5 april ten einde raad en bel het incassocenter met dit verhaal. Ik krijg te horen dat ze me kunnen helpen en dat ik een link in moet vullen die me toegestuurd zal worden. Er moet zo snel mogelijk gestart worden met de minnelijke procedure zo is het verhaal. In deze fase geldt no cure no pay.

Ik informeer naar de kosten van de rest van de procedure en krijg te horen dat de informatie daarover volgt. Eerst moet er zo snel mogelijk een brief vanuit het incassocenter worden verstuurd. Op 6 april word ik door het incassocenter gebeld met de vraag of de link is ontvangen. Die had ik niet ontvangen, het blijkt naar een .nl ipv .com e-mail gestuurd. Omdat ik een weekendje weg ben kan ik “pas” op zondagavond 8 april het linkje openen en invullen.

Op 9 april vraag ik via het online dossier naar de rest van de procedure, kosten ed. Ook mail ik foto's van de overlast. Op 10 april ontvang ik een reactie dat incassocenter graag alle documenten van mij ontvangt (die had ik dus al verstuurd, maar nogmaals gedaan).
Op 10 april verzoek ik per mail om mij te bellen over de rest van de procedure, ook vraag ik of alles nu wel is aangekomen.

Op 11 april krijg ik een reactie dat er niets is ontvangen (op mijn andere vraag naar de rest van de procedure en het verzoek contact op te nemen wordt niet gereageerd).
Daarop reageer ik nog dezelfde dag (11 april) dat alles nu 2x is verstuurd en verzoek ik telefonisch contact op te nemen. Ik wil namelijk graag e.e.a. overleggen.

Op 12 april neemt mijn man nog tweemaal telefonisch contact op. Hij hoort dat hij teruggebeld wordt. Op 17 april, ik heb dan nog steeds niets vernomen, zeg ik per mail en online het vertrouwen op. Ik wil niet meer verder met het incassocenter.

Op 18 april krijg ik een mail dat ik dan moet opdraaien voor alle kosten. Ik antwoord dat ik graag bereid ben om te betalen voor de 14 dagen brief als ik maar van ze af ben. Op 20 april krijg een mail met de uitleg waarom ze mijn debiteur nog niet hebben benaderd. Dat wil ik inmiddels ook helemaal niet meer. Ik antwoord daarom dat ik graag teruggebeld zou willen worden. Ik hoor niets...Mei 2019 BGSI 124
Op 23 april bel ik weer, nadat ik 3x ben doorverbonden krijg ik te horen dat ik word teruggebeld. Als dat ’s avonds nog niet is gebeurd mail ik wederom. Het is nu de 24ste en ik heb nog steeds niets gehoord. Kortom wij hebben er geen vertrouwen in dat incassocenter ons verder kan helpen. Wij wensen dan ook geen gebruik meer te maken van dit bureau. 24-4 Incassocenter heeft geprobeerd mij te bereiken rond 16.35 ik bel terug om 16.45 maar de telefoon wordt helemaal niet meer beantwoord.

Uiteindelijk belt ene Luuk alsnog. Ik krijg te horen dat als ik het dossier wil sluiten ik 254 ex btw moet betalen. Terwijl in het eerste contact er duidelijk werd gesteld dat het versturen van de eerste brief kosteloos zou zijn.

Wat een oplichters! Luuk zei dat als ik de procedure voort zet de kosten verhaald kunnen worden op mijn debiteur. Inmiddels weet ik dat er bij mijn debiteur werkelijk niets te halen valt. Ik twijfel nu zelfs of ik dan toch maar die 254 ex btw moet betalen om van het gezeur af te zijn?!

9.22. Incassocenter: de service overeenkomst en de bijkomende kosten

Het gaat over een vordering van € 1259,85 incl. BTW bij 1 debiteur. Ontvangen en betaalde rekeningen:1 mei 2017
4 mei 2017
14 juni 2017
8 mei 2018 Totaal betaald


Service-overeenkomst Dagvaarding Voorschot diversen Urendeclaratie


€ 175,-
€ 378,54 € 562,53 € 166,10 € 1282,0714 maart opzegging aangetekend verstuurd.
5 juni 2018 Service-overeenkomst € 211,75 NIET BETAALD!!!

Kort en bondig het verhaal:

We hebben dus een wanbetaler in oktober en december 2016. Een keer contact opgenomen met Incassocenter. Daarna wel twintig keer teruggebeld door hen of we van hun diensten gebruik wilden maken. Dus 1 mei 2017 met ze in zee gegaan. Service-overeenkomst betaald en het bedrag voor de dagvaarding. Vervolgens een factuur voorschot gekregen en betaald. Toen gebeurde er helemaal niets meer. Na etteloze keren bellen iedere keer hetzelfde verhaal.

Mailtje gestuurd en toen gingen ze aan de slag. Moeizaam want stukken kwijt, rechtbank stukken kwijt en noem maar op. Factuur voor 2dagvaarding, maar daar hebben ze een credit voor gestuurd nadat we weer diverse malen gemaand en zelfs gebeld voor een betalingsregeling,

Maar uiteindelijk zaak gewonnen. Dus we wachten nu op uitbetaling. Niets meer gehoord! Weer gebeld over het contract wat natuurlijk afliep. Opzeggen was geen probleem, ze zouden de zaak afmaken. Dus aangetekend brief gestuurd, ruim 6 weken voor de vervaldatum. Er was telefonisch gemeld 1 maand van tevoren op te zeggen. Nu blijkt dat 3 maanden te zijn (en dat staat ook inderdaad in hun leveringsvoorwaarden). Brief niet aangekomen, toen weer wel, toen weer niet...Nu weer diverse mails en telefoontjes eraan gewijd, maar nu horen we niets meer, alleen nog aanmaningen voor de nieuwe service-Mei 2019 BGSI 125
overeenkomst. Wij betalen niets meer!!!9.23. Incassocenter of Invorderingsbedrijf: de stijgende incassokosten

Bij deze schrijf ik in het kort wat mij gebeurt is. Ik heb een woning in Oosterend. Toen ik het verkopen wou in 2017 zei de makelaar/ tussenpersoon van de hypotheek dat het daar de tijd niet voor was en dat het huis eerst wat opgeknapt moest worden en ik het beter eerst kon verhuren. Toen het eenmaal te koop/huur stond melde een mevrouw zich spoedig via social media en maakte een afspraak. Ze kwam op haar afspraak met haar toenmalige schoonvader, een aannemer. Ze boden aan dat als ze het voor een periode van 4 jaar mochten huren met €100,- korting per maand. Hiervoor zou de dakkapel vervangen worden en de schuifpui en raamkozijn opgeknapt of vervangen worden. Dit is opgenomen in het huurcontract. Mondeling werd afgesproken dat er een lek bij de afvoer van de cv ketel door het platte dak vervangen zou worden in ruil voor de eerste maand huur die ook niet voldaan is.

Toen er na een tijdje niet betaald werd heb ik eerdere malen tevergeefs getracht contact op te nemen via social media en de telefoon om te horen hoe het gaat met het opknappen en waarom er niet meer betaald werd. Uiteindelijk ben ik naar de woning gegaan waar ik mevrouw thuis trof. De dakkapel was netjes vervangen , de schuifpui niks mee gebeurt het raam kozijn ook niet wel lag het raam eruit. Mevrouw klaagde over het platte dak dat lek was en dat ze niet betaald had voordat daar wat aan gedaan werd en beweerde dat ze mij meerdere malen gebeld had maar dat er niet opgenomen werd. Ik bel iedereen terug eind van de dag die ik gemist heb en zei stond daar hooguit 1x bij. Ik zei dat ze dat zou plakken waarop zei antwoorde dat heb ik gedaan maar het lekt nog steeds en ligt nu buiten mijn macht. Ik ben op het dak gaan kijken en dat was nog precies zoals toen ik haar de sleutels er was niks gedaan. Inmiddels was er wel al gevolgschade door vocht. Omdat ze naar mijn inzien loog over het repareren van het dak en dat ik niet bereikbaar was en ze mij zei dat social media voor vrienden was en dat ze daarom niet antwoordde, heb ik toen geïnformeerd bij Invorderingsbedrijf wat het mij ging kosten als er een gerechtelijke procedure gestart wordt.

Al gauw kreeg ik een email dat er een online account aangemaakt was door Invorderingsbedrijf en heel kort daarop door incassocenter ook (???) Toen ik met de laatste contact opnam zeiden ze een collega te zijn van invorderingsbedrijf en dat die alleen buisiness to buisiness zaken deed.
En dat ik een zaak tegen een particulier had en dat zij dat deden . Op de vraag wat het totaal gaat kosten heb ik nog steeds geen antwoord anno vandaag 20-01-2019 dus is er niet voldaan aan de zorgplicht toelichting in de bijlage.

Al heel snel werd er afgestuurd op een dagvaarding en moest ik mijn 1e voorschot voldoen. Op 24-01-2018 werd begonnen met het aanbrengen van de dagvaarding aan de rechtbank dit was al op 08-10-2018 gereed terwijl de griffierechten al direct na facturatie voldaan waren . In de tussentijd is er niks gebeurt of ontvangen.

Wel heb ik al ruim €3076,63 voldaan aan incassocenter aan voorschoten. Waarvan €1391,50 half november 2015 vanwege de comparitie der partijen waar zij verplicht bij aanwezig moeten zijn volgens hun eigen zeggen , weer een leugen ed. . Daarna vragen ze om aanpassingen die heb ik niet . Krijg ik 08-01-2019 weer een factuur voor een voorschot van €1149,50 omdat er nog aanpassingen gedaan moeten worden.. na meer dan een jaar ? HetMei 2019 BGSI 126
verweer op de conclusie van antwoord heb ik zelf moeten schrijven.Toen ik zei dat ik eerst iemand wou spreken kreeg ik een belafspraak die kwam incassocenter afgelopen maandag niet na. Toen ik ze donderdag daarover belde zei ze sorry het is de persoon ontgaan u wordt maandag teruggebeld. Wel kreeg ik dezelfde dag een dreigmail dat ik het voorschot nog niet voldaan had en dat ik vrijdag moest laten weten waarom omdat de betaling anders aan een incassobureau uithanden gegeven wordt.

Vervolgens beantwoorden ze de mail niet vrijdags en wordt ik door een callcenter medewerker voor de zoveelste keer afgewimpeld met dat ze maandag weer bereikbaar zijn.

Gingen helaas pas alle alarmbellen rinkelen en ben ik gaan googlen al gauw kwam ik op sites als higher level , trust pilot , radar , consumentenbond overal op het internet staan reviews en juridische uitspraken die er niet om liegen over Incassocenter , Invorderingsbedrijf en Moneyfirst ,deze 3 bedrijven worden geleid door hetzelfde groepje mensen waaronder Koen Molenaar en May Leung. Ze houden er een verdienmodule op na die gebaseerd is op het melken van opdrachtgevers terwijl ze er zo min mogelijk voor doen. Hoge uurlonen, algemene voorwaarden die niet deugen, niet voldoen aan zorgplicht en dreigen/ intimideren naar hun opdrachtgevers . Zodra een voorschot niet voldaan is, wordt het vrijwel direct uit handen gegeven aan Moneyfirst ook gelieerd aan incassocenter.

Ze nemen zaken aan of het haalbaar is maakt ze niet uit ze plukken de opdrachtgevers die al problemen hadden met wanbetalers en voor hulp kwamen ze lokken je met no cure no pay en alle kosten worden op schuldenaar verhaald . Ze hebben dit soort zaken zo vaak gedaan wordt en zien het rooskleurig voor je in blah blah... ondertussen willen ze je alleen plukken in de reviews lees je ook dat ze intimideren en dreigen naar opdrachtgevers... kortom een boevenbende van de bovenste plank....

Ik wil per direct van ze af en vind eigenlijk dat dit in Nederland niet mogelijk zou moeten zijn. Het liefst zie ik de rechter hun bedrijven sluiten en de eigenaren opgesloten in de gevangenis.

9.24 Incassocenter: geen informatieverstrekking wel facturen

Na een persoonlijk conflict over het uitlenen van geld ben ik via zoeken op het internet met Incassocenter in aanraking gekomen. Op de website van Incassocenter stond een telefoonnummer en ik besloot een informatief gesprek te vragen of zij mij verder konden helpen om een bedrag van €350,- terug te krijgen van de tegenpartij. Mij was dit namelijk, na meerdere en verschillende pogingen, nog niet gelukt!

Dit eerste gesprek heb ik met Gabriel Huisman gehad, die naar eigen zeggen een senior accountmanager zou zijn. Hij heeft mij over de verschillende mogelijkheden geïnformeerd en mij uitgelegd dat de procedure als volgt zou zijn:

Het versturen van een aangetekende brief waarin gevraagd werd om het geld terug te betalen, tegelijkertijd met het versturen van een aangetekende mail (hierbij heb ik hem geïnformeerd dat dit niet mogelijk zou zijn wegens het ontbreken van het mail adres van de desbetreffende persoon), wanneer deze eerste 2 brieven geen resultaat zouden hebben zou hierna nogmaals een aangetekende brief verstuurd worden waarin geïnformeerd zou worden dat hierna een deurwaarder ingeschakeld zou worden. Dit alles zou, zoals Gabriel Huisman heel spontaan en goed verkondigde, geen kosten met zich mee brengen welke voor mijn rekening zouden komen. Zoals algemeen bekend komen er bij een deurwaarder wel kosten aan te pas maar dit zou allemaal op de tegenpartij verhaald worden!Mei 2019 BGSI 127
Verder heb ik toen gelijk gevraagd naar informatie over de volgende procedures wanneer bovenstaand nutteloos bleek te zijn. Hierin werd in het kort de procedure uitgelegd en nogmaals verkondigd dat de kosten hiervan allemaal op de tegenpartij verhaald zouden worden!

Ook werd er in het eerste telefonische gesprek verteld dat de stappen en vorderingen van de zaak 24/7 op het online portaal van Incassocenter te volgen was. Aan het einde van dit telefonische gesprek heb ik aangegeven erover na te gaan denken, wat als gevolg had dat ik in de volgende dagen meerdere malen gebeld werd door deze Gabriel Huisman of ik interesse had om Incassocenter in te schakelen.

Het leek mij een goed plan, mede omdat geen enkele kosten voor mijn rekening zouden komen. Ook heb ik voor het goedkeuren hiervan meerdere malen op internet gezocht op reviews en hieruit bleek toen nog geen enkele verontrusting te komen!

Het begin met Incassocenter bleek enkel al stroef van start te gaan, meerdere mails over een overeenkomst en ook over de inloggegevens voor mijn eigen online portaal om de zaak te volgen kwamen niet bij mij binnen. Na meerdere malen contact te hebben gehad hierover kwamen deze wel binnen en is het Incassocenter gestart om de €350,- terug te halen bij de tegenpartij. Hierbij werd ik ook in de eerste fase meerdere keren, naast het online portaal, telefonisch geïnformeerd over welke stappen er ondernomen werden en wat de status was van de zaak.

Echter kort nadat het Incassocenter van start was gegaan verwaterde het contact en bleek het al lastiger te worden om met hen in contact te komen en zelfs Gabriel Huisman (welke in het begin nog vaak bezig was met de zaak) bleek vaak niet aanwezig te zijn, dit schepte toen al enige verontrusting bij mij. Na enige tijd bleken de eerste stappen van de aangetekende brief geen resultaat te hebben en werd ik door Koen Molenaar opgebeld of ik vervolgstappen wilde ondernemen. Ik heb toen nogmaals om de bevestiging gevraagd of er met deze vervolgstappen geen kosten voor mijn rekening zouden komen, dit werd door hem bevestigd.

Echter kort hierna werd ik plotseling door eerder genoemde Gabriel Huisman opgebeld en werd er gevraagd waarom ik het factuur van de deurwaarderskosten nog niet had betaald, deze zou mij toegezonden zijn via de mail, en er werd mij aangeraden om dit te doen mocht ik de deurwaarder in te willen schakelen.

In dit telefoongesprek ben ik boos geworden en heb ik verontwaardigd gevraagd waarom ik eerder geïnformeerd was dat er geen kosten voor mijn rekening kwamen. Hierop werd verteld dat ik de deurwaarderskosten van €251,49 (inclusief btw) voor zou moeten schieten maar dat deze kosten zeker weten bij de tegenpartij verhaald zouden worden. Aangezien ik overtuigd was van het verhaal dat deze kosten verhaald zouden worden bij de tegenpartij heb ik aan Gabriel Huisman toen telefonisch gevraagd om welk rekeningnummer dit bedrag overgemaakt moest worden en met welke tenaamstelling. Hij informeerde mij om hierbij een factuurnummer als betalingskenmerk erbij te zetten!

Hierna heb ik overigens nooit meer wat van hem gehoord en bleek deze steeds niet bereikbaar te zijn wanneer ik telefonisch naar hem vroeg en dit gaf mij een verontrustend gevoel. Meerdere malen gebeld en gevraagd om een statusupdate, ook omdat het eerder genoemde online portaal steeds minder vaak werd bijgewerkt. Uiteindelijk kreeg ik te horen dat het inschakelen van de deurwaarder tot geen enkel positief resultaat had geleid en dat de zaak voor de kantonrechter gebracht zou worden. Hiervoor moest ik het bedrag van €98,83 voor de griffierechten betalen en dit zou wederom verhaald worden bij deMei 2019 BGSI 128
tegenpartij. Nogmaals was er dus door het Incassocenter verkeerde informatie verschaft over eventuele kosten die betaald moesten worden!

Aangezien ik de zaak nu al enkele maanden duurde heb ik maar besloten om door te zetten met de hoop op eindelijk een positief resultaat. Echter dit positieve resultaat werd pas weer gemeld nadat ik meerdere keren telefonisch contact heb opgenomen met het Incassocenter en gevraagd had over een statusupdate. Wat hierbij onwijs opviel was dat er nooit een naam werd verteld van de persoon met wie ik contact had gehad en dat ik continu andere mensen aan de telefoon kreeg waarbij de eerder genoemde personen (Gabriel Huisman & Koen Molenaar) altijd in gesprek waren, niet aanwezig waren of deze niet terug belden maar dit door iemand anders lieten doen. Ook werd er op vragen via de mail, over een statusupdate / een terugbelverzoek / bevestiging dat de griffierechten de laatste kosten voor mij zouden zijn, telkens door iemand anders gereageerd of werden de vragen ontweken/niet volledig beantwoord.

Doordat ik hierdoor flink verontrust ben geraakt ben ik gaan zoeken op internet of meerdere mensen hier last van gehad zouden hebben. Dit bleek het verhaal en hierbij las ik ook dat verschillende mensen zelfs nog veel meer facturen hebben ontvangen en/of dat er zelfs juridische stappen tegen hen genomen waren.

Ik heb nu meerdere malen een mail gestuurd en heb ik meerdere malen gebeld naar het Incassocenter met de vraag om bevestiging over de mail dat er geen factuur meer gestuurd zou worden zoals al vaker telefonisch vermeld was, dit om het zwart-op-wit te willen hebben. Tot nu toe nog steeds een ontwijkend antwoord / geen antwoord gekregen hierop.
Zelfs het verzoek op de zaak stil te leggen tot in nader order wordt genegeerd.

9.25. Invorderingsbedrijf of Incassocenter: betalen zonder prestatieIk heb Invorderingsbedrijf gebeld in het begin om te vragen hoe en wat voor service ze aanbieden, omdat mijn huurder 2 dagen huurachterstand heeft. Ze zeiden van " no cure no pay". Geen kosten voor de opdrachtgever. Daarna heb Ik ze mijn e-mailadres verteld, en heel snel had Ik een e- mail van " incassocenter " ontvangen.

Toen had Ik niet te veel nagedacht en gelijk de gegevens van mijn huurder , onze huurcontract , mijn correspondentieadres ingevuld, met digitale handtekening erop.

Na 2 Dagen had huurder de huur overgemaakt zonder dat de incassocenter communiceert, dus ik moest natuurlijk incassocenter stop zeggen. Echter, ze sturen gelijk een factuur naar mij van 311 euro. Toen merkte ik gelijk dat ze oplichters zijn. Ik was gelijk op google slecht recensie geschreven. Daarna hadden ze mij gemaild met bedreiging van : Als ik de bericht niet verwijderen voor 16:00 zullen ze mij aansprakelijkheden stellen met schadevergoeding van 25,000 euro. Ik was niet akkoord en nog meer gepost op internet.

Vandaag ben ik aan het googlen. Ik had jullie gevonden, merk dat Ik niet de enigste ben.
9.26. Incassocenter: no cure-no pay toch kosten voor de dagvaardingOp 31 augustus jl. heb ik telefonisch contact gezocht met dit bedrijf. We waren op zoeknaar een bedrijf die ons kon helpen het geld terug te krijgen van een partij. (mijn vriend heeftpaar jaar geleden geld overgemaakt naar een verkeerde rekening, en nooit teruggekregen!)Mei 2019 BGSI 129
Goed nieuws aan de telefoon; we konden zonder kosten mee liften op hun actie. De actie was particulieren helpen geld terug te krijgen.
Ik was precies op tijd kreeg ik te horen, want op 1 september was de actie afgelopen. Ik heb tijdens het gesprek een aantal malen gevraagd of er echt geen kosten aan

zijn verbonden, als u dit voor ons zou oppakken. Dit werd bevestigd; geen kosten vanuit onze kant tot aan einde traject.

Vanuit het Incassocenter zijn diverse berichten uitgestuurd aan deze man, helaas zonder succes.

Op 2 oktober jl. ontvingen we een factuur om de dagvaarding te starten. Ik schrok, omdat wij in de veronderstelling waren dat er geen kosten voor ons aan zouden vastzitten. Ik
heb contact gezocht met het bureau. Hij heeft mij uitgelegd dat voor de dagvaarding en het vervolg (rechtszaak) er wel kosten voor ons aan zouden zijn verbonden. Ik was verbaasd, en heb hem dit ook verteld. Wij zijn altijd in de veronderstelling geweest dat het ons NIETS zou kosten.

Ik heb toen afgesproken dat ik met mijn vriend mocht overleggen of we dit ervoor over hebben over niet. Dit was geen probleem. Omdat er ook met de aanpak via dagvaarding/rechtszaak geen garantie was op succes, hebben we besloten om niet verder te gaan.

Ik heb toen teruggebeld en gevraagd naar de betreffende persoon, maar ik kreeg hem niet te pakken. Ik heb dit vervolgens telefonisch doorgegeven aan een collega.

Sindsdien blijf ik berichten van het Incassocenter ontvangen met facturen op 9,12, 17 en 24 oktober en nog aantal reminders dit jaar. Vandaag een dreigend telefoontje dat als ik niet zou betalen deze week, ze het uit handen gaan geven. Wel heb ik telefonisch contact gehad met een dame, vorig jaar, Ashley en die heeft bevestigd dat wij het kosteloos konden stopzetten. Dit heb ik bevestigd per mail, zoals zij aangaf in ons telefoongesprek .Ik krijg dus nu de factuur steeds van de dagvaardingskosten (totale bedrag rond de 490 euro).
9.27. Incassocenter: € 1.000,- voor een beroepsfout.

Medio september 2018 heb ik noodgedwongen een incassobedrijf in moeten schakelen. Door toeval kwam ik bij het incassocenter terecht. Zij zouden mijn zaak wel even op gaan lossen , waar ik dan ook heel erg blij van werd, want er moest betaald worden door mijn cliënte. Ik moest een bedrag op de kosten betalen. Dat was geen probleem voor mij. Ik hield nog wat over van de verhaalkosten. Via een deurwaarder is de achterstallige huur binnengehaald met kosten voor de studente uiteraard. Zij het dat Incassocenter haar hadden aangeschreven en gemaand te betalen, zelfs een aangetekende brief zou verstuurd zijn naar haar, dit alles betwijfel ik.!! Studente zei van niets te weten , maar waar of niet waar , in mijn ogen weet je tocht of je huur betaald is of niet, dit ter zijde. Het geld was binnen en ik bedankte het Incassocenter en zei hiermee klaar te zijn , ik heb mijn geld en stoppen dus.

Incassocenter antwoordde, je kan nu niet meer stoppen je moet nu doorgaan , wat het stond al op de rol of was aangekondigd??? Vreemd dacht ik , de volgende factuur kwam eraan , of ik maar even wilde betalen. Gebeld naar incasso , om te vragen wat is dit, zij de zaak uitgelegd en gezegd wacht dan maar met betalen , oké is goed. 2 weken later een herinnering van deze laatste factuur. Ik weer bellen en kreeg als antwoord, dit geld komt terug , zij zal de proceskosten moeten betalen , ik vroeg staan we sterk dan , ja was zijn ( Koen Molenaar ) antwoord HEEL STERK . Nou oké dan, ik betaal. De rechtszaak zat eraan te komen op 6 dec 2019. Een paar dagen daarvoor belde Koen Molenaar mij op om nogmaals te vertellen dat we sterk stonden en dat hij er ook persoonlijk bij aanwezig zou zijn.Mei 2019 BGSI 130
Ook bevestigde hij dat in een email , met nog wat documenten er bij. Een halve dag voor de zitting werd er gebeld door Incassocenter dat ik het alleen moest doen bij de rechtbank. Ik dacht wat is dit nu ,ook papieren die zou ik aan de rechter moeten geven.

Nou goed het zal wel. Bij de rechtbank was alleen mijn tegenpartij aanwezig. De rechter vroeg mij , waar de advocaat of iemand van het incassobureau was . Ik vertelde de rechter dat ik het alleen moest uitzoeken , de rechter was hierover verbaasd en schudde haar
hoofd. De rechter miste ook wat documenten, ik zei er wat te hebben , NEE zei de rechter die moeten hier bij mij zijn en niet bij u . Toen ging ik door de grond en bleken al de verhalen en geruchten die ik al had gehoord , over dit incassobureau toch waarheid te bevatten. De rechter kon m.i hier niet verder mee , en ging toen maar over op een schikking tussen partijen. Ik was het zat , stond er alleen voor , zij ( studente ) nam haar deel en ik het mijne. Een afschrift van de uitspraak zou met 14 dagen naar het incassobureau worden gestuurd. M.I heb ik daar ook recht op , inmiddels al vele malen om gevraagd. En het zou gestuurd worden , maar niet dus. Wel een nieuwe factuur , daar waren ze weer erg vlot mee. Of ik maar even wilde betalen, zijnde advocaatkosten . Ze hebben NIETS voor mij gedaan , en dan advocaatkosten gaan rekenen?? Maar goed , als ik er dan vanaf ben , vooruit dan maar , want nu heb ik er slapeloze nachten van. Na een tip , van een medegedupeerde , stuurde ik een mail met de vraag of ze een brief ter finale kwijting konden sturen , dan zou ik tot betaling overgaan , om er maar van af te zijn.

De finale brief heb ik ontvangen met hele aparte woorden/uitdrukkingen , die moet ik nu vertalen en weer bevestigen , dan pas kunnen ze er mee aan de slag. Na het betalen van deze hoop ik laatste factuur verwacht ik ook echt van dit incassocenter af te zijn. Bedragen laat ik bewust open , maar kan wel vermelden dat ik totaal ( tot nu toe) een bedrag van € 1000 kwijt ben, om een bedrag van € 400 te incasseren.

9.28. Incassocenter: faillissement debiteur niet bekend

De aanleiding

In oktober 2017 deed ik een bestelling op internet bij Computeroutlet. Na betaling kreeg ik geen bevestiging van mijn aankoop en bleef het stil. Ik besloot contact op te nemen. Computeroutlet gaf aan niet te kunnen leveren, maar wel in een betere duurdere laptop op korte termijn te kunnen voorzien. Ik betaalde tenslotte

€ 239,00 om een zwaar beschadigde laptop te ontvangen die behoorlijke defecten vertoonde. Ik probeerde de laptop te retourneren maar kreeg geen gehoor. Op eigen initiatief retourneerde ik de laptop met ontvangstbevestiging. Het bleef stil. Omdat ik op vakantie ging, wilde ik vervolg geven aan de claim en uit handen geven leek mij in dit geval passend.

Ik kwam op internet in aanraking met Incassocenter B.V die zich vooral leek te richten op juist dit soort gevallen. Het credo was no cure no pay. In eerste instantie werden aanmaningen tot betaling gratis verstuurd, mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan zou gerechtelijke invordering worden gestart waarbij de kosten op de debiteur zouden worden verhaald.

Midden december was er geen betaling ontvangen en werd er door incassocenter contact met mij opgenomen met de vraag of ik de gerechtelijke incasso in gang wilde zetten. Zij kenden Computeroutlet vanuit eerdere incassozaken en garandeerde succes bij gerechtelijke incasso. Ik werd al snel geconfronteerd met twee stevige facturen, oplopend tot € 318,56. Ik kreeg hierbij enige argwaan. De kosten overstegen in hoge mate de vordering. Zoals uit de meegestuurde documentatie blijkt, heb ik het incassobureau herhaalde malen verzocht mijMei 2019 BGSI 131
te bevestigen dat alle kosten op de debiteur verhaald konden worden. En, dit is zowel telefonisch als per e-mail bevestigd.

Na betaling bleef het stil omdat de juridische procedure in werking werd gesteld. Op 26 maart 2018 werd ik na herhaaldelijk verzoek om informatie op de hoogte gesteld dat er een vonnis was, waarbij Excene BV bij verstek was veroordeeld voor een bedrag van € 541,57 inclusief de hoofdsom. Het Incassobureau zou dit betekenen bij de deurwaarder. Bij nader onderzoek kwam ik er zelf achter dat Excene B.V. reeds op 9 januari 2018 failliet was verklaard. Terwijl op 10 januari de vordering door Incassocenter bij de rechtbank is betekend. Uit het verloop van het proces komt naar voren dat het Incassocenter zich in de gehele periode tot aan het gewezen vonnis niet op de hoogte heeft gesteld van het faillissement van Computeroutlet/Excene B.V. Alle stukken zijn naar de gefailleerde onderneming gestuurd. Mijn vordering is niet ingediend bij de curator.

Van de inning van het in vonnis toegewezen bedrag zou naar mijn idee weinig terechtkomen. Toen het incassocenter met het feit dat Excene failliet was verklaard werd geconfronteerd, was de enige constatering dat er een bedrag van € 60,00 incl. btw verschuldigd was om een curator in te stellen (!?).

Op mijn vraag wat het faillissement voor de incasseerbaarheid van mijn vordering betekende werd niet ingegaan. Ook na aandringen werd slechts gevraagd om een vervolgopdracht.
Het leek mij niet aan de orde om een vervolgopdracht te verstrekken aan een bureau die bij hun incasso het faillissement van de betrokkene volledig over het hoofd had gezien. Bovendien was het indienen van de vordering bij de curator geen complexe handeling. Ik heb dit zelf ter hand genomen.

Gegeven het faillissement en mijn ontevredenheid met het incassocenter had ik mij al neergelegd bij het feit dat ik beter had moeten opletten toen ik het bureau had ingeschakeld. Het leek mij verstandig andere consumenten te waarschuwen voor de misleidende teksten van dit bureau, hun bijzondere intake, het ontbreken van communicatie en de nalatigheden tijdens het incassoproces. Het bleek niet noodzakelijk. Veel internetfora geven reeds een inkijk in de werkwijze van dit bureau. Het was verstandig geweest om vooraf daar kennis van te nemen.

Op 24 april kreeg ik zonder enige aankondiging opnieuw een nota voor een bedrag van € 284,74. De onderbouwing van de factuur betrof de urendeclaratie van een juridisch medewerker waarbij kosten in rekening gebracht werden voor het opstellen en betekenen van de dagvaarding, het lezen van het vonnis en e-mail verkeer met mij en de gefailleerde organisatie. Er werd geen relatie gelegd met de eerder in rekening gebrachte kosten voor het opstellen van de dagvaarding en de betekening daarvan ad € 201,88.

Met de inzet van het incassocenter een vonnis is uitgebracht voor een bedrag van € 541,57. De in rekening gebrachte incassokosten zijn opgelopen tot € 603,30. Inclusief de hoofdsom is er een vordering ontstaan van € 849,25. Door het faillissement van Excene B.V. is dit inmiddels ook mijn opgelopen schade.

Opvallend is echter dat er door de inzet van Incassocenter per saldo altijd een negatief saldo zou zijn ontstaan van € 308,00 waarbij de oorspronkelijke vordering is verdampt. Anders gesteld, leidt de inzet van Incassocenter per definitie tot een verlies terwijl in eerste instantie de inning van per saldo de hoofdsom in het vooruitzicht wordt gesteld.

a. niet conform afsprakenMei 2019 BGSI 132
Het achteraf declareren van €285,00 is in strijd met de toezegging van Incassocenter dat mij na afloop - bij verhaalbaarheid van de vordering- tenminste de hoofdsom zou toekomen. Citaat uit de betreffende e-mail: “ ....echter kunnen wij deze kosten en de incassokosten verhalen op de debiteur.”

b. overlappende kosten

De laatstelijk gedeclareerde kosten hebben een sterk overlappend karakter: in eerste instantie worden kosten in rekening gebracht voor verrichte werkzaamheden, zoals portokosten, informatiekosten, aanmaken dossiermap, het opstellen van dagvaarding en betekening ervan. Al deze kosten lijken op tarief in rekening te zijn gebracht. De laatste factuur berekent echter deze kosten nogmaals door op urenbasis.

c. disfunctioneren van incassocenter

Incassocenter stelt dat de betekening van de dagvaarding van Excene B.V. op 10 januari 2018 bij de rechtbank terecht heeft plaatsgevonden. Het was hun niet bekend dat op 9 januari het faillissement was uitgesproken. Op 19-01-2018 is Excene B.V. h.o.d.n. Computeroutlet.Nl te Zeist (Utrecht) door de rechtbank in Midden-Nederland officieel failliet verklaard. Tenminste op dat moment had een incassobureau bekend moeten zijn met het faillissement van een debiteur waarvoor zij een incasso opdracht hadden lopen. Dat blijkt niet het geval. Incassocenter heeft alle e-mail verkeer tot 28 maart gericht aan de gefailleerde en heeft pas na een melding van mijn zijde opgemerkt dat de debiteur door faillissement insolvent was. Daarna werd opnieuw opdrachtverstrekking tegen een bedrag van € 60,00 verlangd.

d. Opdrachtverstrekking berust op onjuiste informatieverstrekking van Incassocenter

Als bij de opdrachtverstrekking in december 2017 door Incassocenter een beeld zou zijn geschetst dat de incasso opdracht per saldo zou leiden tot een betaling voor hun werkzaamheden die niet alleen de vordering zou doen verdampen maar de schade vergroten, dan kan niet redelijkerwijs verondersteld worden dat dit tot een incasso opdracht van mijn zijde zou hebben geleid. Er is derhalve sprake van dwaling als gevolg van bewust onjuiste informatieverstrekking dan wel achterhouden van relevante informatie die van belang was bij de totstandkoming van de opdrachtverstrekking.

Bovendien werd voorgehouden dat Incassocenter BV zeer bekend was met het reilen en zeilen van Computeroutlet. Het faillissement en het feit dat dit bedrijf reeds bij aanvang van de incassoprocedure in grote financiële problemen verkeerde, is echter volledig aan het Incassocenter voorbij gegaan. Derhalve dient ook aan deze verstrekte informatie getwijfeld te worden.

Dagvaardingsprocedure

Aan incassocenter B.V. is voorgesteld de laatste declaratie in te trekken, mede gezien bovenstaande argumenten. Hiermee zou de zaak afgerond kunnen zijn met overigens dan ook al een reeds belangrijke financiële aderlating die de oorspronkelijke vordering verregaand overschrijdt. Echter uit de zgn. dagvaardingsprocedure is mij achteraf de betekenis van de volgende passage gebleken, daar waar ik oorspronkelijk in de veronderstelling was gebracht dat alle incassokosten invorderbaar zouden zijn:
Indien uw debiteur geen verweer voert en er wordt een zogenaamd verstekvonnis gewezen, dan sommeer ik uw debiteur om alsnog aan het vonnis te voldoen. Gaat uw debiteur dan over tot volledige betaling, dan resteert voor u de hoofdsom, na aftrek van alle kosten” en “Bovengenoemd uurtarief is ook van toepassing op alle werkzaamheden in het dossier vanaf de opdracht tot het starten van de dagvaardingsprocedure tot en met het moment van volledige incasso, met uitzondering van de vaste prijs voor het opstellen van de dagvaarding, ongeacht of debiteur nu wel of geen verweer voert.”Mei 2019 BGSI 133
Er is daarmee sprake van een doelbewust opgezet dwaalspoor. Eenmaal in het verkoopverhaal meegegaan, betekent dat de consequentie onder ogen moet worden gezien dat alleen het verdienmodel van Incassocenter prevaleert. En, dat het verstrekken van een opdracht altijd tot verlies leidt. Op bovengenoemde overmatige declaratie is nooit gewezen. Er is bewust informatie achtergehouden en bevestigd dat de incassokosten aan mij toe zouden komen ter bestrijding van de door Incassocenter gedeclareerde kosten.
Is dit oplichting net binnen de marges van de wet? Of valt dit er net buiten? Uit de verschillende internetfora blijkt dat ik zeker niet de enige ben die op de wijze slachtoffer is geworden.

De correspondentie

Uit de gevoerde correspondentie komt een beeld naar voren waarbij geen informatie over het proces wordt verstrekt, het incassocenter zich niet laat aanspreken op nalatigheden en om de materie heen draait. Door deze arrogante en onverschillige werkwijze verslechtert al snel de relatie met de klant. Incassocenter geeft niet de indruk zich hierdoor in hun werkwijze te laten beïnvloeden. Essentie is echter dat er geen duidelijkheid wordt gegeven over de kosten die achteraf in rekening worden gebracht waardoor de vordering verdampt en er per saldo altijd een schadepost voor de opdrachtgever ontstaat, zeker bij een kleine vordering.

De e-mail correspondentie begint met de dank voor het in het Incassocenter gestelde vertrouwen. Dat is een bijzonder statement in het licht van het vervolg. En eindigt vooralsnog met de weigering om de service overeenkomst te beëindigen als deze niet per aangetekende brief wordt opgezegd nadat de betwiste nota is voldaan. Zoals verwacht wordt niet ingegaan op argumenten met betrekking tot transparantie bij de opdrachtverlening maar een beroep gedaan op de destijds meegezonden dagvaardingsprocedure.Mei 2019 BGSI 134
10. Invorderingsbedrijf infiltreert tot tweemaal toe in e-mail netwerk

10.1 Erik Peter de Rijs

In de afgelopen drie jaar is er een groep ontstaan van ruim 80 gedupeerden die elkaar van advies dienen. Een deel van deze groep heeft o.a. het onderhavige zwartboek samengesteld. Deze groep is gevormd na een oproep op verschillende internetfora. Het Invorderingbedrijf had een sterke behoefte om kennis te nemen van de hetgeen op dat e-mail netwerk werd gewisseld. Dit werd vooral ingegeven omdat verschillende leden van deze groep bij de recherche van de gemeente Den Haag de gelegenheid kregen om aangifte te doen tegen Invorderingbedrijf c.s. Het aantal aangiften bedraagt 14. Het Invorderingsbedrijf bedreigt deze leden met het doen van een tegenaangifte.

Het invorderingsbedrijf heeft zich vervolgens voorgedaan als gedupeerde onder benutting van een vals Facebook profiel voorzien van een uit een google bestand overgenomen foto van een zonnebrilreclame. VMOERS Retro Small Round Sunglasses Men Vintage Brand Shades Male ... Excellent Sunglasses

Invorderingsbedrijf heeft onder de naam Erik Peters contact gezocht en via dit facebookprofiel het vertrouwen van gewekt door “vrienden” te worden met een contact van haar, die deze Erik bij navraag niet kende. Dit FB profiel had slechts 3 contacten.
Ter voorbereiding van collectieve juridische stappen tegen het invorderingsbedrijf is aan de E-mailkring verzocht om de facturen die het invorderingsbedrijf aan gedupeerden had verzonden toe te sturen. De factuur die ingestuurd is door de infiltrant was te naam gesteld op Erik Peters de Rijs om hiermee een relatie tussen het benutte e-mail adres van Erik de Rijs en het facebookprofiel van Erik Peters veronderstellen.

Dit Gmail-adres had een andere foto als profiel. Het betrof een consultant uit Vancouver. (Joshua Bander Project manager and customer marketing advocate) Dit geeft aan dat er zeer bewust moeite is gedaan om het vertrouwen te wekken en te misbruiken.

Het invorderingsbedrijf heeft vervolgens kennis genomen van de e-mailberichten, deze als Mei 2019 BGSI 135
bewijsmateriaal benut voor een dagvaarding en doorgestuurd naar de advocaat en juridisch vertegenwoordiger van het Invorderingsbedrijf. In de producties bij deze dagvaarding kwam naar voren dat deze infiltrant alle mails had doorgestuurd naar Maasstad Advocaten die het Invorderingsbedrijf bij deze zaak vertegenwoordigen.

Alle gedupeerden behorend tot het e-mailnetwerk zijn vervolgens middels een email van het IVB aangeschreven, bedreigd en geïntimideerd ongeacht of dit passend was in hun individuele situatie.

Er is derhalve nadrukkelijk sprake van schending van de privacy en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Samengevat heeft:

10.2 De dreigmail aan E-mailnetwerk gedupeerden

Zoals gesteld is deze e-mail door Laurens Lemmens namens het Invorderingsbedrijf verzonden naar alle deelnemers aan het E-mail netwerk. Er worden hier lukraak stellingen geponeerd, halve waarheden decreteert en ferme beschuldigingen en bedreigingen geuit.

Van: Klantenservice Invorderingsbedrijf <klantenservice@invorderingsbedrijf.nl> Onderwerp: Klantbericht
Datum: 
1 juni 2018 om 10:59:29 CEST
Aan: Klantenservice Invorderingsbedrijf <klantenservice@invorderingsbedrijf.nl>

Geachte relatie,
Hier volgt een bericht van de directie aan haar opdrachtgevers.
Zoals u bekend staat ons kantoor voor een stringente aanpak van wanbetaling en het vorderen van nakoming van gemaakte afspraken. Dit is ook de reden waarom u ooit voor ons gekozen heeft.
In het verleden hebben wij voor duizenden opdrachtgevers invorderingszaken behandeld waarbij
met succes veroordelende vonnissen zijn verkregen. Daaronder zijn ons ten spijt ook enkele opdrachtgevers die zelf eerstens niet vrijwillig aan hun betalingsverplichting wensten te voldoen.
Deze (rechts)personen heeft de rechter voorts veroordeeld tot betaling.
Voornoemde personen leggen zich echter niet vrijwillig neer bij hun betalingsverplichting en
zijn gestart met gerichte smadelijke, lasterende en onrechtmatige acties richting ons kantoor,
met als enige doel schade aan ons kantoor te berokkenen, chantage (civiele afdreiging) en
het onder hun betalingsverplichting uitkomen.
Deze personen hebben zich onder andere schuldig gemaakt en maken zich schuldig aan (niet limitatief): 

Mei 2019 BGSI 136


Mei 2019 BGSI 137
10.3. Vervolgmail van Van der Kooij- Besters advocatenOp 6 juni is naar een groep van gedupeerden een vervolgmail gestuurd door Vincent Besters namens Invorderingsbedrijf B.V. waarvan hieronder een voorbeeld.
Dit bericht bevat vele aantoonbaar onjuiste stellingen.
Er is geen aanbod gedaan om activiteiten te staken tegen kwijting. Op het aanbod van het Invorderingsbedrijf een beperkt deel van de bestreden vordering kwijt te schelden op basis van een vaststellingsovereenkomst met zwijgplicht is afwijzend gereageerd.

Van: Vincent Besters <vincent@vanderkooijbestersadvocaten.nl> Verzonden: woensdag 6 juni 2018 16:16
Onderwerp: Invorderingsbedrijf / Advies [D3830_I3197129]

Geachte,

Tot mij heeft zich gewend mijn cliënte, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Invorderingsbedrijf B.V., u bekend, inzake het navolgende.

Het is cliënte gebleken dat u zich op diverse plaatsen op het internet negatief en onjuist uitlaat over cliënte, haar medewerkers en haar dienstverlening. Wat cliënte betreft zijn die uitlatingen smadelijk en lasterlijk en derhalve strafbaar. Cliënte zal hiervan aangifte tegen
u doen. Voorts zijn deze uitlatingen wat cliënte betreft onrechtmatig jegens haar nu zij de eer en goede naam van kleinte aantasten en u cliënte onjuiste verwijten maakt. Het onrechtmatige karakter van uw acties wordt nog eens onderstreept door het feit dat u heeft aangeboden te stoppen met deze onrechtmatige uitlatingen indien cliënte haar facturen voor het door u aan haar verschuldigde honorarium crediteert. Cliënte laat zich uiteraard niet op deze onrechtmatige wijze door u chanteren en onder druk zetten.
Hier komt nog bij dat cliënte inmiddels is gebleken dat u ten onrechte aangifte tegen haar heeft gedaan wegens niet door haar gepleegde strafbare feiten. Het doen van een dergelijke valse aangifte is eveneens strafbaar. Cliënte zal ook van dit strafbare feit aangifte jegens u doen alsmede van overige strafbare feiten waaraan u zich naar de mening van cliënt schuldig heeft gemaakt.

Diverse bewijsstukken van uw handelen zijn inmiddels in mijn bezit. U handelt door dit alles zoals aangegeven onrechtmatig en u maakt zich schuldig aan strafbare feiten en tevens bent u wat cliënte betreft aansprakelijk voor alle geleden en te lijden schade. Voor de goede orde stel ik u hierbij formeel nogmaals, voor zover nog niet gedaan door cliënte, aansprakelijk voor alle reeds geleden en nog te lijden schade als gevolg van uw onrechtmatig handelen, daaronder begrepen alle kosten voor juridische bijstand en verkrijging van voldoening buiten rechte. Het onderhavige schrijven is een mededeling in de zin van artikel 3:317 BW en stuit lopende verjaringstermijnen. Cliënte behoudt zich dan ook alle rechten en weren voor. Meer in bijzonder doch niet uitsluitend het recht op schadevergoeding en nakoming.

Cliënte overweegt om, naast de voornoemde strafrechtelijk aangifte jegens u, ook een civiele bodemprocedure en/of kort geding jegens u starten waarin zij naast een verbod op negatieve uitlatingen ook rectificatie zal vorderen, een en ander op straffe van een dwangsom. Daarnaast zal cliënte mogelijk (een voorschot op) schadevergoeding vorderen.

Voordat ik namens cliënte overga tot het nemen van de in dit schrijven aangekondigde civiele maatregelen, wil ik graag met u in contact komen zodat u en ik kunnen overleggen over het vorenstaande en de mogelijkheid van een minnelijke oplossing te beproeven.Mei 2019 BGSI 138
Cliënte wil namelijk dat u stopt met uw onrechtmatige uitlatingen en eventueel openstaande facturen betaalt. Als u bereid bent een door mij op te stellen overeenkomst te tekenen waarin een en ander tussen u en cliënte wordt afgesproken, hoeven de voornoemde maatregelen wellicht niet te worden genomen. Ook voor u zou dat een hoop tijd, kosten en stress besparen. Indien u bereid bent om met mij hierover in overleg te treden dan verneem ik dat graag binnen 3 dagen na heden. U kunt mij bellen op 020-4713718 of mailen

via vincent@vdkb-advocaten.nl.

Indien u onverhoopt niet bereid bent tot minnelijk overleg dan verneem ik dat ook graag en dan is dat maar duidelijk. Cliënte weet dan ook waar zij aan toe is en kan dan verdere juridische stappen tegen u ondernemen. Cliënte hoopt nog altijd dat dit niet nodig zal zijn.

In afwachting van uw verdere berichten. Met vriendelijke groet,
Vincent Besters
-Advocaat-

10.4 Toeleveranciers

Het Invorderingsbedrijf c.s. maakt gebruik van een aantal toeleveranciers waaronder incassobureau Van Schendel en Partners, Bastiaan Baldinger, gerechtsdeurwaarder te Alkmaar en Van der Kooij Besters (incasso) advocaten. In sommige situaties laten deze toeleveranciers zich op een bijzondere wijze leiden door de wensen van hun cliënt.

Het incassobureau Van Schendel en Partners Gerechtsdeurwaarders associeert zich nadrukkelijk als partij door het gebruik van het e-mail adres incassoinvorderingsbedrijf@vanschendelenpartners.nl. Dit komt strijdig over met de in de wet verankerde onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder.

Gerechtsdeurwaarder Baldinger treedt op als gemachtigde van het Invorderingsbedrijf bij gerechtelijke procedures bij het kantongerecht en wordt verdacht van het antedateren van bewijsstukken. Er is een klacht ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders wegens schending van artikel 12 “ Verordening onafhankelijkheid van de Gerechtsdeurwaarder” van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Tegen van der Kooij Besters Advocaten is inmiddels een klacht bij de Amsterdamse Orde van Advocaten en de Raad van discipline ingediend wegens smaad en laster, overtreding van de

AVG en onterecht beschuldigende dreigmails naar verschillende opdrachtgevers van het Invorderingsbedrijf.Mei 2019 BGSI 139
10.5. Dagvaarding IVBOp basis van het uit het netwerk verzamelde informatie heeft het Invorderingsbedrijf, C.M. Zakelijk en het Incassocenter B.V op 4 juli een dagvaarding opgesteld, leidend tot een terechtzitting bij het gerechtshof Limburg.

De belangrijkste eisen zijn dat:Mei 2019 BGSI 140
Door dreiging wordt gepoogd om individuele leden van het netwerk te verleiden om informatie te verschaffen aan Konings. Dit is nogmaals kracht bijgezet door het betekenen van een deurwaardersexploot op het adres van een van de leden en het versturen van e-mail waarin verzocht wordt om de NAW-gegevens van de gedupeerden en namen van de auteurs van het zwartboek. Deze dreigmail is ingebracht als productie in voornoemde rechtszaak.

Op 3 apr. 2019, om 16:08 heeft mr. drs. J.J.F.M. Konings | Invorderingsbedrijf <joost.konings@invorderingsbedrijf.nl> het volgende geschreven:

Vertrouwelijk

Graag uw aandacht voor het volgende.

Online en offline lastercampagne

Zoals bekend worden onze bedrijven reeds geruime tijd geteisterd door een door jullie deskundig opgezette en geïnitieerde online en offline hetze en lastercampagne, met als enige doel onze vennootschappen en bedrijven zoveel mogelijk schade toe te brengen. Geen middel wordt daarbij geschuwd. Nadat gerechtelijke stappen zijn ondernomen tegen mevrouw ..... en haar man heeft u de intensiteit van uw acties fiks verhoogd. U bedient zich daarbij van diverse schijnidentiteiten, om 'anoniem' te kunnen blijven.

Onderzoek naar uw handelen

Ons bedrijf is inmiddels een serieuze speler binnen het credit management en risk management. Er werken dagelijks meer dan 40 medewerkers en wij bedienen jaarlijks duizenden klanten. Omdat wij een verantwoordelijkheid hebben richting klanten, toeleveranciers, wederpartijen en personeel nopen uw acties ons er al tijden toe bezig te (en laten) zijn met het in kaart brengen van uw inspanningen en het zoveel mogelijk beperken van schade aan onze zijde. Wij hebben er al ruim een jaar een dagtaak aan en u verstoort continu en moedwillig onze bedrijfsprocessen.

U handelt als groep onrechtmatig en u pleegt strafrechtelijke feiten, waarbij u allen hoofdelijk aansprakelijk bent voor uw eigen deel en voor het geheel, onder andere door het opstoken van derden tot onrechtmatig handelen, waaronder begrepen, niet limitatief, het doen van valse aangiftes, het plaatsen van reviews met valse namen als ware een opdrachtgever, het opstarten van topics op fora met “gossip” en verzonnen namen en verhalen, het benaderen van personeelsleden, het benaderen van opdrachtgevers, het benaderen van zoekmachines etc. etc. etc. Elk van u heeft daarbij, ten behoeve van het geheel, een eigen rol en eigen werkzaamheden. U heeft er plezier in, zo blijkt, en wij mogen vooral niet weten dat u erachter zit.

Schade

De schade aan onze zijde loopt inmiddels, zoals het zich nu laat aanzien, in de vele honderdduizenden euro’s, bestaande uit bestede tijd van directie en medewerkers en derden, juridische bijstand, gemiste omzet door misgelopen opdrachten en opzeggende opdrachtgevers, gederfde winst en externe kosten, o.a. van specialisten ter beperking van schade en/of opsporing etc. etc. etc. De afgelopen weken heb ik telefonisch contact gehad met diverse “groepsleden”. De door u uitgesproken intenties bevestigen het onrechtmatige en strafrechtelijke karakter en het doel onze bedrijven zoveel mogelijk schade toe te brengen, nu en in de toekomst.

Eerdere aansprakelijkstellingen en sommaties van ons aan uw adres heeft u echter niet
Mei 2019 BGSI 141
kunnen weerhouden van uw onrechtmatig handelen en het plegen van strafrechtelijke feiten. Dit betekent dan wij ook dat wij genoodzaakt zijn een tandje op te schakelen.

Uw voorstel tot afkoop aansprakelijkheid

Daarbij zij nog opgemerkt dat ik van..... en van ..... een bericht heb ontvangen dat alle activiteiten gestaakt zouden worden, tegen betaling van een geldbedrag door ons. Wellicht zet u uw activiteiten verder omdat u denkt dat u ons bijna zover hebt dat wij tot betaling overgaan. Ik kan u melden dat wij nooit op een dergelijk voorstel zullen ingaan. Wij laten ons niet chanteren. Dit is misschien op korte termijn de gemakkelijkste oplossing maar schept een ongewenst precedent.

Aankondiging voorlopig getuigenverhoor

Wij plannen thans een voorlopig getuigenverhoor. Wij zullen u ten overstaan van de rechter confronteren met de reeds verworven bewijzen en de rechter zal u ondervragen. Na inventarisatie zullen wij overgaan tot het integraal verhalen van de schade op eenieder.

Strafrechtelijk aangifte tegen eenieder

Tegen eenieder van u – en mogelijk ook tegen anderen – zal strafrechtelijk aangifte worden gedaan door onze advocaat strafrecht, met het verzoek tot vervolging.

De groep “gedupeerden”

U zou handelen namens een “groep gedupeerden”. Ik kan mij niet voorstellen dat de wens van deze “groep” is onrechtmatig handelen en het plegen van strafrechtelijke feiten. Zoals ik al meermaals aangegeven heb, vind ik het erg vreemd dat ik helemaal niets verneem van die zogenaamde “groep gedupeerden”. Geen namen, geen dossiernummers, geen verhalen, geen klachten, helemaal niets. Wij behandelen, zoals gezegd, duizenden klanten op jaarbasis. Dat een x-percentage mogelijk een mindere ervaring heeft, is statistische logica. Een dergelijke persoon kan bij ons een klacht indienen, welke klacht wordt behandeld en waarop ook wordt gezocht naar een passende oplossing. U heeft er echter geen belang bij dat klachten worden opgelost, gelet op uw doel om onze bedrijven zoveel mogelijk schade toe te brengen. Sterker nog, u zet nietsvermoedende ex-opdrachtgevers aan om ook onrechtmatig te gaan handelen en strafrechtelijke feiten te plegen, om onze bedrijven zoveel mogelijk schade toe te brengen, onder andere door toezending van een soort handleiding en een gekleurd naslagwerk c.q. propaganda over onze bedrijven, zonder u zich te verdiepen in de inhoud van een dossier. U levert knip- en plakbare lasterende voorbeeldteksten en zaait haat. Daarbij brengt u niet alleen ons schade toe – wij hebben immers geen mogelijkheid meer om nog met een dergelijke ex-opdrachtgever in contact te komen en/of een regeling te treffen, u adviseert ook om absoluut geen regeling te treffen – maar ook deze klanten zelf. En uiteindelijk ook uzelf. U gebruikt aliassen om het door u gecreëerde negatieve beeld van ons bedrijf online en offline aan te wakkeren en spant daarbij nietsvermoedende ex- opdrachtgevers voor uw eigen karretje.

Uw handelen is een bewuste keuze van eenieder. Ik geef u in ernstige overweging al uw acties te staken en gestaakt te houden en alle door uw geplaatste berichten te verwijderen en verwijderd te houden, ook door derden die u hebt aangezet en al het handelen ongedaan te maken. U weet zelf wel waarover ik het heb.

Mocht u naar aanleiding van het voorhouden van voornoemde stappen de behoefte voelen om als individu – aldus buiten de groep om - toch open kaart met ons te willen spelen omMei 2019 BGSI 142
mogelijkerwijs voor u persoonlijk verdere vervolging te voorkomen, dan hoor ik dat graag per omgaande. Ik zal de overige “groepsleden” alsdan niet informeren over ons contact, zodat u reeds nu vrijuit kunt spreken.

Dit bericht zend ik u namens al onze vennootschappen en medewerkers en directie alsmede derden die hierbij enig belang zouden kunnen hebben.

Waarbij alle rechten uitdrukkelijk worden voorbehouden,

Met vriendelijke groet, Invorderingsbedrijf

mr. drs. J.J.F.M. Konings

Invorderingsbedrijf (ook centraal postadres) Koninginnegracht 14 C
2514 AA Den Haag

Invorderingsbedrijf

Herengracht 282 1016 BX Amsterdam

Telefoon Den Haag: +31 (0) 70 – 762 0330 Telefoon Amsterdam: +31 (0) 20 – 760 3920 Fax: +31 (0) 70 – 762 0335 www.invorderingsbedrijf.nlMei 2019 BGSI 143
11. Gerechtelijke uitspraken

In de hieronder weergegeven rechtszaken komt een goed beeld naar voren van de werk en handelwijze van het Invorderingsbedrijf en het oordeel daarover van de kantonrechter.
Het gaat hierbij om het bewust achterwege laten van informatie over de kosten van incasso in relatie tot de oorspronkelijke vordering, de disproportionaliteit van de kosten, hun onprofessionele werkwijze en de weerzin om hierop te worden aangesproken.

11.1. Zorgplicht

De Rechtbank Den Haag heeft op 22-05-2018 een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBDHA:2018:6733) waarbij een vordering tegen het Invorderingsbedrijf vanwege schending zorgplicht is toegewezen. De kosten wogen niet op tegen de te verwachte opbrengsten. Het Invorderingsbedrijf had eisers daarom moeten adviseren niet te procederen. Op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst tot opdracht had Invorderingsbedrijf de zorg in acht moeten nemen die van een redelijk bekwame en redelijk handelend jurist verwacht mag worden.

In dat kader had Invorderingsbedrijf eisers moeten informeren met betrekking tot de kansen in een gerechtelijke procedure. Omdat de kosten in dit geval niet opwegen tegen de te verwachten opbrengsten, had Invorderingsbedrijf moeten adviseren van het gerechtelijke traject af te zien. Nu Invorderingsbedrijf dat niet heeft gedaan, is zij toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

De kantonrechter stelt vast dat de tussen partijen gesloten overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft als bedoeld in artikel 7:400 BW. Bij dergelijke overeenkomsten heeft te gelden dat de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen (7:401 BW).

Voor een professionele dienstverlener in de financiële sector – zoals Invorderingsbedrijf – houdt deze norm in dat de (mate van) zorg die zij ten opzichte van haar wederpartij – in casu de als particulier optredende [eisers] – dient te betrachten ten minste gelijk moet zijn aan de (mate van) zorg die een redelijk handelend, redelijk bekwaam vakgenoot in dezelfde situatie in acht zou nemen. De omvang van de op de schouders van de dienstverlener rustende zorgplicht wordt voorts bepaald door de omstandigheden van het geval, waartoe onder meer ook moet worden gerekend de aard van de overeengekomen dienstverlening en de redelijkerwijs te verwachten deskundigheid bij de wederpartij.

De opdrachtnemer dient haar gedrag ook in voldoende mate af te stemmen op de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever. Invorderingsbedrijf, die als opdrachtnemer de plicht heeft om [eisers] op de hoogte te houden van haar werkzaamheden en daarover rekening en verantwoording af te leggen, heeft [eisers] gelet op het voorgaande niet in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding een weloverwogen keuze te maken.Mei 2019 BGSI 144
Het noemen van losse bedragen zonder een en ander overzichtelijk op een rijtje te zetten en een concrete kosteninschatting te geven, getuigt – zeker in dit geval waar het een geringe vordering betreft – niet van een deugdelijke vervulling van de zorgplicht.

Uit het voorgaande volgt dat Invorderingsbedrijf toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Om die reden is zij gehouden de schade die [eisers] heeft geleden te vergoeden. De kantonrechter is van oordeel dat Invorderingsbedrijf [eisers] in dit geval had moeten adviseren om niet te gaan procederen. Wanneer zij dat zou hebben geadviseerd, zou [eisers] naar het oordeel van de kantonrechter van een gerechtelijke procedure hebben afgezien en had zij de met de procedure gemoeide kosten bespaard. De vordering van [eisers] zal daarom worden toegewezen.

11.2. Onvoldoende onderbouwing

Op 5 maart 2018 is door de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan in een door Invorderingsbedrijf B.V. ingediende vordering op Jobcenter B.V. (ECLI:NL:RBDHA:2018:2332). Eiseres vordert veroordeling van gedaagde bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eisende partij te betalen een bedrag van € 2.717,35, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 2.163,82 vanaf de dag der dagvaarding tot de dag van algehele voldoening, met veroordeling van gedaagde in de kosten van deze procedure. voor een factuurbedrag van € 2.163,82,-.

Alvorens de kantonrechter in zal gaan op de inhoudelijke argumenten van partijen merkt zij op dat in de dagvaarding het verweer – wat gelet op de correspondentie gevoegd bij de conclusie van antwoord – bekend was bij eiseres niet is opgenomen. De kantonrechter stelt dat ook vast dat eiseres niet aan alle eisen van artikel 111 lid 3 Burgerlijke rechtsvordering heeft voldaan. Nu gedaagde niet haar belangen is geschaad zal de kantonrechter er geen gevolgen aan verbinden. Wel dient gezegd te worden dat van een professionele partij zoals eiseres beoogd te zijn verwacht mag worden dat in gerechtelijke procedures aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan. Daarnaast zijn de door eiseres overgelegde producties waar zij in haar dagvaarding naar verwijst nauwelijks leesbaar. Ook dit verdient niet de schoonheidsprijs.

Gedaagde heeft als verweer aangevoerd dat – anders dan eiseres ter zitting heeft betoogd – niet duidelijk is hoe de hoofdsom is opgebouwd. Eiseres heeft een bedrag aan hoofdsom gevorderd van € 2.163,82. Uit de dagvaarding blijkt dat dit bedrag de som zou moeten zijn van een percentage waar eiseres recht op heeft bij het opzeggen van de overeenkomst van opdracht door gedaagde. Gesteld door eiseres is dat zij immers recht heeft op 15% commissie over de gehele haar ter incasso gestelde vordering, en andere kosten.

Uit de dagvaarding is niet gebleken wat de hoogte van de aan haar ter incasso gestelde vordering is geweest. Gelet op het reeds bij eiseres bekende verweer van gedaagde had het op de weg van eiseres gelegen om bij dagvaarding haar vordering cijfermatig te onderbouwen. Nu deze cijfermatige onderbouwing ook na conclusie van antwoord is uitgebleven zal de kantonrechter de vordering van eiseres als onvoldoende onderbouwd afwijzen. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke handelsrente zullen nu de hoofdsom wordt afgewezen eveneens worden afgewezen.Mei 2019 BGSI 145
11.3 Wraking van de kantonrechter

Op 17 juni 2014 is een uitspraak gedaan door de meervoudige kamer voor wrakingszaken op verzoek van het Invorderingsbedrijf B.V.

Het verzoek tot wraking

Op 21 mei 2014, tijdens een op die dag gehouden comparitie, heeft Invorderingsbedrijf mr. K.G.F. van der Kraats gewraakt. Zij is rechter in de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Civiel recht (kantonrechter), locatie Utrecht en zal hierna ook de rechter worden genoemd. Mr. Konings, de gemachtigde van Invorderingsbedrijf, heeft de gronden van het wrakingsverzoek nader uiteengezet in een brief van 21 mei 2014.

De griffier van deze rechtbank heeft verzoekster en de rechter opgeroepen voor de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek op 3 juni 2014. De heer [A], gedaagde in de hoofdprocedure waarin Invorderingsbedrijf de eisende partij is, is eveneens van deze behandeling in kennis gesteld. De rechter heeft niet in de wraking berust. Op 28 mei 2014 heeft zij schriftelijk gereageerd op het wrakingsverzoek. Van deze reactie is een afschrift aan de gemachtigde van Invorderingsbedrijf gezonden.

De procedure

De hoofdprocedure betreft de vordering die Invorderingsbedrijf tegen de heer [A] heeft ingesteld, strekkende tot veroordeling van [A] tot betaling van een viertal facturen tot een bedrag van € 2.546,72, te vermeerderen met rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten. Deze vordering is gebaseerd op de door Invorderingsbedrijf gestelde overeenkomst van opdracht met [A], in het kader waarvan zij voor hem werkzaamheden heeft verricht ter incasso van een vordering op een van zijn debiteuren.

In deze hoofdprocedure is [A] in persoon verschenen en heeft hij blijkens het van de civiele rolzitting van 30 april 2014 opgemaakte proces-verbaal verweer gevoerd. Uit dat proces- verbaal: ‘Ik ben het niet eens met de vordering. Ik vind de werkwijze van Invorderingsbedrijf oplichterij. (-) Ik heb vanaf het begin af aan gevraagd of de kosten (van de incassowerkzaamheden, wrakingskamer) niet meer zouden zijn dan de vordering die ik op mijn klant had. Het moest in een redelijke verhouding tot elkaar staan. Invorderingsbedrijf heeft mij ervan verzekerd dat ik een sterke zaak had en dat ik zeker zou winnen. (-) Er is toen een rechtszaak van gekomen op advies van het invorderingsbedrijf, die zei dat ik alleen met betaling van het volledige bedrag akkoord moest gaan omdat mijn klant geen poot had om te staan. Die rechtszaak heb ik toen verloren. Nu vragen zij mij facturen te betalen die hoger zijn dan het geld dat ik van de klant tegoed had (-).’

Bij tussenvonnis van 7 mei 2014 heeft de thans gewraakte rechter, als behandelend kantonrechter, een comparitie na antwoord bepaald. Deze comparitie heeft op 21 mei 2014 plaats gevonden. Voorafgaand aan de comparitie heeft [A] de griffie van de rechtbank om aanhouding verzocht. Dit verzoek is afgewezen.

Bij e-mail van 21 mei 2014 te 12.11 uur aan de griffie heeft [A] nogmaals de reden van zijn verhindering uiteengezet. Voorts schreef hij: ‘U adviseerde mij een email te sturen zodat deze meegenomen kan worden tijdens de zitting. (-) Er heeft tussen mij en het Invorderingsbedrijf uitgebreid aantoonbaar overleg plaats gevonden dat de kosten die ik zou maken in verhouding zouden blijven ten opzicht(e) van het te incasseren bedrag. Mijn stelling is dat het invorderingsbedrijf een beleid hanteert van uren schrijven zonder het belang van haarMei 2019 BGSI 146
opdrachtgever in het vizier te houden. (-) De vordering van het invorderingsbedrijf accepteer ik dan ook niet en vind dat het Invorderingsbedrijf haar verantwoordelijkheid moet nemen zodra zij wanprestatie levert (-).’

Aan het begin van de comparitie van 21 mei 2014 heeft de rechter aan de aldaar verschenen gemachtigde van Invorderingsbedrijf, mr. Konings, de genoemde e-mail van [A] van 21 mei 2014 voorgelezen. Daarna heeft mr. Konings gebruik gemaakt van de gelegenheid om het standpunt van Invorderingsbedrijf nader toe te lichten. Hij heeft de stellingen van [A] weersproken en gereageerd op hetgeen de rechter hem voorhield. Mr. Konings heeft tevens verzocht aan het niet-verschijnen van [A] ter comparitie het gevolg te verbinden dat de vordering wordt toegewezen. Vervolgens heeft mr. Konings de rechter gewraakt, waarna de zitting is geschorst voor het opmaken van een proces-verbaal.

Daarin heeft de rechter volstaan met vermelding van het feit van de wraking en van de daarvoor door mr. Konings aangevoerde gronden. De rechter heeft zijn verzoek om een volledig proces-verbaal van de zitting op te nemen afgewezen.

Het verweer

Verzoekster meent dat de rechter dient te worden vervangen door een andere rechter, omdat er grond is te vrezen dat het haar in de gegeven omstandigheden aan de vereiste onpartijdigheid ontbreekt. De rechter heeft tijdens de comparitie van 21 mei 2014 van vooringenomenheid blijk gegeven door de dienstverrichting van Invorderingsbedrijf, waarvoor zij van [A] de bedongen vergoeding verlangt, te kwalificeren als een ‘beroepsfout’, terwijl dat door [A] op de rolzitting van 30 april 2014 niet aan zijn verweer ten grondslag is gelegd. Anders dan uit de zittingsaantekeningen blijkt, heeft de rechter ter comparitie gezegd: ‘Ik vind het een beroepsfout.’

Invorderingsbedrijf verwijt de rechter tevens zich, in voor Invorderingsbedrijf nadelige zin, te hebben uitgesproken over de facturen waarvan Invorderingsbedrijf betaling vordert, terwijl die facturen (en de grondslag ervan) door [A] zelf niet zijn betwist. De rechter heeft in dat verband gezegd: ‘U heeft voor zo’n simpele zaak teveel uren gedeclareerd’ en te kennen gegeven ‘dat er teveel in rekening is gebracht’, terwijl zij van de eerder namens [A] gevoerde procedure geen kennis draagt. Door haar uitlatingen ter zitting heeft de rechter zich opgeworpen als spreekbuis van de niet verschenen gedaagde en heeft zij de schijn gewekt bevooroordeeld te zijn.

De rechter meent dat van een gebrek aan rechterlijke onpartijdigheid geen sprake is. Onder verwijzing naar de zittingsaantekeningen voert zij daartoe aan dat zij ter zitting geen oordeel heeft gegeven over (de toewijsbaarheid van) de vordering of de standpunten van partijen, maar slechts aan de gemachtigde van Invorderingsbedrijf de juridische duiding van het verweer van [A] - dat deze niet geacht kan worden te hebben prijsgegeven door ter comparitie niet te verschijnen - heeft voorgehouden, teneinde hem in staat te stellen daarop te reageren. Ambtshalve is het verweer van [A] aldus verstaan dat hij zich erop beroept dat Invorderingsbedrijf jegens hem een beroepsfout heeft gemaakt. In dat verband zijn ook de facturen waarop de vordering is gebaseerd, en de vraag naar de verhouding met het belang dat [A] bij de incasso had, aan de orde gesteld.

De beoordeling en de beslissing

De kern van het verwijt dat Invorderingsbedrijf de rechter maakt, is dat zij zich - door het verweer van [A] in de hoofdprocedure te kwalificeren als een beroepsfout en door de hoogte van de facturen ter zitting aan de orde te stellen - buiten het partijdebat is getreden. Ook baseert Invorderingsbedrijf haar wrakingsverzoek op de stelling dat de rechter ter comparitie reeds een oordeel heeft gegeven over de kwaliteit van de diensten die aan [A] zijn verleendMei 2019 BGSI 147
(door deze als een beroepsfout te betitelen) en over de hoogte van de facturen (door deze als disproportioneel aan te merken).
De wrakingskamer volgt Invorderingsbedrijf op geen van deze beide onderdelen van haar standpunt. Een comparitie, als die welke op 21 mei 2014 in de hoofdprocedure is gehouden, heeft onder meer tot doel nadere inlichtingen van partijen te verkrijgen. Deze kunnen betrekking hebben op de door partijen aangevoerde feiten, maar ook op de juridische duiding van hetgeen zij over en weer hebben aangevoerd. In dit geval was het verweer van [A] kenbaar uit zijn op 30 april 2014 geverbaliseerde, mondeling op de rolzitting gevoerde verweer. Uit dit proces-verbaal blijkt dat hij de vordering zowel naar de grondslag als naar de hoogte ervan betwistte, omdat hij zich door Invorderingsbedrijf bij de aan haar toevertrouwde incasso, mede gezien het daarmee gemoeide beperkte geldelijke belang, onvoldoende geadviseerd en bijgestaan acht.

De rechter heeft dit verweer, temeer nu gedaagde in persoon procedeert en niet ter zitting aanwezig was, ambtshalve mogen duiden als een beroepsfout, zijnde een toerekenbare tekortkoming van de uit de opdracht voortgevloeide verbintenissen. Ook mocht zij het tot haar taak rekenen om de kwestie van de proportionaliteit tussen de omvang van de dienstverlening en het bij de zaak betrokken belang aan de orde stellen, nu daarin (een deel van) het verwijt dat [A] Invorderingsbedrijf maakt tot uitdrukking komt. Zo doende heeft de rechter zich niet begeven buiten de door het op 30 april 2014 door [A] gevoerde verweer getrokken grenzen. In zoverre vormde het door hem in zijn e-mail van 21 mei 2014 gestelde, waarin hij zich opnieuw over de handelwijze van Invorderingsbedrijf en de door haar gestuurde facturen beklaagde, geen relevante uitbreiding van het eerder al gevoerde verweer en kon met voorlezing van de e-mail ter zitting worden volstaan.

Wat betreft de door de rechter ter comparitie gebezigde bewoordingen, strookt de weergave die mr. Konings daarvan bij de behandeling van het wrakingsverzoek heeft gegeven niet met de (digitale) aantekeningen die de griffier van het verhandelde ter comparitie heeft gemaakt. Waar mr. Konings stelt dat de rechter reeds een oordeel heeft gegeven over de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de daarvoor in rekening gebrachte vergoeding en zich daarmee achter gedaagde heeft gesteld, wijzen deze aantekeningen erop dat de rechter het - welbegrepen - verweer van gedaagde dienaangaande vragenderwijs aan de gemachtigde van eiseres heeft voorgehouden teneinde daarop diens reactie te verkrijgen. Voor een nader onderzoek naar de wijze waarop de rechter zich ter zitting heeft uitgelaten, biedt deze wrakingsprocedure geen ruimte. Invorderingsbedrijf heeft geen feiten of omstandigheden gesteld die erop zouden kunnen wijzen dat de overgelegde zittingsaantekeningen geen juiste weergave van het verhandelde geven.

Naar het oordeel van de wrakingskamer heeft Invorderingsbedrijf dan ook niet aannemelijk gemaakt dat de rechter een andere intentie heeft gehad dan om het verweer van [A], ambtshalve juridisch geduid, aan haar gemachtigde voor te houden. Dit lag ook op haar weg, al was het maar om te voorkómen dat Invorderingsbedrijf door een nog te geven vonnis zou kunnen worden verrast. Kennelijk heeft mr. Konings dit zittingsoptreden van de rechter teleurgesteld, mogelijk omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat de zaak vanwege het niet verschijnen van gedaagde een gelopen race was, maar dat brengt niet mee dat er gerechtvaardigde vrees is dat het de rechter aan de vereiste onpartijdigheid ontbreekt. Hetgeen mr. Konings ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek overigens heeft aangevoerd, leidt de wrakingskamer niet tot een ander oordeel.

Een deel van de door hem gemaakte opmerkingen heeft betrekking op wat zich heeft afgespeeld nadat de rechter was gewraakt en ziet op aspecten van de (hoofd)zaak die niet inMei 2019 BGSI 148
verband kunnen worden gebracht met hetgeen mr. Konings op 21 mei 2014 aan het wrakingsverzoek ten grondslag heeft gelegd. Zo moet onder meer de vraag of er stukken aan het zittingsproces-verbaal van 21 mei 2014 behoorden te worden gehecht en of in dat proces-verbaal het verhandelde ter comparitie volledig had moeten worden opgenomen, in deze wrakingsprocedure onbeantwoord blijven. Daarover kan Invorderingsbedrijf zich desverlangd met een verzoek tot de behandelend kantonrechter wenden.

Ten overvloede overweegt de wrakingskamer wél dat het (anders dan de in deze gewraakte rechter kennelijk is geadviseerd) aanbeveling verdient dat na een ter zitting gedaan wrakingsverzoek de rechter, ook al heeft deze zich van verdere behandeling van de zaak te onthouden, in het op te stellen proces-verbaal tevens een weergave geeft van hetgeen ter zitting aan het wrakingsverzoek is voorafgegaan. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het wrakingsverzoek niet toewijsbaar is. De rechtbank wijst het verzoek tot wraking af.Mei 2019 BGSI 149
12. Toetsing van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van het Invorderingsbedrijf en Incassocenter

De ondernemer kan zichzelf beschermen door algemene voorwaarden te gebruiken. De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden:

1) de ondernemer moet zijn wederpartij de gelegenheid bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, en
2) de algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn.

Het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter hanteren dezelfde ( zeer uitgebreide) Algemene Voorwaarden die letterlijk afgedrukt worden in zeer kleine lettertjes. Tot nu toe heeft het Invorderingsbedrijf zich met redelijk succes kunnen beroepen op haar Algemene Voorwaarden. In een aantal gevallen heeft de kantonrechter deze niet in het vonnis de doorslag laten geven. Invorderingsbedrijf c.s. beschouwt de markt waarin zij opereren als een niche waarin de ZZP’er of MKB-er geen beroep kan doen op het consumentenrecht.

12.1 Toetsing van de Algemene Voorwaarden aan de wet

Hieronder worden de Algemene Voorwaarden van het Invorderingsbedrijf getoetst aan de wettelijke voorschriften. Hieruit blijkt dat er nogal wat onredelijke bedingen in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen die in ernstig nadeel uitvallen voor de opdrachtgever. Dit wordt per artikel van de AV toegelicht.

12.1.1 Strijdigheid van de Algemene Voorwaarden met de WIK

IVB/ICC voert ook opdrachten uit voor particulieren. De WIK stelt specifieke voorwaarden aan de hoogte van de wettelijk toegestane hoogte van buitengerechtelijke incassokosten en de in rekening te brengen rente bij de overschrijding van de betaaltermijn. Sinds 1 juli 2012 geldt voor consumenten een wetswijziging waarbij de hoogte van de incassokosten zijn gemaximeerd. Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten berekend over de hoofdsom (niet over de rente), die afloopt naarmate de vordering stijgt met een minimum bedrag van € 40. De buitengerechtelijke kosten mogen alleen berekend worden wanneer ze daadwerkelijk zijn gemaakt. De hoofdsom mag IVB/ICC niet verhogen met een eventuele rente. Vanaf het begin staat vast hoe hoog de maximale vergoeding voor alle verrichte incassohandelingen zijn. Dit is in strijd met artikel 9.3, 13.3,13.4 van de Algemene Voorwaarden.

12.1.2 Artikelsgewijze beoordeling van de Algemene Voorwaarden

Art. 2.8. Dwingend recht

Dwingend recht betreft wetgeving waarvan niet mag worden afgeweken.
“2.8 Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door het Invorderingsbedrijf vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.” . Dit kan dus niet.
Het artikel zou wel zo mogen worden geformuleerd: 
“ Indien enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met enige bepaling vanMei 2019 BGSI 150
dwingend recht, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.”
Dat betekent dat er geen beroep gedaan kan worden op de Algemene Voorwaarden door IVB als deze strijdig zijn met het dwingend recht en evenmin kunnen worden vervangen door nieuwe voorwaarden die niet in de AV zijn opgenomen. Een beroep op dwingend recht is bij deze AV absoluut aan de orde!

Art. 4.1. Beëindiging van een overeenkomst van opdracht

Definitie: De overeenkomst van opdracht wordt in artikel 7:400 BW als volgt omschreven: de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten, die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

a. Beëindiging van de overeenkomst van opdracht door een opdrachtgever

De hoofdregel staat in artikel 7:408 lid 1 BW: de opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. De woorden “te allen tijde” moeten letterlijk worden genomen. De opdrachtgever kan er altijd vanaf, ook als een overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten. Een jaarcontract waarbij geen tussentijdse opzeggingsmogelijkheid is overeengekomen, kan door de opdrachtgever dus toch voortijdig worden beëindigd. De opdrachtnemer die dit wil voorkomen zal in het contract expliciet moeten laten opnemen dat een tussentijdse opzegging uitgesloten is. Bij een professionele opdrachtgever mag namelijk van artikel 7:408 lid 1 BW worden afgeweken.

Ten eerste zal de opdrachtgever ook bij de opzegging op grond van artikel 7:408 lid 1 BW een eventuele contractuele opzegtermijn in acht moeten nemen. Indien geen opzegtermijn in geval van een tussentijdse beëindiging is overeengekomen, dan kan opzegging immers te allen tijde (=per direct) plaatsvinden.

Ten tweede schiet de rechter de opdrachtnemer somt te hulp, als geen opzegtermijn is opgenomen. De rechter kan namelijk op grond van de omstandigheden van het geval tot het oordeel komen dat partijen impliciet een minimumduur hebben beoogd, waarbinnen partijen niet zomaar kunnen opzeggen. Ook op grond van redelijkheid en billijkheid komt de rechter soms tot de conclusie dat de plotselinge, eenzijdige opzegging ondanks de toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW, te nadelig is voor de opdrachtnemer. Wil een opdrachtnemer niet van de rechter afhankelijk zijn, dan zal hij bij het sluiten van de overeenkomst alert moeten zijn en artikel 7:408 lid 1 BW moeten uitsluiten.

IVB/ICC heeft artikel 7:408 lid 1 niet uitgesloten. In het maatschappelijk verkeer kan niet worden aangetoond dat een periode van drie maanden als opzegtermijn moet worden aangehouden in het belang van de bedrijfsvoering van het bedrijf. Een meer gebruikelijke als geaccepteerde opzegtermijn is een maand . Een beroep op het burgerlijk wetboek kan hier dus werken. Dit artikel behoort tot de onredelijk bezwarende bedingen Zwarte lijst 4b en 4c

Art. 8.3 Registratiekosten etc.

Dit zijn “verzonnen” kosten en maken eigenlijk onderdeel uit van de bureau en dossierkosten, welke net als de informatiekosten en de administratiekosten geacht worden onderdeel uit te maken van de buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden geacht onderdeel uit te maken van de buitengerechtelijke incassokosten. Let op: IVB/ICC brengt buitengerechtelijke kosten in rekening én informatiekosten, én dossierkosten, én administratiekosten. In feite horen al deze kosten onderdeel uit te maken van de buitengerechtelijke kosten. Alleen de buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd.Mei 2019 BGSI 151
Art 9.3 Recht op loon of vergoeding bij tussentijdse beëindiging

Het feit dat de overeenkomst van opdracht in beginsel tussentijds altijd door de opdrachtgever kan worden beëindigd, wil niet zeggen dat de opdrachtnemer geen recht heeft op een eindafrekening. Artikel 7:411 BW bepaalt echter dat de opdrachtnemer in een dergelijke situatie recht heeft om een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon/onkosten. Wat redelijk is, daar zal mogelijk de rechter aan te pas moeten komen.
Echter 15% van de ter incasso gestelde vordering als commissie en een bedrag van € 25,- aan registratiekosten zijn niet redelijk als er niet tot incasso is gekomen. Een evenredig deel als deel van de gedane inspanning ligt in lijn met art. 7: 411. Gemaakte proces en executiekosten zijn wel te claimen. Voor registratiekosten zie 8.3.

Art. 9.4. Beëindiging van de overeenkomst van opdracht door de opdrachtnemer

De professionele opdrachtnemer kan in beginsel alleen een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan uitsluitend worden opgezegd op grond van ‘gewichtige redenen’. Dat zijn uitzonderingssituaties, zoals een verstoorde werkrelatie. Het verschil tussen de vrijheid van de opdrachtgever en de gebondenheid van de opdrachtnemer werd door de wetgever destijds als volgt verklaard: van de opdrachtgever kan niet worden verwacht dat hij door moet met een opdrachtnemer, waar hij geen vertrouwen in heeft. Andersom mag hij wel verwachten dat een opdrachtnemer in beginsel de klus afmaakt.

Kortom: IVB/ICC kan niet “ zonder opgaaf van redenen” een opdracht beëindigen.

Art. 13.3In rekening gebrachte rente
Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen bij een betalingsachterstand. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties). Let wel per jaar! Niet-handelstransacties: de wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten. De wettelijke rente voor handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties. De rentetoerekening van IVB/ICC is niet gebaseerd op wettelijke rente voor handelstransacties. Er wordt 2% per maand in rekening gebracht. Op basis van samengestelde interest is dat ca. 27,5% per jaar. Voor zakelijke klanten is IVB/ICC niet gebonden aan de Wet Incassokosten (WIK). Zij mogen meer rekenen dan de wettelijke incassokosten. Het bedrag dient redelijk te zijn. Als dat niet het geval is dan gelden automatisch de regels van de WIK. Het is evident dan 27,5% onredelijk is.

Art. 13.4 Verzuim cliënt

Bij verzuim op grond van de wet is ingebrekestelling niet nodig. IVB/ICC maakt hier gebruik van als de betalingstermijn door cliënten is overschreden. De buitengerechtelijke kosten die dan opeisbaar worden zijn over de eerste € 2.500 maximaal 15% aan incassokosten met een minimum van € 40,00 ( en dus niet € 75,- Een incassobureau mag verder geen overige kosten in rekening brengen. Dus IVB/ICC mogen niet naast incassokosten ook nog aanmaningskosten, herinneringskosten of administratiekosten in rekening brengen.

Art. 16.1. Verzuim en ontbinding

Artikel 74 van boek 6 van het Burgerlijk wetboek rept over de tekortkoming, ook wel wanprestatie. We spreken van wanprestatie als een schuldenaar aan zijn schuldeiser een verbintenis niet op de juiste manier of geheel niet nakomt. Voordat dat een tekortkoming kan leiden tot een schadevergoedingsplicht van de schuldenaar, moet eerst gekeken worden naar artikel 74. Dit artikel bepaalt namelijk of voor een beroep op schadevergoeding of opeisbaarheid van vordering ook verzuim nodig is. Verzuim is alleen vereist als de nakoming van een bepaalde prestatie nog kan worden opgebracht. Is de prestatie resp. betalingMei 2019 BGSI 152
bijvoorbeeld niet op het juiste tijdstip geleverd, maar kan dit nog nog wel in de toekomst plaatsvinden, dan spreken we dus van een nog mogelijke nakoming. Als een prestatie blijvend onmogelijk is, treedt er in zijn geheel geen verzuim in, de schuldeiser heeft dan direct recht op schadevergoeding.

Kortom er kan geen sprake zijn van een situatie waarin in alle gevallen de cliënt bij voorbaat in verzuim is. IVB/ICC zal cliënt alsnog in gebreke moeten stellen in situaties die niet zien op het onbetaald laten van vorderingen tenzij deze betwist worden.

Art. 16.5. Opeisbaarheid van vorderingen

Voordat een overeenkomst ontbonden kan worden of voordat er schadevergoeding wegens wanprestatie kan worden gevorderd, moet de schuldenaar volgens de wet in verzuim zijn. Daarvoor is een ingebrekestelling nodig. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Die redelijke termijn wordt vaak op twee weken gesteld. Verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar na de termijn in de ingebrekestelling nog steeds zijn verplichtingen niet is nagekomen.

Op grond art 74 boek 6 zal nakoming geëist moeten worden als dit aan de orde is. Derhalve kan door IVB/ICC niet gesteld worden dat alle vorderingen direct opeisbaar zijn, indien cliënt niet voldoet aan “ enige” verplichting.

Art. 18.2. Geheimhouding

Het is – op grond van artikel 7:651 BW niet toegestaan om zowel een boete als schadevergoeding als sanctie in het beding op te nemen. IVB/ICC doet dat wel, daarmee is het boetebeding nietig. De wederpartij kan de rechter op basis van artikel 6:94 BW vragen om de boete te matigen. Uitgangspunt is dat de gematigde boete niet minder mag bedragen dan de schadevergoeding op grond van de wet.

IVB/ICC zal aan moeten tonen welke schade is ontstaan alsmede het causale verband tussen de schade en de eveneens te bewijzen onrechtmatige daad van de wederpartij.
Het grondrecht dat wordt geraakt door deze geheimhoudingsplicht is de uitingsvrijheid (verankerd in artikel 7 Gw en artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)). IVB/ICC kan deze ongebruikelijke passage in het verbintenissenrecht en de Algemene Voorwaarden om beide redenen niet uitoefenen.

12. 2. De toetsing van de Algemene Voorwaarden aan het Consumentenrecht

Omdat de wetgever de consument als zwakste partij in het bijzonder wil beschermen, worden aan het contracteren met consumenten strengere eisen gesteld dan aan het contracteren met ondernemers. In de wet zijn daarom zogenaamde zwarte en grijze lijsten met bedingen opgenomen die onredelijk bezwarend (kunnen) zijn.

12.2.1 Zwarte lijst onredelijk bezwarende bedingen

In de zwarte lijst zijn in algemene voorwaarden voorkomende bedingen opgenomen die altijd als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. Deze zijn dus per definitie vernietigbaar. Welke algemene voorwaarden staan op de zwarte lijst?Mei 2019 BGSI 153
Mei 2019 BGSI


154a.

b. c.

d.

e. f.

g. h. i. j.

k. l.

m.


Opeisbaarheid uitsluiten: bedingen die ervoor zorgen dat de particulier geen recht meer heeft om een bepaalde prestatie (zoals het verlenen van diensten, het betalen van geld, het leveren van producten) op te eisen. Ontbinding beperken: bepalingen die de wettelijke bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst uitsluiten of beperken.

Opschorting uitsluiten/verruimen: algemene voorwaarden die de wettelijke bevoegdheid tot opschorting uitsluiten of beperken voor de particulier of deze bevoegdheid verruimen ten opzichte van de wet voor de ondernemer. Wanprestatie zelf beoordelen: bedingen die de ondernemer zelf laten besluiten of hij wanprestatie heeft gepleegd of niet of algemene voorwaarden die inhouden dat de particulier eerst een derde aansprakelijk moet stellen.

Toestemming voor overdracht verplichtingen: bepalingen die inhouden dat de particulier toestemming geeft dat de ondernemer zijn verplichtingen aan iemand anders overdraagt.
Verweermiddelen na overdracht uitsluiten: bedingen die ervoor zorgen dat verweermiddelen of bevoegdheden die de particulier heeft wanneer rechten van de ondernemer op een derde overgaan niet kunnen worden uitgeoefend.

Verjaringstermijnen verkorten: in de algemene voorwaarden verjaringstermijnen of vervaltermijnen verkorten mag, maar niet naar een termijn korter dan één jaar.
Schadevergoedingsplicht ongelijk verdelen: bedingen die de schadevergoedingingsplicht naar een derde partij toe geheel of in grotere mate dan de wet voorschrijft op de particulier laten rusten.
Prijsverhogingen eenzijdig doorvoeren: bedingen waarmee prijsverhogingen eenzijdig worden doorgevoerd terwijl de particulier de overeenkomst daarom niet mag ontbinden.
Stilzwijgende verlenging abonnementen: bedingen die ervoor zorgen dat abonnementen (tijdschriften, dag- nieuws- en weekbladen uitgesloten) stilzwijgend worden verlengd zonder dat de particulier een mogelijkheid heeft om het abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.
Beperking levering bewijs: bedingen die de bevoegdheid van de particulier om bewijs te leveren uitsluiten of beperken of die de bewijslastverdeling voor bepaalde situaties veranderen.
Beperking wijze verklaringen: algemene voorwaarden die ten nadele van de particulier wijzigen hoe verklaringen van hem werken, anders dan het stellen van een verplichte vorm of het vaststellen dat een oud adres van de particulier gebruikt mag worden voor verklaringen van de ondernemer totdat een nieuw adres is medegedeeld.
Verplichte woonplaatskeuze: bepalingen die ertoe dienen dat de particulier die bij het aangaan van de overeenkomst woont in Nederland, ook woonplaats kiest wanneer de particulier op enig moment geen bekende
werkelijke woonplaats in Nederland heeft (uitzondering zijn overeenkomsten die betrekking hebben op registergoederen (‘onroerend goed’) en er woonplaats wordt gekozen bij de notaris).

Als er in de algemene voorwaarden een beding staan dat op deze zwarte lijst staat, dan is dat vernietigbaar. Staat een beding uit de algemene voorwaarden niet op de zwarte lijst, dan wil dat zeker niet altijd zeggen dat het beding geldig is. De bepaling kan dan toch onredelijk bezwarend zijn en wordt daardoor vernietigbaar.

12.2.2. Strijdigheid van de Algemene Voorwaarden met de zwarte lijstZwarte lijst

a b c d e f g h i n o


Artikel Algemene Voorwaarden IVB/ICC

2.8 - 7.2 – 9.4 -13.3-13.5-14.2-14.6-16.5-20.2-20.4-24.3 4.1–6.2–8.2-9.3
5.3 – 9.2-13.4- 13.5-13.6-16.1-21.1
14.1

2.5 8.7-14.4-14.6-14.7-14.8-14.9-15.1-17.5 14.1-14.2-14.3
9.3
10.2-12.1-12-2
22.2
9.1-9.2-9.3-9.4-9.5


Opmerkingen

Opeisbaarheid uitsluiten
Ontbinding beperken
Opschorting uitsluiten
Wanprestatie zelf beoordelen
Toestemming voor overdracht verplichtingen Verweermiddelen voor overdracht uitsluiten Verjaringstermijnen verkorten Schadevergoedingsplicht ongelijk verdelen Prijsverhoging eenzijdig doorvoeren Wijziging keuze rechter

Manier opzegging overeenkomst                         

Mei 2019 BGSI


155
Conclusie toetsing zwarte lijst.

Een belangrijk deel van de Algemene Voorwaarden zijn strijdig met de door de rechter gehanteerde zwarte lijst. Dat betekent dat vrijwel de volledige AV op basis hiervan nietig kunnen worden verklaard voor een particulier. Dat houdt in, dat het beding (na een beroep op de vernietigbaarheid door de particuliere gedaagde) niet meer tussen beide partijen geldt. In hoeverre dit het geval is bij kleine ondernemers is aan het oordeel van de rechtbank of de eerder genoemde contra proferentem-regel van toepassing kan worden verklaard resp. of hierbij de zwarte of grijze lijst wordt benut.

12.2.3 Grijze lijst algemene voorwaarden

In de grijze lijst zijn in algemene voorwaarden voorkomende bedingen opgenomen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat deze bedingen in beginsel onredelijk bezwarend zijn, tenzij de ondernemer die de algemene voorwaarden gebruikt aantoont dat dit niet zo is.

Tot de grijze lijst behoort het beding:Mei 2019 BGSI 156


12.2.4 Strijdigheid Algemene Voorwaarden met de grijze lijstGrijze lijst

b

d

e f g h

J


Artikel Algemene Voorwaarden IVB/ICC

2.8 -9.5- 10.1- 10.6 - 13.4 -16.5 - 18.2- 20.2 -20.3-20.4

9.4

8.2
14.1 – 14.2 -14.4- 14.6 -14.7-14.8-14.9 13.1. -13.2
16.1 – 16.2- 16.4-16.5

2.5-8.7


Opmerkingen

Onredelijke bedingen

Opdrachtbeëindiging door opdrachtnemer op andere gronden dan genoemd in de overeenkomst
Recht op lange nakomingstermijn van gebruiker

Bevrijding van gebruiker of derden van verplichting tot schadevergoeding Uitsluiting tot mogelijkheden tot het doen van verrekening van de wederpartij Verval van toekomende rechten van wederpartij als sanctie van gebruiker

Verplichting tot het sluiten van overeenkomsten met derdenc 3.3 -5.3- 6.1 – 9.2 -12.1-12.2 -13.5-13.6-21.1 Wezenlijk afwijkende prestatie zonder ontbindingsmogelijkheid van de

overeenkomst Afwijking van de overeengekomen prestatie
         

i 9.1-9.3 Verplichting tot het betalen van een geldsom door de wederpartij bij beëindiging van de

overeenkomst m.u.z. van een redelijke vergoeding voor geleden verlies of winstderving
k 4.1 Mogelijkheid om een jaarcontract binnen een maand op te zeggen op dezelfde wijze als de

overeenkomst is aangegaan Manier opzegging overeenkomst
Conclusie toetsing grijze lijst
Op basis van het gestelde dat in de grijze lijst, in algemene voorwaarden voorkomendeMei 2019 BGSI 157
bedingen opgenomen zijn die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn, is de conclusie gerechtvaardigd dat IVB/ICC ook hier een grote negatieve score heeft. In beginsel zijn deze bedingen onredelijk bezwarend. Tenzij IVB/ICC aantoont dat die algemene voorwaarden dat niet zijn. Het ligt niet voor de hand dat – nog afgezien van de score op wettelijke haalbaarheid en de vernietigbaarheid op grond van de zwarte lijst – een rechter van dit standpunt van IVB kan worden overtuigd. Echter ook hier zal de rechter de gedachte dat een eenmansonderneming of éénpitter niet gelijk te stellen is met een grote onderneming in een B2B transactie moeten accepteren en ter bescherming van de wederpartij beslissen. Opnieuw een belangrijke taak voor de advocaat van de gedaagde in het geding.Mei 2019 BGSI 158
Bijlage 1. De Algemene Leveringsvoorwaarden van Invorderingsbedrijf

B.V.

Dit is de letterlijke tekst van de door het Invorderingsbedrijf gepubliceerde Algemene Voorwaarden die tevens van toepassing zijn verklaard voor het Incassocenter B.V.

1 Definities

1.1 Cliënt: iedere (rechts)persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen;

1.2 Debiteur: degene met wie Cliënt een overeenkomst heeft afgesloten, en die uit hoofde van die overeenkomst gelden verschuldigd is aan Cliënt;

1.3 Het Invorderingsbedrijf: Het Invorderingsbedrijf, statutair gevestigd te Den Haag;

1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen het Invorderingsbedrijf en Cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.5 Producten en diensten: alle prestaties en leveringen die het onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden;

1.6 Vordering: Het op enig moment volledig openstaande bedrag, inclusief alle kosten en renten;

1.7 Hoofdsom: Het door Cliënt aan opdrachtnemer ter incasso aangeboden bedrag.

2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van het Invorderingsbedrijf, waarbij het Invorderingsbedrijf producten en diensten van welke aard ook aan Cliënt levert. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Cliënt(en).

2.2 Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

2.3 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) het Invorderingsbedrijf, dan wel van derden die door het Invorderingsbedrijf zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, zijn voor het Invorderingsbedrijf niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Het Invorderingsbedrijf is gerechtigd opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

2.5 Het Invorderingsbedrijf is gerechtigd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en plichten over te dragen aan een derde.Mei 2019 BGSI 159
2.6 Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan het Invorderingsbedrijf, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard door of namens het Invorderingsbedrijf, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waar aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn niet van toepassing.

2.7 Ingeval een Cliënt een rechtspersoon is en met een andere rechtspersoon verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, dan is zij jegens het Invorderingsbedrijf hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van het Invorderingsbedrijf op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is.

2.8 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Cliënt en haar opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

2.8 Indien een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door het Invorderingsbedrijf vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

2.9 Het Invorderingsbedrijf vergoedt geen rente over bedragen die om welke reden dan ook onder haar zijn.

3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover het Invorderingsbedrijf een opdracht van Cliënt schriftelijk aanvaardt of door het Invorderingsbedrijf uitvoering wordt gegeven aan de opdracht. Een offerte wordt als aanvaard beschouwd indien Cliënt naar aanleiding van de offertes aan opdrachtnemer opdrachten instuurt

3.3 Indien Cliënt een opdracht verstrekt, is zij daaraan gebonden. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan Cliënt geen rechten ontlenen.

3.4 Indien een aanbieding niet tot een overeenkomst leidt, zal Cliënt die aanbieding en alle overige door het Invorderingsbedrijf verschafte documentatie op eerste verzoek aan het Invorderingsbedrijf retourneren.

3.5 Alle aanbiedingen en offertes worden gedaan onder voorbehoud van eventueel schriftelijk overeengekomen opschortende voorwaarden en tarieven. De door het Invorderingsbedrijf gedane offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

4 Duur overeenkomst

4.1 Het Invorderingsbedrijf biedt samenwerking op basis van een losse opdracht of op basis van een abonnement. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt eenMei 2019 BGSI 160
abonnement initieel aangegaan voor een periode van twaalf maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode, tenzij één van de partijen drie maanden voor het verstrijken van enige periode schriftelijk -en aangetekend- heeft opgezegd. Bij geen tijdige opzegging wordt de overeenkomst voor een gelijke periode voorgezet, onder de dan geldende voorwaarden en tarieven.

5 Producten en diensten

5.1 Het Invorderingsbedrijf geeft informatiebladen uit met een toelichting op de door haar aangeboden producten en diensten. Daarnaast geeft het Invorderingsbedrijf tarievenlijsten uit. Deze informatiebladen en tarievenlijsten, die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast, maken onderdeel uit van de lopende en de te sluiten overeenkomst(en) met betrekking tot deze producten en diensten. In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de informatiebladen en/of tarievenlijsten en deze voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze voorwaarden.

5.2 De door het Invorderingsbedrijf gehanteerde tarieven zijn exclusief verschuldigde BTW, verschotten en – indien afgesproken – kantoorkosten, mits anders aangegeven.

5.3 In geval de hoogte van een declaratie wordt betwist, dient een Cliënt dit binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk aan het Invorderingsbedrijf kenbaar te hebben gemaakt, bij gebreke waarvan een Cliënt hierop later in en/of buiten rechte geen beroep meer kan doen.

6 Verplichtingen het Invorderingsbedrijf

6.1 De verplichtingen van het Invorderingsbedrijf hebben het karakter van een inspanningsverplichting en het Invorderingsbedrijf garandeert in geen geval een te behalen resultaat. Alle producten en diensten worden door of namens het Invorderingsbedrijf verstrekt voor rekening en risico van Cliënt.

6.2 De door het Invorderingsbedrijf opgegeven termijnen zijn indicatief. Overschrijding van enige termijn geeft Cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het Invorderingsbedrijf of haar leidinggevend personeel.

7 Verplichtingen Cliënt

7.1 Cliënt zal het Invorderingsbedrijf alle informatie die het Invorderingsbedrijf naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst steeds tijdig, juist en in gewenste vorm ter beschikking stellen, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot zijn juiste adresgegevens en gegevens inzake zijn rechtsvorm. Cliënt staat te allen tijde in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. Het Invorderingsbedrijf is niet verplicht in het kader van een overeenkomst ter beschikking gestelde stukken aan Cliënt te retourneren.

7.2 Cliënt zal de opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen haar en de debiteur

7.3 Cliënt dient, na het verstrekken van de opdracht, contacten met debiteur zoveel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen direct naar de opdrachtnemer te verwijzen. Er zal doorMei 2019 BGSI 161
Cliënt hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met het Invorderingsbedrijf afspraken met de Debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering.

8 Werkzaamheden

8.1 Indien Cliënt een opdracht tot incasso geeft, zal Cliënt alle relevante informatie en bescheiden over de desbetreffende Debiteur verstrekken. In het bijzonder stelt Cliënt tijdig de door haar jegens de Debiteur gehanteerde (algemene) voorwaarden aan het Invorderingsbedrijf ter beschikking.

a) 8.2 Indien Cliënt het Invorderingsbedrijf opdraagt een vordering te incasseren, machtigt Cliënt het Invorderingsbedrijf om in naam van Cliënt alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van het Invorderingsbedrijf noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

a) het benaderen van de Debiteur, op welke wijze dan ook;
b) het aan de Debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
c) het ontvangen van gelden van de Debiteur;
d) het treffen van een betalingsregeling met de Debiteur;
e) het (doen) starten van een (buiten)gerechtelijke procedure jegens de Debiteur; f) het aanvragen van (voorlopige) surseance van betaling van de Debiteur;
g) het aanvragen van een faillissement van de Debiteur.

8.3 De hoofdsom, i.e. het totaal van de aangeboden vordering inclusief B.T.W., wordt verhoogd met incasso- en administratiekosten en rente. De hoofdsom komt Cliënt toe.

8.4 Iedere betaling door een Debiteur strekt allereerst ter voldoening van incassokosten, daarna de rente en commissie en daarna de hoofdsom.

8.5 Er vindt geen tussentijdse afdracht van door het Invorderingsbedrijf geïncasseerde bedragen plaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.6 Commissie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, ongeacht aan wie en nadat het Invorderingsbedrijf de opdracht in behandeling heeft genomen.

8.7 Het Invorderingsbedrijf is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen. Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Invorderingsbedrijf.

9 Einde

9.1 De opdracht tot incasso eindigt indien er sprake van volledige betaling door de Debiteur of wanneer het Invorderingsbedrijf het besluit neemt de opdracht te beëindigen. Er is sprake van betaling door de Debiteur wanneer de Debiteur de vordering aan het Invorderingsbedrijf dan wel rechtstreeks aan Cliënt heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de Debiteur tegenover Cliënt op zich genomen tegenprestatie, alle door Cliënt of anderszinsMei 2019 BGSI 162
geïncasseerde bedragen, een compensatie van de vordering, een creditering, een verrekening, dan wel een retournering van door Cliënt aan de Debiteur geleverde prestaties, waarbij de waarde van deze goederen naar objectieve maatstaven wordt vastgesteld. Cliënt dient het Invorderingsbedrijf per omgaande schriftelijk in kennis te stellen dat de Debiteur betaalt, indien rechtstreeks aan cliënt is betaald. Over de betalingen wordt commissie in rekening gebracht.

9.2 Het Invorderingsbedrijf is gerechtigd voortijdig haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder (buiten)gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de Debiteur de vordering op juridische gronden betwist.

9.3 Indien Cliënt een incasso-opdracht intrekt, buiten het Invorderingsbedrijf om een betalingsregeling treft met de Debiteur, met de Debiteur een schikking treft, het Invorderingsbedrijf zonder enig bericht laat, de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is het Invorderingsbedrijf niettemin gerechtigd over de gehele haar ter incasso gestelde vordering 15% commissie, een bedrag van € 25,- (exclusief BTW) aan registratiekosten en overige kosten – waaronder onder meer alle verschuldigde kosten van derden, zoals buitendienst, leges, proces- en executiekosten – in rekening te brengen.

9.4 Het Invorderingsbedrijf heeft het recht om een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigingen, zonder opgaaf van reden.

9.5 Indien de gemaakte executiekosten niet op debiteur verhaald zijn, worden deze kosten op basis van de geldende schuldenaarstarieven in rekening gebracht bij de opdrachtgever, tenzij hiervan schriftelijk afgeweken is.

10 Tarieven

10.1 De tarieven zijn genoemd in de overeenkomst en/of de geldende tarievenlijsten.

10.2 Het Invorderingsbedrijf heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen door verstrekking van een nieuwe tarievenlijst. De nieuwe tarieven gelden dan ook voor de lopende overeenkomsten. Het Invorderingsbedrijf zal de nieuwe tarievenlijst één maand voor de ingangsdatum daarvan aan Cliënt verstrekken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer kan Cliënt de overeenkomst ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt indien Cliënt niet binnen één maand na verstrekking van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk -en aangetekend- de overeenkomst ontbindt.

10.3 Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, ongeacht aan wie, nadat Cliënt de opdracht in behandeling heeft genomen. De datum van de bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen.

10.4 De kosten van door het Invorderingsbedrijf in en buiten rechte ingeschakelde derden komen voor rekening van Cliënt. Hetzelfde geldt voor onverhaalbare gerechts- en executiekosten alsmede al die kosten die worden veroorzaakt doordat Debiteuren van Cliënt (een) procedure(s) opstarten. In geval er een honorarium wordt berekend, wordt het honorarium verhoogd met 6% kantoorkosten over dat honorarium, BTW en verschotten.Mei 2019 BGSI 163
10.6 Het Invorderingsbedrijf is gerechtigd additionele kosten (ook gemaakt door derden) bij Cliënt in rekening te brengen, voor zover deze niet verhaalbaar zijn op de Debiteur.

11. Derdengelden

11.1 Geïncasseerde bedragen worden ontvangen door de Stichting Derdengelden Invorderingsbedrijf, een door een afzonderlijke rechtspersoon beheerde bankrekening, waarop debiteuren hun betalingen dienen te storten.

11.2 Onder derdengelden wordt verstaan: de door de opdrachtnemer ontvangen gelden voor de opdrachtgever onder aftrek van de contractueel voor de opdrachtnemer afgesproken vergoedingen en onder aftrek van de door opdrachtnemer gemaakte kosten.

11.3 Gelden die het Invorderingsbedrijf ten behoeve van Cliënt ontvangt worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de gemaakte of nog te maken kosten.

11.4 Over gelden, welke het Invorderingsbedrijf onder zich houdt, wordt nimmer rente vergoed.

11.5 Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende provisie en gemaakte kosten en rente. De niet verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten, de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van de toegewezen gerechtelijke kosten dat als gemachtigdensalaris wordt toegewezen, wordt eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.

11.6 Betalingen van de debiteur die bij Cliënt binnenkomen dienen maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan het Invorderingsbedrijf. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening.

12 Meerwerk

12.1 Indien Cliënt aanvullingen of wijzigingen wenst op de producten of diensten die het Invorderingsbedrijf op grond van een overeenkomst moet leveren en het Invorderingsbedrijf van oordeel is dat haar verplichtingen daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.

10.2 Indien het Invorderingsbedrijf meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de producten of diensten door het Invorderingsbedrijf kunnen worden geleverd. Cliënt wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door het Invorderingsbedrijf daartegen schriftelijk bezwaar maakt.

13 Betaling

13.1 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden door Cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Cliënt is niet gerechtigd totMei 2019 BGSI 164
verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling.13.2 Het Invorderingsbedrijf is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens Cliënt in haar bezit heeft en/of beheert, derdengelden daaronder begrepen.

13.3. Indien Cliënt in verzuim is, i.e. nadat de vervaldatum is overschreden, heeft het Invorderingsbedrijf het recht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, een rente in rekening te brengen gelijk aan 2% per maand vanaf de vervaldag van de factuur.

13.4 Indien Cliënt in verzuim is, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, vanaf datum verzuim alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 75,- (exclusief BTW), een en ander te vermeerderen met een bedrag van € 10,- (exclusief BTW) per sommatie aan administratiekosten, alsmede een bedrag van € 35,- (exclusief BTW) aan registratiekosten en rente zoals bedoeld in het vorige lid.

13.5 Indien Cliënt in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande vorderingen, is het Invorderingsbedrijf gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en alle stukken onder zich te houden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

13.6 Het Invorderingsbedrijf is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever een depot of zekerheidsstelling te verlangen tot zekerheid van de door haar gemaakte en te maken kosten, benodigd voor het uitvoeren van de opdracht. Indien storting van dit depot of afgifte van de zekerheid achterwege blijft is het Invorderingsbedrijf gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

13.7 Het Invorderingsbedrijf is gerechtigd te allen tijde een voorschot te verlangen, welk voorschot terstond voldaan dient te worden en wordt verrekend in een tussentijdse of eindafrekening.

13.8 Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van Cliënt.

14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Indien het Invorderingsbedrijf na deugdelijke ingebrekestelling herhaaldelijk dan wel in aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, met betrekking tot de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het vakmanschap, en dit mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het totaal van de door Cliënt onder de betreffende overeenkomst aan het Invorderingsbedrijf betaalde bedragen exclusief BTW (honorarium) welke het Invorderingsbedrijf voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door hetMei 2019 BGSI 165
Invorderingsbedrijf in het kader van desbetreffende opdracht of desbetreffend dossier in de afgelopen zes maanden in rekening gebrachte honorarium of vergoeding, exclusief overige kosten. Een eventuele actie dient door Cliënt te worden ingesteld uiterlijk binnen één jaar na het desbetreffende geval, bij gebreke waarvan Cliënt zijn rechten heeft verwerkt.

14.2 Elke verdere aansprakelijkheid van het Invorderingsbedrijf voor enige andere dan in het vorige lid genoemde schade, die geleden is door Cliënt, diens personeel of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade. het Invorderingsbedrijf is evenmin aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van gegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel tussen Cliënt en het Invorderingsbedrijf, dan wel tussen het Invorderingsbedrijf en derden in verband met de relatie tussen Cliënt en het Invorderingsbedrijf.

14.3 De in het vorige twee leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het Invorderingsbedrijf of haar leidinggevend personeel.

14.4 Cliënt vrijwaart het Invorderingsbedrijf ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een niet aan het Invorderingsbedrijf toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een niet aan het Invorderingsbedrijf toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

14.5 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

14.6 het Invorderingsbedrijf zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. Het Invorderingsbedrijf kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van deze derde(n). het Invorderingsbedrijf gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat alle aan haar gegeven opdrachten van Cliënten de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens die Cliënten te aanvaarden.

14.7 Het Invorderingsbedrijf wordt door haar Cliënten gevrijwaard voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden die het Invorderingsbedrijf voor haar cliënten verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van het Invorderingsbedrijf.

14.8 Niet alleen het Invorderingsbedrijf, maar ook alle personen die door bij het uitvoeren van een opdracht van een Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor degenen die bij het Invorderingsbedrijf werkzaam zijn geweest met inbegrip van erfgenamen, indien deze personen aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van het Invorderingsbedrijf hebben verlaten.Mei 2019 BGSI 166
14.9 Het Invorderingsbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft versterkt.

15 Overmacht

15.1 Onverminderd haar overige rechten, heeft het Invorderingsbedrijf in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door Cliënt dit schriftelijk mede te delen en zonder dat het Invorderingsbedrijf gehouden is tot enige schadevergoeding.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van het Invorderingsbedrijf onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van het Invorderingsbedrijf kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, brand, storingen in of aan het bedrijf van het Invorderingsbedrijf, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door het Invorderingsbedrijf of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.

16 Verzuim en ontbinding

16.1 Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige overeenkomst en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Cliënt in verzuim en is het Invorderingsbedrijf zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) die overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat het Invorderingsbedrijf tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.2 Vorige lid is ook van toepassing indien het Invorderingsbedrijf na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen dan wel dat het Invorderingsbedrijf schade, van welke aard dan ook, zal lijden, zoals reputatieschade.

16.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Cliënt, zullen alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Cliënt, diens curator of bewindvoerder zich tegenover het Invorderingsbedrijf op haar schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de overeenkomst(en) gestand te doen. In dat laatste geval is het Invorderingsbedrijf gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming van de overeenkomst voldoende zeker is gesteld.

16.4 Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van het Invorderingsbedrijf op grond van de wet en de overeenkomst.Mei 2019 BGSI 167
16.5 In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 of lid 2 voordoet, zijn alle vorderingen van het Invorderingsbedrijf uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) op Cliënt onmiddellijk en geheel opeisbaar. Het Invorderingsbedrijf zal in dat geval niet verplicht zijn de van Cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onder zich houdende bedragen geheel of gedeeltelijk te restitueren.

17 Intellectuele eigendom

17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op ter beschikking gestelde (resultaten van) producten en diensten berusten uitsluitend bij het Invorderingsbedrijf, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van) producten en diensten.

17.2 Het is Cliënt niet toegestaan om eventueel op de producten aangebrachte merk- of andere herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

17.3 Indien Cliënt naar het oordeel van het Invorderingsbedrijf voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is het Invorderingsbedrijf gerechtigd, zulks naar eigen keuze een zodanig recht te verwerven dat Cliënt het gebruik van de producten kan voortzetten, of naar het redelijke oordeel van het Invorderingsbedrijf gelijkwaardige producten ter beschikking te stellen, of de producten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door Cliënt (voor het betreffende deel) betaalde prijs, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de producten tot het moment van ontbinding.

17.4 Cliënt zal het Invorderingsbedrijf onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen het Invorderingsbedrijf bevoegd daartegen mede namens Cliënt verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Cliënt zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal cliënt het Invorderingsbedrijf haar medewerking verlenen.

17.5 Cliënt zal het Invorderingsbedrijf voor alle schade (waaronder de juridische advieskosten) die het Invorderingsbedrijf zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde breuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien het Invorderingsbedrijf die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door Cliënt aan het Invorderingsbedrijf voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.

17.6 het Invorderingsbedrijf behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de incassodienstverlening verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

18 Geheimhouding

18.1 Cliënt zal alle informatie en/of gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van het Invorderingsbedrijf aan derden bekend maken.

18.2 In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt Cliënt een onmiddellijk
Mei 2019 BGSI 168
opeisbare boete van EUR 25.000, – per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van Cliënt niet beïnvloedt. Het staat het Invorderingsbedrijf vrij om naast de boete nakoming van de overeenkomst te vorderen.

19 Persoonsgegevens

19.1 Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de Privacy Statement.

19.2 Bij de uitvoering van de overeenkomst, is het Invorderingsbedrijf aan te merken als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp ter zake van het verwerken van de persoonsgegevens van de Debiteuren en Cliënt.

19.3 Voor zover Cliënt zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar Debiteuren vaststelt, is Cliënt aan te merken als de verantwoordelijke van deze persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal het Invorderingsbedrijf in dat geval deze persoonsgegevens in opdracht van Cliënt als bewerker verwerken. Als bewerker zal het Invorderingsbedrijf naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Na voorafgaand overleg kan Cliënt toezien op de naleving daarvan.

19.4 In haar hoedanigheid als verantwoordelijke staat Cliënt ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Cliënt zal het Invorderingsbedrijf alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

20 Gerechtelijke en executietraject

20.1 Het gerechtelijke en executietraject is altijd geheel voor rekening en risico van Cliënt. De werkwijze van No Cure No Pay geldt niet tijdens dit traject.

20.2 De in een bij gerechtelijke uitspraak, in welke vorm dan ook, toegekende incassokosten, rente en salaris gemachtigde, dan wel enige andere vergoeding, anders dan de hoofdsom, zijn na toekenning direct opeisbaar bij Cliënt en komen het Invorderingsbedrijf toe. Dit geldt ongeacht of deze kosten te verhalen zijn op de Debiteur.

20.3 Tijdens het gerechtelijke en executietraject maakt het Invorderingsbedrijf gebruik van de diensten van derden, zoals van gerechtsdeurwaarders en advocaten. Kosten van derden worden één op één doorbelast aan Cliënt, ongeacht of deze te verhalen zijn op de Debiteur.

20.4 Indien een dossier wordt gesloten, wordt een eindafrekening gemaakt waarop aan Cliënt in rekening wordt gebracht de toegewezen incassokosten, rente, salaris gemachtigde, honorarium en kosten van derden, vermeerderd met eventuele overige toegekende vergoedingen en gemaakte kosten.

21 Juridische werkzaamheden

21.1 Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen het voeren van een (buiten)gerechtelijke procedure, kunnen de betreffende kosten op voorschotbasis aan CliëntMei 2019 BGSI 169
in rekening gebracht worden. Zolang de eventuele voorschotbetaling niet is ontvangen, is het Invorderingsbedrijf niet gehouden tot verdere werkzaamheden.

22 Toepasselijk recht en geschillen

22.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Deze voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Den Haag, zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, contracten, service level agreements etc.

23 Incasso buiten Nederland

23.1 Er is sprake van een opdracht tot incasso buiten Nederland als de Debiteur zijn woon- of vestigingsplaats heeft buiten Nederland.

23.2 In geval van een internationale incasso-opdracht geldt het volgende. Indien het Invorderingsbedrijf en/of degene die zij in het buitenland in het kader van een incasso inschakelt extra kosten op de Debiteur innen boven de hoofdsom en de rente, komen deze kosten toe aan het Invorderingsbedrijf en/of voornoemde derde. De geïncasseerde kosten worden niet in mindering gebracht op de overeengekomen tarieven conform de meest recente tarievenlijst.

23.3 het Invorderingsbedrijf is in geval van incasso van vorderingen in buitenlandse valuta, niet aansprakelijk voor eventueel optredend koersverlies.

24 Online Credit Management Tool

24.1 In het kader van een opdracht tot incasso heeft Cliënt het niet-exclusieve en niet- overdraagbare recht om gebruik te maken van de online credit management tool van het Invorderingsbedrijf. Dit gebruiksrecht van Cliënt omvat slechts het recht de online credit management tool voor eigen gebruik te laden en uit te voeren.

24.2 Op verzoek van Cliënt zal het Invorderingsbedrijf ten behoeve van het gebruik van de online credit management tool door Cliënt toegangs- en/of identificatiecodes aan Cliënt toewijzen en aan Cliënt ter beschikking stellen. het Invorderingsbedrijf is gerechtigd reeds toegewezen toegangs- en/of identificatiecodes te wijzigen. Cliënt behandelt de aan haar ter beschikking gestelde toegangs- en/of identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Het Invorderingsbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- en/of identificatiecodes wordt gemaakt.

24.3 het Invorderingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de door Cliënt bij gebruik van de online credit management tool gehanteerde (incasso)gegevens, noch voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van het gebruik van de online credit management tool. Cliënt zal deze gegevens en resultaten zelf controleren. Het Invorderingsbedrijf staat er niet voor in dat de online credit management tool foutloos of zonder onderbrekingen werkt.

(C) 2011 InvorderingsbedrijfMei 2019 BGSI 170
Bijlage 2. Overzicht van positieve reviews op Google Maps12EHBOZuidWest
13 Elemieke van der AA 14EliPhant

29IngeWolters

33JelledeVries


1

1


2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 4Mei 2019 BGSI


171Invorderingsbedrijf Amsterdam

1 1 1 1 1

1 1Invorderingsbedrijf Den Haag

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1111
1 111


1 141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
1 1 1 1 11 1

1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1

1

1 1 1

1

1 1 1

1


2 14 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 3 2 1 3 3 3 114 2 2 14 114 2 11 5 2 3 1 3 1 2Incassocenter Rotterdam

1 1

1 1 1


Invorderingsbedrijf Rotterdam

1

1


Invorderingsbedrijf1 1

1 11Groningen


totaal
47LienVerhoeven 111

57MeikeBloem 11 58MiWi11

59MoAbbas 111

69RobBontekoe 11

83YogabyIneke 11


1 2 2

2 2 2 2Mei 2019 BGSI


17214 1 3 2 1 3 1 4 2 2 1 2 3 1 2 114 2 14 1 3 2 2 2 1 5 1 2 1 3 1 3 2 114 1 1 5 1 1 3 1 3 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 4 2 2 1 1 4 114 13 31

1

1 1

11 4 2 1 1 1 1 3Mei 2019 BGSI


17330


29 246
Bijlage 3 Overzicht van de fake foto-profielen

In het onderstaande overzicht worden alle geconstateerde 5 sterren reviews weergegeven die voorzien waren van profielfoto’s die op verschillende internetsites gepubliceerd zijn. Het is evident dat deze foto’s niet toe behoren aan het alias waaronder het review gepubliceerd was.nr. review

Nr. review

Bert Jan Jansen


internetsite

invorderingsbedrijf Den Haag

https://stoerevrouwensporten.nl/gezondheid-2/hoe- sportieve-lichaam-ineens-veranderen-en-er/ https://unsplash.com/@blickwechsel

https://boombox.px-lab.com/dash/decor-accessories-and- throw-pillows/ https://www.happinez.nl/liefde-relaties/waarom-liefde-en- liegen-nooit-samen-gaat/ https://www.metronieuws.nl/werkgeld/2017/11/waarom- een-tussenjaar-nemen-geen-slecht-idee-is https://www.highperformanceinstitute.com/blog/how-to- stop-procrastinating-now http://sportmediashop.nl/cddvd/917-jan-janssen-de-tour- van-1968-nederlands-eerste-tourwinnaar.html http://www.gofifty.nl/author/mirjam/

https://www.gonzalezmethodist.org/connect/ https://unsplash.com/@flickixhl/collections

http://ascendpartners.com.au/exiting-business-biggest-fear- business-owners/
https://page.postjung.com/noommie

http://hotelsapa.info/Certificaci%F3n-Ux# https://www.joy.pl/moda https://unsplash.com/search/photos/hairstyle https://mnmomma.com/topwaysincreasemilk/ https://www.youtube.com/watch?v=kMvdgSddKls Incassocenterhttps://insightfp.com.au/2018/08/20/money-parent-quiz/ https://agirlinprogress.com/tag/why-instagram-isnt-real/ https://www.cotra.org/ https://unsplash.com/search/photos/hairstyle https://www.youtube.com/watch?v=kMvdgSddKls

https://medium.com/@colettedavenport/5-bullshit-stories- empaths-and-highly-sensitive-people-tell-ourselves-and-why- we-need-to-stop-829a372682b3 https://page.postjung.com/noommie

Trustpilot

http://sportmediashop.nl/cddvd/917-jan-janssen-de-tour- van-1968-nederlands-eerste-tourwinnaar.html                                             

Mei 2019 BGSI


174
 


http://hotelsapa.info/Certificaci%F3n-Ux# https://www.joy.pl/moda Invorderingsbedrijf Rotterdam https://www.joy.pl/moda https://www.cotra.org/

Invorderingsbedrijf Amsterdam

https://unsplash.com/search/photos/hairstyle https://mnmomma.com/topwaysincreasemilk/

https://stoerevrouwensporten.nl/gezondheid-2/hoe- sportieve-lichaam-ineens-veranderen-en-er/ https://www.highperformanceinstitute.com/blog/how-to- stop-procrastinating-now https://www.metronieuws.nl/werkgeld/2017/11/waarom- een-tussenjaar-nemen-geen-slecht-idee-is https://www.gonzalezmethodist.org/connect/

https://writingcooperative.com/the-expert-you-vs-the-real- you-326cab19deee                   

Mei 2019 BGSI


175 

Mei 2019 BGSI


1Een zwartboek
“ Nee, zei Gabriel Huisman, Invorderingsbedrijf is een degelijk en netjes werkend bedrijf, transparant, open, eerlijk. Wij zijn er juist voor de kleine ondernemer zoals jij".Mei 2019 BGSI 2
INHOUDSOPGAVEINLEIDING ........................................................................................................................................... 6

SAMENVATTING................................................................................................................................ 7

I. DE CONCERNRELATIES ....................................................................................................................... 7 II. DE ILLUSIE......................................................................................................................................... 7 III NO CURE-NO PAY.............................................................................................................................. 8 IV DE WERKWIJZE ................................................................................................................................ 9 V. DE POSITIEVE REVIEWS OP GOOGLE MAPS ...................................................................................10 VI. OVERIGE SITES ...............................................................................................................................11 VII DE GEDUPEERDEN .........................................................................................................................12 VIII BEDREIGING EN INTIMIDATIE .....................................................................................................13 IX GERECHTELIJKE UITSPRAKEN .......................................................................................................13 X DE ALGEMENE VOORWAARDEN ......................................................................................................14

1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR...............................................................................................15

1.1. SMART FINANCE HOLDING B.V. .................................................................................................15 1.2 SMART INVESTMENT HOLDING B.V............................................................................................15 1.3 INVORDERINGSBEDRIJF BV (IVB) ..............................................................................................16 1.4 INCASSOCENTER BV (ICC) .........................................................................................................17 1.5 ANDERE INSCHRIJVINGEN ............................................................................................................17

2. DE VESTIGINGEN........................................................................................................................18

2.1. DE VESTIGINGEN VAN HET INVORDERINGSBEDRIJF B.V. EN INCASSOCENTER .........................18 2.2. VERKLARING VAN DE DIRECTEUR CALLCENTER OFFICE PLUS TELESERVICE ...........................18 2. 3. TRANSCRIPTIE TELEFOONGESPREK EX-MEDEWERKER INVORDERINGSBEDRIJF.....................19 2.4. BLOG HUISVESTING J. KONING ....................................................................................................19 2.5. HOE DE KLANTENSERVICE ZELF IN DE WAR RAAKT. ..................................................................20 2.6. HET AANTAL MEDEWERKERS VAN INVORDERINGSBEDRIJF C.S................................................21 2.7. DE VASTE KLANTEN ALS REFERENTIE BIJ INVORDERINGSBEDRIJF EN INCASSOCENTER ..........23 2.8. INCASSOCENTER...........................................................................................................................24 2.9 INVORDERINGSBEDRIJF ................................................................................................................27

3. HET CREËREN VAN EEN STERK BEDRIJFSIMAGO............................................................30

3.1. INVORDERINGSBEDRIJF EN DE INCASSO-EXPERTISE ..................................................................30 3.2. BELOFTEN VAN HET INVORDERINGSBEDRIJF OP HUN WEBSITES ..............................................35 3.3. RECLAME VOOR NCURE NPAYHET OORDEEL VAN DE RCC EN DE KANTONRECHTER .....35

4. DE WERKWIJZE VAN HET IVB................................................................................................38

4.1. INLEIDING.....................................................................................................................................38 4.2. HET VERDIENMODEL ..................................................................................................................39 4.3. BEROEPSFOUTEN .........................................................................................................................42 4.4. DE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST ..........................................................................................42 4.5. REVIEWS OVER DE WERKWIJZE...................................................................................................43 4.6. EFFECT VAN DE HANDELWIJZE VAN HET INVORDERINGSBEDRIJF .............................................47

5. DE REVIEWS OP GOOGLE MAPS ............................................................................................48

5.1. POSITIEVE REVIEWS VAN HET INVORDERINGSBEDRIJF OP GOOGLE MAPS..............................48 5.2. DE POSITIEVE REVIEWS MET STERREN VOOR MEERDERE VESTIGINGEN ...............................48Mei 2019 BGSI 3
5.3. HET STERRENNIVEAU VAN DE VESTIGINGEN ..............................................................................49 5.4. DE (ON)VINDBAARHEID VAN DE REVIEWERS .............................................................................49 5.5. FOTOPROFIELEN VAN REVIEWERS .............................................................................................52 5.6. ITS ALL IN THE FAMILY ..............................................................................................................55 5.6.1. IAN STORM & MICHAEL FORD ................................................................................................................ 56 5.6.2. TOM VAN VELDEN...................................................................................................................................... 57 5.6.3.GABRIELHUISMAN ...................................................................................................................................59 5.6.4. AMVEST INVEST ....................................................................................................................................... 59 5.6.5 MAY LEUNG................................................................................................................................................. 61 5.6.6. DE FAMILIE BIJNENS ................................................................................................................................. 62 5.6.7. DE FAMILIE KONINGS ALEX KONINGS POST DE VOLGENDE TWEE REVIEWS ................................. 64 5.7 INVORDERINGSBEDRIJF ALS INTERNATIONAAL INCASSOBUREAU .............................................65 5.8 REVIEWS OVER DE EXPERTISE VAN INVORDERINGSBEDRIJF ......................................................70 5.9. REVIEWS OVER DEURWAARDERS EN INCASSO-ADVOCATEN......................................................73 5.10. REVIEWS OVER NCURE NPAY OP GOOGLE MAPS .............................................................74 5.11. NEGATIEVE REVIEWS OP GOOGLE MAPS.................................................................................77 5.12. DE REVIEW AND PHOTO POLICIES VAN GOOGLE .....................................................................81

6. DE OVERIGE SITES .....................................................................................................................82

6.1. CONSUMENTENSITES ...................................................................................................................82 6.2. TRUSTPILOT ................................................................................................................................86

7. BEDREIGING EN INTIMIDATIE ..............................................................................................93

8. DISPROPORTIONALITEIT VAN DE INCASSOKOSTEN .....................................................97

8.1. ABONNEMENT VOOR INCASSO VAN ACHTERSTALLIGE HUUR (2017 -2018)..........................97 8.2. DE INNING VAN EEN GERINGE VORDERING (2014-2018) .......................................................98 8.3 DE INNING VAN VORDERINGEN VAN EEN KINDERDAGVERBLIJF (2017-2018).......................99

9. DE VERKLARING VAN GEDUPEERDEN ............................................................................. 100

...................................................... 100 ....... 101 ....................................................... 103 ........................................................................... 105 ...................................................... 105 9.6. INVORDERINGSBEDRIJFONDUIDELIJKHEID OVER VERRICHTE WERKZAAMHEDEN .............. 106 9.7. INVORDERINGSBEDRIJFDE SERVICEOVEREENKOMST ZONDER WAARDE............................. 106 ............................................... 107 ................................. 107 9.10. INVORDERINGSBEDRIJFBEROEPSFOUTEN .......................................................................... 108 9.13. INVORDERINGSBEDRIJFHET SERVICEABONNEMENT IN DE AANBIEDING. .......................... 114 ......................................... 116 .......................................................... 117 ............................................ 117 ..... 118 .................... 120 ................................................. 122 ............................................................. 124 ................................................................ 124 ..................... 125 9.23. INCASSOCENTER OF INVORDERINGSBEDRIJFDE STIJGENDE INCASSOKOSTEN ................... 126 ................................. 127 .................... 129 

9.1. INCASSOCENTERHOE DE ZAAK WORDT OVERGENOMEN.9.2. INVORDERINGSBEDRIJFHOE EEN VORDERING VAN € 650,- STIJGT NAAR € 4.500,-.9.3. INCASSOCENTERBETALING ZONDER TEGENPRESTATIE.9.4. INCASSOCENTERDE SNELLE DAGVAARDING9.5. INVORDERINGSBEDRIJFBETALEN OM ER VAN AF TE ZIJN9.8. INVORDERINGSBEDRIJFDE OPDRACHTGEVER GEDAGVAARD9.9. INVORDERINGSBEDRIJFDE VERHAALBAARHEID VAN PROCESKOSTEN9.14. INVORDERINGSBEDRIJFDE LAKSE FAILLISSEMENTSAANVRAAG9.15. INCASSOCENTERDE GEBREKKIGE ONDERSTEUNING.9.16. INVORDERINGSBEDRIJFGEEN RESULTAAT € 1.900,- ARMER.17. INVORDERINGSBEDRIJF OF INCASSOCENTERDE OPDRACHTGEVER ALS GEDUPEERDE9.18. INVORDERINGSBEDRIJFEEN SERVICEOVEREENKOMST VOOR DE OPDRACHT9.19. INVORDERINGSBEDRIJFMISLEIDING EN BEROEPSFOUTEN9.20. INVORDERINGSBEDRIJF: GEEN NCURE – NPAY9.21. INCASSOCENTERGEEN ACTIVITEIT WEL KOSTEN9.22. INCASSOCENTERDE SERVICE OVEREENKOMST EN DE BIJKOMENDE KOSTEN
99.24 INCASSOCENTERGEEN INFORMATIEVERSTREKKING WEL FACTUREN9.25. INVORDERINGSBEDRIJF OF INCASSOCENTERBETALEN ZONDER PRESTATIEMei 2019 BGSI 4
9.26. INCASSOCENTERNO CURE-NO PAY TOCH KOSTEN VOOR DE DAGVAARDING ..................... 129 9.27. INCASSOCENTER: € 1.000,- VOOR EEN BEROEPSFOUT. ...................................................... 130 9.28. INCASSOCENTERFAILLISSEMENT DEBITEUR NIET BEKEND ................................................ 131

10. INVORDERINGSBEDRIJF INFILTREERT TOT TWEEMAAL TOE IN E-MAIL NETWERK ...................................................................................................................................... 135

10.1 ERIK PETER DE RIJS ................................................................................................................ 135 10.2 DE DREIGMAIL AAN E-MAILNETWERK GEDUPEERDEN ........................................................ 136 10.3. VERVOLGMAIL VAN VAN DER KOOIJ- BESTERS ADVOCATEN ............................................... 138 10.4 TOELEVERANCIERS.................................................................................................................. 139 10.5.DAGVAARDING IVB...............................................................................................................140 10.6 NIEUWE INFILTRATIEPOGINGEN EN INTIMIDATIE................................................................. 140

11. GERECHTELIJKE UITSPRAKEN......................................................................................... 144

11.1. ZORGPLICHT ........................................................................................................................... 144 11.2. ONVOLDOENDE ONDERBOUWING.......................................................................................... 145 11.3 WRAKING VAN DE KANTONRECHTER ..................................................................................... 146

12. TOETSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ..................................................... 150

12.1 TOETSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN AAN DE WET .............................................. 150

12.1.1 STRIJDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN MET DE WIK .............................................. 150 12.1.2 ARTIKELSGEWIJZE BEOORDELING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN .................................... 150 12. 2. DE TOETSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN AAN HET CONSUMENTENRECHT ....... 153 12.2.1 ZWARTE LIJST ONREDELIJK BEZWARENDE BEDINGEN .................................................................. 153 12.2.2. STRIJDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN MET DE ZWARTE LIJST ............................. 155 12.2.3 GRIJZE LIJST ALGEMENE VOORWAARDEN ......................................................................................... 156 12.2.4 STRIJDIGHEID ALGEMENE VOORWAARDEN MET DE GRIJZE LIJST ............................................... 157

BIJLAGE 1. DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN INVORDERINGSBEDRIJF B.V. ................................................................................................... 159

BIJLAGE 2. OVERZICHT VAN POSITIEVE REVIEWS OP GOOGLE MAPS....................... 171 BIJLAGE 3 OVERZICHT VAN DE FAKE FOTO-PROFIELEN ............................................... 174 

Mei 2019 BGSI 5
Inleiding

Met dit zwartboek wordt inzicht gegeven hoe het Invorderingsbedrijf B.V. en haar evenknie het Incassocenter B.V. opereren. Uit de ervaringen van gedupeerden komt een schrijnend beeld naar voren: hoe na de intake plotsklaps hun situatie volledig verandert en uitloopt op een financiële ramp.

Er wordt beschreven wat het daadwerkelijke verdienmodel van het Invorderingsbedrijf is en er wordt ingegaan op de suggestieve methoden die worden benut om een potentiële opdrachtgever over te halen tot het geven van een opdracht. Hoe een imago is gecreëerd dat vertrouwen wekt in de expertise van een relevant en groot incassobureau met vestigingen in heel Nederland. Maar ook, dat het hier een bureau betreft met een beperkt aantal medewerkers dat zich bedient van één callcenter dat slechts beschikt over een uitgekiend concept. Een bureau dat bedreiging en intimidatie niet schuwt om een verdienmodel in stand te houden.

Dit zwartboek heeft daarmee de intentie een aanzet te geven om deze maatschappelijk onaanvaardbare zelfverrijking een halt toe te roepen.Mei 2019 BGSI 6
Samenvatting

In dit zwartboek wordt een bijzonder verdienmodel geanalyseerd. Er wordt aangetoond dat via een zorgvuldig uitgedacht concept particulieren en kleine ondernemers verleid worden tot het verstrekken van incasso-opdrachten met één doelbewust oogmerk: het maximaliseren van de opbrengst uit een eenmalige opdracht tot incasso.

Om dit te bewerkstelligen is een complex van websites opgezet waarin een groot concern wordt gepresenteerd. De websites hebben een gedegen uitstraling waarbij de suggestie gewekt wordt dat deurwaarders en incasso-advocaten worden ingezet op de Nederlandse en de internationale incassomarkt. Er is geïnvesteerd in het beïnvloeden van consumentenwebsites met een onwaarschijnlijk hoog aantal positieve reviews die onverkort gewag maken van de grote expertise. En daarmee is een illusie tot stand gebracht die moeilijk te doorzien valt.

De potentiële opdrachtgever wordt met een vertrouwenwekkende intake al snel overtuigd. Daarna komen de facturen en blijken de Algemene Voorwaarden geen weg terug meer te bieden. Als betaling uitblijft dan zal de opdrachtgever zelf voor het gerecht worden gedaagd. De opdrachtgever blijft achter met een stevig verlieslatend saldo dat de oorspronkelijke vordering vele malen overschrijdt.

Welkom bij het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter.

I. De concernrelaties

Het Invorderingsbedrijf hanteert een holdingstructuur samengevoegd in Smart Finance Holding B.V. en Smart Investment Holding B.V. De enige aandeelhouders zijn J. Konings en L. Lemmens. In deze structuur zijn het Invorderingsbedrijf Den Haag en het Incassocenter ondergebracht.

Het Invorderingsbedrijf onderhoudt sites voor meer virtuele vestigingen: het Invorderingsbedrijf Amsterdam, Rotterdam, Groningen. Alhoewel hier gesuggereerd wordt dat er sprake is van vier afzonderlijke vestigingen, is er sprake van kantoren die via vastgoedbedrijf Regus als virtuele kantoren worden aangeboden. Eigenaar Joost Konings noemt de vestiging van Invorderingsbedrijf Amsterdam op de Herengracht “ noodzakelijk om het sterk groeiende klantenbestand in Amsterdam nog beter te kunnen bedienen”.

Ook het Incassocenter is via deze constructie als virtueel kantoor in Rotterdam gevestigd. In 2018 zijn door de eigenaren J. Konings en L. Lemmens vijf nieuwe incassobureaus gevestigd op het statutaire adres Koningengracht 14 C, Den Haag.

Toch blijkt de klantenservice van Invorderingsbedrijf niet altijd op de hoogte van de landelijke dekking die de eigenaren middels hun vestigingen suggereren en ontkent, desgevraagd, ten stelligste de relatie tussen de verschillende vestigingen.

II. De illusie

Op de internetsites van het Invorderingsbedrijf wordt de suggestie gewekt dat het invorderingsbedrijf en het incassocenter alle benodigde expertise in haar organisatie heeft geborgd. Dit is in strijd met de werkelijkheid. Alle expertise op het gebied van (gerechtelijke) deurwaarders, incasso-advocaten wordt ingehuurd. Op alle sites van het Invorderingsbedrijf wordt gesuggereerd over eigen deurwaarders te beschikken. Invorderingsbedrijf Groningen stelt zelfs deurwaarder te zijn. Aangezien dit een wettelijk beschermende titel is, is ditMei 2019 BGSI 7
wettelijk niet toegestaan. Op Facebook presenteert Invorderingsbedrijf zich als advocatenkantoor. Het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter zijn geen lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI). Dat is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus

Naar het zich laat aanzien is het Invorderingsbedrijf een kleine organisatie waar ca. 8 tot 10 medewerkers werkzaam zijn. In al haar uitingen suggereert IVB een groot kantoor te zijn met landelijke verspreide vestigingen

Op de internet sites van het Invorderingsbedrijf B.V. c.s wordt het volgende gesteld:

“In plaats van een heel verhaal te vertellen over onszelf, brengen we u in contact met onze vaste klanten. Hiervoor hoeven we niet ver te zoeken, het merendeel van onze klanten zijn namelijk vaste klant. Zij zijn onze ambassadeurs. “

Bij navraag bleek dat bedrijven zich niet bewust waren dat zij als referentie werden genoemd op de internetsite van het Invorderingsbedrijf B.V. Dit impliceert dat Invorderingsbedrijf c.s. bewust gebruik maakt van valse referenten. Consumenten krijgen daardoor een ander beeld van het concern dan de werkelijkheid. Er is vastgesteld dat een aantal van de genoemde referenten niet bestaat en, wanneer ze wel bestaan, zij vaak niet eens wisten dat zij op de referentiepagina van Invorderingsbedrijf c.s. worden vermeld. Diverse referenties hebben naar aanleiding hiervan verzocht de vermelding ongedaan te maken of hebben zelfs de relatie met het Invorderingsbedrijf beëindigd. Dit is het gevolg van het feit dat deze ondernemingen nooit toestemming hebben verleend om als referentie te dienen. In één geval is de referentie afkomstig van Rick Konings (Graphic Junkie). Dit betreft de broer van Joost Konings, mede-eigenaar.

III No cure-No pay

Invorderingsbedrijf B.V. belooft in het handelsverkeer en op haar website klanten “gouden bergen” Zo waren en zijn nog steeds op de website van Invorderingsbedrijf aanlokkelijke slogans te zien als: “De meest geavanceerde incassostrategie” “Geen brug te ver, wij gaan door waar anderen stoppen” “Voor ongekende snelheid - efficiëntie en transparantie” En vooral “No Cure No Pay” en “100% uitkering van de hoofdsom”

Volgens de sites van Invorderingsbedrijf houdt “Incasso No Cure No Pay in dat u geen honorarium voor de behandelende advocaten en juristen verschuldigd bent als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaalt. Het risico dat wij dus toch voor u aan het werk zijn, en daarvoor niet betaald krijgen, ligt bij ons. In geval van incasso betaalt uw debiteur over het algemeen onze kosten. We zijn namelijk van mening dat de kosten voor incasso voor rekening van uw debiteur moeten komen – hij is immers in verzuim – en niet voor u.
U wilt vooraf weten waar u aan begint en wat het u kost. Daarom werken we niet met kleine lettertjes, maar hanteren we heldere incassotarieven. In 92% van de gevallen sluiten we een dossier al in de buitengerechtelijke incassofase af en is de vordering snel voldaan”.

De echte werking van hun No Cure No Pay is anders. Bij de kantonrechter licht het Invorderingsbedrijf haar werkwijze als volgt toe “Wij behandelen op basis van No cure No pay onbetwiste vorderingen. In geval van betwiste vorderingen berekenen wij ons uurtarief. (...)”

Dit uurtarief bedraagt € 185,- exclusief 6% bureaukosten en BTW. Kortom No Cure No Pay geldt alleen als de debiteur de hoofdsom en de incassokosten betaalt. In alle overige gevallen betaalt de opdrachtgever de incassokosten.Mei 2019 BGSI 8
Het Invorderingsbedrijf is voor haar misleidende werkwijze door de reclamecode commissie op de vingers getikt. ”De Commissie constateert echter dat er wel sprake is van “No Cure no Pay”, met dien verstande dat dit volgens de algemene voorwaarden van adverteerder alleen geldt indien de vordering niet betwist is. Dit laatste blijkt niet uit de uiting waardoor de gemiddelde consument zou kunnen menen dat adverteerder ook bij betwiste vorderingen werkt op basis van “No cure No pay”. Naar het oordeel van de Commissie betreft dit een wezenlijke beperking, die voldoende uit de uiting had moeten blijken”

De kantonrechter heeft hierin een afwijkende visie. Volgens de kantonrechter mogen " de teksten op een website commercieel en wervend zijn, waaronder de mededeling “No cure No pay”. Hij stelt ter zake: "De inhoud van de website bepaalt echter niet de inhoud van de overeenkomst, die wordt namelijk bepaald door de tussen partijen geslotenen goedgekeurde overeenkomst van opdracht met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden". Ondanks het feit dat de Reclame Code Commissie deze vorm van adverteren als misleidend heeft bestemd, geldt dat niet bij de kantonrechter.

IV De werkwijze

Zoals gesteld, richt het verdienmodel van het IVB zich op het maximaliseren van de opbrengst uit een eenmalige opdracht tot incasso. In de minnelijke fase wordt weinig druk op de debiteur van de opdrachtgever gezet. Dit met de intentie zo snel mogelijk over te kunnen gaan op een gerechtelijk procedure. Indien een debiteur in de zgn. minnelijke fase zowel de wettelijk toegestane incassokosten als de oorspronkelijke vordering zou voldoen, dan valt de opdrachtgever de hoofdsom toe en het Invorderingsbedrijf c.s. ‘slechts’ een vergoeding voor de wettelijk bepaalde incassokosten. In dit verdienmodel is dit voor het IVB een weinig aantrekkelijke optie.

In voorkomende gevallen wordt de opdrachtgever voorgesteld een serviceabonnement aan te gaan met het IVB. Soms is er zelfs sprake van een aantrekkelijke aanbieding waarvan de termijn zeer binnenkort afloopt. Ook wel wordt het abonnement als voorwaarde gesteld voor de opdrachtverstrekking. De kosten voor een serviceabonnement zijn uiteenlopend en kunnen oplopen op tot ca. € 760,-. Er zijn geen voordelen aan een serviceabonnement.

Er is geen vaste contactpersoon en er worden geen kosten bespaard ten opzichte van een eenmalige opdrachtverstrekking.

In de minnelijke fase van de opdrachtverstrekking wordt door het IVB veel moeite gestoken om de opdrachtgever te overtuigen over te gaan naar de gerechtelijke fase van het incassotraject. Er wordt snel telefonisch contact gezocht met de opdrachtgever om de gerechtelijke fase in gang te kunnen zetten. Zelfs wanneer de debiteur in de minnelijke fase de schuld heeft voldaan, wordt getracht de opdrachtgever te bewegen alsnog een gerechtelijk traject in gang te zetten voor de inning van de incassokosten dan wel te suggereren dat de dagvaarding reeds in gang is gezet of op de rol bij de rechtbank is geplaatst en er derhalve geen opties zijn om dit tij nog te keren...

Direct nadat de opdrachtgever is overgehaald wordt, meestal dezelfde dag nog, de dagvaardingsprocedure per e-mail toegezonden en worden de kosten voor het opstellen en betekenen van de dagvaarding gefactureerd. Benadrukt wordt dat deze factuur per ommegaande betaald dient te worden om de gerechtelijke procedure in gang te kunnen zetten. Vrij snel daarna wordt het griffierecht, de portokosten dagvaarding, de informatiekosten handelsregister en de dossierkosten in rekening gebracht.Mei 2019 BGSI 9
Deze kosten worden voorgespiegeld als voorschot of investering en gepresenteerd als op de debiteur verhaalbaar. De juridische werkelijkheid is evident anders aangezien de (lagere) vergoeding voor proceskosten en salaris gemachtigde ter zitting wordt bepaald. De opdrachtgever wordt in de waan gelaten dat deze bij geen “cure” nog altijd niets zal betalen en dat bij succes commissie wordt afgerekend volgens een percentageberekening. Desgevraagd wordt gesteld dat ook deze aan het Invorderingsbedrijf toevallende commissie op de debiteur kan worden verhaald.

Gedurende het incassotraject wordt de opdrachtgever volledig in het ongewisse gelaten. Het zgn. klantenportaal wordt niet onderhouden en de dossierstukken zoals de dagvaarding, een vonnis of een beslagexploot worden ook na lang aandringen niet verstrekt. De gerechtelijke procedure of de betekening van het vonnis door de deurwaarder worden zonder melding aan de opdrachtgever gestart waarbij de kosten in rekening worden gebracht. Hierbij bestaat geen relatie tussen het moment waarop deze kosten worden gefactureerd en het tijdstip waarom de zaak feitelijk voorkomt of ten uitvoer wordt gebracht.

Indien het voor IVB onontkoombaar wordt om stukken te verstrekken, wordt allereerst betaling vereist van alle openstaande vorderingen. Derhalve wordt de onderbouwing voor de gefactureerde bedragen achteraf aangeleverd zodat betaling niet meer ter discussie kan worden gesteld. De oorspronkelijke grosse wordt nooit overhandigd, alle oorspronkelijke documenten blijven in het bezit van het IVB en bij toezending van kopieën worden deze stukken ontdaan van alle officiële kenmerken zodat hier geen waarde aan kan worden ontleend.

De activiteiten van het Invorderingsbedrijf in het gerechtelijke traject blijken minimaal en alleen dan gericht op de feitelijke incasso indien dit kan worden gekoppeld aan bij de opdrachtgever in rekening te brengen kosten. Dit beeld wordt mede ingegeven door de grote mate van onzorgvuldigheden tijdens het incassotraject. Deze kunnen veelal worden gekwalificeerd als “beroepsfouten”.

Nadat door de opdrachtgever wordt geconstateerd dat de kosten ten opzichte van de oorspronkelijke vordering aanzienlijk zijn opgelopen, ontstaat gerede twijfel over de inning van de hoofdsom en de bijkomende kosten. Wanneer de opdrachtgever uiteindelijk de opdracht tracht in te trekken wordt het art. 9.3. van de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard. Feitelijk betekent dit dat alle kosten alsnog voldaan moeten worden aan het Invorderingsbedrijf. De oplopende kosten en de uitzichtloze situatie op de inning van deze kosten heeft veelal al geleid tot discussie met het IVB die in de communicatie met de opdrachtgever slechts benadrukt dat facturen betaald dienen te worden onder dreiging met een incassobureau en een dagvaarding. Allereest zullen de vorderingen worden ingesteld door Moneyfirst B.V. een organisatie die behoort tot dezelfde organisatiestructuur als het IVB. Daarna wordt een dagvaarding ingesteld door Van Schendel en Partners.

De uiteindelijke consequentie van de werkwijze van het IVB is dat opdrachtgevers zelf voor het kantongerecht worden gedaagd. De bij het IVB ter incasso ingediende vordering is dan opgelopen tot een aanzienlijk bedrag.

V. De positieve reviews op Google Maps

Google Maps is weliswaar één site van een grote hoeveelheid internetfora met een aanzienlijke hoeveelheid publicaties van en over het Invorderingsbedrijf, diens virtueleMei 2019 BGSI 10
vestigingen en het Incassocenter, maar is uniek doordat hier 468 reviews gepost zijn. Dat is voor een incassobureau van deze omvang uitzonderlijk te noemen. Het invorderingsbedrijf onderhoudt op Google Maps “pages” voor vijf vestigingen. Deze vestigingen zijn met uitzondering van het Invorderingsbedrijf Den Haag brievenbusfirma’s. Dit betreft de invorderingsbedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en het Incassocenter Rotterdam.

In maart 2019 zijn op aangeven van het Invorderingsbedrijf met het beroep op het zgn. “note and take downbeleid” van Google een groot aantal negatieve reviews verwijderd. Het gevolg hiervan is dat het aantal positieve reviews relatief sterk is gestegen met een stevig effect op de “ratings” van deze vestigingen.

Bij 64% van de geplaatste positieve reviews worden aan twee of meerdere vestigingen vijf sterren toegekend, 16% hiervan betreft vijfsterren reviews die tegelijkertijd bij alle vestigingen zijn gepost. Bij 16 reviews kan worden vastgesteld dat deze zijn gepost door bedrijven die niet terug te vinden zijn op internet en de Kamer van Koophandel. Bij de overige reviews wordt slechts minimaal verwezen naar de bedrijven waar de recensent werkzaam is. In het zwartboek wordt aangetoond dat 51 fotoprofielen gebruik maken van een stockfoto rechtstreeks van internet gekopieerd. Er zijn een aanzienlijke hoeveelheid reviews die suggereren dat er meer expertise berust bij het Invorderingsbedrijf dan daadwerkelijk het geval is. 15% van de positieve reviews bevelen Invorderingsbedrijf aan vanwege hun No Cure No Pay formule.

Positieve reviews worden ook regelmatig benut om de internationale activiteiten van en samenwerking met het Invorderingsbedrijf te benadrukken. Zo worden er reviews geplaatst van een Russische opdrachtgeefster die in een Engels review vijf sterren toekent. Om de geloofwaardigheid hiervan te onderstrepen, zijn er ook een aantal Russische reviews onder haar naam zichtbaar. Nadere analyse toont aan dat dit rechtstreekse kopieën zijn van een reisbeschrijving naar een metrostation in St.Petersburg en beschrijvingen van een tweetal restaurants. Alle Russische reviews zijn al geplaatst door Local Guides op een eerdere datum. Daarna zijn deze opnieuw met gelijke tekst geplaatst door de Russische opdrachtgeefster van het Invorderingsbedrijf. De exact gelijke reviews zijn daardoor tweemaal op Google Maps terug te vinden.

In een aantal gevallen sprake is van wel heel bijzondere reviews. Het opmerkelijke karakter hiervan is gelegen in het feit dat eigen medewerkers, directieleden zelf, familieleden en direct betrokkenen positieve reviews hebben geplaatst. In totaal zijn zeker 25 vijfsterren reviews geplaatst door direct betrokkenen bij het Invorderingsbedrijf.

Er is derhalve voldoende grond om te constateren dat de review and photo policies van Google in ruime mate door het Invorderingsbedrijf zijn overschreden. De indruk dat positieve reviews op Google Maps voornamelijk worden benut om de standaardwerkwijze van Invorderingsbedrijf te kunnen continueren en een dubieus verdienmodel in stand te houden, wordt daarmee ernstig versterkt.

VI. Overige sites

Op de consumentensites waren in eerste instantie de positieve reviews in de overhand. Geleidelijk namen de negatieve reviews steeds meer toe. Op consumentensites zoals RADAR, KASSA, Higher Level en Vergelijk Deurwaarders.nl geven de geposte reviews een duidelijk inzicht in de werkwijze van het Invorderingsbedrijf. De negatieve reviews hebben hier de overhand. In het zwartboek wordt een bloemlezing gegeven van deze reviews. Bij ‘VergelijkMei 2019 BGSI 11
Deurwaarders’ heeft IVB zijn site dit voorjaar weggehaald, nadat de score op 4 positief en 30 negatief stond.

Er is hierbij een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende sites waarmee de reviews ook verschillen. Op het niet gecontroleerde telefoonboek.nl worden zelfs – positieve - reviews gepost met namen als Kim Holland, Koos Albertsen, Barrie Ats en Freek de Jonge. Het lijkt reviewers hier slechts te doen om de rating met vijf sterren omhoog te brengen. Op Higher Level lokte recentelijk een bijzondere post de aandacht. Hier werd anoniem verzocht om bewijzen te leveren over het handelen van het Invorderingsbedrijf. Dit werd met de nodige argwaan tegemoet getreden.

Het invorderingsbedrijf voert een actief beleid om negatieve reviews te verwijderen. Dit gebeurt door een directe melding van Invorderingsbedrijf aan Google Maps en Trustpilot. Bij Google Maps heeft dit geleid tot het verwijderen van ca. 100 negatieve reviews op alle pages van Invorderingsbedrijf en Incassocenter.

Ook op Trustpilot zijn tenminste 20 reviews verwijderd. De richtlijnen van Trustpilot zijn dat Invorderingsbedrijf moet kunnen beschikken over de identiteit van de reviewer. Negatieve reviews worden eerst onzichtbaar gemaakt in afwachting van een onderzoek van het compliance team. Trustpilot vraagt vervolgens naar alle transactiegegevens en de volledige NAW-gegevens van de reviewer. Deze richtlijnen zijn in flagrante strijd met de Nederlandse privacywetgeving en faciliteren het Invorderingsbedrijf om de reviewer te dwingen negatieve reviews te verwijderen op straffe van een schadeclaim en een aangifte van smaad en laster. Een aantal reviewers trotseert deze bedreigingen. In het zwartboek zijn een aantal cases van een dergelijke bedreiging zichtbaar gemaakt. Trustpilot heeft toegezegd een onderzoek te starten naar de bedreigingen van het Invorderingsbedrijf.

Positieve reviews worden – ook na herhaalde melding- niet door hun compliance team onderzocht.

VII De gedupeerden

Uit de verklaring van gedupeerden komt de grote disproportionaliteit van incasso- en proceskosten naar voren die door de inzet van het Invorderingsbedrijf ontstaat. Er wordt een drietal cases uitgewerkt. In de eerste casus is sprake van een schadepost van € 7.000,- zonder enig resultaat. In de 2casus wordt een vordering van € 629,- een claim van het Invorderingsbedrijf van € 4.500,-. En in het laatste geval wordt een opdrachtgever geconfronteerd met een schadepost van € 6.000,- zonder dat er daadwerkelijk enige relevante incassoactiviteit door het Invorderingsbedrijf is uitgevoerd.

Met de verklaringen van gedupeerden wordt inzicht gegeven in de werkwijze van het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter. Hoewel ieder een eigen verhaal vertelt, zijn er opvallende gelijkenissen is de werkwijze van het IVB. Hun ‘ verhalen’ zijn verzameld in de afgelopen twee jaar. Zij zijn verteld met een gevoel van strijdbaarheid en de terugkerende vraag waarom er zo weinig tegen dit bedrijf kan worden ondernomen. Soms ook met vertwijfeling: om dan maar te voldoen aan de gewiekste opzet van hun opdrachtnemer en het verlies te nemen tegen onredelijke en onaanvaardbare kosten. Ieder verhaal wordt verteld vanuit een eigen situatie en in eigen woorden. Om moverende redenen zijn de verklaringen geanonimiseerd maar de oorspronkelijke tekst van de verklaring is gehandhaafd gebleven. De verklaringen geven een beeld van het verdienmodel en de werkwijze van het Invorderingsbedrijf en het patroon dat hierin is te herkennen. Vaak wordt zo’n verhaal afgesloten met een hulpvraag. De praktijk leert helaas dat de standaardwerkwijze zoals deMei 2019 BGSI 12
eigenaren van het Invorderingsbedrijf en Incassocenter die zich als verdienmodel hebben eigengemaakt, succesvol blijkt en uitvoerbaar blijft.

VIII Bedreiging en intimidatie

In een periode van vier jaar is er een duidelijk verzet ontstaan tegen de praktijken van het Invorderingsbedrijf. Een grote groep gedupeerden onderhoudt regelmatig contact met elkaar om elkaar van advies te dienen, ervaringen uit te wisselen en in voorkomende gevallen te steunen bij zaken die door het Invorderingsbedrijf worden aangespannen. Deze groep is ontstaan uit oproepen op verschillende internetfora. Een deel van deze groep heeft dit zwartboek samengesteld. Er is het Invorderingsbedrijf veel aan gelegen om kennis te hebben van datgene dat in deze groep wordt uitgewisseld en welke initiatieven worden ontplooid. Toen een oproep werd gedaan om aangifte te doen tegen het Invorderingsbedrijf bij de recherche in Den Haag werd deze belangstelling verder aangewakkerd.

Het Invorderingsbedrijf heeft zich vervolgens voorgedaan als medegedupeerde met behulp van een vervalst Facebookprofiel en een van internet overgenomen foto. De gedupeerde presenteerde zich als Erik Peters.

Toen, ter voorbereiding van een collectieve juridische procedure, verzocht werd om facturen van het Invorderingsbedrijf, presenteerde de infiltrant zich als Erik Peters de Rijs. Dit om een relatie te leggen tussen het benutte Gmail account ten name van E. De Rijs en het voornoemde Facebook-account. De geleverde factuur stond op deze naam. Al snel volgde een dreigmail van L. Lemmens naar alle e-mailadressen in het netwerk. Hierin werd o.a. gevorderd dat de aangiften ingetrokken moesten worden, de negatieve reviews verwijderd en een aankondiging gedaan van een aangifte wegens smaad en laster gevolgd door een integrale schadeclaim. Sommige leden uit het netwerk kregen een zogenaamd coulance aanbod waarop binnen 24 uur gereageerd moest worden met een vaststellingsovereenkomst als uitgangspunt. Dit betrof de zwijgplicht. Een aantal gedupeerden kreeg vervolgens een aanzegging van een advocaat waarin inhoudelijk dezelfde eisen werden gesteld.

De uit het netwerk verkregen omvangrijke materiaal (ruim 250 bladzijden) werd vervolgens benut om een prominent lid van het netwerk te dagvaarden. De betreffende zaak dient nog. In 2019 is door Invorderingsbedrijf opnieuw een poging gedaan om in het netwerk te infiltreren in de persoon van Maarten Sanders. Ook hier werd getracht bewijsmateriaal te verzamelen voor de betreffende rechtszaak.

In dezelfde periode werden vier andere leden van het netwerk, wier e-mail adressen op onrechtmatige wijze waren verkregen, met e-mail en deurwaardersexploten op niet mis te verstane wijze door de heer Konings bedreigd. Daarnaast is bekend dat leden van het netwerk regelmatig meerdere malen per dag worden gebeld op steeds verschillende tijdstippen gedurende een periode van weken.

IX Gerechtelijke uitspraken

In een aantal zaken heeft de rechtbank richtinggevende uitspraken gedaan over het Invorderingsbedrijf. Dit betreft o.a. het verzaken van de zorgplicht jegens een opdrachtgever, het onvoldoende onderbouwen van de ingediende vorderingen op de opdrachtgever en het onontvankelijk verklaren van een wrakingsverzoek van de kantonrechter die de werkwijze van het Invorderingsbedrijf als een beroepsfout kwalificeerde.Mei 2019 BGSI 13
X De algemene voorwaarden

Het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter hanteren dezelfde ( zeer uitgebreide) Algemene Voorwaarden die letterlijk afgedrukt worden in zeer kleine lettertjes. Tot nu toe heeft het Invorderingsbedrijf zich met redelijk succes kunnen beroepen op haar Algemene Voorwaarden. In slechts een beperkt aantal gevallen heeft de kantonrechter deze niet in het vonnis de doorslag laten geven. Invorderingsbedrijf c.s. beschouwt de markt waarin zij opereren als een niche waarin de ZZP’er of MKB-er geen beroep kunnen doen op het consumentenrecht. Indien de Algemene Voorwaarden van het Invorderingsbedrijf getoetst worden aan de wettelijke voorschriften blijkt dat er nogal wat onredelijke bedingen in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen die in ernstig nadeel uitvallen voor de opdrachtgever.

De kantonrechter is van mening dat van een onderneming mag worden verwacht dat zij zelf van de inhoud van de product- en algemene voorwaarden kennis neemt. In die visie zijn de product- en algemene voorwaarden op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing. Dit leidt meestal tot een veroordeling in de proceskosten van de gedaagde.

De "ondernemer" betreft meestal een eenmanszaak of een ZZP-er.Mei 2019 BGSI 14
1. De organisatiestructuur

Het Invorderingsbedrijf B.V. en het Incassocenter B.V. zijn ondergebracht in een holdingstructuur met Smart Holding BV als tussenholding waarvan Smart Finance Holding B.V. en Smart Investments Holding B.V. enig aandeelhouder zijn. Deze beide B.V’s zijn tevens 100% eigenaar van AMS Invest B.V.

1.1. Smart Finance Holding B.V.

Gevestigd aan de Koningengracht 14 C , Den Haag (KvK nummer 56169523) heeft als enig aandeelhouder en bestuurder Joost Konings . Eerste inschrijving: 03-10-2012
Volgens publicaties van de Kamer van Koophandel is Smart Finance Holding BV bestuurder of gevolmachtigde bij de volgende drie rechtspersonen:

- AMS Invest BV, gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag).
- Invorderingsbedrijf, gevestigd aan de Herengracht 282 in Amsterdam (gemeente Amsterdam). - Smart Holding BV, gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag).

1.2 Smart Investment Holding B.V.

Gevestigd aan de Koningengracht 14 C, Den Haag (KvK nummer 56169868) heeft als enig aandeelhouder Laurens Lemmens.Mei 2019 BGSI 15
Eerste inschrijving: 03-10-2012 Volgens publicaties van de Kamer van Koophandel is of was Smart Investments Holding BV bestuurder of gevolmachtigde bij de volgende drie rechtspersonen:

- AMS Invest BV, gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag). - Invorderingsbedrijf, gevestigd aan de Herengracht 282 in Amsterdam (gemeente

Amsterdam).
- Smart Holding BV, gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den

Haag).

Het is (gedeeltelijk) eigenaar van de volgende in Nederland gelegen entiteiten: - Invorderingsbedrijf BV, gelegen aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag

(gemeente Den Haag)
- Project 15 BV, gelegen aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag)

- CM Soft BV, gelegen aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag) - CM Services NL BV, gelegen aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag)

- Incassocenter BV, gelegen aan de Lichtenauerlaan 102 in Rotterdam (gemeente Rotterdam) Smart Investments Holding BV heeft geen andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde nevenvestigingen.

1.3 Invorderingsbedrijf BV (IVB)

(KvK nummer 56170394)
Het invorderingsbedrijf BV heeft de hoofdvestiging op 1 augustus 2016 ingeschreven op de Koninginnegracht 14 C Gemeente Den Haag.

Invorderingsbedrijf BV is een deelneming van Smart Finance Holding BV. Dit bedrijf is ook gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag). Invorderingsbedrijf BV is tevens een deelneming van Smart Investments Holding BV. Dit bedrijf is ook gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag). Invorderingsbedrijf BV heeft drie bij de Kamer van Koophandel geregistreerde nevenvestigingen op een locatie anders dan de hoofdvestiging:

- Invorderingsbedrijf, gelegen aan de Herengracht 281 in Amsterdam
- Invorderingsbedrijf, gelegen aan de Paterwoldseweg 806 in Groningen
- Invorderingsbedrijf, gelegen aan de Weena 290 in Rotterdam (gemeente Rotterdam)

2018-01-10: Fusie/splitsing: Op 31-12-2017 splitsingsakte (afsplitsing) verleden. Splitsende rechtspersoon: Invorderingsbedrijf B.V., 56170394
Verkrijgende rechtspersonen: CM Zakelijk B.V., 70570469 CM TM B.V., 70570477.

Nu Invorderingsbedrijf nog steeds bestaat, is er sprake van afsplitsing.
Van afsplitsing is sprake wanneer 
het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door één of meerdere andere rechtspersonen waarvan ten minste één overeenkomstig het bepaalde in boek 2 BW lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal toekent aan de leden of aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon of waarvan ten minste één bij de splitsing door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht. Gelet op het feit dat zowel Invorderingsbedrijf en CM Zakelijk zich toeleggen op rechtskundig advies, credit management en het incasseren van vorderingen, is onduidelijk welk deel van het vermogen van Invorderingsbedrijf is overgegaan op CM Zakelijk B.V en CM TM B.V.

Volgens verklaring van IVB wordt als gevolg van de juridische splitsing van Invorderingsbedrijf B.V. per 01-01-2018 het merk ‘Invorderingsbedrijf’ gevoerd door CM Zakelijk B.V. KvKMei 2019 BGSI 16
70570469 voor opdrachtgevers handelend in de vorm van beroep en/of bedrijf en door Invorderingsbedrijf B.V. KvK 56170394 voor opdrachtgevers niet handelend in de vorm van beroep/of bedrijf. Desbetreffend KvK-nummer is derhalve uitsluitend contractspartij voor de hiervoor beschreven klantgroep.

1.4 Incassocenter BV (ICC)

( KvK nummer 66725143)
Incassocenter BV heeft de hoofdvestiging op de Lichtenauerlaan 102 (gemeente Rotterdam) Incassocenter is een deelneming van Smart Finance Holding BV. Dit bedrijf is gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag).
Incassocenter BV is ook een deelneming van Smart Investments Holding BV. Dit bedrijf is gevestigd aan de Koninginnegracht 14 C in Den Haag (gemeente Den Haag).
Incassocenter BV heeft geen andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde nevenvestigingen.

1.5 Andere inschrijvingen

Uit onderstaand overzicht komt naar voren dat in 2018 naast CM Zakelijk en CM TM inmiddels 4 incassobureaus zijn toegevoegd.Toegevoegd 12-11-2018

12-11-2018 02-11-2018 11-10-2018 10-01-2018 20-11-2017 30-10-2017 01-08-2016 04-10-2012 04-10-2012 24-05-2011 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend


Bedrijfsnaam

Invorderingsbedrijf MS BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

SYN Finance 1 BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

Incassowereld BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

INC Zakelijk BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

CMTMBV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

CM Services NL BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

Project 15 BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

Invorderingsbedrijf BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

Smart Finance Holding BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

Smart Investments Holding BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

Stichting Derdengelden Invorderingsbedrijf

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

AMS Invest BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

Blauw Juristen BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

Smart Holding BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

Moneyfirst BV

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag

Stichting Derdengelden Moneyfirst

Koninginnegracht 14 C, 2514 AA Den Haag


Vestigingsplaats Den Haag

Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag


KVK-nummer 73064165

73064122 72996838 72797711 70570477 70103739 69940355 56170394 56169523 56169868 52779009 61985694 61985716 56939981 56940300 56995857

              

Mei 2019 BGSI


17
2. De vestigingen

2.1. De vestigingen van het Invorderingsbedrijf B.V. en Incassocenter

Onder de contactinformatie op de site van het Invorderingsbedrijf B.V. worden de volgende vestigingen weergegeven:

Alhoewel hier gesuggereerd wordt dat er sprake is van vier vestigingen, waarbij Den Haag het centraal postadres is, zijn de vestigingen in Rotterdam, Groningen en Amsterdam brievenbusfirma’s. Deze virtuele kantoorpakketten worden aangeboden door Regus en omvatten telefoondiensten en een zakelijke postservice met een zakelijk adres. Ook het Incassocenter aan de Lichtenlauerlaan te Rotterdam is een kantooradres dat door Regus wordt aangeboden als virtueel kantoor.

2.2. Verklaring van de directeur Callcenter Office Plus Teleservice

De directeur van het callcenter dat tot begin 2017 voor de vestigingen van IVB c.s. de telefoondiensten verrichtte, verklaarde desgevraagd schriftelijk:

“Het is een beetje een naar bedrijf. Ze zijn gestopt zonder op te zeggen. Paar keer gevraagd wat ze nu wilden. Toen bluften ze dat ze opgezegd hadden en dat onze dienstverlening plotseling slecht was geweest. Ze zouden zelfs schade gaan claimen. Nooit meer iets gehoord. Op het punt gestaan een incassobureau op ze af te sturen. Maar vanaf gezien omdat het resterende bedrag niet de moeite was. Over hun dienstverlening. Laat ik het zo zeggen: had niet het idee dat alles netjes werd afgehandeld. Debiteuren moesten vaak maar mail sturen. Aangezien we ze daarna weer aan de lijn kregen bleek dat die mailtjes ook niet beantwoord werden. Mentaliteit van wij eerst in plaats van voor je klanten zorgen” 

Mei 2019 BGSI 18
2. 3. Transcriptie telefoongesprek ex-medewerker Invorderingsbedrijf

Hieronder wordt een beperkte transcriptie gegeven van een geanonimiseerd gesprek met een ex-medewerker van de klantenservice van het invorderingsbedrijf. In het gesprek laat zij onder meer weten.

Ik moet eerst zeggen dat het niet echt een fijne ervaring was om daar te werken hoor. Zeker niet. ik wist niet wie de klanten waren bijvoorbeeld en de kosten gingen extreem snel omhoog. 

De kosten gaan maar omhoog en ze negeren alle mailtjes en ze negeren alle telefoontjes. Alle aangetekende brieven worden genegeerd.”

“Ze hebben ook...ik weet niet of ik dit wel mag vertellen...maar ik vond het zelf heel raar want ze hadden zeg maar...op die brieven stonden namen van mensen die helemaal niet bestaan”

“Ze plaatsen ook valse recensies op internet. Ik ken niemand die tevreden is over de dienstverlening van IVB.”

“ En ze nemen ook altijd studenten aan omdat die gewoon goedkoper zijn. Ik heb ook niet heel veel verdiend in die twee maanden.”

“Gewoon zo min mogelijk doorverbinden en zo lang mogelijk aan het lijntje houden. Dat was inderdaad de instructie ja.”

“ Appel bestaat dus niet en mw Vis..., nee die bestaan niet, nee”

[Over Konings ] “Hij is er wel maar we moesten altijd zeggen:. hij is niet op kantoor “
“Al die mailtjes waren best wel negatief ook. Tenminste als ik er 1 moest lezen en er werd inderdaad ook heel vaak gedreigd met we gaan naar 
Radar, enzo”

2.4. Blog huisvesting J. Koning

De verklaring van Joost Konings over de noodzakelijkheid van uitbreiding van het Invorderingsbedrijf schetst een ander beeld dan het bovenstaande. 

Gezien het succes van het concept van Invorderingsbedrijf B.V. mag zij zich vanaf maart 2014 nu ook met recht incassobureau Amsterdam noemen. Invorderingsbedrijf heeft gekozen voor een statig pand aan de Herengracht. Deze beslissing is genomen om het sterk groeiende klantenbestand op het gebied van incasso Amsterdam nog beter te kunnen bedienen. In hetMei 2019 BGSI 19
pand waar thans het Invorderingsbedrijf gevestigd is, had vroeger het Centraal Brouwerij Kantoor haar onderneming. Het pand heeft een lange geschiedenis welke honderden jaren terugvoert. Binnen de Amsterdamse markt zijn verschillende partijen actief in de categorie incassobureau Amsterdam. De kwaliteit van dienstverlening verschilt van bedrijf tot bedrijf. In de praktijk blijkt dat maar weinig partijen de behoeften van bedrijven die actief zijn in de zakelijke markt integraal kunnen invullen. Zakelijke partijen werken daarom vaak met diverse dienstverleners om de vraagstukken die spelen op te lossen. Zaken van grote complexiteit en hoge belangen worden vaak uitbesteed aan advocatenkantoren. Voor lage bedragen wordt meestal gebruik gemaakt van incassokantoren, credit management bedrijven of deurwaarderskantoren.

Invorderingsbedrijf B.V. heeft zich de voorbij jaren gepositioneerd als een full service credit management en legal dienstverlener.

Invorderingsbedrijf B.V. biedt de kennis van een advocatenkantoor gecombineerd met de efficiëntie van een credit management bedrijf en de daadkracht van een deurwaarder. Invorderingsbedrijf B.V. is heeft als doel effectief invulling geven aan de behoeften van klanten op het gebied van zakelijk incasseren, ook wel Business to Business incasso genoemd. Naast een efficiënte incassoafdeling met een extreem hoog service level beschikt Invorderingsbedrijf B.V. over een gespecialiseerde juridische afdeling die op elk gewenst moment ingeschakeld kan worden voor bijvoorbeeld het incasseren van boetes, bekeuringen en het vorderen van schades. Daarnaast behandelt Invorderingsbedrijf B.V. met haar incassobureau Amsterdam ook alle andere voorkomende juridische geschillen. Invorderingsbedrijf incassobureau Amsterdam voor een maximaal incassoresultaat.

Adres: Herengracht 282 – 1016 BX Amsterdam

2.5. Hoe de klantenservice zelf in de war raakt.

Door onwetendheid van de klantenservice kunnen vreemde situaties ontstaan, zoals uit onderstaande reviews op Google Maps blijkt. Het bestaan van de elders geprofileerde “landelijke dekking” wordt hier ontkend.Mei 2019 BGSI 20
22 reviews
een maand geleden

Incassocenter is een onderdeel van het Invorderingsbedrijf Den Haag en deelt dezelfde incompetente medewerkers. En ook de verzonnen; heeft iemand bv weleens Koen Molenaar ontmoet, waarmee de meeste opgelichte klanten te maken hadden? Waarschijnlijk niet, want hij is nergens te vinden op internet en dat is tegenwoordig heel vreemd. Zeker als je een functie bekleedt met heel veel zakelijk verkeer.... Dit geldt overigens ook voor L. Vis; nergens te traceren. Wat wel te traceren is, is het feit dat opeens veel mensen beide bedrijven positief beoordelen. Allemaal op dezelfde dagen en hun enige bijdragen gaan over alle kantoren van dit bedrijf. Zelfs Amsterdam, wat alleen een postbus is....denk na...dat klopt toch niet? Evenals dat deze bedrijven zich alleen herkennen in de positieve verhalen; de negatieve reviews komen volgens hun van mensen die GEEN klant bij hun zijn. Allemaal.....

Deze crew zou het heel goed doen aan tafel bij TROS Opgelicht, maar ze zijn zo gehaaid dat Peter R. de Vries er nog een dobber aan zou hebben...

Reactie van de eigenaar 13 uur geleden
Beste anonieme reviewer, ook van u hebben we geen registratie in het systeem. De reden dat u blijkbaar anoniem wilt blijven is omdat de review die u plaatst vol met onwaarheden staat. Ons kantoor heeft geen vestiging in Amsterdam - wij zitten in Rotterdam - en bovendien zijn wij geen onderdeel van een ander incassobedrijf. Zelfs Peter R. de Vries zou dat zo zien. Mocht u onverhoopt een echte opdrachtgever of schuldenaar zijn, dan hoor ik u graag persoonlijk op 010-3108000 (dagelijks tussen 9 en 17 uur). Groet, Sander (Webcare).

2.6. Het aantal medewerkers van Invorderingsbedrijf c.s.

In de uittreksels van de Kamer van Koophandel zijn het aantal in de B.V’s werkzame personen resp. 30 voor het Invorderingsbedrijf en 2 personen voor het Incassocenter.
Naast de heren Konings en Lemmens zijn er een aantal (vaste) medewerkers bekend.
Gabriel Huisman, May Leung, Bas Toet en Wesley Boeters. En een student Thomas Appel 
door de stagiare toch verklaard dat die niet bestond??? die met name bij de e-mail correspondentie hand en spandiensten als thuiswerker verleent. Daarnaast zijn er vermeldingen terug te vinden van

Sommige van deze “medewerkers” beantwoorden e-mails van opdrachtgevers waarbij voornamelijk niet op de inhoud wordt ingegaan maar vrijblijvende antwoorden worden gestuurd. De beperkte bezetting van dit bureau leidt ertoe dat er nauwelijks wordt gecommuniceerd en in de telefonische contacten bewust wordt gestuurd op onwetendheid en verwijzing naar afwezigheid van de “ contactpersonen”. 

Wesley de Geus (junior accountmanager) Suraya Juriaans(jurist) Elise Yip en Tom van Velden.Het waarschijnlijk bij het IVB aantal werkzame personen ligt rond 8 of hooguit 10 waarbij daarnaast gebruik wordt gemaakt van een groot aantal stagiaires en studenten die met name worden ingezet voor callcenter activiteiten. Overige in e-mail correspondentie benutte namen zijn: Elsa, Elisa, Sander, Amanda van Haaren, Laura de Graaf, Gavin Gomes, A.M van Elswijk,T. Houssain, A. Chotkan, T. Appel, Luuk ,Wesley de Geus, Wesley de Groot.
Mei 2019 BGSI 21
Naast de vele andere namen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van aliassen “Koen Molenaar” “ L.Vis” en “ L.Molenvis “ die op de sociale media niet zijn terug te vinden en die geen van gedupeerden ooit telefonisch heeft gesproken.

Uit de onderstaande post op Google+ komt een bevestiging van de geringe omvang van het Invorderingsbedrijf.

De werving en selectie van medewerkers is vooral gericht op stagiaires en studenten. Hetgeen blijkt uit onderstaande personeelsadvertenties. De volgende vacaturetekst zegt voldoende over het invorderingsbedrijf, hoe ze naar hun opdrachtgevers kijken en welke " expertise" hun opdrachtgevers kunnen verwachten. De vacaturetekst is te vinden op ( Vacaturesite Indeed 13 juli 2018).

Bijbaan

"Heb jij een vlotte babbel en wil leren hoe je hiermee serieus geld kan verdienen? Binnen no time leren wij je de skills.
Wij leren jou verkopen net als Di Caprio in de scene van the Wolf Of Wallstreet.”

•Verdien € 10,41 bruto per uur ! + Mooie bonus voor binnengehaalde deals. •Onze werklocatie is op loopafstand van Den Haag Centraal .
•Zowel geschikt voor studenten (voor enkele uren per week) als werkzoekende voor een fulltime dienstverband.

In eerste instantie maak je afspraken voor een senior verkoper. Deze senior haalt tijdens
Mei 2019 BGSI 22 

deze afspraken telefonisch deals binnen. Voor elke binnengehaalde deal ontvang je een mooie bonus.
Hoe meer en hoe beter de afspraken, hoe meer je verdient..."

Met de onderstaande vacaturetekst worden stagiaires uitgenodigd om stage te lopen bij het Invorderingsbedrijf.

Meewerkstage Juridisch Medewerker

Locatie(s) : Den Haag
Branche : Financiële dienstverlening Land : Nederland
Soort werk : Juridisch

Een nieuwe dag bij het Invorderingsbedrijf

Invorderingsbedrijf B.V. is een jong en ambitieus bedrijf binnen de incassomarkt. Door de slimme, innovatieve en strategische inzet van alle beschikbare middelen en een schat aan ervaring is ons bedrijf zowel voor grote als kleine ondernemingen en instellingen een solide partner. In recordtempo veroveren wij de markt en halen wij de concurrentie onderuit. Als student werk je mee op de afdeling juridische zaken binnen onze organisatie. Bij ons ben je verzekerd van goede begeleiding en krijg je afhankelijk van je capaciteiten diverse verantwoordelijkheden toebedeeld.

Concreet:

Juridisch inhoudelijke reacties opstellen ten behoeve van het minnelijk incassotraject Het verzorgen van de rolbegeleiding van de aan jou toegewezen rechtszaken
Het opstellen van dagvaardingen en overige juridische documenten

De persoon die wij zoeken is:

Pro actief, zelfstandig, communicatief vaardig
Je volgt een juridische of economische studie
Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in (woord &) geschrift Ervaring met MS office applicaties
Minimaal opleidingsniveau: HBO

Reageren:

Wil jij serieus werk maken van je stage? Dan ontvangen we graag jouw motivatie met CV. Voor gemotiveerde stagiaires zijn er doorgroeimogelijkheden mogelijk binnen het bedrijf. Per e-mail: carriere@invorderingsbedrijf.nl
LET OP: Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

2.7. De vaste klanten als referentie bij Invorderingsbedrijf en Incassocenter

Op de internet sites van het Invorderingsbedrijf B.V. c.s wordt het volgende gesteld:Mei 2019 BGSI 23
“In plaats van een heel verhaal te vertellen over onszelf, brengen we u in contact met onze vaste klanten. Hiervoor hoeven we niet ver te zoeken, het merendeel van onze klanten zijn namelijk vaste klant. Zij zijn onze ambassadeurs. “

Bij navraag bleek dat bedrijven zich niet bewust waren dat zij als referentie werden genoemd op de internetsite van het Invorderingsbedrijf B.V. Dit impliceert dat Invorderingsbedrijf c.s. bewust gebruik maakt van valse referenten. Consumenten krijgen daardoor een ander beeld van het concern dan de werkelijkheid. Er is vastgesteld dat een aantal van de genoemde referenten niet bestaat en, wanneer ze wel bestaan, zij vaak niet eens wisten dat zij op de referentiepagina van Invorderingsbedrijf c.s. worden vermeld.

Diverse referenties hebben naar aanleiding hiervan verzocht de vermelding ongedaan te maken of hebben zelfs de relatie met het Invorderingsbedrijf beëindigd. Dit is het gevolg van het feit dat deze ondernemingen nooit toestemming hebben verleend om als referentie te dienen.

2.8. Incassocenter

Verder is gebleken dat er onjuiste informatie wordt vermeld op de website van in ieder geval van het Incassocenter B.V. Dit is het geval bij alle referenties van deze brievenbuslocatie.

a) Treehouse Island

Het vermelde logo behoort toe aan en wordt ook gebruikt door “Treehouse Island Inc.”, gevestigd te Orlando, Florida (USA), met sinds 2011 als CEO de heer Ryan Carson.

Zowel bij het te Florida gevestigde Treehouse Island Inc., maar ook bij een te Rotterdam gevestigde onderneming genaamd Treehouse.nl kende men bij navraag geen Bart Janson. 

Mei 2019 BGSI 24
Op 21 mei 2018 werd de volgende E-mail ontvangen van Treehouse.

Een screenshot van de site van Incasso Center 22 mei 2018 22:15 uur toont aan dat de review of vermelding van de vermeende klant, Treehouse, is verwijderd. Dit naar aanleiding van de DCMA takedown notice van Treehouse.Mei 2019 BGSI 25
b. Atlassian

Atlassian heeft 2 CEO’s en geen van beiden is Marcel Smith. De beide Co-founders en CEO’s zijn Scot Farquar en Mike Cannon- Brookes. Wanneer je kijkt op de site van Atlassian dan zie je hun nieuwe logo. Het logo op de site van Incassocenter is enige jaren oud, zoals is op te maken uit de logo-evolutie van Atlassian,

“https://www.atlassian.com/blog/announcements/our-bold-new- brand “.

Dit om aan te geven dat het over het juiste bedrijf gaat. Atlassian heeft de hoofdvestiging in Sydney, Australië. Atlassian heeft ook een vestigging in Nederland, in Amsterdam (Singel 236) Tel. 020-7960060. Ook daar komt geen Marcel Smith voor en daar heeft ook nooit een Marcel Smith gewerkt of was daar een CEO met die naam.

C. Yammer

Yammer is een blogging-webdienst, opgericht in 2008 en in 2012 overgenomen door Microsoft. De hoofdvestiging zit in San Francisco, USA. De CEO is David O. Sacks. Microsoft en  

Mei 2019 BGSI 26
eveneens Yammer werken niet met Incassobureau’s, zoals bijvoorbeeld IncassoCenter. Yammer is ondergebracht bij Microsoft in Amsterdam (Schiphol) Er is geen CEO met de naam Anita de Vries bij Yammer of bij Microsoft. Er werkt zelfs geen Anita de Vries. De directeur van Yammer is een Microsoft medewerker en al vanaf 2010 voor Yammer werkzaam, de heer Niels van der Zeyst.

Op 24 september 2018 21:46 uur zijn de referenties op de site van Incassocenter weer terug gezet, zoals uit dit screenshot blijkt.2.9 Invorderingsbedrijf

Zoals reeds gesteld, is de lovende recensie van Graphic Junkie van de broer van Joost Konings.

SoftmediaDe reactie van de heer van Vijfeijken was desgevraagd dat Invorderingsbedrijf eenmalig is ingeschakeld en verder het bedrijf niet te kennen. Softmedia heeft het invorderingsbedrijf verzocht de referentie te verwijderen, hetgeen op 15 november 2017 is gebeurd.Mei 2019 BGSI 27
Yealz InternetmarkettingEen soortgelijk voorbeeld is de referent L. Sanders. Dit snel groeiende bedrijf Yealz Internetmarketting, Den Haag is niet bekend op internet noch bij de Kamer van KoophandelMei 2019 BGSI 28
Mei 2019 BGSI 29
3. Het creëren van een sterk bedrijfsimago

Het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter zijn geen lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) . Dat is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus.

3.1. Invorderingsbedrijf en de incasso-expertise

Evenals bij de introductie van de brievenbusfirma in Amsterdam wordt op de internetsite van het Invorderingsbedrijf de suggestie gewekt dat het invorderingsbedrijf en het incassocenter alle benodigde expertise in haar organisatie heeft geborgd. Dit is in strijd met de werkelijkheid. Alle expertise op het gebied van (gerechtelijke) deurwaarders, incasso- advocaten wordt ingehuurd. Zoals uit de volgende hoofdstukken duidelijk wordt, worden positieve reviews -met name bij Google Maps - benut om te suggereren dat invorderings- bedrijf over meer expertise beschikt dan IVB werkelijk in huis heeft. Het invorderingsbedrijf beschikt niet over gerechtsdeurwaarders of over incassoadvocaten. Het Invorderingsbedrijf Groningen stelt zelfs het beroep van deurwaarder uit te oefenen.

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar benoemd door de Kroon. De gerechtsdeurwaarder verricht ambtshandelingen. Bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding, het betekenen van het vonnis en het leggen van beslagen. Er is een verschil tussen een incassobureau zoals het Invorderingsbedrijf en een deurwaarder. Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Het kan bijvoorbeeld geen beslag leggen. Een deurwaarder kan dit wel. Ten onrechte wordt door IVB gesuggereerd ook de activiteiten van de deurwaarder uit te voeren.Mei 2019 BGSI 30
Zo wordt op de site van het Invorderingsbedrijf Amsterdam het volgende gesteld. 

Deurwaarder in Amsterdam

Heeft u te maken met een debiteur die zijn afspraken steeds niet nakomt? Die ondanks mails en brieven niet betaalt? Die uw telefoontjes steevast negeert of steeds uitvluchten verzint? Één brief van de gerechtsdeurwaarder is vaak voldoende.
Dan is het verstandig om een deurwaarder in te schakelen. Een deurwaarder zal voor u een incassotraject starten. Vaak is een brief van de gerechtsdeurwaarder voldoende. Debiteuren die uw aanmaningen steeds naast zich neerleggen reageren vaak wel op een brief van de deurwaarder Amsterdam. In de meeste gevallen staat het geld dan ook na enkele dagen op uw rekening. Soms is het echter zo dat ook de sommaties van 
onze gerechtsdeurwaarder geen effect blijken te hebben. In dit geval kan er ook beslag worden gelegd bij de debiteur. Bijvoorbeeld op een bankrekening, op uitkering of salaris of zelfs op de inboedel. De debiteur zal dit tegen elke prijs willen voorkomen. Dit heeft namelijk vervelende gevolgen.

Geen resultaat, beslag leggen

Voordat er beslag gelegd kan worden moet door de rechtbank wel een zogenaamde titel afgegeven worden. Zonder deze titel kan een gerechtsdeurwaarder geen beslag leggen. Het behalen van een gerechtelijk kan via een incasso procedure bij de rechtbank. Het Invorderingsbedrijf kan dit voor u regelen. Doordat invorderingsbedrijf werkt met eigen deurwaarders in Amsterdam, bieden zowel de incasso, als de gerechtelijke incassoprocedure als de beslagleggingsprocedure onder een dak. Dit heeft als grote voordeel dat u een aanspreekpunt heeft. Ook wanneer er ingrijpendere maatregelen benodigd zijn om uw vordering te incasseren.

Invorderingsbedrijf een begrip in Amsterdam
Het Invorderingsbedrijf is een begrip in Amsterdam en omstreken. Vele bedrijven, instellingen en particulieren maken gebruik van de diensten van onze deurwaarders. Heeft u te maken met een hardnekkige wanbetaler? Neem dan contact op met ons. Een van onze invorderingsspecialisten staat u uitgebreid te woord. Wij adviseren u kosteloos over de beste strategie om uw doel te bereiken.

Invorderingsbedrijf B.V.

Herengracht 282 1016 BX Amsterdam +31-(0)20 –760 3920Mei 2019 BGSI 31
Op de site van het Invorderingsbedrijf Den Haag is de volgende tekst opgenomen. 

Deurwaarder inschakelen
U kunt ervoor kiezen om het Invorderingsbedrijf afdeling deurwaarder Den Haag in te schakelen. Deze start een incassoprocedure op om uw openstaande rekeningen te incasseren. De deurwaarder kan tevens een dagvaarding opstellen en zodoende uw debiteur voor de rechter slepen om uw rekening alsnog betaald te krijgen. De gerechtsdeurwaarder gaat op bezoek bij het woonadres van uw debiteur. Doordat de deurwaarder in Den Haag ook de mogelijkheid heeft om beslag te leggen op bankrekeningen of goederen, betalen veel debiteuren de openstaande betalingen snel.

Deurwaarder
Bent u het achterna zitten van uw geld ook zo beu? Wil uw debiteur maar niet betalen? Of heeft u al een uitspraak van de rechter? Dan is het inschakelen van de deurwaarder een wijs besluit. Een deurwaarder haalt uw geld snel en op een deskundige manier binnen. U heeft vast leukere dingen te doen dan te bedelen om uw geld. Met loze beloften bent u wel klaar. Met het inschakelen van onze deurwaarder bent u ervan verzekerd dat uw geld niet langer onnodig op het spel staat. Het maakt ons niet uit waar uw debiteur zich bevindt: onze deurwaarders hebben landelijke dekking en komen dus letterlijk overal.

Wat is een deurwaarder?
Onze deurwaarders zijn stuk voor stuk hoog opgeleid en door de overheid aangesteld om ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Heeft u te maken met permanente wanbetaling, dan zal onze deurwaarder uw debiteur van harte uitnodigen om voor het gerecht verschijnen. Dit noemt men dagvaarden. Het doel: zo snel mogelijk betaling verkrijgen.

Wat doet een deurwaarder voor u?
Naast het uitbrengen van dagvaardingen, is onze deurwaarder kampioen in het verzilveren van vonnissen. Voornamelijk het incasseren wat de rechter heeft toegewezen.Mei 2019 BGSI 32
Het ten uitvoer leggen van vonnissen
Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal de debiteur moeten voldoen aan het vonnis. Eén van onze deurwaarders betekent het vonnis bij uw debiteur en doet bevel tot betaling. Blijft betaling uit, dan zal er over worden gegaan tot beslaglegging.

De voordelen van onze deurwaardersMei 2019 BGSI 33
Op de site van Invorderingsbedrijf Rotterdam staat het volgende: 

Deurwaardersdiensten nodig? Wij helpen!

Iedere succesvolle ondernemer krijgt ermee te maken: debiteuren die weigeren te betalen. Meestal omdat ze het geld niet hebben, meer tijd nodig hebben, of simpelweg omdat ze onbetrouwbare zakenpartners blijken. Geduld is een schone zaak, maar in het geval van wanbetalers geldt: geduld is een slechte zaak! Heeft u te maken met een wanbetaler? Dan doet u er goed aan zo snel mogelijk gebruik te maken van deurwaardersdiensten.

Deurwaardersdiensten: voorkom een hoop ellende

Verstrijkt de betalingstermijn van uw factuur, dan is uw debiteur officieel in gebreke. Hij heeft zich immers niet gehouden aan de tussen jullie gemaakte betaalafspraken. Is hij het misschien ‘gewoon’ vergeten? Misschien. In dat geval zal hij na het versturen van één vriendelijke herinnering (de zogenaamde ‘aanmaning’) alsnog netjes betalen. Maar wat als hij ook dan niet betaalt? Dan is de kans groot dat u te maken heeft met een wanbetaler. Het inschakelen van deurwaardersdiensten is dan met klem aan te raden. Een deurwaarder geeft het startsein voor het gerechtelijk incassotraject. Hij overhandigt uw debiteur een brief, de zogenaamde ‘dagvaarding’, waarin staat wat uw vordering is en wanneer uw debiteur voor de rechter wordt verwacht. De kans dat uw debiteur daarvan schrikt, is groot. Hij is immers degene die in gebreke is, niet u!. Hij weet: de kans dat hij in de rechtbank aan het kortste eind trekt, is zeer groot. Zeer waarschijnlijk zal hij zo snel mogelijk overgaan tot betaling. Deurwaardersdiensten zijn daarmee een uiterst snelle en effectieve manier om uw debiteur aan te zetten tot betalen.

Een effectief drukmiddel
Maar wat nu als u te maken heeft met een bijzonder hardnekkige wanbetaler? Uw debiteur beweert dan bijvoorbeeld dat uw vordering onterecht is en dat hij niet voor de rechter zal verschijnen. Kunt u nu voorgoed fluiten naar uw geld? Gelukkig niet. In dat geval zal er namelijk worden overgegaan tot het leggen van een zogenaamd ‘conservatoir beslag’. De deurwaarder bevriest daarbij de rekening van uw debiteur, waardoor hij geen geld meer overmaken of ontvangen. Heel vervelend voor uw debiteur, want op die manier kan hij natuurlijk geen zaken meer doen ... De kans dat uw debiteur uw facturen alsnog uitbetaalt, is daarmee erg groot.

Het Invorderingsbedrijf: betrouwbaar en snel!

Met de deurwaardersdiensten van Het Invorderingsbedrijf, behoren wanbetalers voor u tot het verleden. Onze juristen, incassospecialisten en deurwaarders weten precies hoe ze uw debiteuren aan moeten zetten tot betalen. De kosten van een eventueel proces worden verhaald op uw debiteur: hij is immers degene die in gebreke is.

Voor meer informatie over de deurwaardersdiensten van Het Invorderingsbedrijf neemt u contact op met 070 – 762 0330 of info@invorderingsbedrijf.nlMei 2019 BGSI 34
Maak bijvoorbeeld gebruik van deurwaarder Rotterdam , deurwaarder Amsterdam of deurwaarder Den Haag.

Op Facebook kan het nog extremer. Hier presenteert het Invorderingsbedrijf zelf als advocatenkantoor. 

3.2. Beloften van het Invorderingsbedrijf op hun websites

Invorderingsbedrijf B.V. belooft in het handelsverkeer en op haar website klanten “gouden bergen” Zo waren en zijn nog steeds op de website van Invorderingsbedrijf aanlokkelijke slogans te zien als: “De meest geavanceerde incassostrategie” “Geen brug te ver, wij gaan door waar anderen stoppen” “Voor ongekende snelheid - efficiëntie en transparantie” En vooral “No Cure No Pay” en “100% uitkering van de hoofdsom”

3.3. Reclame voor No Cure No Pay: het oordeel van de RCC en de kantonrechter

Op de sites van het Invorderingsbedrijf wordt de no cure – no pay formule als volgt omschreven:

Incasso No Cure No Pay

Incasso No Cure No Pay houdt in dat u geen honorarium voor de behandelende advocaten en juristen verschuldigd bent als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaalt. Het risico dat wij dus toch voor u aan het werk zijn, en daarvoor niet betaalt krijgen, ligt bij ons.
In geval van incasso betaalt uw debiteur over het algemeen onze kosten. We zijn namelijk van mening dat de kosten voor incasso voor rekening van uw debiteur moeten komen – hij is immers in verzuim – en niet voor u.U wilt vooraf weten waar u aan begint en wat het u kost. Daarom werken we niet met kleine lettertjes, maar hanteren we heldere incassotarieven. In 92% van de gevallen sluiten we een dossier al in de buitengerechtelijke incassofase af en is de vordering snel voldaan. U bent dus verzekerd van resultaat, waarbij we de gemaakte kosten hebben kunnen verhalen op uw debiteur. Wacht dus niet langer en draag uw vordering over.Mei 2019 BGSI 35
No Cure No Pay incasso werkt twee kanten op

Een klant die niet betaalt, is al vervelend genoeg. Nog vervelender is als u in deze niet betalende klant moet investeren met tijd en geld. Dit is exact de reden om incasso op basis van No Cure No Pay aan te bieden.

Incasso No Cure No Pay – Incasseren zonder risico

U wilt vooraf weten waar u aan begint en wat het u kost. Daarom werken we niet met kleine lettertjes, maar hanteren we heldere incassotarieven. In 92% van de gevallen sluiten we een dossier al in de buitengerechtelijke incassofase af en is de vordering snel voldaan. U bent dus verzekerd van resultaat, waarbij we de gemaakte kosten hebben kunnen verhalen op uw debiteur. Wacht dus niet langer en draag uw vordering over.

De voordelen van het Invorderingsbedrijf

Alle vorderingen worden dezelfde dag nog in behandeling genomen op basis van incasso No Cure No Pay. Zo verliezen we dus geen tijd. Uw eigen contactpersoon, vaak een jurist, is beschikbaar om uw vragen direct te beantwoorden. Ook krijgt u uw eigen account in onze Online Cockpit, zodat u zelf controle kunt houden. U heeft 24/7 online inzage in de dossiers, zodat u altijd op de hoogte bent van alle ins en outs van uw zaken. Gelden worden veilig ontvangen via onze Stichting Derdengelden Invorderingsbedrijf, welke stichting de voor u ontvangen bedragen direct aan u doorstort.

Wilt u meer weten over incasso No Cure No Pay? Wij geven u graag een gratis incasso advies en kunnen u meer informatie geven over uw vorderingen op basis van incasso no cure no pay. Het Invorderingsbedrijf is uw partner voor alle incassozaken. Vragen? Bel ons op +31- (0)70-762 0330.

Ook voor een deurwaarder Den Haag & deurwaarder Amsterdam & deurwaarder Rotterdam bent u bij het Invorderingsbedrijf aan het juiste adres.

In de reviews wordt het invorderingsbedrijf regelmatig aanbevolen vanwege de aantrekkelijke No Pay-No Cure formule die overigens bij alle bij de NVI aangesloten bureaus wordt aangeboden. Bij een succesvolle incasso is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van – over het algemeen - 15%. Indien de vordering niet wordt geīnd zijn er geen verdere kosten voor de opdrachtgever. In de situatie van het invorderingsbedrijf is dit anders. Een reviewer tekent het volgende op uit de eigen verklaringen van het Invorderingsbedrijf.

Volgens eigen bewering van IVB is dit de echte werking van hun No Cure No Pay “Wij behandelen op basis van no cure no pay onbetwiste vorderingen. In geval van betwiste vorderingen berekenen wij ons uurtarief. (...)” Dit uurtarief bedraagt € 185,- exclusief 6% bureaukosten en BTW. Kortom NoCure No Pay geldt alleen als de debiteur de hoofdsom en de incassokosten betaalt. In alle overige gevallen betaalt de opdrachtgever de incassokosten. Vaak worden opdrachtgevers aangespoord om een gerechtelijke procedure te starten. Dan wordt de opdrachtgever geconfronteerd met griffierecht,Mei 2019 BGSI 36
portokosten dagvaarding, opstellen dagvaarding, betekening dagvaarding, buitengerechtelijke incassokosten en reistijd tegen hetzelfde uurloon. Naarmate de procedure langer duurt, geldt opnieuw het uurloon. Gesuggereerd wordt dat deze kosten op de debiteur verhaalbaar zijn. Dat wil zeggen in telefonische contacten met IVB. Uit eigen verklaring zegt IVB hierover echter: " Uit de door Invorderingsbedrijf overgelegde correspondentie blijkt dat erop is gewezen dat de kosten zoveel mogelijk op de wederpartij worden verhaald, maar nergens staat dat Invorderingsbedrijf heeft verzekerd dat de kosten volledig verhaald zouden kunnen worden. Ook anderszins is daar niet van gebleken" Lees dit nog eens na via referentie ECLI:NL:RBDHA:2018:6733. Hier is IVB veroordeeld voor het schenden van de zorgplicht. Het betreft de toewijzing van een vordering tegen het Invorderingsbedrijf vanwege schending van de zorgplicht. De kosten wogen niet op tegen de te verwachte opbrengsten. Het Invorderingsbedrijf had eisers daarom moeten adviseren niet te procederen.

Reclame Code Commissie

Dat de werkelijkheid aanzienlijk grimmiger is dan hetgeen in eerste instantie aan de potentiële opdrachtgever wordt voorgehouden, komt duidelijk naar voren uit de gedupeerdenverklaringen. Het Invorderingsbedrijf is voor haar misleidende werkwijze door de reclamecode commissie op de vingers getikt.

Klager heeft na een zoekopdracht op internet naar een “no cure no pay” incassobureau zijn vorderingen aangeboden bij adverteerder op basis van “no cure no pay”, maar heeft een aanzienlijke rekening van adverteerder ontvangen, zodat van “no cure no pay” geen sprake is. Bovendien wordt er door adverteerder geadverteerd dat men de haalbaarheid van de vordering online kan checken, maar ook dat is niet het geval. De Commissie begrijpt de klacht aldus dat volgens klager ten onrechte wordt gesproken over “no cure no pay”. De Commissie constateert echter dat er wel sprake is van “no cure no pay”, met dien verstande dat dit volgens de algemene voorwaarden van adverteerder alleen geldt indien de vordering niet betwist is. Dit laatste blijkt niet uit de uiting waardoor de gemiddelde consument zou kunnen menen dat adverteerder ook bij betwiste vorderingen werkt op basis van “no cure no pay”. Naar het oordeel van de Commissie betreft dit een wezenlijke beperking, die voldoende uit de uiting had moeten blijken .Gelet op het vorenstaande oordeelt de Commissie dat sprake is van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC.
Nu de reclame-uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. “

Op 6 oktober 2014 oordeelde de commissie als volgt: De Commissie acht op grond van het voorgaande de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt – voor zover nodig – adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken (dossiernr. 2014/00604).

Kantonrechter

De kantonrechter heeft hierin een afwijkende visie. Volgens de kantonrechter mogen " de teksten op een website commercieel en wervend zijn, waaronder de mededeling “no cure no pay”. Hij stelt ter zake: "De inhoud van de website bepaalt echter niet de inhoud van de overeenkomst, die wordt namelijk bepaald door de tussen partijen gesloten en goedgekeurde overeenkomst van opdracht met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden". Ondanks het feit dat de Reclame Code Commissie deze vorm van adverteren als misleidend heeft bestemd, geldt dat niet voor de kantonrechter.Mei 2019 BGSI 37
4. De werkwijze van het IVB

4.1. Inleiding

In hoofdstuk 11 van dit zwartboek zijn 28 verklaringen van opdrachtgevers van het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter opgenomen. Hun ‘ verhalen’ zijn verzameld in de afgelopen twee jaar. Zij zijn verteld met een gevoel van strijdbaarheid en de terugkerende vraag waarom er zo weinig tegen dit bedrijf kan worden ondernomen. Soms ook met vertwijfeling: om dan maar te voldoen aan de gewiekste opzet van hun opdrachtnemer en het verlies te nemen tegen onredelijke en onaanvaardbare kosten. Ieder verhaal wordt verteld vanuit een eigen situatie en in eigen woorden. Om moverende redenen zijn de verklaringen geanonimiseerd maar de oorspronkelijke tekst van de verklaring is gehandhaafd gebleven. De verklaringen geven een beeld van het verdienmodel en de werkwijze van het Invorderingsbedrijf en het patroon dat hierin is te herkennen. Vaak wordt zo’n verhaal afgesloten met een hulpvraag. De praktijk leert helaas dat de standaardwerkwijze zoals de eigenaren van het Invorderingsbedrijf en Incassocenter die zich als verdienmodel hebben eigengemaakt succesvol blijkt en uitvoerbaar blijft.

Het kantongerecht in Nederland voegt zich in de onredelijke Algemene Voorwaarden van het IVB. En, is van mening dat het verschaffen van onjuiste informatie als ‘reclame’ gerechtvaardigd is. Daarbij geldt dat een ZZP-er of MKB-er als ondernemer van de uitgebreide Algemene Voorwaarden voorafgaande aan de opdracht kennis genomen dient te hebben. De kantonrechter neemt aan dat iedere ondernemer beschikt over voldoende juridische kennis van de incassomarkt en daarmee in staat is om een adequaat weerwoord te hebben tegen datgene wat hun na de opdrachtverstrekking overkomt. Stelselmatig worden door het kantongerecht in Nederland kleine ondernemers geconfronteerd met een vonnis waarin de door het Invorderingsbedrijf c.s. ingestelde vorderingen de oorspronkelijke vordering op hun debiteur velen malen overstijgt. Veelal zonder de incasso van de vordering op hun debiteur.

De disproportionele verhouding tussen de verlangde incassokosten, de geleverde minimale prestatie, soms zelfs aantoonbare beroepsfouten en het uiteindelijke resultaat wordt niet in de gerechtelijke afweging betrokken. In de huidige rechtspraktijk is daardoor een grote maatschappelijke onevenwichtigheid ontstaan.

De voornaamste doelgroepen van het Invorderingsbedrijf zijn resp. de kleine zelfstandige en de particulier. Het gaat bij deze groepen vaak om enkele incasso’s. De juridische kennis op het gebied van incasso is gering zodat er geen weerwoord verwacht behoeft te worden. De verwijzing naar de ‘ overeengekomen’ algemene voorwaarden sluiten, zeker als het ZZP-ers of MKB-ers betreft, juridisch verweer bij het kantonrecht zo goed als uit. Mede door het ontbreken van rechts- en wetskennis bij de opdrachtgevers. Een beroep door consumenten op het vigerende consumentenrecht vindt zelden plaats.

Juist door dit gebrek aan inzicht hoe te opereren bij wanbetaling en incasso wordt een beroep gedaan op het Invorderingsbedrijf c.s. Het is om die reden dat bij de intake door het IVB c.s. er groot belang gehecht wordt aan het winnen van het vertrouwen van potentiële opdrachtgevers. Enerzijds door via zoekcriteria op Google optimaal vindbaar te zijn en op de respectievelijke sites halve waarheden te benoemen. Anderzijds door alle initiële contacten telefonisch te laten plaatsvinden met beloften die later in de Algemene en ProductMei 2019 BGSI 38
Voorwaarden worden weersproken. De contactpersonen die deze aantrekkelijke afspraken hebben gemaakt, zullen deze nooit schriftelijk bevestigen en houden zich daarna onbereikbaar.

4.2. Het verdienmodel

Het verdienmodel van het IVB richt zich op het maximaliseren van de opbrengst uit een eenmalige opdracht tot incasso. Veelal op een wijze dat de door Invorderingsbedrijf verlangde vergoedingen de oorspronkelijke vordering overmatig overschrijden waarbij de opdrachtgever met een stevig verlieslatend saldo wordt geconfronteerd. De gedupeerdenverklaringen zoals deze zijn opgenomen in dit zwartboek geven een beeld van aanzienlijke verliezen door de opdrachtverlening aan het IVB c.s.

Uit dezelfde verklaringen komt naar voren dat in de minnelijke fase weinig druk op de debiteur van de opdrachtgever wordt gezet. Dit met de intentie zo snel mogelijk over te kunnen gaan op een gerechtelijk procedure. Indien een debiteur in de zgn. minnelijke fase zowel de wettelijk toegestane incassokosten als de oorspronkelijke vordering zou voldoen, dan valt de opdrachtgever de hoofdsom toe en het Invorderingsbedrijf c.s. ‘slechts’ een vergoeding voor de wettelijk bepaalde incassokosten. In dit verdienmodel is dit voor het IVB een weinig aantrekkelijke optie.

In voorkomende gevallen wordt de opdrachtgever voorgesteld een serviceabonnement aan te gaan met het IVB. Soms is er zelfs sprake van een aantrekkelijke aanbieding waarvan de termijn zeer binnenkort afloopt. Ook wel wordt het abonnement als voorwaarde gesteld voor de opdrachtverstrekking. De kosten voor een serviceabonnement zijn uiteenlopend en kunnen oplopen op tot €760,-. Er zijn geen voordelen aan een serviceabonnement.

Er is geen vaste contactpersoon en er worden geen kosten bespaard ten opzichte van een eenmalige opdrachtverstrekking.

Opzegging van dit abonnement dient drie maanden van tevoren per aangetekend schrijven plaats te vinden om stilzwijgende verlenging te voorkomen. Regelmatig ontstaat een dispuut omdat Invorderingsbedrijf stelt de opzegging niet of te laat te hebben ontvangen. Vervolgens wordt het abonnement alsnog met een jaar verlengd en betaling voor de nieuwe termijn ‘in rechte’ gevorderd.

In de minnelijke fase van de opdrachtverstrekking wordt door het IVB veel moeite gestoken om de opdrachtgever te overtuigen over te gaan naar de gerechtelijke fase van het incassotraject. Er wordt snel telefonisch contact gezocht met de opdrachtgever om de gerechtelijke fase in gang te kunnen zetten. Zelfs wanneer de debiteur in de minnelijke fase de schuld heeft voldaan, wordt getracht de opdrachtgever te bewegen alsnog een gerechtelijk traject in gang te zetten voor de inning van de incassokosten dan wel te suggereren dat de dagvaarding reeds in gang is gezet of op de rol bij de rechtbank is geplaatst en er derhalve geen opties zijn om dit tij nog te keren... Een evidente onwaarheid met beoogd financieel gewin voor ogen.

Direct nadat de opdrachtgever is overgehaald wordt, meestal dezelfde dag nog, de dagvaardingsprocedure per e-mail toegezonden en worden de kosten voor het opstellen en betekenen van de dagvaarding gefactureerd. Benadrukt wordt dat deze factuur per ommegaande betaald dient te worden om de gerechtelijke procedure in gang te kunnen zetten. Vrij snel daarna wordt het griffierecht, de portokosten dagvaarding, de informatiekosten handelsregister en de dossierkosten in rekening gebracht.Mei 2019 BGSI 39
Deze kosten worden voorgespiegeld als voorschot of investering en gepresenteerd als op de debiteur verhaalbaar. De juridische werkelijkheid is evident anders aangezien de (lagere) vergoeding voor proceskosten en salaris gemachtigde ter zitting wordt bepaald. De opdrachtgever wordt in de waan gelaten dat deze bij geen “cure” nog altijd niets zal betalen en dat bij succes commissie wordt afgerekend volgens een percentageberekening. Desgevraagd wordt gesteld dat ook deze aan het Invorderingsbedrijf toevallende commissie op de debiteur kan worden verhaald.

Gedurende het incassotraject wordt de opdrachtgever volledig in het ongewisse gelaten. Het zgn. klantenportaal wordt niet onderhouden en de dossierstukken zoals de dagvaarding, een vonnis of een beslagexploot worden ook na lang aandringen niet verstrekt. De gerechtelijke procedure of de betekening van het vonnis door de deurwaarder worden zonder melding aan de opdrachtgever gestart waarbij de kosten in rekening worden gebracht. Hierbij bestaat geen relatie tussen het moment waarop deze kosten worden gefactureerd en het tijdstip waarom de zaak feitelijk voorkomt of ten uitvoer wordt gebracht.

Indien het voor IVB onontkoombaar wordt om stukken te verstrekken, wordt allereerst betaling vereist van alle openstaande vorderingen. Derhalve wordt de onderbouwing voor de gefactureerde bedragen achteraf aangeleverd zodat betaling niet meer ter discussie kan worden gesteld. De oorspronkelijke grosse wordt nooit overhandigd, alle oorspronkelijke documenten blijven in het bezit van het IVB en bij toezending van kopieën worden deze stukken ontdaan van alle officiële kenmerken zodat hier geen waarde aan kan worden ontleend.

De activiteiten van het Invorderingsbedrijf in het gerechtelijke traject blijken minimaal en alleen dan gericht op de feitelijke incasso indien dit kan worden gekoppeld aan bij de opdrachtgever in rekening te brengen kosten. Dit beeld wordt mede ingegeven door de grote mate van onzorgvuldigheden tijdens het incassotraject waarvan in de gedupeerdenverklaringen uitgebreid verslag wordt gedaan. Deze kunnen veelal worden gekwalificeerd als “beroepsfouten”.

Nadat door de opdrachtgever wordt geconstateerd dat de kosten ten opzichte van de oorspronkelijke vordering aanzienlijk zijn opgelopen, ontstaat gerede twijfel over de inning van de hoofdsom en de bijkomende kosten. Wanneer de opdrachtgever uiteindelijk de opdracht tracht in te trekken wordt het art. 9.3. van de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard.

“ 9.3 Indien Cliënt een incasso-opdracht intrekt, buiten Incassocenter om een betalingsregeling treft met de Debiteur, met de Debiteur een schikking treft, Incassocenter zonder enig bericht laat, de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is Incassocenter niettemin gerechtigd over de gehele haar ter incasso gestelde vordering 15% commissie, een bedrag van € 25,- (exclusief BTW) aan registratiekosten en overige kosten – waaronder onder meer alle verschuldigde kosten van derden, zoals buitendienst, leges, proces- en executiekosten – in rekening te brengen.”

Feitelijk betekent dit dat alle kosten alsnog voldaan moeten worden aan het Invorderingsbedrijf. Indien de opdrachtgevers zich nadrukkelijk manifesteren door o.a. het schrijven van negatieve reviews op internetfora of een heldere stellingname over de minimale prestatie van het IVB zal het Invorderingsbedrijf zelf aansturen op beëindiging van de overeenkomst en art. 9.3. AV van toepassing verklaren.Mei 2019 BGSI 40
De oplopende kosten en de uitzichtloze situatie op de inning van deze kosten heeft veelal al geleid tot discussie met het IVB die in de communicatie met de opdrachtgever slechts benadrukt dat facturen betaald dienen te worden onder dreiging met een incassobureau en een dagvaarding. Allereest zullen de vorderingen worden ingesteld door Moneyfirst B.V. een organisatie die behoort tot dezelfde organisatiestructuur als het IVB. Daarna wordt een dagvaarding ingesteld door Van Schendel en Partners.

De uiteindelijke consequentie van de werkwijze van het IVB is dat opdrachtgevers zelf voor het kantongerecht worden gedaagd. De bij het IVB ter incasso ingediende vordering is opgelopen tot een aanzienlijk bedrag. De kantonrechter is van mening dat van een onderneming mag worden verwacht dat zij zelf van de inhoud van de product- en algemene voorwaarden kennis neemt. Daarom zijn de product- en algemene voorwaarden op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing. De "ondernemer" betreft in dezen vaak een eenmanszaak of een ZZP-er.

De ingediende vordering door het Invorderingsbedrijf bevat naast de voornoemde verschuldigde totale kosten de volgende extra financiële claims:Mei 2019 BGSI 41
maand, zijnde 27,5% per jaar. Hiervoor is de wettelijke handelsrente van 8% in de plaats gesteld.
De kantonrechter heeft tevens bevestigd dat er over incassokosten bij ondernemers geen btw mag worden geheven. Daarnaast mogen er naast de buitengerechtelijke incassokosten niet ook nog interne invorderingskosten worden gevorderd aangezien die geacht worden begrepen te zijn in de buitengerechtelijke incassokosten.

4.3. Beroepsfouten

Zoals hierboven gesteld, is het Invorderingsbedrijf niet aanspreekbaar op haar inzet of door haar verrichte activiteiten namens de opdrachtgever. Terwijl enerzijds in de Algemene Voorwaarden wordt afgedwongen dat het Invorderingsbedrijf de volledige regie over het incassotraject verkrijgt, zonder inmenging van de opdrachtgever, en daarbij zelf de inzet van de juridische bijstand bepaald, blijkt anderzijds uit de gedupeerdenverklaring regelmatig dat acties niet in gang worden gezet. Dit levert een aaneenschakeling van beroepsfouten op waarbij de juridische vertegenwoordiging bij rechtszakenzaken ter plekke niet van de materie op de hoogte is, niet over de juiste stukken beschikt of zelfs niet verschijnt. (De kosten worden wel in rekening gebracht.) Daarnaast wordt het insolventieregister niet geraadpleegd op mogelijke faillissementen en worden procedures te laat gestart. In sommige gevallen is de juridische kennis onvoldoende of blijken noodzakelijke juridische acties niet in gang gezet te zijn. In een aantal gevallen is het duidelijk dat er sprake is van beslagleggingen die geen doel zullen treffen.

4.4. De vaststellingsovereenkomst

Het invorderingsbedrijf wordt regelmatig geconfronteerd met kritische opdrachtgevers. Dat kan leiden tot negatieve reviews op ondernemers of consumentenfora. Het IVB dreigt de negatieve reviewer vervolgens met een smaad of laster klacht en stelt bij voorbaat een vordering van € 25.000,- in.

r
Indien een gedupeerden zich hier niet door laat weerhouden of aannemelijk maakt zich niet te zullen neerleggen bij de slechte afwikkeling van zijn incassodossier door IVB en daarvoor voldoende bewijsgrond heeft overlegd, toont het IVB zich bereid tot een compromis. Na de aanzienlijke kosten die inmiddels zijn betaald, is het IVB bereid de komende incasso- activiteiten tegen nultarief uit te voeren zonder daarbij te omschrijven welke activiteiten dit betreft. Een belangrijk onderdeel van deze vaststellingsovereenkomst is het volgende lid:

Partijen komen strikte geheimhouding overeen met betrekking tot het bovengenoemde dossier en de nader gemaakte afspraken en delen geen informatie met derden.”

Met dit onderdeel van de overeenkomst verliest de gedupeerde alle rechten. Zowel de mogelijkheid om het IVB in rechte aan te spreken op wansprestatie en de daarvoor in rekening gebrachte vergoeding als de mogelijkheid om ervaringen met anderen te delen. Hiertegenover staat van de zijde van het IVB geen enkele inspanningsverplichting. Het reeds geleden financiële verlies blijft bestaan zonder enige relevante aanspraak op de afwikkeling van het dossier.Mei 2019 BGSI 42
4.5. Reviews over de werkwijzeDe werkwijze van he IVB c.s. komt duidelijk naar voren uit een grote hoeveelheid reviews verspreid over alle consumentensites zoals Trustpilot, Radar, Kassa, Vergelijk Deur- waarders.nl, Higher Level en Google Maps. Invorderingsbedrijf heeft zich inmiddels teruggetrokken van Vergelijk Deurwaarders.nl. Op talloze sites op het internet zijn een enorme hoeveelheid aan negatieve ervaringen te lezen, die in grote lijnen alle op hetzelfde neerkomen: 

Mei 2019 BGSI 43
reviews verwijzen naar de aanbeveling van advocaten en notarissen. Dit is fake. Invorderingsbedrijf en al haar vestigingen (een call center) behoren tot een dubieus bedrijf. Geen enkele advocaat of notaris zal hier zijn vingers aan branden. Er zijn alleen gerechtsdeurwaarders en incassoadvocaten die door het Invorderingsbedrijf worden ingezet TEGEN opdrachtgevers. De organisatie bestaat uit niet meer dan een vestiging in Den Haag. Uit meerdere reviews wordt duidelijk dat de overige vestigingen brievenbus firma's worden bediend door een callcenter. IVB heeft geen gerechtelijke deurwaarders of incassoadvocaten in dienst. Die worden ingehuurd en kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Het IVB bestaat uit een beperkt aantal medewerkers en wat ingehuurde stagiaires en studenten.

Mijn situatie:
IVB heeft een reeds failliete debiteur gedagvaard en de kosten bij mij in rekening hebben

gebracht. Invorderingsbedrijf had dit niet vooraf uitgezocht en legt het risico bij mij tegen dubbel in rekening gebrachte kosten ( een dagvaarding tegen vast tarief en daarna nog eens op urenbasis tegen "gereduceerd " tarief van € 239,- per uur inclusief bureaukosten en btw. Ga nooit met deze gasten in zee.

Reactie van de eigenaar een maand geleden

Geachte heer Vos, uw naam komt niet voor in ons systeem. Wij hebben u ook geen EUR 700 in rekening gebracht. Het valt op, dat u bij meerdere incassokantoren negatieve reviews plaatst, waarbij deze andere kantoren dan ook aangeven u niet te kennen. Als u een betalingsregeling wilt voorstellen voor uw schuld, dan kunt u contact opnemen met het telefoonnummer dat is genoemd in de brief die u ontvangen heeft. Wij overleggen uw voorstel dan met de schuldeiser. U kunt ook de klantenservice bellen op nummer 070- 7620330. Met vriendelijke groet, J. Molenvis.

Trustpilot - Incassocenter

Gepubliceerd maandag 13 augustus 2018
CRIMINELEN EN OPLICHTERS!! IK ben duizenden euro's kwijt geraakt door dit MALAFIDE bedrijf. Ze maken beloftes die ze niet waar maken. No cure no pay bestaat niet bij ze. Ze krijgen hoe dan ook hun geld en jij moet continue extra betalen voor welke brief dat de deur uitgaat. Jij zit met de extra kosten die veel meer zijn dan de oorspronkelijke factuur. Je kan zien dat het oplichting is door te googlen of naar de neppe reacties hier te zien van Georgi Georgiev , nog een keer Georgi Georgiev, joris jansen Kim Koppens, Sasha de vries etc etc. Het zijn neppe accounts die goede reviews schrijven. Kijk goed naar hun geschiedenis en kijk waar ze review hebben gezet!! Je kan niet al hun bedrijven een goede review geven terwijl je maar met 1 zou hebben gewerkt ,andere reviews die ze gezet hebben bij andere bedrijven is gelijk op hetzelfde dag of maand gedaan om zo geloofwaardig over te komen!! OPLICHTERS hebben meerdere websites en bedrijven! U bent gewaarschuwd! 

Mei 2019 BGSI 44
Gepubliceerd maandag 25 juni 2018

De grootste oplichters van Nederland Incasso Center Koen Molenaar Y.Y. Leung
Ze beloven No Cure No Pay maar sturen je wel dikke facturen. Wij hebben 2 onbetaalde facturen van totaal 650 euro ingeleverd bij hun. Wij moesten in totaal 2200 euro betalen. Ze hebben nu 2200+650 ontvangen en stellen ons nog in schuld omdat hun kosten hoger zijn uitgevallen! Zij hebben dus totaal bijna 3.000 euro verdient zonder 1 euro aan ons terug te betalen. Telefonisch slecht bereikbaar, bellen niet terug, jonge grietjes en jochies nemen de telefoon op met: "Halloo...." Soms hoor je ze gewoon door de winkelstraten lopen en telefoontjes opnemen met "Jaa.. ". Zij gebruiken de namen Koen Molenaar, Y.Y. Leung, A van Elswijk, Frans de Boer, J.J.F.M. Konings, Jacqueline de Groot, F. Lenting etc. etc.

1 review

Gepubliceerd vrijdag 31 augustus 2018 Bijgewerkt maandag 10 september 2018

Niet mee in zee gaan
LET OP: Ik voer onder aan te tekst een beloop nadien of rectificatie toe, als incassocenter zich blijkt te herstellen.
--
Mijn claim bij een bedrijf (onverschuldigde betaling via automatische incasso) was na enkele maanden door Incasso center niet meer op te leggen aan de schuldenaar door vermeent faillissement bedrijf schuldenaar.
Vooraf zijn door mij in december 2017 griffiekosten a 223 euro betaald mocht de claim moeten voorkomen bij de rechtbank. Zo ver komt het niet. Incassocenter doet mij na de tweede betekening, op 18 juni 18 het voorstel om 45 euro ex btw te betalen om het dossier over te dragen op de curator van de tegenpartij en geeft aan contact met de tegenpartij te hebben gehad. Na speurwerk blijkt het bedrijf volgens de KvK niet failliet zoals incassocenter had aangegeven (zie onderstaande reactie) , maar slechts uitgeschreven bij de kamer van koophandel. Er is geen faillissement en geen curator! om het dossier op over te dragen. Daarnaast is de tweede betekening ten uitvoer gelegd ( of niet) na d.d. datum dat waarop de schuldenaar zich had uitgeschreven.
Naar mijn interpretatie is er op dat moment sprake van misleiding of wanbeleid. Incassocenter gaat nog telefonisch, nog per mail, in op mijn herhaaldelijke concrete vragen; gaat niet wijst mijn verzoek om een kopie van de tweede deurwaarders betekening te sturen dan wel over gaan tot restitutie van de kosten betekening, van 143 euro. Men gaat geheel niet in op mijn herhaaldelijk verzoek restitutie van de door mij vooruit betaalde griffiekosten 223 euro van december 2017 (welke door incassocenter niet zijn afgedragen aan de rechtbank omdat het nooit is voorgekomen). Nadat ik Incasso center negatief op internet beoordeel en hen formeel aansprakelijk stel voor het achterhouden van twee onverschuldigde betalingen: eist men vandaag 25.000 euro schade vergoeding voor smaad als ik de negatieve beoordeling niet verwijder van internet.
Ik heb hierop de review aangepast en de woorden scharrelaars en harkers, verwijderd.
---
Rectificatie10-9: na deze post krijg ik binnen 24 uur op vrijdag 7-9-18 van incasso center,   

Mei 2019 BGSI 45
alsnog een afschrift van de tweede betekening waarvoor ik ooit opdracht heb gegeven. Deze is dus blijkbaar wel uitgevoerd, getekend: maart 2018, ruim een maand nadat de tegenpartij zich al aan het kvk register had onttrokken. Dit had bij het opvragen van de Kvk gegevens moeten blijken, echter men heeft niet opgelet en de betekening doorgezet op mijn kosten. Incasso center geeft bij het afschrift aan: dat dit " geen recatie is op de formele gebreke stelling, nog een reactie op de negatieve google review, maar enkel een poging is om mijn klacht te helpen oplossen.".

Conclusie: men toont aan geen strafbaar feit te hebben gepleegd. Blijft staan: laakbaar handelen en wanbeleid en wellicht misleiding.

Trustpilot – Invorderingsbedrijf

Gepubliceerd maandag 27 augustus 2018

Ze stelen jou geld!

Een email, vorig jaar verstuurd aan het Invorderingsbedrijf, zegt meer dan een review: "Wegens nalatigheid, incompetentie en verduistering van derdengelden (zie onder) zeg ik hierbij alle vertrouwen in het Invorderingsbedrijf op.
Ik beëindig bij deze mijn relatie met uw bedrijf en trek mijn machtiging tot vertegenwoordiging in de rechtszaak met zaaknr. xxxxxx in. Ik eis per direct betaling van de, door mijn debiteur aan uw bedrijf toevertrouwde maar ondanks herhaaldelijke schriftelijke en telefonische verzoeken en ondanks uw vele telefonische toezeggingen (zie onder) nooit aan mij uitbetaalde derdengelden á €1028,32

Voorts eis ik het door mij betaalde 'abonnementsgeld’ á €175 terug omdat uw bedrijf mij op geen enkele wijze ten dienste is geweest. Sterker nog, door uw incompetent en nalatig handelen heeft u het onmogelijk gemaakt voor mijn debiteur om de huurachterstanden te betalen"

Het Invorderingsbedrijf is mij nog steeds veel geld schuldig, ik voel me zwaar opgelicht!

Invorderingsbedrijf - gewiekste oplichters Datum: 4 mei 2018
Geschreven door: 
Paul (man, 33)
Review:

Pijnlijk om toe te geven, maar de mensen van dit bedrijf beloven dingen over de telefoon die niet waar te maken zijn. Voordat je hier als particulier achter bent is het vaak al te laat. En ben je de volgende die er in is gestonken.

Hoe deze partij te werk gaat: aantoonbare fouten maken bij de incasso waardoor dit traject mislukt. Ze proberen je over te halen om een volgende stap te zetten om betaling af te dwingen. Herhaaldelijk beloofd dat alle kosten kunnen worden verhaald. Zonder aankondiging worden kosten gemaakt en voorschotnota's gepresenteerd. Als je niet betaald, stoppen ze met "werken" voor je. Achteraf bijzonder hoge nota's voor voornamelijk administratieve of geautomatiseerde werkzaamheden (hier heeft de Rechter al eens een uitspraak over gedaan). Voorbeeld: geautomatiseerd mailtje dat vonnis Rechtbank is uitgesteld, kost 20 euro. En dit bij herhaling. Als je hen per e-mail verzoekt om gemaakte mondelinge afspraken te bevestigen, krijg je geen antwoord. Tot je er achter komt dat je 

Mei 2019 BGSI 46
bent opgelicht. Dan ronden ze direct je dossier af. Om vervolgens helemaal niet meer bereikbaar te zijn en niet meer te reageren op e-mails en brieven.
Helaas herkennen velen dit beeld. Ik hoop maar dat anderen niet in deze trucs trappen.

Sterke punten:

Zeer goed in het niet beantwoorden van e-mails. Werknemers zijn goed geïnstrueerd om verkeerde informatie te verschaffen.

Zwakke punten:

Zie "sterke punten"

Paul beveelt Invorderingsbedrijf NIET aan bij vrienden/bekenden

Geschreven door: sjaak
"Feest van herkenning". De voorschotnota's vliegen je om de oren. Zolang je maar braaf alles betaalt gaat alles goed. Verwacht alleen geen antwoord op je mail of doorverbinden naar je contactpersoon. Wie dat dan ook is, want je ziet en hoort continu andere namen. Die een standaard verhaaltje oplepelen.

4.6. Effect van de handelwijze van het Invorderingsbedrijf

Dat het Invorderingsbedrijf zich bewust is van de effecten van hun handelwijze wordt geïllustreerd door onderstaand review dat is terug te lezen op Trustpilot.

Contact opgenomen met gebruiker
Gepubliceerd woensdag 15 augustus 2018 op Trustpilot

En weer........of ik 4000,00 euro wil... En weer........of ik 4000,00 euro wil betalen nu ik de zaak wil sluiten.....ik bel ze net heb een aardige jongeman aan de lijn gehad die mij als een van de eerste een keer te woord heeft gestaan....maar liet hij mij weer niet uitpraten.....hij bleef door mij heen praten....ik werd gek gewoon....hij bleef schreeuwen door die lijn.....ik ben helemaal overstuur terug gaan schreeuwen........nog bleef hij doorgaan.....ik meldde hem je brengt mijn hartslag omhoog.....laat me ertussen.......hij praatte gewoon door vond ie het raar dat ik zei je bent een monoloog aan het houden...mag ik ook even...en .....en ......en.......na 2 jaar.....ik heb gevraagd laten we het afsluiten ik heb een bedrag aangeboden om de zaak simpelweg te sluiten....aan Van Schenkel het gerechtsdeurwaarder bedrijf.....en en en....het enige wat deze jongeman interesseerde was dat ik ze op de trustpiloot van Google.....oplichters genoemd had.....ja......ze willen die 4000,00 euro ook nog hebben......ik heb al 1500,00 betaald om een schuld van 2000,00 van een huurder terug te krijgen......ja vraag maar failliesement aan......wat kost dat kon ik vragen....ja ehhhhh 1600,00.....ik zeg nog maar dhr. H.....is niet te traceren toch.....ehhh ja....zegt hij.....dus wat heeft het voor zin zei ik.....ja......sluit die zaak gewoon voor mij......en belast mij niet meer vroeg ik.....zand erover.....nee mevrouw dan laten we de zaak voorkomen......bij de rechter......dus op de 4000,00 nog meer kosten.....ook nog de kosten voor de rechtszaak erbij......ik heb tientallen keren gebeld.....gesmeekt bijna.....sluit die zaak.....laat die nachtmerrie voor ons over zijn.........neee mevrouw dan gaan we het geld op u verhalen........enz enz....en dit twee jaar lang.......ik heb net gekrijst door die telefoon....gekrijst.....gekrijst...........ik heb het niet.....Mei 2019 BGSI 47
5. De reviews op Google Maps

5.1. Positieve reviews van het Invorderingsbedrijf op Google Maps

Het eerste dat bij de recensies opvalt is dat er of 1 ster wordt toegekend of dat 5 sterren reviews worden gegeven. Door het recente ingrijpen op de verschillende sites van de vestigingen zijn er een groot aantal negatieve recensies verwijderd binnen de context van het zogenaamde “notice and takedownbeleid “ van Google Inc. waardoor op aanwijzing van het Invorderingsbedrijf accounts zijn geblokkeerd en negatieve reviews zijn verwijderd. Geleidelijk aan zijn een aantal negatieve recensies weer door Google Maps teruggezet, leidend tot de hieronder beschreven status op 29 april 2019.

De site van het Invorderingsbedrijf Den Haag is recentelijk van Google Maps verwijderd en enige tijd later weer – ontdaan van alle negatieve reviews- teruggeplaatst. (Op 11 maart 2019 verdween de site van Invorderingsbedrijf Den Haag van Google Maps. Op 17 maart was de page weer teruggezet volledig ontdaan van negatieve reviews).

Het huidige resultaat is een onwaarschijnlijke hoge score bij Google Maps dat in schril contrast staat met de teksten op andere consumenten en ondernemersfora op internet. Ondanks herhaalde pogingen van gedupeerden om positieve reviews met een aantoonbaar dubieus karakter verwijderd te krijgen, heeft Google Inc. hieraan nog geen gevolg gegeven. Er is hierdoor een duidelijke reden om de positieve reviews op deze site onder de loep te nemen.

5.2. De positieve reviews met 5 sterren voor meerdere vestigingen

Het invorderingsbedrijf onderhoudt op Google Maps vijf vestigingen. Dit betreft de invorderingsbedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en het Incassocenter Rotterdam.

Bij 64% van de geplaatste positieve reviews worden aan twee of meerdere vestigingen vijf sterren toegekend. Het aantal positieve reviews is 387. Dit mag als uitzonderlijk hoog worden bestempeld voor een incassobureau van de omvang van het Invorderingsbedrijf. Het is daarnaast opvallend dat 206 van deze reviews zijn verstrekt aan voornoemde virtuele organisaties. Bij 16% van deze positieve reviews zijn tegelijkertijd vijfsterren beoordelingen toegekend aan alle vestigingen. De positieve beoordelingen aan één vestiging zijn over het algemeen ouder dan een jaar. Met name in 2018 zijn de meervoudige beoordelingen in een rap tempo toegenomen om gelijke tred te houden met de negatieve reviews en deze zo nodig te overtroeven.29-apr-19

Invorderingsbedrijf Amsterdam Invorderingsbedrijf Groningen Invorderingsbedrijf Rotterdam Invorderingsbedrijf Den Haag Incassocenter Rotterdam Totaal


negatieve beoordelingen

12 4 5 41 22 84


positieve beoordelingen

1 vestiging


positieve beoordelingen 2 of meer vestigingen

246


aantal reviews


in %           14   2   1 102 22 141

63 29 30 76 48


89 35 36

219 92 468


82% 94% 97% 43% 69% 64%                            

Mei 2019 BGSI


48
5.3. Het sterrenniveau van de vestigingenOp 29 april 2019 was het sterrenniveau van de verschillende vestigingen als volgt:

De verdeling van de positieve reviews is een momentopname. Regelmatig worden bestaande accounts opnieuw benut om vestigingen alsnog van een vijfsterrenreview te voorzien.

5.4. de (on)vindbaarheid van de reviewers

De reviews van de zakelijke contacten van het Invorderingsbedrijf, voor zover als bedrijfsnaam gebruikt, zijn niet traceerbaar bij de KvK en ook verwijzingen op internet zijn    

niet vindbaar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         10          11          12          13          14          15          16

Hieronder wordt een opsomming gegeven, welke recensenten dit betreft.

Advocaat Amsterdam EHBO Zuid West Fiekens Bedrijven
Jaap Veegdiensten Kreeft Onderhoud Mantelzorg Amsterdam Yoga by Ineke Beachhouse Club Egelopvang Zeeland Veilingmeester

De Zwart Holding
Electro Lithikos
Sierlijsten
Rederij Rotterdam
Prettig Gesprek Webwinkel HRM teamNadat in negatieve reviews werd ingegaan op de onvindbaarheid van de bedrijven achter de betreffende zakelijke reviews op internet, de Kamer van Koophandel of Drimble, zijn er geen reviews meer verschenen onder bedrijfsnamen maar wordt slechts vagelijks verwezen naar de bedrijven waar de reviewer werkzaam is. Hieronder een bloemlezing. Indien een bedrijfsvermelding ontbreekt of wanneer reviewers namens zichzelf hun mening geven, valt in het algemeen op dat ook deze namen niet te traceren zijn op de sociale media of een dusdanig algemene veel voorkomende naam wordt gekozen dat traceerbaarheid kan worden uitgesloten.Mei 2019 BGSI 49
 

Het opvangen van egels is geen sinecure. Het vereist inzicht, vakbekwaamheid en financiële middelen. Veel egels worden helaas doodgereden en dan is het voor ons ook te laat. Onze boekhouder heeft de hulp aangeroepen van dit incassobedrijf. Wij hadden namelijk een 40-tal nieuwe kooien besteld maar die waren nooit geleverd. Wel betaald door ons. Het geld hebben we teruggekregen door te dreigen met een rechtszaak. Dit Incassocenter werkt professioneel en snel en doet wat het belooft: het terughalen van je geld (en voor ons ook no cure no pay). Heb verschillende medewerkers aan de telefoon gehad en waren allemaal even vriendelijk.

Reactie van de eigenaar 7 maanden geleden

Incassocenter zet zich niet alleen in voor de commerciële bedrijven, maar ook voor liefdadigheid - om uw activiteit zo te mogen omschrijven. Fijn dat uw vordering is geïncasseerd. Groet, Olaf (Webcare).Mei 2019 BGSI 50
Onze BV had besteld bij een webwinkel en ook al vooruit betaald en nooit wat geleverd gekregen Invorderingsbedrijf heeft de hele aanbetaling met rente teruggehaald! Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee dus vijf sterren verdiend.

Ons restaurant had een feestavond aangenomen. Alles geregeld, voorbereid en de avond zelf nog een bedankje gehad van het bedrijf zelf. Nota verstuurd en bericht terug dat ze financieel krap zaten. Regeling afgesproken, 100 euro betaald en daarna taal noch teken. Brieven gestuurd, gebeld en aan de deur gegaan, accountant zou opnieuw regeling aanbieden, weer niks meer gehoord. Toen was de maat echt vol en ben ik op internet gaan zoeken. Bij het Invorderingsbedrijf terecht gekomen. Gebeld en werd gelijk geholpen. Hebben de zaak in behandeling genomen en binnen 2 dagen stond het geld al op de rekening inclusief de verplichte incassokosten en rente. Zo blij waren we! Hadden al veel eerder de zaak uit handen moeten geven in plaats van dat ge-emmer. Een goede les voor de toekomst. Weet dan waar ik moet zijn. Hier dus.

Reactie van de eigenaar 7 maanden geleden

Beste Helmie, wat fijn dat wij uw lastige kwestie tot een goed einde hebben kunnen brengen. Mocht u onverhoopt weer te maken krijgen met een hardnekkige (wan)betaler, dan zijn wij u graag weer van dienst. Het maakt niet uit waar uw debiteur gevestigd is: wij hebben een landelijke dekking. Groet, Simon (Webcare).

Wij hebben als IT leverancier te maken met lastige onderhoudscontracten. Gelukkig hebben we sinds 3 jaar het invorderingsbedrijf als partner. Zij hebben ons niet alleen geholpen met de juridisch sluitende betalingsvoorwaarden, maar vooral de rekeningen binnengehaald die niet betaald zijn. Ook met gerechtelijke procedures zijn we bijzonder fijn geholpen, zodat het ons als leken, ook duidelijk is over hoe een procedure in zijn werk gaat en bovenal hoe we samen tot een uitgekiende tactiek komen. Een tevreden klant!

Reactie van de eigenaar 2 maanden geleden

Beste Gerard, bedankt voor jouw positieve beoordeling. We zetten ons elke dag in met man en macht om wanbetaling tegen te gaan. Groet, Sander (Webcare). 

Mei 2019 BGSI 51
 

Via mijn werk heb ik dagelijks te maken met incasso. Ik kan je vertellen dat ik zelden zo een goed kantoor als dit ben tegengekomen. Vanaf het eerste contactmoment verliep de communicatie prettig en vlot. Hun intakemedewerker heeft me goed geholpen, hij was betrokken en heeft ervoor gezorgd dat ons bedrijfsaccount werd aangemaakt. Door hun ervaring en strategisch onderhandelen hebben ze voor ons naar mijn volle tevredenheid al diverse mooie eindresultaten behaald.

5.5. Fotoprofielen van reviewers

Bij de positieve reviews wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van zgn. stockfoto’s. Door het plaatsen van portretfoto’s worden deze recensies voorzien van een schijn van legitimiteit. Deze stockfoto’s zijn zowel benut op Google Maps als Trustpilot. Er is in september 2018 melding gemaakt van 51 recensies waarbij dit het geval is. (bijlage 2).

In april 2019 blijken er nog 18 stockfoto’s bij reviews te worden benut.Mei 2019 BGSI 52
Na melding door een (negatieve) reviewer worden de profielfoto’s gewijzigd in nietszeggende plaatjes. Hieronder een overzicht:nr. 


invorderingsbedrijf Den Haag

https://www.happinez.nl/liefde-relaties/waarom-liefde-en-liegen-nooit-samen-gaat/ https://www.metronieuws.nl/werkgeld/2017/11/waarom-een-tussenjaar-nemen-geen-slecht-idee-is https://www.highperformanceinstitute.com/blog/how-to-stop-procrastinating-now http://sportmediashop.nl/cddvd/917-jan-janssen-de-tour-van-1968-nederlands-eerste-tourwinnaar.html http://www.gofifty.nl/author/mirjam/

https://unsplash.com/@flickixhl/collections

https://page.postjung.com/noommie

http://hotelsapa.info/Certificaci%F3n-Ux#

https://www.youtube.com/watch?v=kMvdgSddKls

Incassocenter

https://www.youtube.com/watch?v=kMvdgSddKls

https://medium.com/@colettedavenport/

5-bullshit-stories-empaths-and-highly-sensitive-people-tell-ourselves-and-why-we-need-to-stop- 829a372682b3

https://page.postjung.com/noommie

Invorderingsbedrijf Amsterdam

https://www.highperformanceinstitute.com/blog/how-to-stop-procrastinating-now https://www.metronieuws.nl/werkgeld/2017/11/waarom-een-tussenjaar-nemen-geen-slecht-idee-is Invorderingsbedrijf Rotterdam

https://www.joy.pl/moda

Invorderingsbedrijf Amsterdam

https://www.highperformanceinstitute.com/blog/how-to- stop-procrastinating-now https://www.metronieuws.nl/werkgeld/2017/11/waarom- een-tussenjaar-nemen-geen-slecht-idee-is            

review                

Een recent voorbeeld is het onderstaande review van visboer Bas den Heijer.

★★★★★ 20 uur geleden
Vis verkocht, nooit me centen gehad, ik als kleine ondernemer ben zelf beetgenomen, een mooie grote bestelling van een nieuwe klant, na 2 maanden bellen mailen noem maar op geen gehoor, gelijk naar ik naar Incassocenter gegaan, goeie communicatie snel en effectief. Na 5 weken had ik al me munten weer ! klasse gedaan. Niet lullen maar poetsen. 

Mei 2019 BGSI 53
Op LinkedIn blijkt dit profiel bij een andere persoon te horen die duidelijk niet in vis handelt. Wesley Hoitinga - Directiechauffeur - Zelfstandige | LinkedIn

https://nl.linkedin.com/in/wesley-hoitinga-4437a1a2

Bekijk het profiel van Wesley Hoitinga op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Wesley Hoitinga heeft 3 functies op zijn of haar profiel.

Na melding is het review als volgt aangepast.

Een reviewer merkt het volgende op:

Google Maps –Invorderingsbedrijf

Mevrouw of heer L. Molenvis. Uw onderstaand antwoord is te absurd om nog op in te gaan. Dit is flagrante nonsens. U tast uw geloofwaardigheid ernstig aan uit eigen keuze: een samenzwering terug te voeren op één persoon? Hiermee vermijdt u in te gaan op de inhoud. Het zou sterker zijn als u dat wel deed. Of doet u dit doelbewust? Expertise? U kunt vrouwennamen niet eens van mannennamen onderscheiden.

Klopt het dat u nu geen profielfoto's meer bij uw nep-reviews plaatst na mijn opmerking over Google Image? Die zijn dus allemaal fake. Of vergis ik mij? Ik heb geen reviews van Nico van Doorn gevonden, verzint u dit allemaal zelf? Interessante complot theorieën, maar het leidt wel af.  

Mei 2019 BGSI 54
Het invorderingsbedrijf en Incassocenter zijn bedrijven van de heren J.K. en L.L.
Kijk op Drimble voor de KvK gegevens. Ze suggereren alle incasso-expertise in huis te hebben. Dit is niet zo. Alles is fake aan deze heren en hun bedrijven. Er worden grote aantallen positieve nepreviews door hunzelf geplaatst. De door hun geplaatste reviews hebben toegevoegde foto’s die zo van internet geplukt zijn. Check maar eens met Google Image. Een groot deel van hun vestigingen zijn callcenter activiteiten. Als je erin gestonken bent, ga je veel geld aan ze betalen op basis van hun dubieuze Algemene Voorwaarden.
Je oorspronkelijke vordering wordt volledig tenietgedaan. Je betaalt alleen maar meer dan je terugziet van je vordering. In de tussentijd is de enige communicatie de fikse facturen die ze je sturen. Bij klachten op consumentensites intimideren deze heren hun opdrachtgevers doordat ze aangifte zullen doen van smaad en laster.

En even voor de heren zelf: Kent u meneer Ritesh Rajan persoonlijk? Zo niet waarom plaatst u zijn foto dan onder de naam van Remon Bihari in een vier sterrenreview aan uw adres op Trustpilot? Er is al een klacht bij Trustpilot ingediend. Het zoveelste positieve nep-review dat verwijderd gaat worden op deze consumentensite. Het aantal aangiften tegen het invorderingsbedrijf en incassocenter loopt steeds meer op. In weerwil van uw bedreigingen van uw opdrachtgevers...

Onlangs heeft Invorderingsbedrijf nog een rechtszaak verloren wegens schending van de zorgplicht jegens haar opdrachtgever. zie ECLI:NL:RBDHA:2018:6733,

Belangrijk om dat even te na te lezen! In uw antwoord bevestigt u dat meerdere reviewers dezelfde feiten constateren. Dat is zeker zo. Ze hebben kennelijk individueel dezelfde feiten gecontroleerd en geconstateerd dat u nep-reviews plaatst.

* U heeft geen vordering op mij. * U vermijdt om op de inhoud van dit review in te gaan... Uw antwoord is zo overduidelijk suggestief dat dit niet werkt. Zeker als u alle negatieve reviews op deze wijze beantwoordt. Het gaat u niet helpen. Als uw werkwijze niet wijzigt, blijven de negatieve reviews komen. Van allerlei verschillende gedupeerden en op alle internet fora.

De naam L. Molenvis is overigens ook niet traceerbaar net als allerlei namen waarmee u uw correspondentie als afzender ondertekent. Zie hiervoor ook ANDERE reviewers. Wat is u verdienmodel toch een sneue bedoening!

Reactie van de eigenaar een maand geleden

Beste heer of mevrouw Dubois, u bent evenmin - net zoals Nico van Doorn en Bas van Doorn en Joost van den Belt en Astrid Katerse - een relatie van ons kantoor. Wij weten overigens wel wie u bent: een door de rechtbank veroordeelde debiteur die zich niet neer kan leggen bij het gewezen vonnis dat thans in kracht van gewijsde is gegaan. Mocht u contact wensen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op 070-7620330. Ik zie overigens in het systeem dat uw naam niet voorkomt. Uw tekst die u schrijft lees ik bij meer 1-ster reviews terug, alleen gebruikt u dan een andere niet te traceren naam. Groet. J. Molenvis

5.6. It’s all in the Family

In een aantal gevallen sprake is van bijzondere reviews. Het opmerkelijke karakter hiervan is gelegen in het feit dat eigen medewerkers, directieleden zelf, familieleden en direct betrokkenen positieve reviews hebben geplaatst. In totaal zijn zeker 25 vijfsterren reviews geplaatst door direct betrokken bij het Invorderingsbedrijf. Allereerst zijn er de medewerkers van het Invorderingsbedrijf zelf die reviews hebben geplaatst.

Tom van Velden, Accountmanager en Trainer Software Systemen IVB plaatst een review als verhuurder op Trustpilot, is als zzp-er in België werkzaam op de site van Invorderingsbedrijf Amsterdam en heeft niet betalende debiteur bij zijn niet nader genoemde bedrijf bij het Invorderingsbedrijf Den Haag. Gabriël Huisman, Senior Account executive bijMei 2019 BGSI 55
Invorderingsbedrijf heeft het grootste deel van zijn borg teruggekregen van een zakelijke verhuurder en is door het Invorderingsbedrijf geholpen met een lastige wanbetaler in zijn adviespraktijk. En ook May Leung, senior jurist, plaatste een review als klant van het Invorderingsbedrijf. Eigenaar Laurens Lemmens plaatst reviews onder zijn alias Ian Storm. De heren Konings en Lemmens, de eigenaren van o.a. het Invorderingsbedrijf, Incassocenter en Moneyfirst, laten zich ook niet onbetuigd. Via hun eigen onderneming AMS Invest worden de vestigingen Amsterdam, Den Haag en het Incassocenter van vijf sterrenreviews voorzien. Daarnaast wordt ook de familie van beide eigenaren bij het plaatsen van positieve reviews betrokken.

5.6.1. Ian Storm & Michael Ford

Eigenaar Laurens Lemmens laat zich niet onbetuigd. Als hij onder zijn gebruikelijke alias vijf sterren reviews plaatst.

Ian Storm & Michael Ford

3 reviews
7 maanden geleden

Incassocenter

Lichtenauerlaan 102 -120, 3062 ME Rotterdam - ★★★★★ 7 maanden geleden

Invorderingsbedrijf B.V.

Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam -
Mei 2019 BGSI 56   

★★★★★ een jaar geleden
Lang gezocht naar goede hulp en gevonden!!

Invorderingsbedrijf B.V.

Koninginnegracht 14c, 2514 AA Den Haag - ★★★★★ een jaar geleden

5.6.2. Tom van Velden

(vlgs. LinkedIn: Accountmanger en Trainer Software Systemen Invorderingsbedrijf)Mei 2019 BGSI 57
Mei 2019 BGSI 58
5.6.3. Gabriel Huisman 

5.6.4. Amvest Invest

Amvest Invest B.V. valt direct onder Smart Investments Holding B.V. en Smart Finance Holding B.V. en plaatst de volgende recensies op Google Maps.Mei 2019 BGSI 59
 

Mei 2019 BGSI 60
5.6.5 May LeungIn een review van 10 juni 2017. A. Sevenhuizen constateerde dat May Leung en Gabriel Huisman zich als klant voordeden en positieve reviews achterlieten op het internet, terwijl beiden blijkens hun LinkedIn- profiel in dienst van Invorderingsbedrijf c.s. zijn.Mei 2019 BGSI 61
5.6.6. De familie Bijnens

De familierelatie met “Bijnens” is een bijzondere. De heren Jeffrey en Bryan Bijnens zijn bereid gebleken om reviews te plaatsen, in verschillende hoedanigheden en onder een vermelding van een grote diversiteit van door hun verrichte werkzaamheden waarbij de inzet van het Invorderingsbedrijf (ook internationaal) noodzakelijk bleek. Jeffrey Bijnens is op Faceboek terug te vinden als de partner van Anna Lemmens. De zuster van Laurens Lemmens. Terwijl Bryan de broer van Jeffrey blijkt te zijn.

Jeffrey Bijnens is verpleegkundige bij het Ziekenhuis Maas & Kempen. Maar blijkt andere bezigheden te hebben.   

Mei 2019 BGSI 62
Voor een Hollandse klant heb ik als Belgische aannemer verbonden een veranda te realiseren. Deze werd geleverd echter niet betaald. Onze bedrijfsadvocaat verwees mij vanwege de plaats van de afnemer naar het Invorderingsbedrijf (meer klanten van hem werken met ze). Ik heb gebeld en mijn probleem aangekaart. De klant bleek ren bekende wanbetaler in Holland. Door snelle en uitstekende service bewam ik vrij snel het bedrag. Ze hebben mij geen kosten aangerekend omdat de klant die allemaal heeft betaald. Enige verbeterpunt vind ik dat alle communicatie standaard eveneens in het Frans moet plaatsvinden. Mijn vrouw spreekt enkel Frans. Maar soi.

Bryan Bijnens is in het dagelijks leven Adviseur-Ontwerper bij Sweco Belgium.
Zijn positieve reviews bevatten fantasierijke teksten. Soms slaat de fantasie iets teveel op hol. Bryan is een bezig bijtje: hij studeert, heeft een meubelhandel én een hondenfokkerij. En dat alles gesitueerd op een waterstation. Op Google maps zijn door hem 8 reviews gepost.

Bryan Bijnens (bij invorderingsbedrijf Rotterdam)

4 reviews 7 maanden geleden

Goed voor studenten

Bryan Bijnens (bij Incassocenter Rotterdam)

3 reviews 7 maanden geleden-

De tips die ze mij gegeven hebben waren ronduit behulpzaam. Ik heb het conflict met de meubelwinkel gewonnen. Mijn 17 tafels zijn hersteld. Ideaal voor meubelhandelaren.

Bryan Bijnens (bij Incassocenter Rotterdam)

3 reviews 7 maanden geleden-

Heb hun buitendienstbezoeker op mijn wanbetaler afgestuurd. En met goede resultaat. Alles gekregen. Topdienst.

Bryan Bijnens (Incassocenter Rotterdam)

4 reviews 7 maanden geleden-

Bedankt voor de hulp

Bryan Bijnens (Invorderingsbedrijf Den Haag)

3 reviews 7 maanden geleden-

Wij kiezen keer op keer weer voor deze professionele dienst. Onze hondenfokkerij kiest voor een stevige aanpak bij wanbetaling. Durf en daadkracht. Actie en resultaat. Openheid van zaken. Zij adviseren terdege.

Bryan Bijnens

3 reviews 7 maanden geleden-

Hulp met resultaat geboden. De moeite als ge in nood zit.

5         

Mei 2019 BGSI 63
Reactie van de eigenaar 6 maanden geleden
Dag heer Bijnens, vriendelijk bedankt voor uw beoordeling.

Bryan Bijnens

3 reviews 7 maanden geleden

Prima voorzien en behulpzame telefonistes. Telefoondienst doet het goed 4

Bryan Bijnens (Incassocenter Rotterdam)

3 reviews
7 maanden geleden
Ons waterstation besteedt alle wanbetalingsdossiers steevast uit aan deze professionele invorderaar. Prettige samenwerking en gedegen branchekennis.

5.6.7. De familie Konings

Alex Konings post de volgende twee reviews    

Broer Rick Konings is eigenaar van Graphic Junkie naast zijn werkzaamheden als Asset Manager bij DELA vastgoed. Ook hij blijkt enthousiast in zijn referentie op de site van het Invorderingsbedrijf.Mei 2019 BGSI 64
5.7 Invorderingsbedrijf als internationaal incassobureau

Reviews die suggereren dat invorderingsbedrijf een internationaal incassobureau is, komen regelmatig op Google Maps. Hieronder een bloemlezing.

Hun internationale incasso samenwerking is voor onze handelsonderneming het sluitstuk op ons eigen debiteurenproces. Expliciet hebben wij gezocht naar een partner die ook buiten Nederland haar netwerk in kan zetten om te vorderen en dat gaat van een leien dakje. Kosten zijn overzichtelijk en de berichtgeving vanuit het Invorderingsbedrijf is begrijpelijk en to the point. Wij kunnen goede keuzes maken aan de hand van hun adviezen en belangrijker nog: wij varen wel bij het geld dat ze voor ons binnen weten te halen. Groet, Bas. 

Mei 2019 BGSI 65
Vastgoed in Duitsland? Invorderingsbedrijf pakt problemen daarmee in de breedste zin des woords voor u op! Ik ben erg te spreken over hun handelswijze waardoor ik voor mijn bedrijf het geld teruggekregen heb waarop ik recht had. Zelf lukte het me niet meer om het binnen te krijgen, deze specialisten wel.

Ik ben werkzaam bij een Belgische firma die nagenoeg geen Hollandse klanten bedient. Helaas is er toch een doorgeschoten waarmee wij met een wanbetaler geconfronteerd zijn geworden. Nu deze klant in Holland is gevestigd hebben wij gezocht naar een Hollandse invorderaar. Invorderingsbedrijf heeft ons ruim voldoende geïnformeerd over hun no cure no pay behandeling. Nadien hebben zij waargemaakt wat zij garanderen nu zij op korte termijn al onze nota's hebben weten te recupereren. Toen de opdracht was volbracht hebben wij bovendien een heerlijke fles wijn ontvangen als geschenk. Onze zaakvoerder was blij verrast. 

Mei 2019 BGSI 66
 

Bij Nikita Solokov zijn meer reviews te vinden, die de suggestie wekken dat Invorderingsbedrijf ook internationaal en zelfs voor Russische opdrachtgevers opereert, aangezien de overige reviews betrekking op hebben op positieve ervaringen in St. Petersburg.

New Yalta
ул. Бухарестская, 47, Sankt-Peterburg, Rusland, 192071 - 
★★★★★ een maand geleden

Завлекла акции 95 руб за 0,5 литра на все собственное пиво Munhell (обычно 190 руб). Ну что сказать?!? Темное пшеничное не столь плотное, как ждешь от темного (особенно пшеничного), кисловатое. Вишневое - по-своему кисло-терпкое, со вкусом бузины (на вишню не очень похоже). Ореховый темный эль - необычный, но чувствуется, чтоMei 2019 BGSI 67
просто сироп добавили. В общем, мой лидер - можжевеловое! Можжевельника (те, практически джина) не почувствовал, но вкус очень свежий, яркий, насыщенный, похож на цитрусовый IPA. Этот вариант 95 руб однозначно стоит, может и 190. Остальные за 190 расстроился бы. Попробовал мозговую кость с печенью кролика, куриными потрошками и клюквенным чили. Чили не очень сочетается с блюдом, но будет сочетаться с крепким. Само блюдо весьма неплохо, но кость и ее содержимое надо разогревать по-полной, чтобы держали тепло. И сочетались с крепким: "Заметьте, Иван Арнольдович: холодными закусками и супом закусывают только не дорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок - это первая."(c) Обслуживание заботливое, своевременное, с улыбкой.
Mezhdunarodnaya
Sankt-Peterburg, Rusland, 192242 -
★★★★★ een maand geleden

Deze tekst is letterlijk overgenomen van deze site van het restaurant zelf https://ru.restaurantguru.com/Munhell-Saint-Petersburg-7 en geen review over
het Munhell Restaurant in St Petersburg. Dit is de Engelse vertaling van bovenstaande review.

If you want to remember Monument to Soldiers-Internationalists, come to this restaurant first. Munhell offers its visitors to try German cuisine. That's a nice idea to order tasty kebabs, steaks and soup. Good beer or delicious ale will make your meal even more delicious and you'll surely come back. You can enjoy live music in the evening. The success of this place wouldn't be possible without the accommodating waitstaff. Professional service is something that guests highlight in their reviews. Pay attractive prices for eating at this spot. You will definitely appreciate the pleasant atmosphere and terrific decor. The overall rating is 4 on TripAdvisor.

Na melding door een reviewer is deze recensie verwijderd. Dat het nog opmerkelijker kan, bewijzen de reviews die daarna zijn toegevoegd.

3 reviews · 2 beoordelingen

BBQ
Bukharestskaya street, 47, Sankt-Peterburg, Rusland, 192071 -
★★★★★ 8 maanden geleden
Завлекла акции 95 руб за 0,5 литра на все собственное пиво Munhell (обычно 190 руб). Ну что сказать?!? Темное пшеничное не столь плотное, как ждешь от темного (особенно пшеничного), кисловатое. Вишневое - по-своему кисло-терпкое, со вкусом ...

Mezhdunarodnaya
Sankt-Peterburg, Rusland, 192242 -
★★★★★ 8 maanden geleden
Станция метро "Международная" – станция, строившаяся в объёме четвёртого пускового комплекса первой очереди Фрунзенско-Приморской линии Петербургского метрополитена. CAT  

Mei 2019 BGSI 68
Karavannaya Ulitsa, 24, Sankt-Peterburg, Rusland, 191011 - ★★★★★ 8 maanden geleden
Palkin
Nevsky avenue, 47, Sankt-Peterburg, Rusland, 191025 - 
★★★★★ 8 maanden geleden

Dit review blijkt een rechtstreekse kopie van een (reis) beschrijving van een metro station in St. Petersburg. Het is daarom tweemaal te vinden op Google Maps. Deze eerder geplaatste beschrijving blijkt van een Russische local guide.

Ook het volgende review is tweemaal terug te vinden op Google Maps.
BBQ Bukharestskaya is een restaurant in Sint-Petersburg. En blijkt eveneens een kopie van een review van een local guide dat eerder al Google Maps was gepost. 

Mei 2019 BGSI 69
 

5.8 Reviews over de expertise van Invorderingsbedrijf

Met de positieve reviews wordt veelal de suggestie gewekt dat het Invorderingsbedrijf c.s. een groot professioneel bureau is dat beschikt over een “landelijke dekking” en over alle voor incassomaatregelen benodigde expertise beschikt. Hieronder worden een aantal van dergelijk gepubliceerde “reviews” weergegeven:Mei 2019 BGSI 70
 

Mei 2019 BGSI 71
 

Mei 2019 BGSI 72
5.9. Reviews over deurwaarders en incasso-advocaten

Negatieve reviewers zijn regelmatig ingegaan op het feit dat Invorderingsbedrijf niet over gerechtsdeurwaarders of incassoadvocaten beschikt. Een bloemlezing van de reviews waarin die suggestie in positieve reviews wel wordt gedaan, wordt hieronder weergegeven. 

Ons bedrijf transporteert al jaren rubberen banden binnen heel Europa. Toen één van onze belangrijkste klanten de betalingsafspraak niet nakwam hebben we Invorderingsbedrijf op aanraden van een vriend ingeschakeld. Door hun advocaat werd onze hoge vordering binnen korte tijd door onze klant gelukkig overgemaakt. Bedankt voor de professionele aanpak en prettige samenwerking. In de toekomst zullen we Invorderingsbedrijf zeker aanbevelen!

Reactie van de eigenaar een jaar geleden

Beste mevrouw Wi, ik heb gezien dat u deze week weer vier zaken uit handen hebt gegeven. De zaken zijn in behandeling en op korte termijn hopen we met goed nieuws bij u terug te komen.Snelle reactie op mijn vraag en ook navraag bij collega gedaan voor alle zekerheid, komt goed en betrouwbaar over op deze manier van werken. Er waren 3 bijzondere juridische punten in mijn zaak,Mei 2019 BGSI 73
en IVB heeft dit snel, maar goed uitgezocht om ons standpunt hierin te bepalen. Er is duidelijk overleg gepleegd en ten alle tijde is mijn wens beslissend geweest. Dankzij duidelijke communicatie naar de tegenpartij van ons standpunt m.b.t. tot die 3 lastige punten heeft ze de tegenpartij aan de overlegtafel gekregen en hebben we in 2 middagen alles op kunnen lossen. De facturatie was ook duidelijk, en er is naar mijn idee geen minuut meer geschreven dan dat er daadwerkelijk gewerkt is. Niet onbelangrijk als je werkt met een advocaat in Holland.

Reactie van de eigenaar een jaar geleden

Geachte heer van Beek, fijn dat u een goede ervaring met ons heeft willen delen.5.10. Reviews over No Cure No Pay op Google Maps   

invorderingsbedrijf Amsterdam invorderingsbedrijf Den Haag invorderingsbedrijf Rotterdam invorderingsbedrijf Groningen incassocenter Rotterdam Totaal


aanbevelingen no cure no pay

14 24 6 5 9 387 58


18,2% 13,5% 19,4% 16,1% 12,9% 15,0%aantal positieve reviews77 178 31 31 70                  

Bij 15% van de positieve reviews wordt de door het Invorderingsbedrijf gehanteerde No Cure No Pay formule genoemd als de reden om het Invorderingsbedrijf een incasso-opdracht te verstrekken. Zoals gesteld geldt NoCure No Pay alleen als de debiteur de hoofdsom en de incassokosten betaalt. In alle overige gevallen betaalt de opdrachtgever de incassokosten. Vaak worden opdrachtgevers aangespoord om een gerechtelijke procedure te starten. Dan wordt de opdrachtgever geconfronteerd met griffierecht, portokosten dagvaarding, opstellen dagvaarding, betekening dagvaarding, buitengerechtelijke incassokosten en reistijd tegen hetzelfde uurloon. Naarmate de procedure langer duurt, geldt opnieuw het uurloon.

Een reviewer plaatste de volgende kanttekeningen:

Pas vooral op met IVB.
Kantonrechters zullen altijd kijken naar de Algemene en Product voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomst. Kortom zodra je de Algemene Voorwaarden geaccepteerd hebt, ben je in het pak genaaid. Want de mooie praatjes waarmee je naar binnengehaald wordt, zijn volgens de kantonrechter reclame.

Volgens het kantongerecht mogen " de teksten op een website commercieel en wervend zijn, waaronder de mededeling “no cure no pay”. De inhoud van de website bepaalt echter niet de inhoud van de overeenkomst, die wordt namelijk bepaald “ door de tussen partijen gesloten en goedgekeurde overeenkomst van opdracht met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden" Ga dus 

Mei 2019 BGSI 74
niet met deze gasten in zee, dat wil zeggen het Invorderingsbedrijf Den Haag want de rest van de nep- vestigingen zijn door de kantonrechter toegestane " reclame" En dat mag wettelijk in zijn visie. Ondanks het feit dat de Reclame Code Commissie deze vorm van adverteren als misleidend heeft bestemd, helpt dat niet voor het kantongerecht. De Algemene Voorwaarden van het IVB zijn killing voor jou als opdrachtgever. Dat is hun verdienmodel. Het kantongerecht accepteert de Algemene Voorwaarden als leidend. ZZP-ers moeten dus accepteren dat IVB vrijwel alles is toegestaan.

Hieronder een bloemlezing van de positieve reviews over de NoCure No Pay regeling van het IVB. 

Mei 2019 BGSI 75
  

No cure no pay, heldere tarieven, vriendelijke klantenservice (en direct hulp), landelijke dekking, snelle afhandeling. Dat is onze ervaring. Wij hebben de afgelopen 20 jaar al verschillende incassobureaus geprobeerd maar veranderen nu niet meer. In Invorderingsbedrijf hebben wij een goede partner gevonden. Natuurlijk hallen ze ook niet alles binnen wat ons bedrijf aandraagt maar dan laten ze ook weten waarom iets niet lukt. Voor juridische vragen kunnen wij altijd terecht en als het niet meteen kan worden opgelost horen we wat de kosten zijn om iets uit te zoeken en kunnen we zelf kiezen of we dat willen.

Reactie van de eigenaar 7 maanden geleden

Beste mevrouw Bloem, bedankt voor uw kritische en positieve woorden. Groet, Sander (Webcare)Mei 2019 BGSI 76
5.11. Negatieve reviews op Google Maps

Zoals uit de analyse naar vorenkomt, hebben de negatieve reviews invloed gehad op de inhoud van de positieve reviews. Zo is er o.a. gewezen op de echte werking van de no cure- no pay regeling, het belang van de Algemene en Productvoorwaarden bij juridische procedures, het bestaan van brievenbusfirma’s, het niet beschikken over incasso-advocaten of deurwaarders, de standaard werkwijze van het Invorderingsbedrijf en de wijze waarop positieve reviews moeten worden beoordeeld onder verwijzing naar de gefingeerde namen van “zakelijke” opdrachtgevers. Hieronder een aantal van deze reviews.
In 2018 was de gebruikelijke reactie van het Invorderingsbedrijf dat negatieve reviews werden gepost door recensenten die geen opdrachtgever waren van het Invorderingsbedrijf. 

Deze review gaat over Incassocenter, Invorderingsbedrijf en Moneyfirst. Allemaal van dezelfde eigenaren: Joost Konings en Laurens Lemmens. Bedrijf gebruikt namen zoals die van Koen Molenaar, maar of deze persoon ook daadwerkelijk bestaat is tot op heden niet gebleken. Hoe werken deze bedrijven? Men adverteert met no cure no pay. Binnen een paar dagen of weken bestempelen ze je vordering als oninbaar en adviseren je een deurwaarder in te schakelen. Zonder enig overleg ontvang je een factuur die niet in verhouding staat met het te incasseren bedrag.
Als je dit kenbaar maakt, ontvang je een nog hogere factuur voor het stopzetten van de incasso. Ze maken je dus van klant tot schuldenaar. Ze zijn dus niet in staat je vordering te innen, maar zijn er slechts op uit om je te flessen. NIKS NO CURE NO PAY. Als je niet betaalt krijg je te maken met Moneyfirst. Dit bedrijf is van dezelfde eigenaren maar presenteert zich als onafhankelijk. Deze naam zou met de toevoeging "clients second" wellicht de juiste naam zijn voor alle bedrijven van deze heren. Alle bedrijven doen zich voor alsof ze meerdere vestigingen hebben maar het blijken slechts postadressen.

Haha, EHBO Zuid-West, goed bedacht, ook dat jullie op hetzelfde moment verschillende reviews schrijven! Lekker gewerkt IVB! Volgende keer iets creatiever en minder opvallend graag! En de eerste nep reviews stromen weer binnen! We gaan het weer bijhouden mensen! Postbus 95 en Jens. Postbus 95 had nog wat reviews open bij de andere nep vestigingen staan maar aangezien Den Haag gereset is qua reviews op google moest er natuurlijk even een nieuwe komen. Wie volgt? DJ Ian Storm ? DJ Joost Konings ? Jawel, ze zijn weer actief! Ze hadden even Google verwijderd omdat ze toch wel erg veel negatieve reviews kregen of omdat Google doorkreeg dat de 99% van de positieve reviews zelf geschreven was. Mensen, ga niet met deze partij in zee! Ze bedonderen waar je bij staat en je bent uiteindelijk veel meer kwijt dat je vordering die openstaat. De doelgroep van invorderingsbedrijf DenMei 2019 BGSI 77
Haag, Groningen, Amsterdam, Rotterdam (postbusadressen) en moneyfirst zijn hun eigen klanten. Bezint eer gij begint.

Ga niet in zee met het “Invorderingsbedrijf” dit bedrijf heeft vestigingen in Den Haag en Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Dit bedrijf is ook geen lid van de NVI (Nederlandse vereniging van Gecertificeerde Incasso-Ondernemingen) Als bedrijf hebben wij ze benaderd voor het innen van betalingen in Israël. Wij hebben aangegeven dat het 2 complexe zaken betrof maar volgens het invorderingsbedrijf was het geen enkel probleem en heeft hun juridische afdeling de opdracht goedgekeurd. Na betaling van € 600,00 gingen ze op 22 jan. aan de slag! Na een maand geprobeerd om contact op te nemen. Tot onze verbazing is er niets gedaan en kregen wij geen contact met degene die onze zaak in handen had genomen. Het gehele dossier hebben wij naar ze opgestuurd maar dat wordt schijnbaar niet gelezen. Gevolg; -Correspondentie in het Nederlands i.p.v. in het Engels - Verkeerde bedragen vermeld -Correspondentie verstuurd naar een verkeerd adres -Correspondentie verstuurd naar een verkeerd mailadres Verschillende keren de fouten aangegeven, maar de communicatie is moeilijk. Er worden ook geen conceptbrieven verstuurd ter controle en als je te veel gaat bellen moet je het uurtarief gaan betalen!.

Wij hebben het vertrouwen op 1 maart na 27 dagen in ze opgezegd en verzocht vanwege de wanprestatie de € 600,00 te retourneren, dan maken ze de fout om hun interne communicatie naar ons op te sturen, daarin staat het volgende; -Afschrijven is zonde -Geen credit, zeker niet met iemand die hiermee zit te dreigen -We laten ons niet chanteren -het is nooit goed en alles moet gratis verholpen worden Dus mensen denk goed, trap niet in de mooie sales praatjes van ze. Je kunt nergens terecht met je klacht dus neem een bedrijf wat lid is van de NVI.

Het echte kantoor De haag is permanent gesloten... Het invorderingsbedrijf heeft een zeer vreemde manier van zaken doen. Het begint met no cure no pay, maar uiteindelijk heb ik meer in rekening gebracht gekregen dan de vordering groot was. Na opzeggen van contract (is net zo duur als de vordering) komt er een jaar later nog een rekening met uren gewerkt . Deze willen ze na dreigen toch in mindering brengen, niet crediteren want "we kunnen geen creditfactuur maken". In de mail die ik om bevestiging gevraagd heb en na veel vragen uiteindelijk kreeg, bleek dat ze uren ex BTW van het te betalen bedrag inclusief BTW aftrokken. "De BTW kunt u toch terugvorderen". Ze weigeren tot op heden de BTW ook in mindering te brengen en rekenen zo meer BTW dan de wettelijke 21%. Wordt helaas vervolgd. Hans Ruigrok. 

Mei 2019 BGSI 78
Voortvarende start en daarna kon ik geen contact meer met ze krijgen. Geen voortgang op de zaak. Maar mij wel facturen sturen voor hun diensten, zonder specificaties. Wat een drama: in plaats van dat ze mijn problemen oplossen heb ik er 1 bij. Ik heb zelfs de indruk (mede gebaseerd op de vele berichten online en eigen ervaringen) dat deze partij totaal onbetrouwbaar is. Ik raad iedereen aan 2x na te denken om met hun te werken.

Postbus 95 en Mantelzorg Amsterdam bestaan niet. Postbus 95 geeft vijf sterren aan alle brievenbusfirma's. Mantelzorg geeft 5 sterren aan Incassocenter Rotterdam en Invorderingsbedrijf Amsterdam. Dit zijn virtuele vestigingen van Invorderingsbedrijf Den Haag. Het is geen sinecure om egels op te vangen in Zeeland als je bedacht bent door het Invorderingsbedrijf. Want Egelopvang Zeeland bestaat ook niet. No cure no pay geldt alleen als de debiteur en de hoofdsom EN de incassokosten betaalt. Dit incassobureau is geen lid van het NVI. Kijk op trustpilot, Higher Level, Radar, Kassa, Vergelijk deurwaarder en Consumentenbond voor de echte reviews.

Antwoord: Elisa van webcare, de vorige keer was het Elsa; leuk verzonnen dat antwoord dat bewust nergens over gaat. Wel erg van hetzelfde. Zoals gebruikelijk kent u negatieve reviewers niet, Dat hoeft ook niet want u vermijdt altijd om in te gaan op het onderwerp van het betreffende review.

Dus: LET OP! De no cure no pay formule geldt alleen bij een buitengerechtelijke inning waarbij de hoofdsom en de incassokosten worden betaald door de debiteur. Als de debiteur de incassokosten niet betaald, moet de schuldeiser/opdrachtgever deze kosten zelf betalen aan het Invorderingsbedrijf. Dit staat niet op de site van het Invorderingsbedrijf en Incassocenter maar wel in hun Algemene Voorwaarden. Door het invorderingsbdrijf/ incassocenter wordt dan altijd voorgesteld om de incassokosten alsnog te innen via een gerechtelijke procedure. Dat kun je beter niet doen. De kosten van het Invorderingsbedrijf stijgen extreem en deze zijn niet verhaalbaar op de debiteur omdat de rechter bij vonnis het bedrag van de incassokosten bepaald en die vergoeding is aanzienlijk lager dan de kosten die het Invorderingsbedrijf/Incassocenter bij de opdrachtgever in rekening brengt. Overigens is er geen sprake van 'landelijke dekking' . Dit bureau heeft een vestiging in Den Haag, de rest zijn virtuele kantoren in Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Incassocenter of het Invorderingsbedrijf hebben geen gerechtelijke deurwaarders of advocaten in dienst. Die kosten komen er dus nog bovenop. 

Mei 2019 BGSI 79
Reactie van de eigenaar 6 maanden geleden

Bedankt voor uw bericht "Sander Kleinenberg". Een leuke verzonnen naam, evenals de overige 1- sterrenreviews. U bent geen klant van ons kantoor, noch een schuldenaar. Groet, Elise (Webcare).Het Incassocenter is onderdeel van het Invorderingsbedrijf Den Haag en virtueel. Invorderingsbedrijf is een klein bedrijf dat geen lid is van NVI en geen gerechtsdeurwaarders of incasso-advocaten in dienst heeft. Ze richten zich op het zoveel mogelijk geld binnenhalen bij hun opdrachtgevers. Niet bij de debiteuren van de opdrachtgevers. Ga niet met IC of IVB in zee.

Reactie van de eigenaar 8 maanden geleden

U bent geen klant en/of relatie van ons kantoor. U komt ook niet voor in ons systeem. Ik zie dat u ook andere incassokantoren slecht beoordeeld heeft (en u daar ook geen klant bent zo valt te lezen). Mogelijk heeft u een grote schuld. Indien u een betalingsregeling wilt voorstellen is dat mogelijk via telefoonnummer 010-3108000 (tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag). Een van onze incassomedewerkers zal uw voorstel dan noteren en met de schuldeiser bespreken. Een schuldeiser beslist of u een regeling kunt treffen voor uw opeisbare schuld.

Vooropgesteld, ik heb geen schuld bij uw organisatie. Veel van uw positieve reviewers zijn nogal dubieus. Ze delen vijf sterrenreviews uit aan al uw brievenbusfirma's. Hun profielen bevatten stockfoto's. U bent op de vingers getikt door de reclamecodecomissie omdat uw toegezegde no cure no pay formule uitgesloten wordt door uw Algemene Voorwaarden. Uw werkwijze is inmiddels algemeen bekend. U hengelt mensen naar binnen om ze daarna te confronteren met uw Algemene Voorwaarden. U bent door de rechter veroordeeld vanwege verzuim van uw zorgplicht. Een aan u uit handen gegeven vordering wordt verregaand overschreden door de kosten die u in rekening brengt. Een afgesloten service-overkomst is vrijwel niet op te zeggen omdat u claimt de opzegging nooit te hebben ontvangen. Een dergelijk abonnement heeft geen enkele toegevoegde waarde omdat alle kosten evengoed in rekening worden gebracht. Toegezegde voordelen uit een dergelijke overeenkomst maakt u nooit waar. U heeft geen expertise in huis en u bent geen lid van het NVI. Uw historie in de incassomarkt is een aaneenschakeling van beroepsfouten. U bedreigt uw opdrachtgevers en melkt ze uit. In uw reacties maakt u gebruik van gefingeerde namen en uw zogenaamde referenties op uw websites zijn eveneens gefingeerd. In uw antwoorden gaat u nergens inhoudelijk op in. U wordt maar op een manier erkend. Namelijk als incasso cowboy die erg veel moeite steekt in het laten verwijderen van negatieve recensies en het versturen van slecht of niet onderbouwde facturen aan uw opdrachtgevers.. U schroomt niet om internetfora eveneens te bedreigen. Het liefst wenst u over alle gegevens van reviewers te beschikken zodat u deze direct kunt bedreigen met nietszeggende aangiften van smaad en laster. Bewezen waarheden zijn geen smaad en laster maar vallen onder deMei 2019 BGSI 80
vrijheid van meningsuiting (art.7 grondwet). Het is een gotspe dat u zich op "fatsoen" beroept. Dit begrip is u volkomen vreemd.

Reactie van de eigenaar 6 maanden geleden
Beste "Daphne Pestman", u bent de zoveelste fake 1-sterrenreviewer die geen relatie van ons kantoor is. Uw naam komt niet voor in ons systeem. U heeft geen ervaring met ons. Ook komt uw naam op internet niet voor (en zelfs niet in de online stamboom van de familie Pestman). Wij nemen overigens afstand van uw onjuiste stellingen. Het is duidelijk dat u ons bedrijf niet kent, anders zou u deze beweringen niet poneren. Ik nodig u uit om uw echte naam bekend te maken en contact op te nemen met de klantenservice op nummer 070-7620330 (bereikbaar van ma t/m vr tijdens kantooruren). U kunt dan naar mij vragen. Dit aanbod heb ik overigens ook gedaan bij uw overige fake 1- sterrenreviewers met vergelijkbare tekst (waarbij de namen eveneens niet in ons systeem voorkomen). Helaas hebben deze "reviewers" niet het fatsoen om te bellen. Groet, Sander (Webcare).

Update 25 april 2019: Inmiddels van Moneyfirst (is van dezelfde eigenaren als van Invorderingsbedrijf en Incassocenter) een ingebrekestelling ontvangen, omdat ik hun facturen niet betaal. Uiteraard ga ik deze ook niet betalen en kijk er reikhalzend naar uit om dit voor de rechter te laten komen. Update 27 maart 2019: Incassocenter is druk bezig om negatieve reviews te verwijderen. Zo ook die van mij, Incassocenter heeft bij de review website aangegeven dat ik geen klant was en dat daarom mijn review vals was. Ik heb mijn facturen van Incassocenter verstuurd naar de review sites en mijn review is weer zichtbaar. In de tussentijd heb ik weer een aanmaning ontvangen van Incassocenter. Toch best gek Incassocenter, eerst aangeven dat ik geen klant ben en dan toch willen factureren?? Ik heb dezelfde negatieve ervaring zoals door velen hier omschreven. Gelukkig heb ik alle telefoongesprekken opgenomen en heb inmiddels een dossier aangelegd over de misstanden die hebben plaatsgevonden. Ik laat de kwestie beoordelen door een rechter. Uiteraard zal ik via dit medium laten weten wat de uitspraak is van de rechter.

5.12. De review and photo policies van Google

Vier van de zogenaamde Google ‘Review and photopolicies’ luiden:Mei 2019 BGSI 81
Meldingen van reviewers over positieve reviews hebben niet geleid tot verwijdering van reviews op Google Maps. Uit de analyse in voorgaande hoofdtukken komt het volgende naar voren: 

Mei 2019 BGSI 82
Mei 2019 BGSI 83
 

Higherlevel.nl is een forum waar ondernemers en experts uit zowel de private als de publieke markt elkaar ondersteuning bieden om bedrijfsresultaten te verbeteren. Op deze site is een topic over het Invorderingsbedrijf geopend. Dat het Invorderingsbedrijf kritische ondernemers niet prettig vindt, blijkt uit de volgende post van een van de moderatoren.

Geplaatst: 13 oktober 2018
I.v.m. intimidatie door Invorderingsbedrijf richting een deelnemer aan ons forum. Zijn de berichten geplaatst door HL-deelnemer in dit topic op verzoek van HL-deelnemer verplaatst naar een besloten deel op ons forum. Wij adviseren toekomstige reageerders in dit topic hun profiel voor de buitenwereld zo anoniem mogelijk te houden. In dit soort topics, is anoniem reageren geen probleem, maar een oplossing.

De post van MarleenS die daarna op Higher Level verschijnt op 19 mei 2019 heeft bepaalde kenmerken. Allereerst wordt niet aangegeven bij welk bedrijf deze dame werkzaam is. Daarnaast wordt er naar informatie gezocht, maar op voorhand wordt gesteld dat er geen bijzondere zaken uit eigen onderzoek naar voren zijn gekomen.Mei 2019 BGSI 84
Goedemiddag ik ben werkzaam bij een groot bedrijf en wij willen een contract aangaan met het Invorderingsbedrijf. Ik kan er niet te diep op in gaan omdat we nog in bespreking zijn, wel kan ik vertellen dat het om aanzienlijke bedragen zal gaan. Op jaarbasis zal het Invorderingsbureau enkelen miljoenen voor ons terug moeten vorderen, wereldwijd. Nu hebben wij uiteraard een eigen onderzoek gedaan en daar is verder niks bijzonders uitgekomen. Wel kwamen wij wat positieve en negatieve reviews tegen. Nu is dat voor ons niet echt doorslaggevend omdat reviews nu eenmaal niet per definitie gebaseerd zijn op de waarheid. Wel hebben wij een gerechtelijke uitspraak gelezen op dit forum “ECLI:NL:RBDHA:2018:6733”, maar ons is verzekerd dat het Invorderingsbedrijf de uitspraak respecteert. Vooralsnog is ons onderzoek bijna afgerond en zien wij tot op heden geen reden om af te zien van een samenwerkingsverband met het Invorderingsbedrijf. Als iemand nog aanvullende informatie heeft zowel positief als negatief dan is dat zeer welkom.

Dit leidt vervolgens tot de volgende reactie van een forumlid.Dit leidt tot een wonderlijk vervolg.Mei 2019 BGSI 85
Om vervolgens als volgt te worden afgesloten. Welke missie is hier niet geslaagd?6.2. Trustpilot

Het invorderingsbedrijf voert een actief beleid om negatieve reviews te verwijderen. Dit gebeurt door melding aan Google Maps en Trustpilot. In sommige gevallen zoals bij Google Maps is dit succesvol. In dat kader werd al melding gemaakt van het laten verwijderen van een groot aantal negatieve reviews ( ca. 100) op alle pages van Invorderingsbedrijf en Incassocenter. Ook bij Trustpilot zijn tenminste 20 reviews verwijderd.

Trustpilot wordt stelselmatig onder druk gezet om negatieve reviews te blokkeren. Hierbij wordt de volgende tekst gebruikt. 

Mei 2019 BGSI 86
Twee inmiddels op Trustpilot verwijderde reviews beschrijven deze werkwijze bij Trustpilot

Trustpilot staat positieve reviews toe en blokt negatieve

Trustpilot staat positieve reviews toe van het Invorderingsbedrijf zelf.

Ondanks meldingen daarover.
Als je de profielfoto's op Google Image opzoekt, zijn die niet van de zogenaamde reviewer. Genoeg grond voor argwaan bij een vijf sterren review. Terwijl de rest van de reviews alleen maar negatief is. Op verzoek van het Invorderingsbedrijf verwijdert trustpilot de facto negatieve reviews, zogenaamd omdat deze in strijd zouden zijn met de policy van Trustpilot. Dat is jammer want de echte werk en handelwijze van het Invorderingsbedrijf blijft onderbelicht en de betrouwbaarheid van Trustpilot zelf komt in gevaar. Het is bekend dat Invorderingsbedrijf negatieve reviewers, zodra hun identiteit bekend is, dreigt met aangifte van smaad en laster en schadeclaims van € 25.000,-. Bovendien worden daarna hun privacygevoelige informatie op internet -in het strijd met het AVG- door Invorderingsbedrijf naar believen aangepast en gepubliceerd.

Trustpilot faciliteert Invorderingsbedrijf daardoor onbedoeld in hun kwalijke praktijken. Omdat Invorderingsbedrijf daarmee het recht verkrijgt om van iedere reviewer de identiteit op te eisen. Dat is in strijd met de wet.

Als Trustpilot negatieve reviews blokt, waarom wordt er dan geen onderzoek gedaan naar de positieve en voorzien van een mededeling dat hier melding over is gedaan.
Als Invorderingsbedrijf op deze wijze 'bediend' wordt blijven er alleen positieve reviews staan. Daarmee is doelstelling van Trustpilot definitief verloren gegaan. Ook deze review wordt uiteindelijk geblokt. "Spam" kan geen reden zijn

Antwoord van Invorderingsbedrijf

Gepubliceerd 2 dagen geleden Wij hebben geen registratie van u. Graag ontvangen wij uw naam, dossiernummer en telefoonnummer. J. Molenvis
Gepubliceerd 47 uur geleden

Trustpilot handelt in strijd met de Nederlandse Privacywetgeving/AVG

En de volgende melding bij het onleesbaar gemaakte review:
Invorderingsbedrijf heeft deze review gerapporteerd omdat het in strijd is met Trustpilot richtlijnen. "We zijn op dit moment de review aan het evalueren in overeenstemming met ons rapporteer proces". Mijn review wordt verwijderd omdat het spam zou zijn. Andere negatieve reviews over Invorderingsbedrijf zijn onzichtbaar gemaakt omdat Invorderingsbedrijf de identiteit van de reviewer niet kan vaststellen. En geen actie kan ondernemen. U leest het goed. De richtlijnen van Trustpilot zijn dat Invorderingsbedrijf moet kunnen beschikken over de identiteit van de reviewer. Deze richtlijnen zijn in flagrante strijd met de Nederlandse privacywetgeving en faciliteren het Invorderingsbedrijf om de reviewer te bedreigen met niet onderbouwde schadeclaims en erger. Zie andere internetfora. Duidelijke positieve fake reviews die ook meerdere malen gemeld zijn, blijven staan. Zonder enige melding. Op deze wijze blijven straks alleen de positieve reviews over en dat is de bedoeling van het Invorderingsbedrijf. 

Mei 2019 BGSI 87
Een aantal reviewers blijken bereid om hun klantgegevens met Trustpilot te delen onder de garantie dat deze niet worden verstrekt aan het Invorderingsbedrijf. Dit leidt o.a. tot de volgende reviews.Zeer onbetrouwbare partij

Zeer onbetrouwbare partij. Geen zaken mee doen. Ze doen alsof ze op no cure no pay basis werken maar dat is niet zo. Er komen inderdaad allerlei verborgen kosten boven op. Ze hebben een abonnement van 760 incl. BTW en doen alsof ze hier al je incasso's voor regelen en zeggen ook contacten te hebben voor incasso's naar het buitenland.

Hun business model is als volgt: hoge kosten van incasso bovenop je factuur leggen. Deze kosten worden natuurlijk niet betaald door je dubieuze debiteur. Dan willen ze een gerechtelijke stappen ondernemen (en opeens valt dit niet onder het abonnement). Buitengerechtelijke kosten zitten namelijk niet in je abonnement. Hier liegen ze over bij verkoop van het abonnement. Vervolgens vragen ze een voorschot voor buitengerechtelijk kosten en weg is je geld. Veel klachten die ik hier lees zijn herkenbaar en de positieve reacties zijn waarschijnlijk door hun zelf geplaatst.

Als je aangeeft dat je je opgelicht voelt en hier werk van wil maken word je bedreigt. Het is tijd gezamenlijk op te treden tegen louche zaken mensen. Daarnaast zijn de ook niet lid van het NVI dus kunnen ze doen wat ze willen.Mei 2019 BGSI 88
Bezint eer gij begint!

Ik (klantnummer 24077) zal hier een aantal feitelijkheden neerzetten over dossier IN109796 zodat een ieder zelf kan oordelen, waarbij ik mijn woorden zo zorgvuldig mogelijk zal kiezen:
1. GEEN No-Cure No-Pay. Dit is dus niet waar. Alhoewel dit aan de voorkant wel wordt uitgelegd (brief Serviceovereenkomst Incasso Premium, 25-11-2016) gaan ze zich beroepen op de volgende tekst: In geval van incasso zal Invorderingsbedrijf enkel nog belasten de gemaakte incassokosten ad 15% x ingediende hoofdsom (aldus enkel indien debiteur iets betaalt) en eventuele niet verhaalde deurwaarderskosten en kosten van derden.

Ondanks de Service Overeenkomst Incasso Premium jaarlijks 768,35 euro worden er kantoorkosten en uren gedeclareerd zonder overleg. Deze kosten overstijgen bij mij al ruim het in te vorderen bedrag. Met als klap op de vuurpijl (nadat ik in december 2017 met veel gedoe en gezeur van alles af dacht te zijn) na anderhalf jaar een rekening van 2908,20 euro gepresenteerd.

2. Afspraken worden NIET nagekomen. Voorbeeld: Een vast contactpersoon werd toegezegd. Dit is schriftelijk in de mail van 28-12-2017 bevestigd. Ondanks vele mails, telefoontjes kom je alleen in contact met zeer onfatsoenlijke werknemers aan de telefoon (opnames aanwezig) die intimideren en je onfatsoenlijk te woord staan.

3. De rekening die na anderhalf jaar (voor mij plotseling uit de lucht kwam vallen, ik dacht immers dat ik alles had afgesloten) werd opgestuurd van 2908,20 euro. Ik heb inmiddels tientallen mails, telefoontjes etc. Ze geven niet thuis. Het enige zijn intimiderende mails van het Invorderingsbedrijf.
4. Bij mijn vraag om de rekening te specificeren, ik begrijp niet waar al deze kosten vandaan komen, krijg je een intimiderende mail dat de rekening betaald moet worden met ingebrekestelling etc.

Tip: Bezint eer gij begint! Doe het niet!
Tip: Pas op, de serviceovereenkomst wordt automatisch verlengd!!
Waarschuwing: Invorderingsbedrijf is NIET aangesloten bij de NVI. Zoek een bedrijf die dat wel is.

Een oplossing zou zijn:
- Nietig verklaren van de rekening van 2908,20. (De andere onkosten, ruim hoger dan het in te vorderen bedrag neem ik dan maar voor lief, al voelt dat ook als zeer onrechtvaardig).
- Trainen klantvriendelijkheid personeel.
- Aanpassen van de MISLEIDENDE tekst: No-cure- No pay.
- Betere voorlichting aan de voorkant. Wees dan eerlijk dat ondanks de Serviceovereenkomst alle kantoorkosten, uren, kosten aan derden etc. (waar is die Service-overeenkomst eigenlijk voor?) in rekening worden gebracht met enorme bedragen.
- Nakomen afspraken, bijvoorbeeld zoals gedocumenteerd op 28-12-2017 door W.B.
- Aansluiten bij NVI.Mei 2019 BGSI 89
Gewoon hele trieste en ongelukkige...

Gewoon hele trieste en ongelukkige mensen om niet met ergere worden dat te noemen, eerst aanbieden no cure no pay, dan niets gedaan om geld te innen behalve 4 keer brief schrijven, helemaal geen informatie over de stand van zaken gegeven, helemaal geen corespondentie met mij als opdrachtgever... dan bij stoppen/intrekken van de opdracht geheel bedrag dat bij incasso kosten werd berekent (enorm hoog) hebben ze bij opdrachtgever dus bij mij neergelegd. Helaas moet ik naar de rechter stappen. heel triest dat in onze samenleving zo’n officiële bedrijven gewoon hun gang kunnen gaan....maar dat gaat gelukkig veranderen met de nieuwe wet die is in de aanmaak. Helaas een beetje laat voor deze loosers. Nu hebben ze mijn review geblokkeerd/ingetrokken met de uitleg dat ik geen klant van hun ben. Waarom zou iemand slechte review verziennen. Kijk naar de aantal geblokkeerde reviews. Dat moet voor zich spreken. En nog een heel belangrijk ding, invorderings bedrijf stuurt geen algemene voorwaarden bijvoorbaat maar achteraf proberen ze met de algemene voorwaarden als reden geld bij opdrachtgever te innen. Hele trieste truc...
Dus wees gewaarschuwd,

Zeer klantonvriendelijk en dat is eigenlijk nog te vriendelijk uitgedrukt.

Als ik de reviews van anderen lees, kan ik niet anders dan onderschrijven dat het bij het invorderingsbedrijf kennelijk een zooitje is. Alles wat reeds is geschreven is bij mij ook voorbij gekomen: dashboard niet bijgehouden, geen terugkoppeling mbt voortgang, facturen die niet verzonden hadden mogen worden, niet reageren op verzoeken om contact, etc. etc.

Het trieste is dat na het plaatsen van deze review het bedrijf direct contact opnam via Trustpilot met de opmerking 'wij kennen geen persoon onder deze naam'. Toen het dossiernummer was doorgegeven, waarmee duidelijk werd dat het toch echt om een bestaande zaak ging, werd het weer muisstil.... En dat zal het wel blijven vanuit deze organisatie, helaas.Mei 2019 BGSI 90
ze plukken jou in plaats van je debiteur!!

Beste mensen,

Allereerst een tip voor bestaande klanten van invorderingsbedrijf die worden bestookt met facturen. BETAAL NIETS!

Het invorderingsbedrijf deugt niet.
Ik heb drie jaar geleden een vordering uitgezet bij dit tuig en toen begon de elende.
Zodra je tekent zijn zij eigenaar en dan begint de regen aan facturen.
Het tekenen geeft ze hier ook carte blanche voor. Ze opereren op het randje van de wet. Zonder inhoudelijk hierop in te gaan, moet u zich afvragen waarom de reacties op trustpilot of héél lovend zijn of zeer negatief.. Vraag u ook af waarom invorderingsbedrijf niet bij het NVI (Nederlandse vereniging gecertificeerde Incasso-ondernemingen) is aangesloten.
Beste mensen, kijk aub verder en laat u niet in de maling nemen. 1 ster is nog te veel!

Vriendelijke groet, De VriesMei 2019 BGSI 91
waar moet ik beginnen fout op fout op...

waar moet ik beginnen fout op fout op fout !!! erg spijt van dat ik hun voor meerdere zaken in heb geschakeld geen 1 cent ontvangen alleen maar betalen, betalen.... ze doen niet wat ze beloven maar jou alleen maar facturen sturen.. ook vorig jaar een zaak van mijn debiteur bij hun gestopt... die had mijn advocaat nu overgenomen anders de zaak verloren want ze doen niks.. en mijn advocaat de zaak gelukkig gewonnen ... anders had ik nog meer geld kwijt geweest aan het invorderings bedrijf en blijkt dat een advocaat beter is en goedkoper dan de kosten die het invorderings bedrijf rekent aan jou.. maar nu komt het......... de zaak dus overgedragen aan mijn advocaat en dus het dossier was gestopt bij het invorderings bedrijf van mijn debiteur en toch heeft het invorderings bedijf geld daarna lopen innen bij mijn debiteur dit mag wettelijk niet !!! en kwam daar achter en ga daarvan ook aangifte doen vanwege onrechtmatig gelden innen !!! en zo heb ik nog diverse zaken die me alleen geld heeft gekost .. kortom nooit meer voor mij het invorderingsbedrijf.. ook krijg ik nog geld van het invorderings bedrijf dus facturen gestuurd en je raad het al ze reageren nergens op en ook worden mijn facturen niet betaald en die heb ik nu overgedragen aan mijn andere incasso bureau en ook daar reageren ze niet op dus maar naar de rechter :) Uw onderstaande bericht klopt niet wij zijn helemaal niet gedagvaard... en wij hebben alles zelf met jullie beiendigd dus kortom weer een leugen zoals vaker. Ook komt er nog een rechtzaak tegen jullie wegens oplichting en verduisteren van gelden ... wij hebben nog gelden tegoed van jullie!!! word vervolgd.Mei 2019 BGSI 92
7. Bedreiging en intimidatie

Het invorderingsbedrijf is niet gesteld op negatieve reviews. In plaats van het te harte nemen van deze negatieve feedback en de bedrijfsvoering te verbeteren wordt scherp ingezet op deze reviews. Zoals uit voorgaande hoofdstuk naar voren komt, wordt getracht consumentensites te beïnvloeden. In antwoorden op de reviews wordt de relatie met de opdrachtgever ontkend en als dat niet lukt wordt niet geschroomd om, indien de identiteit van opdrachtgever bekend is, de reviewer te intimideren. Hieronder een aantal voorbeelden.

Voor zover reviewers traceerbaar zijn, wordt door het Invorderingsbedrijf gedreigd met een aangifte wegens smaad en laster op straffe van een dwangsom van € 25.000,- indien het review niet onmiddellijk wordt verwijderd. Dit heeft ertoe geleid dat gedupeerden onder een pseudoniem alsnog waarschuwen voor de praktijken van het IVB.

Trustpilot – Invorderingsbedrijf

1 review

Gepubliceerd zaterdag 1 september 2018 Bijgewerkt maandag 3 september 2018

Mijn ervaring met Invorderingsbedrijf B.V.

Beste dames en heren,
Het Invorderingsbedrijf heeft aan mij €111,03 buitgemaakt voor een claim die over €611,70 ging. Het bedrijf dat mij geld verschuldigd was betaalde mij op mijn bankrekening, zonder dat het Invorderingsbedrijf B.V. (vestiging Den Haag) daarvan op de hoogte was. Ik gaf dit direct netjes via e-mail door. Ik kreeg vervolgens een rekening gepresenteerd van het Invorderingsbedrijf B.V. met het dreigement dat ik een boete moest betalen omdat de debiteur me direct, zonder tussenkomst van het incasso, had betaald. Iets wat buiten mijn macht gebeurde. Ik antwoordde direct per e-mail, echter reageren ze niet of pas een week later. Ze geven in dat geval ontwijkende antwoorden.
Ik vermoed dat er in de toekomst helaas meer mensen slachtoffer zullen worden van Invorderingsbedrijf B.V.
Met vriendelijke groeten,
Charlie Bo Meijering (pianist en beeldend kunstenaar)

Update 3 September 2018:
Inmiddels word ik per e-mail bedreigd door Invorderingsbedrijf B.V., voor het plaatsen van mijn recensie:

Geachte heer Meijering,
Wij hebben vernomen dat u op diverse plaatsen op het internet bent gestart met ons kantoor zwart maken, o.a. op Trustpilot. U beschuldigd ons van feiten, enkel om ons in een kwaad daglicht te stellen en schade toe te brengen.
Wij sommeren u eenmaal uw onrechtmatig handelen te staken en ongedaan te maken, bij gebreke waarvan wij over zullen gaan tot aangifte.
Wij handelen niet crimineel en wij maken geen geld buit. U heeft zelf de incassokosten aan  

Mei 2019 BGSI 93
ons voldaan - vrijwillig - nadat wij het dossier hebben gesloten - nadat u de hoofdsom hebt ontvangen. U stellingen zijn bezijden de waarheid.
Mevrouw Jansse, de aangifte kan in gang gezet worden indien voor vanmiddag 16.00 uur niet alles verwijderd is (separate lijst doorgezonden).

Gepubliceerd 36 uur geleden

Met vriendelijke groet, Invorderingsbedrijf

T. Appel

Google Maps Invorderingsbedrijf

Totaal niet tevreden/te spreken over de service van dit bedrijf

Op “verzoek” van het invorderings bedrijf, heb ik mijn tekst verwijderd.
Ik ben persoonlijk niet te spreken over het invorderings bedrijf. De services en manier van handelen naar mij toe is naar mijn mening ver onder de maat, zelfs beroerd te noemen. Gezien het feit dat ik niet de enige ben (zie hieronder de andere reacties van ontevreden klanten van dit bedrijf, waarbij ik mij volledig aansluit) zal ik hierin niet berusten. Dreigende toon als je een negatieve review plaatst op deze site of op twitter. Wat gemakshalve als onwaarheid wordt bestempeld door dit bedrijf met meteen de dreigement van aangifte,dagvaarding etc. Dit bedrijf stuurde na het plaatsen van mijn bericht zowel op twitter als op Trustpilot een mail waarbij er aangifte en juridische prodecure zou worden opgestart wegens smaad en laster, waarbij er een printscreen van mijn bericht werd toegevoegd in de bijlage van de mail als bewijs. Rest mij dus niks anders dan mij te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn en daarbij voor nu kies om mijn reactie aan te passen ivm tijdsdruk maar niet te berusten. Ik wil duidelijk maken dat ik een invordering bij dit bedrijf heb ingediend van Particulier naar particulier. Mijn mening over de service is ook daarop gebaseerd.
Kan geen mening vormen over dit bedrijf als de casus Bedrijf naar particulier of bedrijf naar bedrijf of welke andere vorderingen mogelijk zijn, waarbij het invorderingsbedrijf zaken doet. 

Mei 2019 BGSI 94
Ook is het mijn persoonlijk mening, deel ik dit als negatieve ervaring en rust dit alleen op mijn situatie/ervaring met dit bedrijf.

Edit 1: Via trustpilot, kreeg ik voor de derde keer een bericht en werd mijn review onder ogen genomen (Dus tijdelijk onzichtbaar op de site). Dit verzoek kwam wederom vanuit het invorderingsbedrijf. Ik heb hiervoor direct contact opgenomen met het bedrijf en hun de situatie uitgelegd en ook uitgelegd dat mijn ervaring op hun website, direct wordt beantwoord door het invorderings bedrijf met een dreigende en intimiderende mailtje. In de mail wordt zoals boven al aangegeven, gesommeerd om het bericht binnen 24 uur te verwijderen, zo niet wordt er aangifte gedaan wegens smaad en laster en zal ik gedagvaard worden en daarmee dus ook een juridische procedure tegen mij gestart wordt op basis van smaad en laster. Ik rust niet en blijf vechten voor rechtvaardigheid. Zoals dit bedrijf met met mij omgaat is voor mij onacceptable. Dat het invoderings bedrijf en ik niet op 1 lijn zitten of van mening verschillen over no cure, no pay en dat in het ondertekende opdrachtformulier duidelijk staat dat er een minnelijke traject met optie/mogelijkheid tot rechterlijke traject is. Heeft dit bedrijf ervoor gekozen mijn berichten en mailtje te negeren en mij alleen te wijzen op dat ik moet betalen en verder eigenlijk mijn mond moet houden. Zij hebben op geen enkele manier mij als hun klant op een fatsoenlijke en nette manier willen behandelen of op welke andere manier naar mijn mening/misverstanden willen luisteren. Zelfs bij het aanleveren van de documenten en bewijs te versturen wordt er niet gereageerd. No cure No pay maar toch moeten betalen voor het feit dat zij mijn incasso opdracht niet succesvol hebben kunnen afronden.Mei 2019 BGSI 95
Door reviewer Mevrouw B. Sevenhuijsen is melding gemaakt van het feit dat medewerkers van het Invorderingsbedrijf zelf positieve reviews plaatsten. Dit leidde tot onderstane bedreiging.Mei 2019 BGSI 96
8. Disproportionaliteit van de incassokosten

De disproportionaliteit van de kosten kan het beste geschetst worden door drie praktijk- situaties waarin wordt aangetoond dat de incasso- en proceskosten de oorspronkelijke vordering explosief overstijgen.

8.1. Abonnement voor incasso van achterstallige huur (2017 -2018)

Door een gedupeerde is een abonnement aangegaan voor de incasso van achterstallige huur. De duur van het abonnement is een jaar en kost € 393,25. Opzegging dient volgens de Algemene Voorwaarden drie maanden voorafgaande aan het einde van het abonnement per aangetekende brief plaats te vinden.Mei 2019 BGSI 97
Een overzicht van deze zaak geeft het volgende beeld:Betaald
€ 393,25 € 251,49 € 99,83 € 1.394,94 € 261,68 € 199,65 € 2.600,84

€ 1.899,24


abonnement
dagvaarding (niks aangedaan volgens ons) niet betaalde bijk. Kosten door debiteur dagvaarding huur/uitzetting
griffie kosten rechtbank
niet betaalde bijk. Kosten door debiteur


Ontvangen € 455,23


was € 500 hoezo 100% uitbetaling! 

€ 455,23 zogenaamde afrekening ivm einde dossier niet betaaldDe conclusie in deze zaak is dat er ten opzichte van invordering van € 455,23 een totale vordering van het Invorderingsbedrijf is ontstaan van € 4.500,-. De noodzakelijke inzet van een andere advocaat (ad €2.400,-) heeft de kostenpost nog doen stijgen. Het is duidelijk dat de inzet van het Invorderingsbedrijf niet alleen heeft geleid tot deze aanzienlijke kostenpost maar tevens dat het abonnement geen voordelen heeft ten opzichte van een losse opdracht. Volgens het A.V. leidt een abonnement op geen enkele wijze tot financieel voordeel bij de incassokosten. Daarnaast heeft het IVB naar nalatigheid en de facto beroepsfouten de beoogde ontruiming in gevaar gebracht.

8.2. De inning van een geringe vordering (2014-2018)

Gedupeerde is een overeenkomst van opdracht aangegaan op 27 maart 2014 met het Invorderingsbedrijf. Deze overeenkomst betrof de incasso-opdracht ad € 650,00.Mei 2019 BGSI 98
had gemaakt. Het betrof hier 17 beslagen in de maand januari 2017 met het evidente

doel deze kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, zonder enig resultaat. h) Nadat opdrachtgever uiteindelijk informeerde wat het hen ging kosten wanneer de

opdracht zouden opzeggen, ontvingen zij op 4 april 2018 een financieel overzicht waaruit bleek dat de totale vordering in vier jaar tijd (!) was opgelopen van aanvankelijk € 629 tot maar liefst € 4.489,91. Bij het verstrekken van het overzicht werd door Invorderingsbedrijf wederom een beroep gedaan op artikel 9.3 van de algemene voorwaarden, inhoudende dat opdrachtgever gehouden zou zijn alle tot dan toe gemaakte kosten voor derden, leges, proces- en executiekosten te voldoen, alsmede dat Invorderingsbedrijf mogelijk nog aanspraak kon maken op 15% commissie voor zover de opdrachtgever de vordering zelf of via een ander zou incasseren.

De conclusie in deze zaak is dat de inzet van het Invorderingsbedrijf niet heeft geleid tot de inning van een kleine vordering ad € 629.- maar een schadepost van € 4.500,-

8.3 De inning van vorderingen van een kinderdagverblijf (2017-2018)

Opdrachtgever heeft een kinderdagverblijf waarbij sommige ouders achterblijven met betaling. Om dit professioneel aan te pakken sluit de opdrachtgever een jaarabonnement af met het Invorderingsbedrijf de zgn. serviceovereenkomst Premium tegen een bedrag van € 635,- per jaar.Mei 2019 BGSI 99
De conclusie in deze zaak is dat de opdrachtgever wordt geconfronteerd met een schadepost van (inclusief de premium service overeenkomst) van bijna € 6.000,- Ook hier is er geen enkel voordeel toe te kennen aan het aangaan van een service-overeenkomt. In dit geval “Premium”. Het komt erop neer dat dit ten opzichte van losse opdrachten, slechts leidt tot verhoging van kosten. In dit specifieke geval rekent Invorderingsbedrijf BTW over incassokosten, brengt meerdere malen op hetzelfde dossier incassokosten in rekening en berekent rente over de BTW. Dit is in strijd met wettelijke bepalingen.

9. De verklaring van gedupeerden

Met de verklaringen van gedupeerden wordt inzicht gegeven in de werkwijze van het Invorderingsbedrijf en het Incassocenter. Hoewel ieder een eigen verhaal vertelt, zijn er opvallende gelijkenissen is de werkwijze van het IVB. De beginperiode waarin de No Cure – No Pay formule wordt benut om opdrachtgevers binnen te halen, de gerechtelijke procedure waartoe opdrachtgevers worden verleid en de disproportionele stijging van de incassokosten daarna. Veelal eindigend in een beëindiging conform het art. 9.3. van de Algemene Voorwaarden waarmee de opdrachtgever met een groot verlieslatend saldo blijft zitten. In sommige gevallen nog extra belast door de kosten van een door IVB aangespannen gerechtelijke procedure jegens hun opdrachtgever. Om moverende redenen zijn de verklaringen geanonimiseerd maar de oorspronkelijke tekst van de verklaring is gehandhaafd gebleven.9.1. Incassocenter: hoe de zaak wordt overgenomen.
In chronologische volgorde mijn verhaal:
Ik belde begin oktober het incassocenter om mijn verhaal te doen over mijn wanbetaler, het ging om bijna 4000 euro. Omdat mijn debiteur de facturen al had geaccepteerd door er een klein deel reeds van te betalen, zou het een makkie worden volgens de salesmeneer. Ik hoefde alleen de kosten van de dagvaarding voor te schieten. Die zou ik terugkrijgen. 9 van de 10 keer zien ze dat de klant alles terugkrijgt. Ik heb de factuur betaald door deze geruststelling.

Ik hoorde niks meer over de status. Toen kreeg ik de volgende factuur, die was nodig om verder te kunnen met de dagvaarding en zou ik toch terugkrijgen. En als ik niet zou betalen zou mijn dossier gesloten worden en zou ik 15% over het totaal kwijt zijn (als een soort boete).

Ik hoorde weer niks over de status, toen ik erachteraan belde bleek mijn debiteur te moeten voorkomen op 20 dec. Ik wist hier niks van, is er dan al verweer? En moet ik hierbij zijn? Ik mag niet zelf een jurist erop zetten, want dan sluiten zij mijn dossier met de bijbehorende boete. Ik moet blijkbaar dus steeds hun diensten afnemen. Waar ben ik hiermee akkoord gegaan?

De volgende kosten zijn volgens hen juristen kosten a 180 euro per uur en daarna nog kosten voor beslaglegging. ze kunnen de hoogte van die kosten niet voorspellen. Zelf mijn debiteur benaderen is verboden, staat in de spelregels. dus ik als opdrachtgever mag niet zelf alsnog schikken. Dus ik zit vast.

- Je leest de spelregels op de website hier:

http://www.incassocenter.nl/incasso/spelregels-no-cure-no-pay-incasso/

Mei 2019 BGSI 100
En hier de algemene voorwaarden waarin staat dat je bij het voldoen van de eerste factuur hen akkoord geeft om ALLE stappen te doen incl ALLE kosten: http://www.incassocenter.nl/algemene-voorwaarden/

Zij beloven mij steeds de dagvaarding toe te sturen maar doen dit niet. Dit was de belofte: ze leggen me steeds een voorstel voor waarbij ik elke stap mag beslissen. Dit staat op de website en werd telefonisch benadrukt. Ik betaal slechts een voorschot staat er. Dit is erg misleidend, omdat ik nu alles verplicht moet betalen.

Mijn hulpvraag:
Wat is wijsheid? Doorgaan met alle facturen betalen terwijl ik nooit iets hoor en geen antwoord krijg en de beloofde emails en terugbelverzoeken niet worden nagekomen? Onzeker of ik ooit een cent terugzie? Of stoppen, maar dan moet ik hen 15% van de hoofdsom betalen. Dit is mij nooit duidelijk gemaakt toen we begonnen.

Ik heb voor de spelregels nooit getekend. Ik heb alleen telefonisch de opdracht tot dagvaarding gegeven, en de bijbehorende factuur betaald. Ga ik daarmee akkoord dat ik dan in het vervolg alle facturen die ze me sturen moet betalen? En dat ik verplicht alle stappen en diensten bij hun moet afnemen? De algemene voorwaarden zijn mij nooit op de juiste manier overhandigd en ik heb telefonisch slechts een opdracht tot dagvaarding gegeven. Hierin sta ik heel sterk in mijn recht dat de algemene voorwaarden niet gelden.

Waarom dit bedrijf niet pluis lijkt: de website met voorwaarden is erg misleidend en vaag, er staat NIETS over tarieven etc. Ik krijg nooit dezelfde persoon aan de lijn en terugbelverzoeken worden nooit nagekomen. Mailbevestigingen die ik telefonisch vraag, worden nooit verstuurd. Er wordt nooit iets per mail bevestigd, alleen telefonisch.

Er is een groep van 20 gedupeerden op internet te vinden waarvan ik er een aantal gebeld heb. Zij beweren hun zaak gewonnen te hebben, maar het Incassocenter maakt hun geld niet over. Wel zijn zij meer kosten kwijt dan het te incasseren bedrag.
Anderen hebben factuur op factuur betaald omdat ze niet konden stoppen vanwege de dreiging met boete. Sommigen zijn gestopt met de facturen betalen en worden nu zelf aangeklaagd door het Incassocenter.

Hun kantoorpand is leeg en iedereen werkt langs elkaar heen, vanuit huis. Ze lopen prat op 'no cure no pay' te zijn, wat niet zo blijkt te zijn. je blijft facturen en aanmaningen krijgen en als je die niet betaalt wordt je dossier gesloten en moet je 15% over de totaalsom (incassobedrag plus incassokosten) betalen.

- de link algemene voorwaarden werkt niet
- dan lees ik nog deze artikelen: 
https://kassa.bnnvara.nl/vraag-beantwoord/vraag/geldzaken-recht/incassocenter- invorderingsbedrijf https://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?f=36&p=2423189
9.2. Invorderingsbedrijf: hoe een vordering van € 650,- stijgt naar € 4.500,-.

Een paar jaar geleden kregen wij als administratiekantoor te maken met een debiteur die zijn facturen niet betaalde. Er stond een bedrag van €650,- open. We hebben toen het incassobureau Invorderingsbedrijf uit Den Haag in de arm genomen om het openstaande bedrag voor ons te incasseren. (www.invorderingsbedrijf.nl)Mei 2019 BGSI 101
Dit lukte niet dus adviseerde Invorderingsbedrijf ons om een rechtszaak te starten zodat we daarna sterker zouden staan. Ze verzekerde ons dat alle kosten op de debiteur verhaald zouden worden maar we moesten het wel voorschieten. De rechtszaak gewonnen en toen begon de ellende.

We kregen flinke facturen van Invorderingsbedrijf voor zogenaamd gemaakte kosten en omdat er al uitspraak geweest was konden de kosten die het Invorderingsbedrijf maakte niet meer verhaald worden op de debiteur... alleen de kosten van de deurwaarder. Nou als hij dat voor de rechtszaak hadden gemeld was ik nooit aan de rechtszaak begonnen. Aangezien de debiteur met de noorderzon was vertrokken leek het ons al een langdurige zaak worden. Maar Invorderingsbedrijf verzekerde dat zij het geld wel konden binnen halen zodra we het vonnis van de rechter binnen hadden en zei niets over de uren die ze in rekening zouden brengen bij ons. Als ik belde of mailde was het erg moeilijk om met iemand contact te krijgen. Ook werd je vaak niet teruggebeld.

Een aantal facturen hebben we betaald maar toen we dit jaar weer een factuur ontvingen waren we het zat. We hebben nog geen euro gezien maar al wel €2000,- euro aan kosten gehad. Dus heb ik telefonisch contact gezocht met Invorderingsbedrijf en gevraagd of we de invordering stop kunnen zetten omdat wij deze kosten nooit gewild hebben en ook niet kunnen dragen. Toen zei hij dat de eindafrekening een flink bedrag zou zijn omdat dan ineens alle kosten op ons verhaald zouden worden. Later ontving ik een mail met het bedrag wat de eindafrekening zou zijn, €4.500... volgens het invorderingsbedrijf is dat 25% van het totaal bedrag wat onze debiteur verschuldigd is...dat zou dus inhouden dat onze debiteur een schuld zou hebben van ongeveer 18.000 euro. Dat kan natuurlijk nooit.

Toen ben ik op internet gaan snuffelen(had ik veel eerder moeten doen) en kwam zeer veel negatieve recensies tegen op diverse sites op internet. O.a. de facebooksite van Invorderingsbedrijf zelf staat al vol met negatieve berichten. Allemaal met hetzelfde verhaal. Nooit geen euro gezien maar heel veel betalen aan het invorderingsbedrijf.

Alle mensen die een slechte recensie ergens hebben geplaatst krijgen een dreigmail dat de recensie zo snel mogelijk verwijderd moet worden anders worden er stappen ondernemen wegens smaad en laster. Sommigen krijgen dan zelfs een factuur. In totaal heb ik nu 11 bedrijven/mensen gevonden en contact mee gehad, die voor duizenden euro's zijn 'opgelicht'. Maar dat is pas het topje van de ijsberg. Er zijn nog veel meer gedupeerden. Iedereen kan bewijsstukken aanleveren en wil graag getuigen tegen dit bedrijf om zo te voorkomen dat ze nog jaren lang andere kleine zzp’s en particulieren financieel uitkleden. Een incasso bedrijf heeft zorgplicht. Ze moeten je eerlijk wijzen op de kosten en ook het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau en dat het slim is om na het vonnis verder te gaan met de deurwaarder want dat scheelt enorm in de kosten en die kosten worden inderdaad verhaald op de debiteur.( http://www.avinci.nl/2411-2/)

Ze hebben ons binnen gehaald onder het mom van no cure en no pay, geen onverwachte kosten en transparantie. Ze beweren alle stukken in de cockpit te zetten zodat je 24u per dag inzage hebt in je dossier maar dat gebeurt niet altijd. En als je dan om de stukken vraagt telefonisch of per mail dan hoor je er vervolgens niets meer over. Ik heb de rechtbankstukken niet ontvangen. Ze beweren die gemaild te hebben maar dat is niet waar. En als je nogmaals om de stukken vraagt hoor je wederom niets terug.Mei 2019 BGSI 102
9.3. Incassocenter: betaling zonder tegenprestatie.Op 26 januari heb ik bij incassocenter een vordering van 1810 euro aangemeld. Ik heb eerstmet ze gebeld om te peilen of het zin zouhebben. Ik kreeg een keurig dossier en een online-omgeving, waar ik door een http/https-fout niet vanuit de email bij kon. Ongeldig SPF-record.Dat gaf een alarmbel in mijn ontwikkelaarshoofd.Op 9 februari kreeg ik een terugbelverzoek: men probeerde mij te bellen maar "ik nam nietop". Mijn telefoon doet het gewoon. Ik belde, en kreeg tweemaal vrijtoon: alsof er niet werdopgenomen. Hun telefoon bleek niet te werken. Nu goed, de lijn kan er een keer uit liggen.In het daarop volgende telefoongesprek stelde Koen Molenaar voor de juridische procedurete starten, en of ik de kosten daarvoor wilde "voorschieten": men zou die in de procedurenog verhalen op de debiteur.Ik vond dat licht merkwaardig, maar goed, niets voor niets, enwie werkt, wil ook betaald krijgen. Al goed. Zij stuurden hun eerste factuur, voor hetopstellen en betekenen van de dagvaarding, diezelfde dag. Ik heb direct betaald.
Op 25 februari zag ik dat de bedragen in mijn dossier gewijzigd waren.reactie geschreven in het klantenportaal, die mij als Undelivered Mail Returned To SenderIk heb daarover eenbereikte. De technische stand van zaken begon me te irriteren. Mijn mail via hetstandaardkanaal werd wel dezelfde dag beantwoord... met een standaardreactie:<< "Uw vordering is aangepast omdat alleen de vervallen termijnen meegenomen kunnenworden in de dagvaarding. Wij kunnen alleen bedragen via de rechter terugeisen die devervaldatum overschreden hebben en waarvan wij een sommatiebrief hebben verstuurd. debetaaltermijnen die nog niet vervallen zijn kunnen wellicht nog betaald worden door dedebiteur.Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."
Ik reageerde daarop met:>> "Aha. Nee, u heeft mij nog niet voldoende geïnformeerd. Welkdocument is de sommatiebrief? Ik ben ervan uitgegaan dat dit document131283 betreft. Dit document bevat het werkwoord "sommeren" en noemt alshoofdsom 1810 euro.Ik ben niet op de hoogte van betaaltermijnen. Deze debiteur is ertot nog toe niet in geslaagd een concrete afspraak te maken. Bedoelt u een wettelijkeinterpretatie van een openstaande vordering, dan mis ik de benodigde kennis; welkeberekening leidt tot de thans geregistreerde 1382,66 ?U kent de ouderdom van de vorderingoverigens, zij is tot stand gekomen tussen april en mei 2016. Is daar nog iets niet vervallen
aan?Ten laatste, ik ben met u een zakelijke relatie aangegaan met als hoofdzaak een getalsmatigaspect. Ik wil erop aandringen dat u bij wijziging van (inzicht omtrent) precies dat getalsmatigaspect mij op actieve wijze benadert; vergelijkbaar met de benadering rondom hetopstellen van de dagvaarding.In afwachting van uw specifieke toelichting,
">>Heeft geen reactie opgeleverd. Wel een nieuwe factuur: voor dossiermap, portokosten 

dagvaarding, constitutie procespartijen, en griffierecht. Ikheb die direct betaald, daarovereen mail gestuurd:>> "Ik heb deze factuur per ommegaande betaald. Ik heb wel nog eenvraag openstaan aangaande de wijziging van de hoofdsom, die ik zeker welbeantwoord wil zien; kunt u daarop toezien?">> Ah, reactie:
Mei 2019 BGSI 103
<< "Bedankt voor uw bericht.Graag ontvangen wij een betaalbewijs van uw. Dit is nodig voor eensnelle administratieve verwerking van de betaling.Uw vordering is aangepast omdat alleende vervallen termijnen gevorderd kunnen worden in de dagvaarding. WIj kunnen alleenbedragen via de rechter terugeisen die de vervaldatum overschreden hebben.De betaaltermijnen die nog niet vervallen zijn kunnen wellicht nog betaald worden door dedebiteur. In de dagvaarding hebben wij ook verzocht om uw debiteur te veroordelen in detoekomstige betalingstermijnen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."<<"van uw" ?! Dan neem ik even de tijd voor de volgende reactie.>> "U vraagt mij een betaalbewijs.De factuur, die als bijlage bij het bericht zit naar aanleiding waarvan ik u gedetailleerdevragen stelde, is vandaag gedateerd, en heeft als vervaldatum 30 maart.Het bijschrijven vaneen overboeking op de bankrekening van de begunstigde kan enige tijd in beslag nemen. Wiltu eerder betalingsbewijs, dan moet u de procedure wijzigen; dat is niet mijnverantwoordelijkheid.De verdere tekst van uw antwoord is een herhaling van wat ueerder stelde. Dat is geen antwoord op mijn vraag.
Ik vraag nu nogmaals en met nadruk om aanvullende informatie.gelieve de correspondentie zoals u die binnen het dossier heeftgevoerd, geheel te ontsluiten in het klantenportaal. Wat ik nu kan zienis klaarblijkelijk onvolledig. Van telefoongesprekken verlang ikuiteraard geen transcript, dat zou onredelijk zijn, maar zeer beslistwel een aantekening van tijdstip; en ik zou prijs stellen op kortevermelding van gemaakte afspraken, en gestelde vragen.U moet de gewijzigde hoofdsom toelichten met een correcte, volledigeen gefundeerde berekening. Ik heb u een exacte en waarheidsgetrouweopgave gedaan, en mijn beslissing om de procedure in rechte voort tezetten is op mijn opgave gebaseerd.
-

-  

Mei 2019 BGSI


104Stuurt u mij verder het volgende:- een afschrift van de betekende dagvaarding- een bewijs van de aantekening bij de rechter:zaken waarvoor u reeds een factuurheeft verzonden, en die ik al betaald heb. Deze stukken ontbreken in hetklantenportaal.Ik wil op of voor 6 maart 2018 naar mijn oordeel afdoende inzicht hebben in de stand vanzaken. Indien het ontsluiten in het klantenportaal op enig bezwaar stuit, verzoek ik u dat mijdirect te melden, waarna ik een kopie van de stukken per post tegemoet zie, ten laatste teontvangen op12 maart 2018.Ik vertrouw vooralsnog op een zakelijke en kundige afhandeling vanmijn dossier.
">> volgt.Welnu, stilte. Ik heb de consumentenbond geraadpleegd; die belde me terug enadviseerde me het Juridisch Loket aan te spreken. Daar kom ik niet verder dan "raadpleeg deNVI" (zijn ze niet bij aangesloten) en de suggestie de Fraudehelpdesk aan te spreken. Dat12 maart verstreek nog altijd in stilte. Ik stuurde ze op 13 maart:>> "Heer Molenaar,
Op 26 januari 2018 heb ik bij u een dossier aangemaakt, waarmee wij eencontractuele relatie zijn aangegaan die voor u een inspanningsverplichting inhoudt. U heeftmij voor twee gerechtelijke handelingen laten betalen middels uw facturen 101224 en101320. Ik heb u verzocht deze facturen te documenteren. Verder constateer ik dat ude hoofdsom wijzigt, waarover ik afdoende toelichting heb verlangd.Aangezien uworganisatie niet reageert op mijn verzoeken om toelichting, en geen documentatie aanlevertvoor de facturen, verzoek ik u nu om binnen twee weken, dat wil zeggen voor 27 maart 2018,te komen met afdoende bewijsmateriaal. Ik betwist de door u gestuurde facturen: u heeftmij nu laten betalen zonder tegenprestatie.Als u op 26 maart geen aanvaardbareonderbouwing heeft geleverd, stel ik u nu vast per die datum in gebreke en geef ik u eenweek de tijd om de volledige betaling terug te storten. Verzorgt u die terugbetaling, dan zie ikvan vervolgstappen af. Mocht u na die week niet betaald hebben, dan stel ik u tevensaansprakelijk voor de geleden schade.
">>Op 14 maart probeerde incassocenter mij te bellen en stuurde vervolgens eenterugbelverzoek. Ik heb daar op 22 maart per email op gereageerd:>> "Dit terugbelverzoek staat al even op mijn lijst, maar ik kom ook deze week niet aanbellen toe. Kunt u het schriftelijk toelichten? "Maar echt menens blijkt dat niet.<< "Bedankt voor uw bericht.Mocht dit nog nodig zijn dan zullen wij contact met u opnemen."
Vandaag, 27 maart, is de 26e verlopen. Dus ik trek mijn opdracht in:>> "Goedendag,Aangezien uw organisatie geen aanvaardbare onderbouwing voor deverstuurde facturen heeft geleverd, stel ik u per vandaag in gebreke, enverklaar de opdracht nietig. Ik gelast u de werkzaamheden te staken. U handelt niet langer inmijn opdracht.Ik stel u tevens in de gelegenheid de betaalde bedragen te crediteren.factuur 101224 ten bedrage van 318.04w factuur 101320 ten bedrage van 264.68.
9.4. Incassocenter: de snelle dagvaarding

pay.

jullie.

9.5. Invorderingsbedrijf: betalen om er van af te zijnen uUwHier dan mijn, stomme verhaal. Mijn vordering was op een kledingwinkel in Rotterdam á€196,95. Ik had bij haar kleding besteld, geretourneerd, waarna zij mij geen geld terug woustorten.Hierna heb ik het incassocenter ingeschakeld, mijns inziens op basis van no cure noNu reageerde zij zogenaamd niet op acties vanuit hun en wilde ze een dagvaardingopstellen. Ze stuurde hiervoor een factuur van €220,- Ik heb naar aanleiding hiervantelefonisch contact gehad met hun, dat ik het dan niet zag zitten aangezien de kosten die ikdan maak hoger zullen zijn dan wat ik nog tegoed had in eerste instantie.
Hun hebben dit uitgelegd als zijnde dat ik de kosten die ze moeten maken voor moetschieten maar dat dit op de debiteur verhaald zal gaan worden en dat het mij onder destreep dus niets zal kosten. Ter goeder trouw heb ik dus dit betaald.Nu kreeg ik weer eenfactuur á €90 voor griffiekosten enz. Aangezien er toen bij mij argwaan kwam, ben ik gaangooglen en kwam ik uit op alle oplichtingspraktijken en vanuit daar heb ik nu dus contact met
Bedankt voor u reactie ik stuur u info toe hoop wel dat u er vertrouwd mee omgaat .
Heb nu geen last meer van het invorderingsbedrijf maar het zit me nog steeds dwars hoe zeMei 2019 BGSI


105
bedonderd hebben . Ze sturen alleen maar facturen maar ondernemen niks, zelfs geen antwoorden op je vragen . Slim van hun om je steeds telefonisch hun verhaaltje te vertellen zodat je die bewijzen niet kunt leveren . Zelf ben ik er nauw bij betrokken omdat het om mijn zoon ging en die had geen geld dus heb ik het voor hem betaald. In totaal 318.04 euro daar hebben ze niks voor gedaan, toen nog een factuur van 264.68 die heb ik niet betaald. Ben toen gaan sneupen op internet en kwam ik meer gedupeerden tegen en heb daarom besloten om niet te betalen. Ik had ze een opdracht gegeven maar er was volgens mij geen, werk van gemaakt en moest steeds zelf bellen. Werd volgens mijn gevoel niks ondernomen, dus heb ik gezegd dat ik er maar mee stop. Ik had de afspraak no cure no pay, maar omdat ik zelf gestopt was kreeg ik een rekening van €131,- die heb ik maar betaald om van ze af te zijn.
9.6. Invorderingsbedrijf: onduidelijkheid over verrichte werkzaamhedenIk ben een ondernemer in de beveiligingsbranche sinds 1999, vanaf 2015 ben ik bezig met een bedrijf uit Moerkapelle die nog openstaande facturen aan mij moet betalen een bedrag van bijna € 4300,- ze zijn inmiddels failliet verklaard in 2017 ook uitgeschreven bij de KvK.

In 2015 heb ik Invorderingsbedrijf ingeschakeld en heb telefonische contact gehad met Dhr. Konings (advocaat) voor advies van Invorderingsbedrijf. Die heeft telefonisch doorgegeven dat er zeker geld uit te halen valt. Dus zodoende heb ik Invorderingsbedrijf mijn openstaande facturen laten vorderen. In totaal heb ik betaald aan Invorderingsbedrijf een bedrag van

€ 1964,26 en eindafrekening die ik nog moet betalen uiterste betaaldatum 29 december 2017 een bedrag van € 1798,40 in t.t een bedrag van € 4124,28 dan nog niet meegerekend openstaande factuur van bedrijf uit Moerkapelle (€ 4300,-).

Ik heb nog nooit documenten gehad van Invorderingsbedrijf of een kopie daarvan of ze de bedrijf uit Moerkapelle daadwerkelijk voor de rechter heeft gesleept. Op 12 december
2017 heb ik naar Invorderingsbedrijf gebeld voor advies wat ik het beste kan doen omdat het bedrijf in Moerkapelle failliet is verklaard dit heb ik zelf ook uitgezocht via de KvK.

Nou op advies van Invorderingsbedrijf heb ik gevraagd of ze mijn documenten door wilt sturen naar de curator, dit zou kosten een bedrag van bijna € 48,-. het is ieder geval goedkoper dan de eindafrekening dat dacht ik althans en de dame van de Invorderingsbedrijf zei klopt curator is goedkoper.

Na diverse e-mails verkeer naar Mw Vis van afdeling administratie heb ik ook o.a gevraagd dat ik graag de documenten wilt hebben en de naam van de curator geen respons natuurlijk op mijn vragen, waarschijnlijk wordt het heet onder hun voeten. Maar wat krijg ik een eindafrekening i.p.v documenten. Kort samengevat en mijn ervaringen voel ik me

zwaar genaaid door Invorderingsbedrijf met hoge kosten en nog zonder resultaat ook.

Wat ik weet zijn er wel betalingen geweest door debiteur naar gerechtsdeurwaarder uit Rotterdam maar ik zelf nooit heb ontvangen of gezien tevens heb ik de meeste werk gedaan i.p.v de ingeschakelde Invorderingsbedrijf.      

9.7. Invorderingsbedrijf: de serviceovereenkomst zonder waarde

Het begon allemaal vorig jaar kreeg ik een telefoontje van ze of ik interesse had in hun werk. Eerste instanties zei ik nee maar toen betaalde onze debiteur de facturen niet meer.
Na lang overleg kwamen we erop uit om het een keer te proberen. zo gezegd zo gedaan.Mei 2019 BGSI 106
Ik belde ze op om de zaak aan te melden dat ging goed en had er vertrouwen in ik moest wel even een bedrag van 211.75 euro betalen. maar toen moest ik van alles betalen rechtszaak kosten vorderingskosten etc. Ik moest een bedrag krijgen van mijn debiteur! Van 1700 euro ondertussen ben ik bijna 3000 euro kwijt door invorderingsbedrijf omdat ik erin ben getrapt in hun mooie praatjes van als je dit doet en dat doet, kunnen wij u garanderen dat u 100% u geld terug krijgt, maar helaas het dubbele kwijt. ik er achter aan bellen vervolgens krijg je een vrouw aan de telefoon waar je niet verder mee komt. Ook beloven ze een contactpersoon. Heb er nu al 10 verschillende gehad vervolgens nog meer betalen en bellen toen stond er al op internet dat onze debiteur failliet was.

Wat hun nog niet eens wisten en maar door vraag om geld om de debiteur aan te pakken vervolgens zeiden ze je moet door gaan omdat het een VOF is en die worden ook privé aangepakt. Vervolgens bieden ze aan voor geld om het aan te melden bij curator na lang gezeur hebben ze dat gratis gedaan. Maar vervolgens niet aangemeld hoorde ik van de curator dus ik hun opgebeld van waarom hebben jullie mij nog niet aangemeld. kreeg ik als antwoord we hebben u wel aangemeld. Maar sommige curators houden de factuur achter en melde ze het niet aan. Vind ik heel vreemd waarom zou een curator mijn facturen niet aanmelden.

Na een tijdje toch bericht gehad dat Invorderingsbedrijf mij heeft aangemeld. maar sowieso 3 maanden niks van ze gehoord dus waren aardig pissig. Wij weer bellen hoe het met de zaak zit krijg je niet echt antwoord op. Op een gegeven moment word je gewoon opgehangen door ze. Vervolgens heb ik de zaak met hun afgerond maar volgens hun stond er in de overeenkomst dat je 3 maanden van te voren af moet zeggen ander word hij stil zwijgend verlengd.

Ik heb nooit een serviceovereenkomst gezien vervolgens maken ze van mij bedrijf hoe ze er bij komen 2 bedrijven van en moet ik vervolgens 2 x 211,75 euro betalen. Ondertussen ben ik bijna 2000 euro verder en heb niks van hun ontvangen nog geen cent.

9.8. Invorderingsbedrijf: de opdrachtgever gedagvaardOok ik heb gezeur met het invorderingsbedrijf. Nu moet ik zeggen dat ik in de reacties grotere problemen zie voorkomen van €4000,- Zover is het bij mij gelukkig niet. Maar ook ik word aan het lijntje gehouden. Ze vragen mij steeds een e-mail te sturen, alleen daar krijg ik geen reactie op. En de dagen vliegen dan voorbij. En uiteindelijk krijg ik een laatste sommatie. Maar een betalingsregeling treffen lukt bijna niet. Nu heb ik op het laatste moment een regeling kunnen treffen voor een bedrag van €340. Ik betaal 85€ per maand. Ook loopt er een ander regeling bij van Schendel & Partners. Dat was een bedrag van €211,- Maar door de dagvaarding bijna €800,- Ook die ben ik aan het afbetalen. Ik ben op de dagvaarding geweest. En mijn verhaal gedaan.
Alleen de rechter gaf mij ongelijk. Hoewel ik duidelijk meerdere mails heb gestuurd met vraag voor een betalingsregeling. Ik duidelijk meerdere keren aangaf geen dagvaarding te willen. En ik duidelijk aangaf de opdrachtgever te zijn en ik alleen wilde weten waar het bedrag op gebaseerd was voor ik hen wilde betalen. Uiteindelijk kreeg ik nergens antwoord op, en kwam het tot dagvaarding.
9.9. Invorderingsbedrijf: de verhaalbaarheid van proceskostenIk heb het invorderingsbedrijf ingeschakeld in februari 2017, vanwege een wanbetaler die mij 2000 euro schuldig was. Ik was aan het kijken op de site van een ander groot incassobureau, om mij te oriënteren, en op een of andere manier werd ik doorgelinkt en kwam ik op een contactpagina. Overal stond in grote letters dat er op no cure, no pay basis werd gewerkt.
Mei 2019 BGSI 107
De contactpagina heb ik ingevuld en verstuurd. Het invorderingsbedrijf nam contact op en stuurde mij een soort digitaal contractje, voor de opdrachtverlening.

Ik werd ook telefonisch door ze benaderd, een jongen met een snelle babbel, heel vriendelijk, die mij wist voor te spiegelen dat het zeker zou lukken en dat ze op ‘no cure, no pay’ basis werkten en ik dus niets te verliezen had. Het lukte ze niet om in te vorderen bij mijn debiteur, en er werd een juridische procedure ingezet, ook nadat mij verteld was dat alle kosten door mijn debiteur betaald moesten gaan worden. Ik moest dit wel voorschieten, en heb in totaal 820 euro aan ze betaald (griffier kosten, deurwaarders, administratieve kosten).

In mei 2018 is debiteur bij verstek veroordeeld, en het invorderingsbedrijf wilde een betalingsregeling met hem afspreken. Ik weet dat debiteur erg veel geld heeft, en heb gezegd dat ik niet akkoord zou gaan met een laag bedrag per maand en dan 2 jaar lang terugbetalen ofzo, maar dat het een substantieel bedrag moest zijn. De deurwaarder heeft toen toch een bedrag afgesproken van 100 euro of 150 euro per maand, dat nooit betaald werd aan mij. Zij zeiden mij steeds dat van dat geld eerst de deurwaarder betaald moest worden.

Ik heb ze van mei tot en met december heel vaak gebeld en gemaild om wat te vernemen over voortgang en heb ze ook inzage gevraagd in de veroordeling. Heb nooit de gevraagde stukken ontvangen. Uiteindelijk heb ik ze laten weten niet verder te willen werken met ze. Heb een hele mailwisseling waarin ik steeds aan ze vraag wat zij precies onder ‘no cure, no pay’ verstaan, maar daar heb ik nooit een duidelijk antwoord op gekregen.

In januari heb ik debiteur zelf maar weer benaderd (ik had via een gemeenschappelijke vriend gehoord dat hij een van zijn bedrijven verkocht had en daar een grote klapper mee had gemaakt), en deze heeft toen direct aan mij de 2000 euro terugbetaald.
In februari kreeg ik een factuur van het invorderingsbedrijf, omdat ze het dossier gingen sluiten.

Deze factuur bedroeg in totaal maar liefst 950 euro, dit zouden administratieve kosten zijn. Ze hebben daar nu een advocaat op gezet, en mijn advocaat heeft kort geleden aangegeven dat ik dit niet ga betalen...
9.10. Invorderingsbedrijf: beroepsfouten

Start

Minnelijke fase

Het IB leek goed uit de bus te komen, en na een professioneel en positief gesprek ben ik in januari 2017 met hen in zee gegaan. Zoals bij vele gedupeerden verliep het contact in de 'minnelijke fase' soepel, vriendelijk. Niet dat er geen fouten gemaakt werden (spelfouten van naam debiteur e.d.), maar het werd vlot opgelost.

Mijn debiteur (de particuliere nieuwe rekeninghouder) gaf blijkbaar geen respons op de brieven die het IB stuurden. Het IB belde mij met de vraag of ik een sommatie exploot wilde laten opstellen en betekenen. De volledige kosten hiervoor zouden voor de rekening van deOp 29 oktober 2016 heb ik (particulier) per ongeluk 5000 euro overgemaakt op een foutbankrekeningnummer. Het bankrekening nummer was in het verleden mijnrekeningnummer, maar deze had ik inmiddels opgeheven en was gerecycled door de ING. Ikontdekte ik enkele dagen later dat het geld niet op mijn rekening stond, maar wel wasafgeboekt. De bank kon helaas, op 2 brieven sturen naar de nieuwe rekeninghouder na, nietsvoor mij betekenen, en verwees mij naar een incassobureau.
Mei 2019 BGSI 108
debiteur vallen, ik moest het alleen even voorschieten. Weer een prima gesprek gehad, mijn vragen beantwoord, beloftes gedaan over het vlot binnenhalen van het geld. Inmiddels weet ik helaas dat dit vooral gladde verkoperspraatjes zijn geweest, verteld door iemand die wist van mijn onkunde. Want wat bleek: a. het geld werd niet binnengehaald via deze weg b. een sommatie exploot opstellen en betekenen kost ongeveer 1/5 van wat zij er voor hebben gerekend, en je kan enkel de wettelijk toegestane kosten terugvorderen bij de debiteur.

Gerechtelijke fase

De opdracht voor het sommatie exploot is medio februari gegeven. Na wekenlang bellen en mailen over de voortgang van het traject ontvang ik uiteindelijk eind april de kopie van het exploot, welke al medio maart is betekend. De 3 dagen zijn ruimschoots overschreden dus.. Ik wordt zo'n beetje de zelfde dag gebeld dat er nog nieuwe mogelijkheden zijn om het geld binnen te halen. We kunnen een gerechtelijke procedure starten, wat betekent dat er een rechtszaak zal komen waarmee het IB gaat proberen af te dwingen dat er beslagen op de financiële middelen van de debiteur gelegd gaan worden. Wederom wordt beloofd dat de volledige gemaakte kosten terug te vorderen zijn bij de debiteur. Ik neem bedenktijd, en ga uiteindelijk akkoord met als voorwaarde dat ik heel uitvoerig op de hoogte gehouden wil worden. Dat wordt toegezegd, en er wordt aangegeven (net zoals in hun e-mails en op hun website) dat de status en documentatie via de online cockpit te volgen zijn.

Ik ontvang dezelfde dag nog een factuur met betrekking tot de start van de dagvaardingsprocedure en een opdrachtbevestiging die aangeeft dat de buitengerechtelijke invorderingsprocedure wordt verlaten, en we een gerechtelijke procedure gaan voortzetten door middel van een dagvaarding. De factuur bedraagt € 802,04 voor het opstellen en betekenen dagvaarding. Ik ontvang tevens een factuur voor de verrichte werkzaamheden en de griffierechten, met een waarde van € 243,83. Ik schrik nogal van deze kosten en vraag om toelichting. Ik krijg een lullige kortaf email terug.

Radiostilte en automatisch gegenereerde emails en onprofessionele telefonistes

In de maanden die volgen vraag ik een paar keer om opheldering, omdat er niets meer gebeurt in mijn online cockpit, en ook niet op een andere manier op de hoogte gehouden wordt. Ik ontvang vaker geen respons, dan wel. Wanneer ik respons ontvang zijn het meestal berichten die geen antwoord geven op mijn vraag.

Ineens een vonnis

Ik heb begin mei 2017 afgesproken dat ik geïnformeerd zou worden wanneer er een zittingsdatum bekend was. Begin juli ontvang ik bericht dat de rechter een vonnis toe heeft gewezen. Ik heb geen enkel stuk hiervan kunnen inzien, en geen datum gecommuniceerd gekregen. Ik vraag om een kopie van het vonnis, maar ontvang deze niet.

Beslag bij andere bank?

Het IB vraagt of ik bankrekeningen van mijn debiteur ken, omdat ze daar beslag op kunnen gaan leggen. Ik noem nogmaals het ING rekeningnummer waar het bedrag op overgemaakt is. In augustus krijg ik bericht dat er beslag is gelegd onder de ABN Amro. Uiteindelijk blijkt, na veel eigen uitzoekwerk in februari 2018, dat er pas op 21 november een bankbeslag bij de ING bank heeft plaatsgevonden. Daarop stond geen saldo, dus het beslag haalde niet uit.

Nog steeds geen bewijsstukken

In augustus ontvang ik weer een factuur, dit keer voor verrichte werkzaamheden. Ik informeer in de maanden daaropvolgend gemiddeld 1 x per maand naar de voortgang en krijg automatisch gegenereerde antwoorden terug. Nog steeds wordt er niets bij gehouden in de online cockpit en heb ik nog geen enkel document ontvangen (op de sommatie-explootMei 2019 BGSI 109
van mei 2017 na). Als respons krijg ik continue terug dat het 4-6 weken kan duren tot de betaling binnenkomt, en dat wanneer er een bankbeslag plaatsvindt het originele bedrag + alle bijkomende kosten (dit heb ik op schrift) worden teruggevorderd. In januari ontvang ik weer een fikse factuur, en de maat begint voor mij aardig vol te raken. Ik ben al 2.500 euro aan het IB kwijt, nog geen stap verder en ik ben behoorlijk gefrustreerd. Ik ben achterdochtig, en twijfel of het IB überhaupt wel bezig is met mijn zaak. Ik vraag voor de zoveelste keer bewijsstukken op, maar ontvang deze niet. Ik bel nogmaals, waarop vervolgens wordt toegezegd dat ik eind die werkweek (9 februari 2018) de stukken per mail zal ontvangen. Dit gebeurt wederom niet.

Zelf op zoek naar bewijsstukken

Ik besluit zelf contact op te nemen met de deurwaarder die de zaak behandeld, en ontdek dat zij sinds mei/juni 2017 geen contact meer hebben gehad met het IB. Na aandringen, besluiten zij me de dagvaarding (voor de hoorzitting) toe te sturen. De gerechtsdeurwaarder geeft het aan het absurd te vinden dat het IB dat niet zelf doet. Zij hebben de stukken in huis. Het vonnis heeft deze gerechtsdeurwaarder nooit ontvangen, hij geeft aan dat ik de rechtbank om een 2e grosse moet vragen. Ik doe dat, en ontvang binnen 1 dag van de rechtbank het vonnis. Hieruit blijkt dat ik recht heb op de oorspronkelijke 5.000 en een deel van de juridische kosten maar bij lange na niet wat het IB mij heeft 'beloofd' in hun 'mooie praatjes'.

Eind februari stuur ik het IB een aangetekende brief waarin ik nogmaals bewijsstukken op vraag voor de betekening van het vonnis, de documentatie rondom de bankbeslagen en van andere instanties.

Intrekken opdracht

Op deze brief komt geen respons. Op 28 februari geef ik aan de opdracht in te willen trekken, en geen kosten meer in rekening gebracht wil zien. Ik ben te vaak onjuist en onvolledig geïnformeerd, en wil de zaak mogelijk bij een andere partij onderbrengen. Inmiddels is de politie bij het 'verduisteren' van de oorspronkelijke 5.000 betrokken, en zijn zij met de debiteur in gesprek om een betalingsregeling te treffen.

Excuses, en wederom onjuist en tegenstrijdige communicatie

Begin maart komt er respons vanuit het IB op mijn opzegging, met excuses en alvast het chronologisch verloop van de zaak bij de deurwaarder. "Eventuele bijbehorende stukken kan ik u later verstrekken." Er is een nieuwe deurwaarder in beeld die de opdracht namens het IB uitvoert. Er staat onder meer in de email dat het UWV meerdere keren is benaderd voor informatie. Hier is geen gehoor aan gegeven door het UWV, wordt door de ene contactpersoon van het IB gezegd, vanwege de privacy van mijn debiteur. Een andere contactpersoon van het IB, die erg onhandig mijn email met vragen óók behandeld (dubbelop beantwoord dus), geeft een heel ander verhaal (het UWV zegt 'geen uit te betalen bedragen onder zich te hebben'). Nog steeds heb ik geen enkel bewijsstuk ontvangen.

Uiteindelijk ontvang ik na aandringen de verklaring van het bankbeslag van de ING van november 2017, en het aanbod om de executie voort te zetten zonder dat het IB nader honorarium in rekening zal brengen. Indien dit is gewenst zullen wij het een en ander vastleggen door middel van een vaststellingsovereenkomst.

De gerechtsdeurwaarder die mij eerder aan de dagvaarding heeft geholpen schrijft mij: "wij als gerechtsdeurwaarders kunnen een zgn uwv polis aanvragen via SNG, stichting netwerk gerechtsdeurwaarders, in een beschermde omgeving. We krijgen daarbij info over inkomen,Mei 2019 BGSI 110
uitkering, belastingschuld, toestand schuldsanering en auto's op naam. Bericht van Bos is nietszeggend."

Of ik faillissement wil aanvragen.. Wat?

Op 14 maart ontvang ik van Wesley Boeters het volgende bericht:

"Zoals u bekend hebben we eerder vonnis verkregen. De deurwaarder legt het vonins thans ten uitvoer. Ondanks dat de beslaglegging is gestart, heeft de debiteur nog steeds niet of niet volledig betaald. Gelet op het feit dat de debiteur veroordeeld is tot betaling en deze geen medewerking verleent danwel niet alles is voldaan, lijkt het ons een goed idee om het faillissement van debiteur aan te vragen. Het aanvragen van het faillissement om betaling af te dwingen is bij een tot nu toe vruchteloze executie een aangewezen oplossing."

De gerechtsdeurwaarder die mij eerder aan de dagvaarding heeft geholpen schrijft mij: "een faillissementsaanvrage kost plm 1.500,- "

Ik reageer hier niet op, maar stuur mijn andere contactpersoon (die excuses heeft gemaakt en mij e.e.a. heeft toegestuurd) over deze mail, ik confronteer hem met wat de gerechtsdeurwaarder aan mij vertelde over het SNG (UWV gegevens opvragen), dat ik nog steeds geen documentatie heb ontvangen). Ik vraag hem wat hij bedoeld met een vaststellingsovereenkomst.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Hierop volgt enkele dagen later het volgende antwoord:

"Het UWV is verzocht om een mogelijke werkplek. Gezien de privacygevoeligheid mogen ze dit niet vrijgeven.

In onderhavig dossier kwamen wij het volgende overeen naar aanleiding van uw verzoek. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST INZAKE IN110113

Graag nogmaals jouw akkoord, zodat ik dit met de administratie af kan stemmen."

De Gerechtsdeurwaarder schrijft:

"Waanzin dit bericht. Het uwv is verzocht om een mogelijke werkplek. Gezien privacybeleid mogen ze dit niet vrijgeven. De deurwaarder is bij uitstek gerechtigd de info op te vragen enMei 2019 BGSI 111
te krijgen. Goed bericht is dat ze niets meer in rekening brengen. Maar daar heb je het ook over gehad.. Ik adviseer: niet akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst, alle rechten voorbehouden en alle stukken opeisen.

Pro-forma afrekening, nogmaals 2.086 euro exl btw

Ik ga niet akkoord, en trek op 17 maart per direct mijn opdracht in. Enkele dagen later geeft het IB aan dat het dossier gaan afwikkelen en de opdracht intrekken bij de deurwaarder. Tevens vragen ze of ik een pro-forma afrekening wil ontvangen. "De dossierstukken kunt u ontvangen zodra het gehele dossier is afgewikkeld."

De pro-forma afrekening volgt een ruime week later en is als volgt opgesteld:"Bijgaand de pro forma nota: Incassokosten
Honorarium X 0,5 Kantoorkosten 6% Executiekosten Afwikkelingskosten executie Gemachtigden salaris

Totaal
te verhogen met BTW

Verneem graag."


€ € € € € €


625,00 92,50Uit de Algemene voorwaarden van het Invorderingsbedrijf: 9.3 Indien Cliënt een incasso- opdracht intrekt, buiten het Invorderingsbedrijf om een betalingsregeling treft met de Debiteur, met de Debiteur een schikking treft, het Invorderingsbedrijf zonder enig bericht laat, de betaling zelf regelt, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is het Invorderingsbedrijf niettemin gerechtigd over de gehele haar ter incasso gestelde vordering 15% commissie, een bedrag van € 25,- (exclusief BTW) aan registratiekosten en overige kosten – waaronder onder meer alle verschuldigde kosten van derden, zoals buitendienst, leges, proces- en executiekosten – in rekening te brengen."

9.11. Invorderingsbedrijf: de provocatie.

5 debiteuren hadden nog wat facturen openstaan in totaal € 4439,42. Wat ik ook probeerde om de bedragen te innen het lukte niet ik dacht ik zoek wat op via internet ik kwam bij het Invorderingsbedrijf ze zitten op verschillende locaties in Nederland en dacht super ze zitten ook in Groningen dat is wel makkelijk ook wat ze op het internet staan hebben No cure,No pay en 100 % uitkering van de hoofdsom dat sprak mij wel aan ( had ik het maar nooit gedaan).

Heb gebeld en ze kwamen wel netjes over ze zeiden ook echt No cure, No pay.

in het begin had ik er wel vertrouwen in kreeg een cockpit waar ik 24 per dag kon inloggen maar na een tijdje raakte ik het vertrouwen kwijt in dat bedrijf. Ik wachtte en wachtte maar wat er ook gebeurde niks ik belde en belde met het invorderingsbedrijf. Op een gegeven moment stuurde ze mij een rekening die ik moet overmaken. Het ging om de dagvaarding van een debiteur van mij. Ik maar weer bellen ik moest het betalen € 318,- mijn vrouw het maar overgemaakt.

Op een gegeven moment stuurden ze mij weer een factuur ik maar weer bellen met hun krijg ik te horen dat ik dat moet betalen. Het ging om griffierecht. Ik zei, die is gek. Ik betaal niks En dat hou ik ook vol. Waarom zou ik iets betalen als het No cure, No pay is ?5,55 1.056,49 52,82 250,00 € 2.082,36Mei 2019 BGSI 112
Na een tijdje werd ik gebeld door het invorderingsbedrijf waarom ik niet de facturen betaalde
ik zei ik betaal niks meer werden ze boos en begonnen ze te dreigen naar mij.
Kreeg ik uiteindelijk de eindafrekening van hun gepresenteerd. Ik viel zowat stijl achterover bijna € 3000,-, of ik dat even zou willen overmaken .

Ik dacht zijn die mensen gek ofzo € 3000,- voor 5 zaken das wel heel veel geld. Ik maar weer bellen. Ze smijten haak derop. Ik weer bellen, verbinding weer verbroken.
Potverdorie dacht ik wel facturen schrijven ( zijn ze een ster in ) maar bewijsstukken specificatie van de factuur hebben ze niet. Ik krijg totaal geen antwoorden op mijn vragen.

Na een tijd kreeg ik post in mijn brievenbus van Moneyfirst. Ik dacht godverdomme ( sorry van mijn taal gebruik )Het invorderingsbedrijf heeft het uit handen gegeven aan Moneyfirst. Ik daar maar heen bellen werd ik niet serieus genomen ik moet even € 4000,- aftikken nu.
Ik dacht dat is wel heel makkelijk verdiend.

bellen bellen bellen bellen bellen bellen bellen.

Toen kreeg een mail van meneer Appel van het Invorderingsbedrijf of ik binnen een uur moest stoppen met bellen anders werd er aangifte gedaan voor stalken en in dezelfde mail staat ook “wij hebben inmiddels aangifte gedaan”. En ja hoor een paar dagen later bij de deur 2 agenten..

dat ik op moest houden met bellen.

Ik dacht even paar weken rustig aan en dan bel ik wel even een keertje. Had het beter niet kunnen doen, krijg ik een uitnodiging en mijn vrouw ook om op het bureau te verschijnen als verdachten. Ook kreeg ik een dagvaarding in de brievenbus om op rechtbank te verschijnen. dat heb ik al 2 keer uitgesteld en doe het nog een paar keer. Ook ben ik nog in die tijd op hun kantoor in Groningen geweest. Tot mijn verbazing hebben ze daar geen kantoor ben ik verder op onderzoek uit gegaan nu blijkt ze hebben maar 1 werkplek en dat is Den Haag.

De rest is misleidend. En nu blijkt dat het invorderingsbedrijf en Moneyfirst maar van 1 eigenaar is ze innen alleen maar geld. Werken homaar. Ik stop nu maar, want als ik alles op papier wil zetten kan ik beter een boek kan gaan schrijven. 1 ding weet ik zeker van dit bedrijf ga nooit met hun in zee het is een bedrijf van list en bedrog.

9.12. Invorderingsbedrijf: opstapeling van kosten.Ik voel mij opgelicht door het Invorderingsbedrijf BV. Ik heb niet of nauwelijks mailcontactgehad met ze (enkel voor facturen) omdat altijd gebeld werd na een mail die ik stuurde.In deze gesprekken werd steevast gelogen en een mooi verhaal opgehangen, zodat je vooralin zee bleef gaan met dit bedrijf.Ik ben een studente die een geschil met haar huurbaas wilde oplossen, omdat deze deborgsom niet terug wilde betalen. Na in eerste instantie akkoord te zijn gegaan met eenrechtszaak starten (waarbij ik achteraf vele malen goedkoper uit zou zijn geweest bij eenadvocate, omdat zij mij verplicht moeten wijzen op rechtsbijstand). Eendeurwaarderskantoor kennelijk niet en kunnen zo 500 euro per maand binnenharken.
Mei 2019 BGSI 113
toe, zeker omdat de tegenpartij zich niet gewonnen gaf en daarom bleef de zaak geld vreten.Mij is plechtig beloofd dat dit weliswaar een dure investering is, maar dat ik alles tot op decent terug zou krijgen als ik de zaak voort zou zetten.Als de tegenpartij veroordeeld zou worden tot het betalen van de kosten van de tegenpartij,dan moet hij alles terugbetalen, sowieso van wat na uitstel als bijkomende kosten warenvoor mij. Hierin gerustgesteld heb ik me weer enkele honderden euro's laten aftroggelen.Uiteindelijk de zaak gewonnen en na aftrek van de laatste factuur 250 euro overgehouden.
Ruim 2500 euro in de zaak gestoken en 500 euro borgsom wat teruggeëist is van detegenpartij. Zoals vooraf mooi gesproken is: die 3000 euro zie ik sowieso terug. Toen ik na deuitspraak belde naar het kantoor kreeg ik een jongetje aan de lijn die geen idee had waaroverhij sprak. En zijn excuus was: ja, heel vreemd die uitspraak.Normaal gebeurt het altijd dat je tegenpartij alles terugbetaalt. En nu heeft de rechter eenlaag bedrag genoteerd. Kunnen ze helaas niets aan doen. Toen ik hem wees op valseBELOFTES, dus niet 'er is een grote kans dat...', dat dit echt niet kan, reageerde hij dat hij daarniets over kon zeggen. Na nogmaals mijn ongenoegen te hebben gemaild en een schriftelijkeverklaring te hebben gevraagd, is mijn dossier door hen afgesloten en heb ik nooit meer eenreactie ontvangen.
Ze hebben mij vele honderden euro's lichter gemaakt met leugens en geen openheid vaninformatie. Na de uitspraak van de rechter heb ik mij in deze uitspraak verdiept en kwam ikerachter dat dit een normale uitspraak was en voor iemand met rechtsbijstand via eenadvocaat had zo wel nog geld teruggezien. Oplichterij dus. Ook als je er uit argwaan specifieknaar vraagt, wordt er keihard in je gezicht gelogen om je koste wat het kost binnen tehalen/houden.
9.13. Invorderingsbedrijf: het serviceabonnement in de aanbieding.

Wegens een debiteur die al meer dan een jaar beloofde te betalen en vervolgens toch afhaakte, besloot ik te googlen op een incassobureau met goede recensies. Het Invorderingsbedrijf (hierna IB te noemen) Den Haag leek me solide en mijn mailtje werd meteen opgepakt door accountmanager Bas Toet. Het leek hem een duidelijk verhaal en ik kon nog nét – ja het geluk was eindelijk aan mijn kant – gebruik maken van de ZZP- aanbieding. Er komt een contract met pagina’s lang juridische uitleg – voor een leek niet te begrijpen – en je kunt snel online tekenen.

Het bedrijf schermt met de kreet; 100 % No cure, No pay. Dat blijkt alleen te gelden voor de eerste 3 standaard aanmaningen die ze je debiteur sturen. Daarna komen de rekeningen met een uurtarief van € 185,00 en 6% kantoorkosten. En griffierecht, dagvaarding en de rest. Voor je het weet heb je al 1.500 euro betaald en ook de vlotte communicatie van de eerste dagen is opgedroogd.

Het IB maakt gebruik van een telefoonservice, bemand door studenten. Een ervan trof ik op LinkedIn en was tevens dieselmonteur!! Altijd handig natuurlijk, maar het zegt iets over het niveau van de dienstverlening en waar je dan voor dient te betalen....

De dagvaarding in april viel in mijn voordeel uit en prompt volgde weer een rekening van €718,55. De uitspraak op de dagvaarding zelf zat er niet bij; deze heb ik na vele malen mailen en bellen recentelijk pas ontvangen. (december). De namen/handtekeningen van deMei 2019 BGSI 114
aanwezige professionals zijn om onduidelijke redenen weggehaald!? Zo blijkt uit de opgevraagde grosse van de rechtbank.

Als abonnee krijg je een login voor een dashboard, waar je alles “op de voet kunt volgen” en je ook direct vragen kunt stellen of opmerkingen kunt plaatsen ingeval je nog iets wilt toevoegen wat van belang is voor het verloop. Dit het ik talloze malen gedaan, maar de helft ervan is niet terug te vinden.

Ook op mijn mails kwam óf geen antwoord, óf een nietszeggende repliek in de trant van “wij zullen het doorgeven/u hoort van ons/ wij zijn er mee bezig/excuses voor het ongemak”. Ondertekend door circa 12 verschillende personen.

Het enige wat niet stagneerde waren de rekeningen. Ik had in mijn agenda genoteerd vóór welke datum ik eventueel op diende te zeggen als ik niet een jaar wilde prolongeren. Deze stond er al in oktober, want...opzeggen diende 3 maanden van tevoren én aangetekend te gebeuren. Niets online tekenen en inscannen....afmelden is beduidend moeilijker dan aanmelden...en zal ook vaak vergeten worden.

Vóór deze datum sprak ik op 9 oktober en 24 oktober met Gabriël Huisman, met een verzoek tot status update, welke hij zou doorgeven. Wekenlang gebeurde er niets, maar wilde ik ze aan de gang houden dan moest ik wel mijn abonnement prolongeren.

Op 22 november een vaag excuses mailtje en op 28 november!!! een melding dat ze de deurwaarder om een update gingen vragen. Daarna bleek dat mijn debiteur zich toevallig nét had uitgeschreven en dus met de Noorderzon was vertrokken. Ze konden niks meer voor me doen. Op 8 augustus had ik nog een mailtje ontvangen waarin werd gemeld dat het bankbeslag – zonder bewijsstukken - geen doel had getroffen en dat ze toestemming gingen vragen voor beslaglegging op roerende goederen. Daarna niets meer vernomen. Tot mijn verzoeken om updates. Na veel sjorren en trekken gaan ze eea checken en doorgeven; hiervoor ontving ik óók weer een factuur met uurtarief á la juristentarief! Deze heb ik betwist, ze in gebreke gesteld en gewoontegetrouw startten zij de reeks aanmaningen gevolgd door een vooraankondiging van dagvaarding!!!! Zonder onderbouwing of antwoorden op mijn vragen.

Bij nader onderzoek bleek mijn debiteur zich al op 24 juli te hebben uitgeschreven! Dat heeft niemand gecheckt, en bleven ze na veel aandringen mijnerzijds, berichten over verdere beslagen en status updates. Zo blijft het werk in de wereld. En zo kon ik mooi weer een jaar bijtekenen.

Ondertussen kwam ik in contact met Gerard Bakker, die een telefoonservice runt, waar het Invorderingsbedrijf tot begin 2017 klant was. Hij vertelde me dat zij zonder netjes op te zeggen opgehouden waren met betalen en communiceren en zelfs dreigden met een claim voor ondeugdelijk werk. Ook had hij het vermoeden dat veel klanten van het Invorderingsbedrijf niet correct te woord werden gestaan of überhaupt antwoord kregen, omdat zijn telefoon-panel diezelfde mensen meermalen over dezelfde kwesties aan de lijn kregen. Of over het feit dat ze geen reactie van het IB kregen.... Hij was er dan ook niet rouwig om, dat ze hun klandizie bij hem weghaalden.Mei 2019 BGSI 115
Al googlend vallen nu dingen op hun plaats:

Wij hebben voor een opdrachtgever in Engeland een aantal transporten geregeld,
waarbij het totaal openstaande bedrag €10.500,- bedroeg. hierna hebben we pas op de plaats gemaakt totdat er betaling plaatsvond, waar we helaas nog steeds op wachten. Toen hebben contact met hun opgenomen , ze adverteren no cure no pay, enfin, zou allemaal geen probleem zijn, ook internationale incasso’s waren mogelijk opdracht gegeven hiertoe, en toen begon het verhaal.

Voor iedere handeling die verricht moest worden moest ook eerst betaald worden. zo zijn er o.a. extra kosten voor een deurwaarder in Engeland, vertaalburo, etc etc in rekening gebracht. Deze kosten hebben we allemaal moeten voldoen voordat er verdere actie werd ondernomen, dus hebben we dit gedaan.

Vervolgens duurt het allemaal heel lang, en is de firma op een gegeven moment opgeheven, waardoor wij geen mogelijkheid zouden hebben onze centen terug te krijgen. Ons inziens is dit verwijtbaar, want we hebben het over een periode van 4,5 maanden.
Eerste sommatie van Invorderingsbedrijf aan onze klant was op 06-06-2017, betekening heeft plaatsgevonden op 24-10-2017.
Mei 2019 BGSI 116
Vervolgens hebben wij zelf moeten constateren dat de website van onze klant uit de lucht was, dit doorgegeven aan Invorderingsbedrijf, waar na op 13-12-2017 een antwoord komt van ja, dat kan zomaar in Engeland. Zoals je kunt zien hebben we dus rekeningen kunnen betalen, vervolgens te lang op actie moeten wachten, en is onze klant met de noorderzon vertrokken.

Tot zover het verhaal in een notendop. Verder hebben we nog aangifte gedaan van oplichting bij de Politie, maar daar is helaas niets uitgekomen omdat er schijnbaar te weinig reden is om hierin te duiken. Hier wordt echter nog aan gewerkt door iemand om te kijken in hoeverre dit wel nog mogelijk is om af te dwingen, maar dat loopt nog.
9.15. Incassocenter: de gebrekkige ondersteuning.

.Mijn moeder is een paar jaar geleden gescheiden van mijn vader en er was nog achterstallige alimentatie, die hij niet had betaald. Daarom besloot ze een incassobureau in te schakelen. Online vond ze de website van incassocenter, na aanmelding werd ze door hun gebeld. Aan de telefoon werd haar beloofd dat ze niets moest betalen, dat het allemaal snel zou gaan, zij geen kosten zou hebben en dat er 20 „contactmoment